Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İKJDİLDEDE DÖNERROTATİF Üçgazete. Marmara, Şalom veAgos. Ikisi Ermeni, Şalom da Yahudi cemaatinin gazetesi, < PARASIZ PAZAR EKİ tsteklerikansızsayfalar. Öykü sayfalanmızda bu hafta, oyunyazan olarak yakından tanıdığınız Memet Baydur'un bir öyküsünü okuyacaksımz. 14 TARDİSTAN KARSIKIYININ SINEMASI Pastoraldan melodramlara, toplumsaldan maceraya neredeyse yüz yıllık bir tarihi var Yunan Sinemasf nın. Şimdilerde bütün dünyada olduğu gibi Amerikan filmlcriyle kuşatılsa da kimliğini korumak için dircniyor... CÖNÜL DÖNMEZ COLIN B John Cassavetcs, Gregory Markopoulos gibi başka ülkelcri vatan bcnimsemii}; Nicos Papatakis, C'onstantin C'ostaGavras, Stavros Torncs gibi sürgünc zorlanmış; Mic"Içseldir benim coğmfyam. Gelecege sanayi merkezlerivle hcıkan hir ı'ilkc göriintülüvonım. Yantıın Yununis hacl Cacoyannis gibi gcrçeği basjka diyarlarda aramı^ yölaıı ııula fahrikcıLırıhın jii\ ilnıese bile, bcn onu her za nctmcnlere; Manos lladjidakis (Pa/ar (iünü lliçbir Zanan) ve Mikis Theodorakis (Zorba) gibi iistün kompoziman benim ıçın varoldugıt ^ihi görccegim." "Yepyeni bir irngelem anyorum şimcli, oysu biz .. . 'Sıs törlcre vc ycrıni kimsenın tııtamayacağı yıldı/ Mclina Mcrcouri'yc borçlu. ler lcituit'viz.'" Sincma mcraklılan içın ısc bugün tüın isimlcr arasında Theo Anffelopoulos cn çok parlayan tck ısım, uzıın vc ağır t'ilmlcri ilc ızlcyiciyı benliğinin belki daha önce varlığını hic duymadığı atı kültürünün eteklerincle ufuuk bir ülkc, Yunııkösclcrinc itcn, dü^ündürcn, lıatta tedirgin cden Thco nistan. Moılcrn dünyaya C'onstantin Kavafis vc Angclopoulos. Angelopoulos, Bati'da cn cok tanınan YuGcorgcs Scferis gibi o/anlar, Nıkos Ka/ancakis nanlı yönctmcn olsa da gcrçcktcfcstivaller vc 6/cl telcgibi bir yazar, Maria C'allas gıbı bir opcra sanalçısı vcrvizyon programları dısında da Devamı 6. suyfadu miijsc de sinemaya gelincc ününii daha çok Elia Kuzan,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog