Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYrTDHU. Mozart nınzıkle tığruştığı ı\ın mı <,ok zi'kı'.' Müzikal pratik ve zekânın bağlantısı Almanya'da ve Amerika'da araştırıldı. Sonuç oldııkça ilginç: Müzik, beyindeki nöronlar arasındaki bağlantıyı güçlendiriyor. Bunun sonucu olarak da alansal zekâyı, hayalleri beyinde resimlere dönüştürme yeteneğini geliştiriyor. Cıılıı filozof, \ietz\ihe, "Muzıkvzdtın\a bıryunıl/ii oluıclıı"demıştı. Müzikle büyüyen daha zeki oluyor ıı meslek dalı vardır, doğru tonıı luılmak, zamanla yaı ı>mak, teınpoyla ya^amak, saısıcı konıılaıa dcğınnıek \o vuıuıu fınalleılo noktalanmak7oıundadır Buaıadaba/ılatı haııı tclıııı buUıı. lırtmalaı yaıatıı vetunTjim veobuaçalanlar.doğrutonlaııçıkaıabılmek adınaagi7İaıınınonundckıbıı vapıakıııctalcoıkcstıajclı vuıgulaı ı dojiıultıısunda MIıekhulleılcı BoylCLC,bm,ıkaıımı sapabılııi7 va7anvc nui7ikyapangıuplaı aıasında sıkıbıı bdğlanlı\aıdıı "Mu/ık vapnıak /ckavı gclıstıı ıı ıııcsaıı aıa*>tıı tıiacı ıuhıulıınvadaı,okscvıdcgıstııcıı kctKİısıgıbıadamlaılagcni'jufuklaıaaı.ılan Padcıboınlıımu/ık pıofcsoııı Hansdunthcı Bastıan'dan gcldı Fııedııtlı NIOI/SLIU "Mu/ıksızbırdıinyabıryanılgıolurdu"demi'jtır VcNapolyonıçınmu^ığın, "lumsaııat dallaıı i(,ıııdc ınsanı en çok lalıatlatan' bu ctkısı \aıdı Bunakaı>ın Bastıan.bıı tanığı.tıpkıonun gıbısoıulaı \c/ekasıylaılcılcvcnbıı lanığı, Soktai îDinckgostcmıck ıstıvoı Sokıat 1 , 1 11 1 ıııu/ıkcgıtımı dıgcı tuıııcgıiıııılcıdcnddha gııçlubıı tcıbıvc vontemıvdı Rıtım vcharınonı 1 ııluın en dcı ın kı v 1 ıııılaı ında yollaı 1 1 11 buluyoı \eccsaıcl ıle sagcluvuvu pcki'jtıı 1 yoı du ijcklcıı Li/cıınc(,ekcı Bu nıcslek dalı bılındıgı gıbı gazetecılıktıı Mu/ısyenleı ısebubutun ıı.ındc ku(,ukııimıkanlamlılıklaıı vchaımonıktınalfoımullcıını kullanmazlaı Onlaı.ornegın klaıncl BuiKaakıllıca\cguzcl tcüiıyıkcndı avak laıı U7(.ııııcdıkıııc\cı,alıvııı Bastıan bııııdaı uı, y ıl oiKC yctcnck aı a>tıı nıalaı 1 \ c vctcnck lılcı 1 dcstcklcınck 1 , 1 bıı cnstılu (IBh V) kııı 11 1 du A\ıupa'dakı ılkbutuı pılotuvgulanıaydı Bukıııumdau/ıııanlaıjıoKiloglaı psıkolog laı vcpcdagoglaı bıı koıuıvu,laıklı\aıvas vonlaııvla suıcklı ele alıvoılaı Mu7ikU lıcı scv dalıa mı ıvı oluyoı ' " \a da daha a\ ııntılı olaıak,' Yoğunbırmuzıkeğıtımınıı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog