Bugünden 1930'a 5,409,549 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ERGİ 9 ES2HSI PARASIZ PAZAR EKİ DÜM TEK TEK, DÜM TEEK... 'vent, Hicaz, Buselik kolkola. \neslekten, heryaştan öğrenci rada. Geleneksel bir müzik u: Üsküdar Musiki Cemiyeti. YÜKSELARSLAN, ARTURLERVEGERÇEK Jjyurtdışındaki 'rmenlerce "dahiyane" nııyor. Yaptıklarının resim değil, a birsanat oldıığımusöylüyor. ılara "arture"adını veriyor. EVET,BOĞAZFARKU ^ j r AMAİNSANLARAYNI... bul 1da herşeye rağmen,farklı :anbul 'un havasını solumak mn. Bunun için Boğaz da bir *>olculuğuna çıkmakyeterli... Marilyn Monroe. Efsane kadın yaşasaydı 70 yaşına basacaktı... AŞKIN TANRIÇASIYDI0.. SEVİN OKYAY undan tam yetmis yıl, sekiz gün öncc, Los Angeles'tc bir kız bcbck doğdu. Aynı güıı doğan binlcrl ce bebek arasından bir bebek. Anncsi adını Norma Jcan koydu. Aıınc Ciladys, t'ılın saııayiinde, Consolidated Film Industno'ın laboratuvarındaçalıvııı bir hanımdi,ayrıcabırsınemadclisiydi.Kmna,cnsevdiği film yıldı/ının. Norma Talmadge'ın adını vcrcii. Hanı olıırya, bir umut ışte. Aslında doğum anında bebcğin durumu pek parlak görünmüyordu. Baba tarafından gayrimejjruluk. anııc tarafından da akıl hastanclcrinde gcçen yıllarla kanıtlı bir dclılik dii^müştii kısmctinc. Annesinin anncsi dc, babası da akıl hastanesınde yatmi!>, hatta orada ölmü'jlerdı. Duyılarından bırı intıhar ctmiijti. Annesi Gladys de hayatının sonraki yıllarını kısmen akıl hastancsindc geçircccktı. Babasına gclincc, kmıoldugupckbcllı değıldı. Başzanlının, anncsi Cjladys'le bırliktc çalışan Consolidated Film Industries clemanlarından Slanlcy (jifTord olduğu yolundakı rivayetlcr alıp yürüınü'jtü ama, Cılîbrd bunu sonıına kadar rcddctti I latta kızı oklugıı söylcnen Norma Jcan. ilcnde Marilyn Monroe olup onu bulmaya çalıştıgı sıralarda bıle. Norma Jean doğduktan iki ay sonra, 1926 yılı yazında sincırıanın ilahı Rudolph öldü. Hayatları yalnızca ikı ay siircyle çakiijtı yani. Rudolph Cîugliemo, ya da Valentino Italya'dan gelmiijtı. Marilyn adıylabilinen tanrıçada sinema sanayıının be^ığı Hollyvvood'da doğmu^tu. Adam csmcrdi, kadın saris.ni. Valentino son dcrcce kendındcn cmindi, ayrıca da fcvkaladc Avrupalıydı. Bu iki özclliğin onun başaıısında büyük rolü olmuştu. Marilyn isc tipik bir Amerikalı bir kızdı. lîıına rağmcn, gızemlı Devanıı 10. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog