Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

20 CLMHL'RİYrrDERCİ yor Ludwıg'ıngcngclmcsıylebırlıktc.basındagcnışyankılar uyandıran velaycl savaşı da patlak \ enyor Merkes konunun odak noktasını oluşturan "Hangısı çocuğadaha ıvı bakar''" sorusuna cevap aramak yennc. "Bir porno yıldı/ından anne r o l u r m u sorusuna takılıyor Amcnkan loplumunun cn luiucukcsımlcnncdayandınlarak sürdürülenkampanyadansonra, Ncw Yorkmdhkcmcsıkuçükl ud\\ıg'ınbabasınınyanında kalınasınıntörclcrcdaha u\ı;unolacağını ılcn süruyor Ne varkı, Italyan mahkcmclcn dcçocuğun porno yıldı/lığınm çok ötcsındc bir unc sahıpolan anncsınc v cnlmeMnı öngörüyor Bunun üzcnnc gcrek anne. gerck baba daha öncekı laşkınlıklannı bıryana ıtcrck. kcndılcnnıörnck bırcr vatanda^ olarak gösleımcçabası ıçıncgınyorlar "/amanımın büyük bırbölömuniiouluınlaıîevınyorum Onunlayürüyüşlcrcçıkıyor. çoksevdığısırklercgıdıvoruın"dıyenStaller. herfırsatlacskı günlcnlen kalan porno \ ıldı/ı ı/lenımını bcllcklerdensılmcyeuğra^ıyor Bır/aınanlannpomokralıçesı sayılan bir kadının. kendısı hakkındakı önyargıyı sılmcye \cörnek bir anne olabıleccgını kanıilamayaçalısması. kuşkusuz kı çok doğal Ya^amının gen kalan bölümunu dı\ aolmaya adadığını >öylcycnCıccıolına. I99()vılındapomodanelınıclcğınıccklığını.amaçıplak.eroiıkgÖNlcnlcnnı \e>arkısö> lemc> ı sürdürdügünüdılcgctınyor Porno kralıçclıgıiahlınagö/koyan bir yıgın yenıyetmcyıldıza karşın Cicciolina adı. şımdı bılc bınlcrcekışıyı kendısıncçekıyor. Staller. sık sıkdılcgctırdığı başansızevlılıgındcn vcoğlunu el ınde tulmak ıçın \ erdığı sava^ımdan \Ö7 ederkcn. onun uy gunsu/ bir anne olduğu göru^ü kaı>ısında duyduğu öfkc de.su yü/üncçıkıyor Mahkemclcrdeannclık ıçır. uygunolmadığının kanıllanınası amacıyla kasctlcnnın gösterılmesınc bılc kallanmak /onında kalan Cicciolina. acaba başına geleccklen bılscydı. ba^annın doruguna ulaştığı bu mcslcğc hıı; atılırmıydı? "Basarımın bana karsı kanıl olarak kullanılacağını bılscydım.hıççtKukdoi>urıııa/dım"dıycıı( ıccıolına.mcslek secımı konusunda hıç mı hıç pı>ınanlık duy nıadığını. cskı cşı Koons'un kendısınc çok kötu bir ovun oynadığını bclırtıyor "Bcnıbıranncolarakaşağılamayaçalı^tı Bendcntck ıstcğı. ünürndenyararianarakkcndııncslcğındciınnanmakiı Daha kabaca bırdcyımlc. göğuslcnm ve popomdan y ığınla para ka/andı" Cıccıolına'yıözcllıklcıncıtcnbırkonuda.çocuklarıolması durumunda Koons'un hcrhangı bir sorumlııluk üsllcnmcycccğını.dahae\ lennıcdcnönccbclırtmı^olınasıydı Osıralarda Ingılı/cc'yı çok 1yı anlamadığı vcaşık olduğu ıçın.önüne konan evraklan gelısıgu/cl ım/aladı Slaller yaraltığı ycnı ımgeden hoşnul görünüyor Çocuk haklarımn savunucusu olarak ustlcndıgı rolle. gençlerc vc anababalarayol göslcrmcycçalı^ıyor Bırduşünüredasıyla ınsanlann crolı/rncçok daha fa/la ılgı dııvduklannı. bu yü/dcriiietasarısınınpckbıryankıuyandınnadıgınıbelırtcnCıccıohna. bu olumsu/luklann kendısı nı y ıldırmayacağını belırlıyor Bir zamanlarm porno kraliçesi Cicciolina, önce oğlu Ludwig'in velayetini alacak... Sonra da yeni bir siyasi parti kurup, tek başına yaşayan annelerin haklannı savunacak. Cicciolina siyasi i Pornodan elını etcğını çekmesıne karşın. Slaller sıyasal arcnada boy gösıcrmekten va/gcçmıyor. 1987 y11ında Radıkal Partı'dcn mıllcUckıirsecılen Stallcr'ın hayvan hakları. cınsci eğılım. nfıklccr sıl.ıh kar^ılı konujinalan. bu gö/ünu budaktansakınmayankadınınİıalva nıngclmi!>gcçmısenıçtenvedürustpolılıkacısıolduğunu.yıllar sonra ortayakoyuyor "Ycnı bir sıyasal partı kurmaya\cgclccek scçımlerdcadaylıgımı koymaya çalışıyorum. Tasanm hcnu/ çok gızlı. ama sı/csımdılıkkımısanayıcılcnn.bırUNICFFüycsınınveeskı kımıbakanlanndabutasanyaba!)ko\duklarını.söylcyebılırım Bu lasarınınbclkeınığını.y ıncbırçok)e\ ınözü sayılan se\gıolu')turuyor C ınscllıkaçısındanclcalındığındasevgı. cınsci ılışkıdekorunmayollannıııö/endınlmesı vebırcylerın AIDS konusundabılınçlcnmclenm ıçenyor. Doğasevgısı. çevrcyc vc hay vanlara karşı daha duyarlı olmay ı gereklırıyor I nsan sc\ gısı ısc. uluslararası ho^göru \ c banşa dayanıyor." Stallcr'ın ycnı hcdcfien dc. /ekıce bclırlcnmı^ (, ocuklara kölü davranılması. ıstcnmeyen gebclıkler \e lck başına yaşayan annclcrgıbıkonuları Slaller bualanlardasavaşım vcrcn sol kanaltakı panılcricorlak bırgörüscsahıpolmamakla bırlıkle. gö/ardıcimıyor ital>a'daşımdılcrdcgündenıdc olan. mcnopo/sonrasıkadınlannyapayyollarladöllcnmcsı konulannda Slaller. bellı bir polıiıka çı/meden ÖIKC bu konulann dcnnlemesınc ıncclcnıncsinden y ana 40 yaşını aşmış bir anne olmasina karşın Slaller yenı bıı du/cnın tohuınlannı atmaya yarayacak tasanlar pcşındc koşarak.yıncbasının manşctlenndc>eralına>açalışıyor Bu tasanlar arasında. cınsel eğılım konusuna ağırlık \enyor Staller. u/ınan bir hckım eşlığındo konferanslar dü/enleycrek. kadın crkck herkcse cınsel konularda ışık ıııtınav ı tasarlıyor^ Bedeni yargılanan anne omokıalıcelıgıiKİenpdilamentoııyelıgmeNoyunan Ycsııadışilutuııuıvlabırvamanlaı Italyanbasımıun go/desıolan MauırasıllıC n.uolına\enklutsalıne dc Bıı \dndanoglııiHiıuelayetmıeldı.elnıek 11,111.ıınansı/bıı sa\a>ını vcıen ( ııuolma bıı yaıulaıulavcm bıı sıvası paıtı kurarak tek basına \asayanannclcı ı icnısıl eimek n,ın yogıın * "" ** " çahahaıuyor (ıcıçckadı HonaStallcı ulan( ıı.aolına tekbaşmayaşayan tıınıanncleı gıbı,oıuelıkle<,ocuguiHinbdbaM\eeskıeşıyu/ıındenaşıııyoıgundustugunuveyıpıandıgmıdılegetırıyor l l Wyılında eskıesıJell Koons oı>luıuıhav\anathahçcsınc goUııınekbalıanesıylealıpNe\\ \oık aııt,uııı.a çılgmadoncııC ıcuolıııa Ameııka yagıdıp oglııl ııd\\ıg'ıgerıgetın ve cv lal cdınmc ılc ılgılı ölçullere esneklık ka/andınlınası TheGuardian'dançeviren: RİTi i RGA \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog