Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

•OCAK 1W6. SAYI 511 guııudılegelınrken."Y'a/ılısö/eüklenokıımayı yegliyorum. Başkalarının sözcüklcrıylesolukalabıliyorum.Belkidekendimioldugum gibı kabul elmek giiç geliyor. Kı^ılıgımızlc ılgılı olarak gö/ünıüzdcn kaçanları görmekbenibüyüliiyor."dıyor. Öfke Ansızın öfkeyc kapılması belki de içinde bulundugubuyenıdönemmbıretkisı. Birzamanlarsürckli sarho.solan \ebıryerlerdcsı/ıpkalan sanateı artık bırçok bakııjıdançok dahaölçiiliivedengelıolma.sınıyaşınabağlıyor. Yalnızlık vecansıkıntısındanzamanını cımnastıksalonlarındakiloatarakgeçiriyor. Sınirbuhranlarııleugra^nıakyeriue. kendisini yalnızca kilolarına odaklamak onu rahatlatıyor. "Insanınkendibedeniylekurdugu degi^ikbiriletişîm türü. Şişnıanlık yorucuydu. Ustesindcngclmeliydını." Depardieu. yönetmen JeanMarie Poıre'nin " Koruyucu Melekler" fılmindc C'hristıanC'lavierilebırlıkteoynuyor. Poire ve Clavier'nin ritmini begendigi. Fransız filmlerinin agırveuykuverentemposundan u/.ak oldugu ıçin onlarla ealı^ıııaktan /evk alıyor. Üstelık Depardieu lıepbırgüldürütüründeoynamak istıyoınuış. Poıre'yegelınce. Depardıeıı'nün eekımler sırasında hcrkcsı giilmektenkırıpgeçırdıgınıbelırtıyor. Depardıeu'nün aynı /anıanda gösterıme gıren ve kendısının :>ımdıyc dek çektığı en güzel film olarak nıtelendırdıgı bırba>ka l'ılmıde"LeCiarcu". MauııeePıalal'nmvönetlıgı bu fılmı ı/lerken Depardieu mıdesınebır yumrukyemı.sgıbıoluyor. Bu mevMiıı gösterıme gireeek olan Norınan Jevvıson' ıın yönettıgı "Bogus" \ e "Seeret Agent" filmlerınde Depardieu. VVhoopi Cioldberg.Johnny DeppveBean Peıın"ee.şlik ediyor. Yapımını da üstlendığı "•LJnhook the Stars" filminde ıse yenıyetme yıldı/ (iına Rovvlandsılebirlikteoynuyor. (îeçmıijtc basmdan epey canı yanan Depardieu bu konuda oldukea sakıngan davranıyor. 1991 yılındaTımedergisıninkendısıninbirırzageemeolayınakarıştığıyolundakı birya/ısını haksı/ buluyor. Depardieu, kıtleıletisinıinkiıni/anıanınsanlaraacı \erdıgıni. ancak bunuıı apayrı bırdünya oldugunu vcbutürbilgılerinkendisındençok.çocuklarına. kadınlarına ve scvdiklerinc zarar vcrıııesindenkorktugunubelirtiyor. Yaşamdan istedigi tek s,ey barıs» vc uyum. Ancak. hem bır y ıldız hem de psikolog olan son eşi Elizabeth onun her ijeydcn çok sevgıycgcreksinimduydugunueklıyor. "Iştcbu yüzden gerçeklerın dünyasında yaijamak yerine. filmlerin dünyasında yasamayı yegliyorum. Insamnkendi dünyasında kendisinibulması çok giiç. Dürüstlük insanın içinı yakıyor. Güzelyemeklereveş.arababayılıyorum. Kadınları seviyorum. Zaten ben birerkek ve babaolmaktan çok, bir kadın ve anne olınaya dahayatkınım."^ The Europe Magazine 'den çeviren: RlTA URGAN Fransa'nın dev cüsseli aktörü artık film ;evirmeyecek. Yemek, içki ve aşk düşkünü Gerard DepardieıTnun canı hiçbir şey yapmak istemiyor. Kadın, şarap ve Depardieu ırçok kış.ıye Hros'u. Hun ImparatoıııAttıla'yı.kınıızaman ayıyı.yada bırOrtaçagbüyücüsiinüçagnştıran Depardieu, bıraktıgı izlcnim ne olıırsaolsun.katıksı/bırdogalgücünsimgesı. Songünlerde verdığı 2()kiloyakar$in. Depardieu yınc kaba saba ve hantal. Üzerindekı gıysilernedenlişıkolsadaonunılkelgörünlüsiiniisılmeyeyetmıyor. SononyılıiTeniyı sınemaoyııneularındaııbırısayılan Depardieu, mcsleğını sürdürmeyeeeğmı açıklıyor. Bırtıyatrotutkunıı.ycmck. iç.kivcaşkdii^küıui olanyıIdızarlık lııçbıt şey yapmak ısteınedığını.bunedenledehıçbırsö/leyueımzalamadıgınısöylüyor. MesleğıneolaıiUıtkusudiis.ünülürse, 1971 yıhndan bıı yana çevirdığı doksanı asjkın I ılmden sonra aıiM/ııı verdığı bu karar yii/ünden bırdııygu karnıayısı ıçınde olması son kertedogal. "Dmlıyor, bakıyor, heklıyoııım. Yasanıımı bırmanyakgıbıyadaagırış. ce/asına çarptmlmi1) bırlutsak gıbı siirdürınek istemıyorum. Doğanıııdabırdıııleıınıe siireci vardır. Bıınıın ılk kezsjmdı bilineıne varıyorıım,"dıyor. Pekı, şjmdi neyapacak? Bundan sonıa çılgınlar gıbı yaş,anıak ve gönlüneeeğlenmek ısiıyor: "Kı/larlabukulüpbenını o kulüpsenm dola^acagıın. Hem deçırılçıplak."dıyesö/lcrineeklıyor. Depardıeıı'nün yaş.ama olan kösnül düy künlügiinünonunaılcbaglanmdaetkiledıği • • • kus.kıısuz. Lijinden ayrı olan yıldızın 23 yajjindakiogluGuıllaume ılede ılı;>kısı böliık pörçük.Smemadünyasmdaiutunmayaçabalayan (iııillaume geçtıgimız yıl ıçınde bır uyuşturucuolayınakarıvırakkısabırsürehüküm giydi. Babasının o günlerdc yanında olmaması veoglunun ya^anıına kar^ın kayılsız kalmasıGıııllaume'dadermı/lerbıraktı. Guillaunıedıvnda bırde iiç yanında kı/ı olan Depardieu. L.oırelıav/asıııdakı 3()lıektarlıktopragındabagcılıkyaparakhuzurbulııyor. Yıkla 200 bın îji^c vırap üreten yıldı/ birgiinMnemadanlümüyleehnıelegımv'ekerseya^aınını bagcılıgaadaınak istıyor. Oıııın ıçkı alenılerınedü.şkünlügiı bırgi/ degıl. l^tahıda. bedenselgücügıbı.doymak bılmıyor. YıllardırbuHıtkusunagem vurmaya galışan yıldı/. kılo alnıamak leın son 16 yıldırpsıkolojık tedavi görüyor. tçındeki t'ırtınalarınköklcn ısegeemışınedayanıvor Ortahallıbıraılenıncocıığuolarakılünvayagelen Depardieu alkol bagıınlısı veyasadısj bırbabaııınoglu. Annesı ıeın ıstenmeven bırbebekoldııgunu.onunkendısını ılkelbıı yontemle. bıı ;?ı>) yardımıyla dii.siırmevı bır araaklıiKİangeeırdıgını söylenıesı Depardieu cla duygusal bır yara aemı.ş. (,'oeukluğıı karabasanlaı ıcıııdegeenıı.ş. Bırarakekelenıı^. 13 yanındaokululerk ettıgındegeleceklen hıvbır ^ey beklemıyor. Tıyatro eğıtımı görnıek ıeın bir arkada^ıyla bırhkte gıiiığı Paris'teoyuneukıkyeteneğıyledıkkatgekıyor. Konu.şnıayetısını gelı^tirıııek içın katıldıgıterapıseanslarında fotogratıkbırbelleğe. essı/bırsestomına sahıpolduğugö/den kaemıyor. Dostoye\ skı ve Molieregibi büyiik yazarlarınyapıllarıylakaı>ıla^ırkaı>ıla^ma/onlaıın büyiisüne kapılıyor. "i Ik önee ıletı.şım kurabılmek ıçın okııdunı. Anıa sosyal sınıtlar arasındakı t'aıköylesınebüyiiktükı. Bentm gıbi biraıledengeldiyscniz. ıkisözcügübir arayagetırenıe/sinız. Hiç kimsc'Seni scviyorunı'diyemez. Hcpbagrı.şıp.eagri!)irlarya daürkerler. llktıyatrodersimekatıldıgımda "Je t'aıme" (seni scvıyonım) sözeüklerini duydugumda.bunusöyleyebileninsanlarda olduğunu dü^ündüm." Bırdönem Depardieu'nün ag/ını bıçak açnııyor. Ükuduklarıkai"!}isındayaı>adıgıyogun duygularonu adela dılsı/kılıyor. Okudugu sözeiikleriyüksekseslctekrarladıgındadili yavaijyava!>sökülıneyebas,liyor. lijteoanda tiimengellerorladankalkıyor. Duygularını dıle dökmeye çalı^ırken ^imdi bıle pek hu/ııılu olmayan Depardieu, yalnızca eaıılandırdıgıki^ilerlesotukbutduğunubirkezdahadoğruluyor.Güvenceyisenaryodabuldu De/uırılit'iı, bundan soııru kızluıla bir o kliip bir bu klüp çırılçıptah ılolaşınuyı plunlıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog