Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

8 Cl'MMURİYI I DKRtii Baııgo ı>ü vercin leri Tcpeli Trukya PalKÜv Iruhya t'tıiguvercınlen Güvercin de bir tutkudur... BİKGİJLGÖKKR ırıjj kalıiKİakı dükkândan bozma daıreyegırengırenc. Bırkos,turmacadtr yıdiyor. Sclamla^an.ayaküsIİİ lıal hatır.soran, bekleşen ınsanlar... Malıallekahvesıdesenı/.değıl. Düğün. dernek mı? () hıç dcğıl. Öylcysc nedır? Burası. "Hyüp Güvercınlerı Scvcnlcr vc Koruyunlar Derneğı". tstanbul'dakı 13 güvercmderneğınden birı vc ılk rcsıııı olanı. llkbakıstabınnalıallekahvesiızlenimivercn dcı nck. birsalon vc küçiik bırodadan oluşuyor. SalonunortaMiıa. be^altınıa.saatılnııs,. hrkeklcr. nıasalan çevrelemıs,bol duınan altındasolıbetedıyorlar. KÖ!>edebırcayocagı. Du\arlardaboy boy. ırıli ııfaklı gü\ercın fotogıafları... Dernegın başkanlık odasinda, Ba^kan Biılcnt Akgiıl. yanında iıyelerden Irfaıı Kulaksı/. "Bcıı" dıyor Irfan Kulaksız. "Kapalıçariji'da kuyunıcuyum. A^aği yııkarı otu/ bc? y ıldır Bıırsa güvercını beslıyomnı." Irfan Kulaksız, ellıya^larında.orta boylu. esmerbıradam. "5 ya^ındaydim. Birgüvercin yakalamışkü. hcr gü\ercın bcslcyen, az çok tını.ııçanııyordu.Onuıyıleiytırdım. kıı^laıınınvalııııııası koıkusıınıı baktım. Sonra birgüvercin dalıa daya>ıyor. Irfan Kulaksız,kabuldum bır ycrlcrdcn. ona cş rakollarınilgısİ7İığındcnyayaptım Ficrkcn. Bursagii\oıkmıyor. Kıı^larvalıııdıgında cınlcrınckaıı^ıvcrdını " kaı akola ba.>\ uruyorlarBülcııt Akgül. sıgarasııımıj Anıabosıına Polıslcı. danbıı nefcsaldıktan sonra "Adaına bak. bızı ııeyle odadan dı>an çıkıyor. Aruğra^tırıyor" dıycrck. kada!>lannabakacak. lerslıyorlarniüjonları. SaIrfan kulaksı/dakı Burdecepolıslermi''Toplum sa giivcrcinlcrinin nıa/ısı da. kıı*j besleyenlere lyı lOOyılönccsınckadardago7İe baknııyorıııu!}. yanıyorımi!}. "lyı kan"güBas,kan Akgül: vercmbeslıyor Kulaksız. •'Guvercın bcslcmeyı. "Bcn. bu ı>ı bılcrek yapıkıııısc hobı olarak degcrlenyorunı. Mcscla. Bursagüvcıdırmıyor. Balığa. kanaryaya cınının alnı. kesınlıklc genıslır c\ el. gü\ cıcınegelıııce lıayn. SonBoynıı kısa. kaııadı kııyruğıı bcra. 'ku>ba/' dıyorlaı bı/e Bu labııı va/dır. Ayaklarındato/luklan yoktur. BülentAkgül hıç ıııı hıç sevmıyorıı/." Bırıkıtüybılchalakubulcdılır." Akgül, sö/üııü tanı bitimıı^ken. Akgül. "Abı kanatlarını da söyle" clindekafcs. biradaın gıriyor ıçedıycrck ıçcrigıriyor. Arkadaşları. n. Kafesı özenlc nıasaya koyudahagclrncmİ!>. yor. "Irfan abı. >unlara bır "Kuy ı ıık say ısı on ıkı olnıabaksana!" lı. I a/la>sa. araya ba>ka kan Kafesın ıçındc ıkı güvcrgırmı>>demcktır. Bi7oku>> cın. sınını^lcr bır kös.eye; bcslcmcyı/. Yaranıa/. Bo : LII kck gÖ7İerle çe\ rcy ı süyıın tüylerı patlıcan moru züyorlar. Irfan Kulaksız. ya da ycsjldır. Tüylcrın kocamaııelıyleöııcebıriarasıııdaa/ıcıkbırkızıllık nı. sonra ötckını yakalıoldu nıu, ku^ kırma dcyor Flıııdegüvercııilcrın ıııcklır. Gagasııım ucunda kanaüanııı. kııyruklarını Vıkır" olabılır. Kaıettıro »îöylc bır yokladıktaıı son(iagasının ucunda. cfcndıra: nıc söylcycyıını. böylc kalcııılcçı/ılmışgıbıbırsıyahlık "Kııııınbunlar?" olur (l:lı>lc ıs,arctı anlatmaya Adaııı: (.•alışıyor.) Bıırsa güvercını. bc;;"Çocuğun tekı getırdi. Satıyoroıı saat uçar. Dıyclını kı. bes,mı ın,uımu.ş." dııııu/. Bu be;> ku^. s,öylc bııı ıııetrc "Kaça?" ., l • ı yükseldığı zanıan. bırarada ugmaz"oOO'e." lar. Ayrı ayrı yöıılcrcgıdcrlcr. Bıraraya "Tanıanı." dönıııe/. bırbırlcrını ı/lenıe/ler." Fazladü!»ünmeyegerekduyulmadan. pa/aılık.sı/lıenıcnsalıiKilınıyorku^lar. Adaııı. Kuşbaz demesinler bize... nıemııun.güvercınlerı kafesekoyupçıkıyur lıfaıı Kulaksı/.. bcsbcllı gü\cıcınlcr lıakodadan Kulaksı/ öv iinerek. "Bunlarlyı cııı.s kıiHkKokşcvbılıvoıda.hcrsoruyuaçıkaçık Postu güvercinleri yanıllaııııyor. "Yarın öbürgüıı bııı çıkar. nıa/allah kölii kullaııır.Tıcaretmı yapar. 'Irfanabı.bi/cku^ \cr" dıyorlar. Vcrnıcın kaıdcşıııı. Bcn buııa yıllarınıı vcrnıi'>ını C'ebınıdekı parayı düşunnııiyoı uııı kuşlarınıı du>undüğünı kadar. Nasıl veıııım'.'" (iii\crcınbcslcyenlerbılgılcrinidegİ!>tokuşclıııiNorlaı Aıalarındabıı gerılııııdırgıdı\or. Kıııısc.kıniNeycgüvcıcııılerınıgostcrııııyoı Bu.cn yakmarkadaşabılcböylc.(,'ün ('alkuşkırı.CocukcicğL'rmıbılemLMiııvHer kcs anlamaz kı kuîjlardan" dıyor. Sonra da güvercin bcslenıcnın yararlarını anlatmaya gırı^ıyor. "Bırkcrcbcn.sigaraiçmcm. Aılcdü/cnım vardır. Uımegıdergelırını. Kahve\egıtnıenı Güvercin besleyen ınsjn.zalen u/agagıdeıııc/ latılcbılc Pckçok ıııal. nıülk salınaldıııı.sırfguvercın besleyeyınıdıyc Şıımiı sı/ ban.ı deseııı/ kı. başka bır şcv .' Arada. şıı bu?.. Dunyanıncngiı/elarabjsınıgetırscnı/. beıımı ıçın hıçbıı kıynıetı yok. Bana ıstedı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog