Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

"Celile"siyle tanıdı renklerL Tam kendirengini yakalayacakken hayatgirdi araya. Çocukdoğurdu, I yemekpişirdi, | para kazandt... Şimdiyeniden, altmışında, içindekiçocuğun j renklerini j yakaladu Ayşe j Yaltmm, kendisiyle barıştı. MASLAKKCÖGRENCİ YURDU'NDAGÜNLÜKHAYAT Yurt idaresinin verdiği numaralarla bir odada buluşanlar için tek çözüm vardır: Anlaşmak... RESİM: YAŞAMIN Tft KENDİSİ (JUNÇIKAN çıi dc bırbırını yalanlıyoı, fotoğraf, fotoğralla bırlıktc buyumcycn kdcim vc duvarddkı rcsını hotoğta, on altı ya>ın pcıvası/lı^ı var Sııanm kendısınc gclnıcsını bcklıvoı Butıın ıcnklcıı ta^ıyacak paımaklarında, buınuna dcğmcycn koku kalmayacak ()ksclcrı gormuyor, sanıyor kı hayat, yagmalanmaldrı unuttulacak kadar ıızun Kadın i'jtc bıınu, hayatın ydğmalanmı>>lıklan tavyamavacak kadar kısa olduğunu bılıyoı Kac, yıl (iJnHi'> bıı fotoğtaftan (,ıkalı 'Kııkbe 1 ! !>mıdı. kcndıgcnçlığıncyabcineı Yorgun, umarsız ve altmiij yavna kus Resını, hcnı on altı yayı hem dc altmı<>a bas>kaldırıyor Hıçbır şcy durduımayacak onu Susmuyor, kusmuyor, kırılmıyor Orada, duvarda, hayatladalgasını geçıyor Butunoksclerdcn kurtulmu1, rotoğratia bırhktc buyumevcn kadını, totoğıafla bu ıcsım ban^tırıyor Ay^c Ydltırım, Ay^e Yaltırım"dan korkmuyorartık (, otuk gului>lerını saklamıyor Istanbul, 1^36 Teyze çocukları Samıyc vc Scyda Yaltırıtn'ın, ogullaıı Hıkmet'tcn sonra bıı (.ocuklaıı daha oldıı Bır kı/ A,y>e konuldu adı Parıs'tc cğılım gormu">, elektıık vuksck nıuhcndısı Scyda Bey, Devanıı 2. sayfıula MARİA RİTA EPİKİZMİR DEYDİ Siyahbeyaz ekranın ince ''^ ." kadını Türkiye 'nin ilközel konservatuvarını kurmaya çalışıyor. 11
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog