Bugünden 1930'a 5,408,607 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ERfil Cumhuriyet SINEMANINO GÜZEL K ADINLARI Cahide, Türkan, Hiilya, Filiz, Fatma ve... Onlar hiçbir zaman hayatlanm oynayamachlar. Ve hâlcı rolleriniyaşıyorlar. İTİCİBİRGÜÇ: ÖLÜMKORKUSU Insanlann bilinça/tına yerleşmiş ölüm korkusu tüm kültürlerin kökeni. Aynı zamanda savaşlann ve nejretlerin de... PARASIZ PAZAR EKİ FİDEL, YENİLMEYEN TEK ADAM... Dünyaca ünlü Ingiliz yazar Harold Pinter, Bill Clinton'ın kısa bir süre önce imzaladığı Küba'yı ve Castro'yu yok etme yasasını protesto ediyor... I» ı>tc, C lınton da Kuba'nın uluslararası hukuku horgordıığunusoyleyuıek HelmsBuıtonyavısını (kutuyabakın) ım/aladı lam bır komcdı Amerıka Bırlc^ık Devlctlcrı dunya demokrasısını korumak adına bugune dek benını yedığımoğunlerın sayısm.ıta'fi.ıkaıtacak kadarı,ok, defalaaa uluslararasi hukuku çığncdı Hcnı dc buyuk bır kustahlıkla I4S6 yılında Lahey'dckı Uluslararası Adalcl Dıvanı.egenıen bıı devletın, Nıkaıagua'nın, ı^ı^lcrınc a^ırı ınudahalelcrdcbulundugu ıc,ınsekı/avn davada Aıııcııka'vı sıi(,lu bulmu!> vc ortaya çıkan zararın teldfısını ıstemıı>tı Amerıka ıse, onlara kcndı ı^ınc burnunu sokmamasını bıldırıp kendı ıcraatının hcrhangı bır uluslararası mahkcmcnın sorumltıluk alanına gırmedığını soylcmckle yetındı Şu yaşlı vc zavallı Bırlcjinıs Mıllctlcr bıle Amerıka'nın Kuba'ya uyguladığı tıcarı ambargoyu buyuk (.oğunlukla uı, yıl ust ustcmahkunıctmıştı (199^95 S88'e4, l()l'c2vc I I 7'ye^) Su(,lu bulunan tarat ısc hi(, umursamadı Ingıltcre, Kanada ve Meksıka hukumetlerı belkı de bu nedenle Kuba ıle dunya ulkelerı arasında Devamı 12. savfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog