Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

'OCAK 1W6. SAYI5II 3 DERGIDEN Merhaba, Zaman zaman hiç dcğinmediğimiz sanat olaylan vc dalları için hayıfhınmıyor ıh'giliz. Bu luıftaki Cumhıtriyet Dcrgi uzıın sîiıvdir söz edemedigi bir koınıya avırdı kapagım, dansa. Endiistri mühcııdisligi cgitimi gördükten sonra vazgcçip. dansla karar kılan Handan Ergiydiıvn çcıgdaş hirdcıns toplulugıınun da kıırucusıı. Ergiydiıvn 'in öykü.sünü arkudaşımız Ecc Temclkuran yazdı. Bazı insanlannuzın, dansçı Ergiydiıvn gihi. iyi bir cgiliın gördüklcn sonra haınhaşka bir konııya sevdalanıp kı'iıdili'rini veni haslan cğilıııc fırsallan olahiliyor. Bazdarının ise ilkokula gidccegi yaşia cv gcçindinnck iciıı kolları sıvaınası gcıvkivor. Bcşiklaş Iskclcsi ndcn va da Karaköyden aksaınları 21:()() sularııula vapııra hincnlcr, cllcri yüzlcri kapkara anıa ışıl ısıl gözlcıic o gün kazandıklan parayı sayan çocuklara lıiç dikkat cttiniz mi? Para sayma işi hilincc lıiç dc öncınli değcri olmayan bu kalabahk tomarı gögüsliTİnc ycrlcslirip vapunm lıabzanlannda oyıııı oynaınaya baslar bu çocuklar. Bir kısnıı dalıa sanslıdır. Onlara şcfkat vc valak göslcıvn bir ailclcri vardır. Bir kısnıı isc dalıa valnızdır. Bu luıftaki dcrginıizdc hakınıa muhtaç çocuklar için kurulınuş bir kövii. Bolluca Çocuk Kövü'nütanıtıvorıız. Mclteın Giiıuıy • lıahcrinin sonunda bu kuruluşa yardım ctıııck islcycnlcrc başvuru tclcfonlanııı da veriyor. Ycni vıl için bizlerc iyi dilcklcrini ilctcn tı'im do^tlunmıza tcsekkür cdiyoı; cn iyi dilcklcrimizi biz dc onlara ih'liyonız. Hafiaya ycni bir Cumlıııriyct Dergidc buluşmak iizere. İpek Çulışlar CUMHURİYETDERGİ İMTİYAZ SAHİBİ BERİN NADİ • BASANVE YAYANYENİ GÜN HABER AJANSIBASIN VE YAYINCILIK A.Ş.BGENELYAYINYÖNETMENİ ORHANERİNÇ • GENEL YAYIN KOORDİNATORU HİKMET ÇETİNKAYA • YAZIIŞLERİ MUDURLERİ: DİNÇ TAYANÇ(SORUMLU).İBRAHİMYILDIZ1 YAYIN YO NETMENİ İPEK ÇALIŞLAR • GÖRSEL YONETMEN.AYNURÇOLAK • REKLAM MEDYA C KAPAK FOTOĞRAFI EMRE TEKİL Uollıuu Çocıık Köyii huzırlıklarını 1992'ıle tamamlamı$. Üç yıldır da çocukları ağırlıyor. yor. Duvarlar boydaıı boya dolap kaplı. Kvlerc tclctbn, televizyon konmus,. Üstclik alttan ısıtmalı. Duvarlarda çocııkların. anne'lerin yaptiğı rcsinılcr, cbrıı ısjeri var. Çocuklar büli'ın günlcnııi gönüllü anııelcriyle paylaşıyorlar. "Ncdeıı ıııi böylc bir ı:>? Özcl bir ncdcni yok. Çocuklan çok scviyorum. Hcmen vakfa bas,vurdum. 3.5 yıldır cia buradayiın. lyı ki gclmis.iın. Çocuklarmıla çok ınutluyum" cliyc konusuyor. 5 çocuğuyla bcraber yas.ayan Şcrife Anııc. Bcsbclli, Şerile Anııc çok beccrıkli. Fvin duvarlarıııda yaptığı ebru isjlcri. "Biz lıcr zaman misafir bckliyorıı/. Çay saatindc gelcn dosllarınıı/a çay ve kurabiyc, yenıck /amaııı gclenlere isc, ycmckleriınizılcn ikranı cdcri/" dıyor. dcrslcriııc yansıyor. Ne yapacagımızı jja'jinyoruz. Psıkoloğunıuz. öğrctnıcnlcri çocuğıı lckrar yola sokmaya çaliijiyorlar. Olaıı çocuğa olııyor." "Para?" "Alı kcjkc yctcrlı paramı/ olsa. Diyelim kı okullar açıldı. (,'ocuklarımızın bir sürü ılıtiyacı \ar. (,'ocuklarıınıza iyi bir gclccck hazırlaıııak için 4. vc 5. sınıfları kursa göııdcrivoııız. Kıtap, dcftcr almakta zorkık çckıvoruz. 13u bir yola girsc nc rahatlarız. Bu da olacak ıııanıvoruııı. C,'üııkü ins.ınlar arlık telcfon cdcrck ihtiyacınıızı öğrcnıncvc çalı^ıyorlar" Vakıl'Cicncl Sckrctcri Oya Karakiıııscli, sorulnıadaıı gctirilcn yardınıların kııni zanıan cllcıindc olduğu içın birıktığını, ziyaıı olduğuıuı anlatıvor. Soru: "l'ürkıyc Korıınmaya Muhtaç (,'ocuklar V'aklı'ıuı yardım ctıııck isliyor ııııısıınuz'.'" Bolluca (,'ocuk Köyü'ndcki bir c\ın \c\a bir çocuğuıı sponsorluöuıuı iistlcncbiliısini/. Buıuın içın Vakıfbank Mccidıycköy îjubcsı 2012212 ııolu V'akıt" Sponsor lıcsabına adınızı. adrcMiıızi vc tclctbn nunıaranızı bildircrck, o yıl için bclirlcncn bir çocıık için 150 nıark, bir cv için 1000 ıııaıkı yalırnıaııız gcrckiyor. Ayrıca yılbaşı \c bayranıl.ırda iinlü Türk rcssanılarının ıcsinılcrinın ycr aldığı kaıllardan alarak ya da zckât, kurban vc ayni yardıınlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Bolluca (,'ocuk Köyü'nc giderscniz sizi kapıda bir bckçi vc büyük bir olasılıkla (,'ırkın kars,ılayacaktır. (,'ırkin aılmı ona çocuklaı takıııt!}. Hcnıcıı pc^iııizc takılıp dolaîjirkcn MZI c\lcrın kapılarına kadar ızliyor. Nurtcn, (,'irkin'i göriir görmcz '(,'irçin' diyc scslcnıyor. Boynuna sarılıyor. (,'irkin bir an olsuıı çocukların yanından ayrılııııyor. Oının burayı bclirli bir yaştan sonra tcrkctmc gibi bir sorıınu yok. Çocukların scvgilisi Çirkin yaşanıını çocuk köyündc bitirccck. Bolluca Çocuk Köyü'ııe bağışta bulunacaklar için, Tcl.: 274 45 45267 22 70 Hesap No: Vakılbank Mccidiycköy Şubcsı 2012212 4 Bulııt Sevdikleri yemek pişiriliyor Burada lıcr c\de ayrı yemek pişiyor. Çocuklar ııcyı isterler. ncyi severlerse onu pi'jiriyoru/. Anıa, sağlıklı bcslenmclcrine dc özcn göstcrıyoruz." Şirın Anııc. () da Mcrvc \c 7 kardc;>iylc bcıabcr oturuyor. () da çocuklarla yas,anıaktaıı çok ınuilıı. Karakiıııscli, çocuklara bakan. bütiiıı güniinü onlarla gcçircn annclcrin cğitiminın Prof. Dr. Çiğdem Kağılçıbas.1 \e ckibi tarafından gcrçeklcs,tirildiğiııi aıılalıyor. Annclcr olmadıgında oııların ycrini alaıı gönüllü tcy/clcr dc ortaögrcnimini tamamlaınış, dcngclı karaktcr Ö7clliklcrinc salıip. 2540 yaş. arasındaki başvuranlar arasındaıı scçiliyormu!>. "Pcki çocuklar biiyüyüncc ne olacak?" "Türkiyc'dc çocukların yurtlarda barıııdırılmaları büyük bir sorun, ayrılnıaları dalıa büyük bir sorun. 18 ya^ıııa gclcn çocuklar sokağa atılıyorlar. Belki dc geleceklcri böylcliklc nıahvoluyor anıa biz, bunu böylc yapmayacağız. Erkek çocuklarımıza askerlik bitcnc kadar, iş edinenc kadar, kız çocuklarımıza ise, cvleııdircnc kadar vcya i^ bulana kadar bakacağiz. Bu ijekildc hareket ctmezsek daha önceki cmcklerinıiz boşa gidecck." "Ba!>ka sorunlarınız var mı? "Olnıaz olur ınu? C'ucuklarımızın kimı ÎŞ İMKANI Eğer İngilizcenlz yeterli değilse malesef şansınız fazla yok. ^ ^ Ama; İnglltere ve ABD'de Aupair programına katılarak bu şansı elde edebilirsiniz. f Nurten sinin akrabası var. Hcr ayın ilk pazarı gclip görüşebiliyorlar. Anıa kiınisi lıiç gclmiyor. Gclcnlcrin içindc bir aıınc var ki, akıl havsala almaz. Annc. çocuğa "Okuma, okula gidcccğinc, '^aıkıcı ol diiııyaııın parasını kazan'" diyor. (,'ocuk da ancsindcıı ctkilcııiyor. Bu, davranı^larıııa. Bütün ekonomik seçenekler Tel: 0(216) 336 14 1 3 / 3 3 6 93 94
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog