Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

PARASIZ PAZAR EKI YAŞLILIK, DELİLİK VE BERTRANDRUSSELL... Bertrand Rııssell, sonsuza dek çağdaş Voltaire olarak kcılmak istedi. Yaşamınayön verenyalmzlık ve delirme korkıısuydu... * f BAŞKALDIRDMIN DESENLERİ... Desenleriyle Fraıısız dergilerine kapcık olcın Selçuk DemireVin ana izleği "başkaldın ". Grafik, karikatür, illüstürasyon ve resim gihi tamnüamalann hem içinde hem de... i L J m ERKEK FETİŞ SEVER! Erkek miyakın fetişizme, kadın mı? Araştınnalar, erkeğin jetişızmi doğal kahııl ettiğini, kudımn ise iğrenç bıılduğunıt gösteriyor... Elyazısı, daktilo ya da bilgisayar, sessizlik ya da müzik... YAZMAK, AMA MASIL? İNCİ DONPAfr clanın doıt du\aıı kıtapladolu Schpaların u/eıındc ısc dostlaııyla çcktndıgı lotoğıaflar \ar Sevgıyle so/ cdıyor hepsmden, C ahıt Sıtkı Tarancı'dan, Abıdın Dıno'dan, Sabahattın Alı'dcn, Halıdc Edıp Adıvar'dan, Sabahattın Eyuboğlu'ndan daha nıcclerınden Konusurken gozlcrı doluyor Onları cn lyı o anlıyor belkı de Çunku o da bır yazar, Vedat Gunyol Konumuz, "Ya/arlar nasıl ya/arlar'" Vcdat Gunyol, bıı soıuya "Bcn yazılarımı, okuduğum kıtaplardan edmdığım ızlcnınilcrın ctkısındc yazarım" yanıtını vcrıyor vc cklıyor "Bıı ınsan tck basına bıı scy yapamaz Kendısınden ontc vc kcndısıylc bıılıktc yaşayan aydınların ctkısındc kalacaktıı ıstcı ıstcmcz Ancak başkalaııyla bırlıktc bıı ınsanlık, bıı tcvhcr ka/anabılır" Ya7ardan çok, lyı bır okuyııtu olduğunu bclırtıyoı (jiınyol Lvınınherko!>esındckıtapvar Kımısınınyapraklaıı sararmi!>, kımısı ıse yepyenı Vcdat Gunyol, kıtaplaıının arasında bckar hayatı yaşadığını vc buııdan bııyuk /cvk aldığını soyluyor "Hcr gun 78 kıtabı gozdcn gcçırıyoıum" dıyor"Onceden okuduğum kıtaplan yenıdcn okuyup gozumden kaçan gu/cllıklerı gormck bcnı çok mutlu cdıyor" YdZdCdklarını oncedcn kafasında tasarladığını vc okudugu kıtapların yardımıyla, konuların lyıcc şckıllendığını behrtıyor soyluyor "Yazardan çok, lyı bır okuyucu olduğum ıçın, okuduğum olçude ctkılenıyorum Kımı arkadaşlaıım, yazılarıma çok alıntı yaptığım ıçın bana kı/ıyor 'Alıntı yapnid, baskalarının yazısını ıçınc sındıı vc bıı ya/ılaıı kcndınc ınal ef dıyorlaı Ancak bcn bu sahtekarlığı yapamam" dıycrck bır ornck vcrıyor "Montaıgne, Dcncmclcr adlı kıtabınddkı hcr seyı Yunan vc Latın yazaılaıından csınlcncrck vc onlara dayanarak yazmı^ " Devanıı 2. \ayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog