Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

7OCAK. 19% SAYI 511 Tavııs fiiivercinleri ğimgüvercinigetirin. yetcrlı." ": • • Bugi'm, Irfan Kulaksı/'dadöıtyüzeyakm güveran var. Hcpsi dc ıyı cıııs. C Jüverctn içın. ta lsvıç,rc'lercgilmi!>. Hcmdekaçkcre... "Oradan biiyiik paralarla güvercin getırdim. Avrupa'da güvercm olayı farklı tabıi. Adamlaı. yarı^allaı ı gıbı dii^iııı uy orlar k us>ları. lleryıl pek t;ok güvercın yarış,ması dü/enlıyorlar (okbiiyükparalardöniiyor. Orada ıyı bıı çıft güvercm u<;yü/bes,yiizmark arası, ıyı bııdamızlık posia güv crcının fiyatı, bırmılyonmaıkakadat c,ıkıyor.". Güvercınscvcrlcrın ılgı gösterdıgı pekçok türvar Mardın, Döııek, l'osta. Mısııi, Bango. l'al. Kelebek, (,"akal... Hepsı dc bırbırınden akıllıymı^.Her giiv ercınsevennen biiyük düşiı, saf kan bır ırka salııp olnıak. lılan Kulaksı/: "Giivercmlerçokakıllıdır. Bı/.buakıllılığı vercnasıl kanı arıyoru/. Buısagüvercınlerınııı "Dii/ arabı' vaı, bır de 'Diiz beya/ı." 'Miilakat'cın.sı var. Bıınlarıngövdelennuıvı, kaııat vekııyrııklarıbcya/dıı. 'Nalbant' vaı. Bursa'da zaınamnda bır nalbant beslemış, hıı kıısjarı. Adlarıburadangelıı. Nalhantlarkısa, ınccgagalıdır. Gö/leıı degü/cldır. 'Çakal' liiriivaıdır. Bunlar. 'Mııskaliı;akar ve'Kanıb;i'>(;akal'dıyeıkıycayıılırlai' Adları renklcrındongelır 'Al' ıcnklıdıılcr. Kııvı ııkları.un döılonaltı olnıalıdıı 'Kııyıuk ııstü' yoktur. KuyruğunbaşlangıçnoktaMiıdabıryağbezcsi vardır. Isjtc. bıı 'kuyrıık üstüdiir. (,'akallar. Şehreminı, Kı>ca Mıistaf a Pavı kıı^larıdır" Güveıcınlcrın noı nıal ya^aııı siırclcn.ononbc!>yıl. lyıbeslendıklerıtakdınde.busüre on doku/ yı la kadar u/ayabl iyor. "Posta giiv crcınlcrı var.Onlara 'Mııhabcrc'dcdenır. Eskıdcnlıabcrgötiiıüpgclirirleııııi!}. Bı/ bu yıl. sekız yarı^nıa dü/cnledik. Bc^ını bı/imdcrnck ka/aıulı. Rcklaınamı/ı yapalınıbıra/"diyorAkgül. gülerek. " 11)95 'ın cn öncmli yariiji. Sı vas. Koyulhisar'dayapılanıydı. 563 ku^saldık. Buku^ların ancak ü(,ü, 750 hava kılometrcsı yaparak Istanbu l'a gclcbıldi. Birincı olan kuş. on doku7saattcgeldı." Bülcnt Akgül vc Irfan Kulaksı/.dönüşiimlüolarakgüveaınlerianlatnıayısüjdürüyorlar. Bıı ının bıraktığı yerden diğcrı anlatmaya koyuluyor. Kulaksı/: . "'Mısıri' güvcrcınlcrı var. Bunlar, padiijahlaıdankalnıadır. Aniaonlannonıınallcrikalıııadı artık. Bır kan kıııkları kaldı. Bunlara 'Bango' dıyoruz. Öylc mı?" "hvct,padi!>ahlannbcslcdıgıkıi')lar. Narııı ku.'jlardır Bı/onlaıa.İslanbulbcycfendıvc hanımcfcndılcrı'dıyoru/.KiNagagalıdırlar. Kanatları ınavı. .sarı, kırmm olııı. Istanbul ku^larıdır. OtuzyıldırBangolarınncslıbcndcdcvanıcdcr. Ah.unııtuyordum! Okujların Buska güvercinleri bırncslidcRusyaveBulgaristan'daçıktı" Derncğin 544 24 62 nolıı tclcfonları susmakbılmıyor. Akgül. tclcfonaccvap vcrcbılıııck ıcın. sık sık söziinü yarıda kesmek zorıındakalıyor. kısarayağınıdcğdirır. yüksclır. Iki üçmınarc boyu yüksclcnler çok makbııldürlcr. Takla atarakçıkarlaryukarı.Tak.lak.tak . Kanatları scs yapar. Sonra aynı ^ckılde aşağıya incrlcr. Bu.lıcpböylcsürcıgıdcr." "Takla sayılarınıdasöylc. Aşağı yukarıoıı bcvyırmı takla atabılırlcr'diyerekKulaksız. Akgül'iiuyarıyor. Akgül: '"Kelcbck'cinsikuijlannıızdavar.Oııları salaısınız. bın nıctrc bulutların ıçınc kadar yüksclirlcr. Kümcsın kapısını açtığını/ an. döne döne. daırc çıze çızc son sürat incrlcr. Kımisıbaklavatcpsısi.kımısıdcyiinyumağı görüniimünde döne döne ıııcr. Bunlar. Üsküp. Sclânikkıı^larıdır. l.gıtıınlı kujjlardır. Islık.ses.konıutlacgıtılebıhrlcr."" LyüpGüvcrcinlcrı Sevenlcr vc Koruyaıılar Derneğı, ^imdı ötekı on üc dernckle bırlıktc birfedeıasyonkurmaçabası içınde.Oiri'jimlcrıııı ba^latmi!>lar. anıa dcv lctın kcndilennc yardım clinı u/atmasını bekliyorlar. Bu konııda Akgül vc Kulaksı/ hemfıkırler. Kulaksı/.: "Ben. ııasıl lsviçre'dengidıpkuş.aldıysam. onlarda bıııaya gclccck. vörclcrımı/ı görcceklcr. Adam. bızdcn güvercin alabılmek ıçın tatılını bıırada geçırccck. Türkıyeclc giiv ercın yarışları da düzenlerı/. Bızıııı Akdeni/ bölgcmız. bıı ı*} ıçin çok uygıııı " ^ Hizmetçi kuşlar "Bangolar.gagaları kısaolduğuıçınyavrularını bcslcycnıczlcr. Onların hı/meteılıgıııı yapan giiv ercınlcr vardır. Ku^. ycdığı bıığdayıta>lığındaöğiitür. Onuböylc.yuımırtanın sarısi halınc getırır. Bız. buna 'maya' dcn/. Yavrulara on be!>y ırmı giin bu nıayadan v L'I ilir. Yav ruların tiiylcrı çıkmaya ba^layınca. hJ7inctçılerin altına götürürii/. Onların gauaları uzundur.daha ıyı be.slerlcr." Irfan Kıılaksız: "H ı/nıclçilcr. soyu sopu bcllı olnıayan karıijikgüvcrcınlcrdır. Iyı bakıcılaralmayadikkatcdcıız. KiMiolurlıı/mciçılcr. Yunıurtayı altına koy. hcnıcıı yatar. \ avrııya da hakar." Bülcnt Akgül. "Sonra'Pal' kıı^larıvar. Koyukankımıızı. mavı.saııpathcannıoruolurlar. Bırdc'Mardınlcr" var Onlartaklaatarlaı' Paçalıdıılar. Bcya/. sıyah. mavı. sarı ıcnklı olabılıılcr. On ıkıondörtsaatuçabılırlcr Mardınlcıınçok ılgıncbırö/cllığı var Bunlar. kümcslcrımn yanında bır yerbclırlcr, hcpoıaya.hanı^u kanı ıka/cuçaklan varya.oıılargıbı kaııat larını Istanbul'da on üç güvercin derncği olduğunu biliyor musunuz? Ya güvercin cinslerini? Mardin Dönek, Posta, Mısıri, Bango, Pal, Kelebek, Çakal... Güvercin besleyenlerin en büyük korkusu ise ya çalarlarsa? Bu yüzden ne bilgilcrini değiş tokuş ediyorlar, ne de güvercinlerini gösteriyorlar birbirlerine... Güvercin beslcnıek içiıı özenle hazırlaıııııı$ evtcı: (Fotofiruflar: HİRCIL (İÖKER)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog