Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

OCAK 19%. SAYI511 Kiıkların genel ve özel eğitimleri üzerindc kileri nelerdir?" Aslmda tüm insanlıgı ilyindiren bir soru olan bıı soru kaışısında astian, Berlin'inycdi ilkokulununtemel nıtiarındaıızunsürcliaraijtırmalarbaşlattı. Bastian araştırmalarına. Adam Korman ve oland Hafcn ısimli iki ıı/man e*>liğindc )92yılındabaş.lamış.. Araştırmanınsüresi yıl olarak bclirlenmİ!» ve Eğitinı vc Bilim akanlığı'nca destekleniyor. Arasjınnada .ııi.'jçaplı birmüzik cgitiıııi al;ım;ocLikh>rla mayançocuklarkarşıla^lırılıyor. Aras,tırlanın üçüncü yılında sonuç alınmaya baş.nmıs, vc alınan sonuçlar araştırınacıları bihayretlere düsürmii.ş.tü. (,'ıkan sonuclara göre, müzikle büyüyen K'iıklar ınüziksiz büyiiycn yasjllanndan ılıa keskin birzekâ.dahaderin birözgüvcn .•sağduyulubirgeıçekçilikdııygusugösteyoılar. Psikolojik olarak daçevrelerinc kardahasevgidolu.dahaolgunbirlutumiçin:1er. Bastian bıı sonuçlardan, "Mozart'la Liyüyen, Molotofkokteyli yapmaz" çıkarııına varıyor. Bastian'ın,müzikzekâyı geliştirirtezini merika'daaynıkonuyuinccleyeıuızmanndadestekliyor. Yeni dünyanın konuyla ililieklemelerinegörejnü/ikbcyindekinönılararasındaki bağlantıyı güçlendiriyor vc öylece alansal zekây ı, hayalleri beyinde remlercdönüîjtürmeyeleneğinidegcliijtirior. Ayrıca kenıan,cello vegitarçalanlarda, il elin sinir kanallarının da çalıştırılmaM olayısıyla beyinde büyümegözlemlcniyor. Müzik yapmanın tüm kişilik ü/crindeki ıkileri Bastian'ın göziine yıllar öııce, sis'iııli ampirik birara^lırması sırasında, 11 1 yaşardsındaolimpiyat favorisiolangenç:rin müzikle bağlantılarını ortaya koyduunda çarpmışti. Bastian'ın bu çocukların i^ilikleriyle ilgili kayıtlan da s.öyle: Soııde;cedıs,adönükbitkis,ilik,kendinideğerleniıebilmeyeteneği.a^ırıbiıhalıza.yaratıcık veözgündüijüncc. Dayanıkhlık,enerji ve ukyönlüyeteneklilik. Resme.siireyatkmk veokuldabaşarı... Atilla Sav, CHP Hatay milletvekili. Yıllardır tiyatro eleştırisi yapar, tüm oyunları, opera, bale ve konserleri izler. Mesleği hukuk, amacı hukukun üstünlüğü. Anayasa çalışmalarında büyük çabası, katkısı var. Ancak şanatçıların sözcülüğünden geri kalamaz. DYP Izmir Milletvekili Gencay Gürün de başka bir sanat dostu parlamentoda. Ankara'dan Istanbul'a gidince güzel bir rüzgâr estirdi Şehir Tiyatrolan'nda, ayrıca oyun çevıriyor, oyun sahneliyor, tiyatronun sorunlarını yakından biliyor ama parlamentoda başka bir gorev üstlenmesi de beklenebilir. Gencay Gürün parlak bir diplomattı vaktiyle. Dışişleri Bakanlığı'na parlak bir sınavla gırdi, Londra'da, merkezde görevleri var, büyükelcı Kâmuran Gürün ıle evlendi, Bükreş'te, Parıs'te sefirelık görevleri nedeniyle mesleğindekı tırmanış durdu. Ankara'ya, merkeze dönünce de büyük tutkusunu yaşadı tepeden tırnağa. Zokası, kültürü, uzlaşıcı kişiliğiyle parlamentonun da başarılı bir üyesi olacak bence. DYP başkanını kutlayanlar var, parlamentoya giren kadınlar lyi bir seçimı kanıtlıyor. Gencay Gürün Izmir'de liste üçüncüsü ama kadınlardan büyük destek görüyor. Başka bir liste üçüncüsü CHP'nin Izmir adayı Ayşe Ayata'nın Meclis'e gelmemesi de üzüntü yarattı doğrusu. Nedenleri ilgınç olmalı, bir siyasal bilimci olarak yorumu yapacak elbet. Sosyal demokratların duygusallığı tehlikeli boyutlara varıyor kimi zaman. Ben yoksam o da yok olsun dıyecek kadar. Hemen saldırıya geçiyor, kurultay yolunu açıyorlar! Ayşe Ayata Meclis'e gelemedi ama Izmir'den başka bir CHP'Iİ geliyor. Birgen Keleş, listeieri bileğınin hakkıyla delerek seçim kazandı vaktiyle. Onu yakından tanıyorum. Irak Kadınlar Konseyi'nin düzenledığı uluslararası bir toplantıya birlikte gittik yıllarca önce. O zaman SODEP'lıydı, dünyanın her köşesinden, renk renk kadınlara Türkiye'nin sesini duyurdu. Dahası Yunanlı kadınlara da zarif bir ders verdi Kıbrıs konusunda. Politıkada da hayli deneylı, kadınerkek eşitliğını güzel sergiliyor, soluğunu hıç yitirmiyor. Prof. Oya Araslı da güven ve saygıyla selamlanan bir kadın, parlamento yolunda. Cumhuriyetimizin ilkelerıyle. Atatürk devrimleriyle bütünleşen bir kadın. Elbet başkaları da var. Onlar neredeler, lıstelerde nıçin gerilerde yer aldılar ya da neden aday gösterilmediler diye eleştirıler var. CHP yönetimi her şeyi araştıracak, yeni yorumlara varacak, yeni polıtikalar oluşturacak mı bakalım. ANAP'lı kadınların davranış bıçımı de hayli ılginç doğrusu. Refah'la yakınlığı bilınen politikacıların partıye alınmasını protesto için başka partiye oy verdikleri söylenıyor. Belkı de söylenti, belkı kadınların, ya da gençlerin tepkısi ama ANAP'ta yaşanan düş kırıklığında yanlış politıkaların etkısı yadsınamaz, diyor başkentliler. Nitekım lıder kadrosunun güvendığı dağlara da kar yağmuş bulunuyor. Kaş yapayım diyenler göz çıkarıyor! Vaktiyle Latınce derslerinde Profesör Rhode ve asıstanı sevgilı Azra Erhat'tan dınlediğim bir öykü var. Benden kaynaklanmıyor ama başkent söyleşilerinde yer aldı birden. Tutsak Roma Imparatoru bindiğı arabanın tekerleğine bakıyor yol boyunca. Mısır hükümdarı da onu ızliyor, merakla soruyor sonra, nereye, niçin bakıyor diye Tutsak imparator gülümsüyor, "Tekerleğe bakıyorum" dıyor, tekerleklerin dönüşüne, bir bölümü yerde toprağa sürünüyor, ama dönerek yukarı üste çıkıyor, üsttekı bölüm de aşağıya inıyor, toprağa sürünüyor. Sonra Latince bırkaç sözcükle Mısırh'ya gülümsüyor Romah: "Hodie mihiholnap tibi... Bugün bana, yarın sana. Bırkaç sözcük ama hayli kapsamlı değil mi?4 Mavi pencereler MÜŞERREF HF.KİMOĞLLI *»> uran Erol mavi kapılar yapardı S vaktıyle. Sanatseverler "umut w kapıları" dıye algılardı. Sayın Ecevit'in Karaoğlan olarak alanları dalgalandırdığı, iktidara tırmandığı günler. Ama kapılar açılmadan soldu umut. Neveser Aksoyun Iş Bankası Galerisi'nde açılan sergisınde de mavi pencereler var. Denize, güneşe, özgürlüğe açılır gibi. Bıberli pencereler, dilek pencereleri, nesne pencereler, atölye penceresi, Izmir penceresi. Bodrum penceresi, Büyükada penceresi... Kiminde mavi kuşlar, kiminde parmaklıklar, kiminde tül perdeler, kiminde kırmızı bıberler, dılek bezleri, ama mavi bastırıyor hepsinde. Körfezi, Assos'u çağrıştırıyor bana. Kimi pencerelerden de sanatçımız bakıyor, kapalı bir dönemi aşmış, kapalı pencereleri ardına kadar açmış, Paris'ten dünyaya açılmış gibi... Bir duvarda da mavi paletler var, üzerinde Birgen Keleş, sohığıınıı yitirmiyor hı\: mavi kuşlar, paletteki özgürlüğü simgeliyor. Özgürlüğü paletinde yaşıyor vurguladı: "Ve sonsuza dek çalacak." ressamlar. Salon coşkulu alkışlarla çınladı dakikalarca. Aslında başkentliler de güzel gösteriyor Mavi güzel bir renk. Giderek soluyor, tepkısini. CSO konserlerine büyük ilgi var. kirleniyor, kararıyor ama güzelliğini fırçalarla Yılbaşından önce üst üste üç konser verdi, saptıyor ressamlarımız. Bir süre sonra yalnız salon üçünde de dolu. Konser salonunun en tablolarda göreceğiz maviyı! eski ve sürekli ızleyıcisi olarak bir gözlemimi TunatMehri de çoktan karardı, kirlendi ama aktarmak istiyorum CSO yöneticilerine. müziği yaşıyor, Strauss'un valsiyle mavi Cumartesı konserlerinin dinleyıcileri sulara dalıyor dans edenler. CSO'nun üniversite öğrencileriydi uzun yıllar. Indirimli geleneksel konserleri de Mavi Tuna valsiyle biletle izlenirdi konserler. Oysa o gün sona erer yeni yıl öncesinde. Gürer Aykal, sınavları. dersleri oluyor, CSO'yu dınlemeye Mavi Tuna'dan daha güzel bir vals vakit kalmıyor. Çokseslı müzik sevgisinı yazılmadığını söyler. Gerçekten güzel bir geliştirmek için gençlerin de güzel konserleri vals, dinlerken mavıye bulanıyor insan, tüm izlemesi çok önemli kuşkusuz. Cumartesi sevdiklerine, en güzel anılarına sarılıyor. sabahı yerine, örneğın perşembe akşamı Şanatçıların başka bir zarifliği var. yapılamaz mı konserler? Böyle bir Üzüntülerini, tepkilerini güzel belirtiyorlar. düzenleme gençleri çok sevindirecek, Refah Partili bir milletvekili adayının (şımdi yazmam için bana başvuranlar var, işte seçilmiş bulunuyor) CSO'ya dönük sözlerine yazıyorum. de çok güzel yanıt verdı Gürer Aykal tüm orkestra üyeleri adına. Sahnedeki altın Yeni hükümetin Kültür Bakanı kim olacak, yaldızlı "170" sayısını gösterdi: "Sayın sanat sorunlarına nasıl bakacak, örneğin sanatseverler, bu nedir biliyor musunuz, konser salonu^ündeme gelecek, CSO 170. yılını kutluyor, orkestramız 170 gerçekleşecek mi soruları yanıt bekliyor yıldır çalıyor." Sonra ıçten, kesin kararlı ama yeni Meclıs'te sanatseverler de var. Biri ! langisavdoğru? Müzik yeteneği olan insanlarm aynı zaıandacokda zeki oldukları ve tam tersi savır üzerindc ealışmalarını sürdüren Bastian, pöğrencilcri üzerindc yaptığı birincelemcede.onlarınlisebitirmenotlarınıntıpöğreimlerineyansımalarının, müzik eğilimleri adarctkiliolrnadıgim ilerisüriiyor. Ancak eden bu araştırmalan hep kesin çcrçevelcr ısjyan mcslck grupları üzerindc yapmış,? Jedcn özgürcalüjanlan ya da gazetecileri enek grupları olarak kullanmamıs.? Kullaanıamı^, çünkü piyanonun bas,mdaki danılayazı masasının ba.şjndaki adamza;n cok benzcrözclliklertaşıyor. Aynı benerliği Bastian, politikacılarlamüzisyenler rasmdadagörebiliyor. Hattabuolguyabir mıflandınnabilegctirmis.. Örneğin tusju ve dokıınmalı çalgılar çaınlarınSPDyadaKDPctrafındatoplanmaırı.üflcıneliçalgıçalanların Yeşilleıaıasına bulunmaları, metal üllemclilerle ilgileenlerin ise CDU'C'SU cğilimli olmaları iastian'a göre mümkün. Ayrıca Bastian müikle uğra<>anların dalıa zeki, ama hastalannayadadahayatkınolduklannıifadeediyor. 'rompeteilerin di^lerini kaybettiği ya da üksek tansiyon hastası olduğu, kemancılaın omıırlaııyla sorunlar ya^adıgını, çoğu nüzisyenin adale kramplan geeirdiğini ve incbirçoğununilcrikiyaşlardaduymasounlarıyla kar^ı karîjiya kaldığını hcpimiz Ü!}ünebiliriz. Bıınlara ragmen müzikle uğra^mak insan ekâsını geliştiriyor. Bu da, hcrhangi biri erhangi bir yerde müzik yapmak istiyorsa endini biranönce ya^amın güzelliklerine clasındemek.^ Spiegel Special 'den çevireıt: A ŞKIN ELÇİ Cu'itcuy Giiriin; purlameıuoda çok renkli, çok yönlii, çoksesli bir üye olacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog