Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

( UMHHRİVH DIRC.I Merve Zübeyde, Nurten, Bulut, Merve, Muhsin, Salıh, Türkıye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı tarafından kurulan "Bolluca Çocuk Köyü" sakınlerınden. Istanbul, Arnavutköy yakınlarındakı bu köyün sakınleri herkesten ılgı bekliyor. Zubeyde YAZ1:MFLTFMG<JNAY FOTOĞRAFLAK: HATİCE YAŞAR Altmış çocuklu birköy hcn, tıkıcn gclısmelerı ıçııı maddı \ı. ına nevı destek sağlanması, yapıcı ve \eıımlı kısılık kazanmdlaıı ıçııı kuruldcak çocuk koyleıınde annc sevgısı ve aıle anla>ısı ıçınde kımsesız çocukların barındırılması ve eğıtılmcsı Iştc bu ncdenle Bolluca Çocuk Koyu kuruldu ' Bunlaıı vakfın Genel Sekreterı Oya Karakımsclı anlatıyor 'Bunycsınde I2ü'ye yakın çotuğu barındııatak Bolluta Çoouk Koyu'nun ınsaatına 1988 yılındd bdslandı 1W2 yılındı ışletmeyc açıldı ^2 donumluk arsanın yarısı Sabrı Akın taratından bağıslandı, in ( oc ıık ho\ ıııııııı sakinlerı 18 ya$ına #<7//ıtt'jt' kadur kalubılt\oılaı Kollıu a ılıı ş.ıalın laınamı uluslaıaıası bu yaıdım kurulusu olan SOS Intcrnatıonal ın 1 mılyon marklık katkısıyla tamamlandı' Boğaz'da Amavutkoy yakınındakı olan Bolluca Çocuk Koyu ne, Taksımden 45 dakıka suren bıı yolculuktan sonra ulasıyorsunu/ Çocuk koyunun vakınındakı Bolluca Koyu, sankı Anadoludan bu koşe Tavuklar, ınekler, su tasıyan kadınlar, ekılı bıçılı bahçeler ve tamamlanmıs, tamamlanmamlş betonarme gecekondular Oya Kaıakımselı "Bız koyun bu kadar uzakta olmasını ıstcmczdık çunku koye gıdıp gelmcmız saatlenmızı alıyor Ama aısayı Bollucada vcıdıklctı ıçııı kovu bu ıadd kurdıık Bolluca Çocuk Koyu ııdc 61 çocuk ya şıyor Bu çocukların lıepsı kımsesız dc gıl Kımılerının yakınları vaı Ama çocuk lara bakamadıklaıı ıçın \akla basvmuyor lar Bıze çok tazla başvuıuda bulunuluyoı ne yazık kı olanaklarınıız sınırlı ' Karakımselı, koyu dolaştırıvor Koy 12 evden oluş.uyor Evler dubleks Alt katta buyuk bır salon mutfak çocukların oyun odası ve buyuk bu banvo yeı alıyoı Usi katta ıse gonullu anne'nın odası çocuk laıın yatak odaları ve yıne banyo bulunu Z ubeyde Dokuz yasında Çıllı En çok nidtematık dersını sevıyor Goz doktoru olmak ıstıyor Insanlaıı ucıctsız tedavı edecek lncı gıbı yazısı var Harcketlerı, konusınası sankı 'buvumu!> de kuçulmu^' Bebegının adi Aysegul 'Onun adı Ay>egul' dıyor Dersleıımdcn sonıa onunla oynuyorum Bdzen onunld bırlıkte yatıyorum Nurten Zubcyde'nın kardeşı Dort yaşında Çok scvımlı ve hareketlı bır çocuk Kırmızı taytı ve kazağıyla tam bır sevıınlılık numunesı Legoyu çok sevıyor Kule yapmaya bayılıyor Yapamdyınca hcmcn başkaUrından yardım ıstıyor Ama yıne de 'Ben yaparım, ben yaparım" dıye tutturuyor Bulut Uç yaşında Ama, otekı erkek çocukları gıbı bır otomobıl hastası Ne bulursa, onu otomobıl gıbı kullanıyor Legolarddn yaptığı otomobılını "vınn vınn" dıye suruyor Meıve Daha ıkı yasında Dort aylıkken getırılmi!} Çok scvımlı bır çocuk Kıvır kıvır saçları sıcacık guluşuyle kendını çevresındekılere lıeınen se\dmyor Masanın U7cıınde ovuncdklaıı duıuyor içlemıdcn bııını dlıyoı Bu cn sevdığıymi!} Koıkunç scsler çıkdidn bır duduk Amd, "Kıvıruk Meıve çalmaya devam edıyor Ona kınıse Meıve denııyoı Saçlaımdan dolayı ona Kıvııuk dıye seslcnıyoılar Mııhsın Buvudııgundc polıs olmak istıvoı Butun hırsı/laıı kotulerı ozellıklc çocuklaıa kotuluk vapanları hdpıshaiKve tıkacağım' dıvoı Salılı Çoeukl.ııın en sessı/ı Yalnı/ta aıabasıvln mesgul itfaıyecı olacagım Butun yangınlaıı ben sonduıecegım" dıyoı Anuı, sonıa kendını ele veııyoı Ne de gu/el kıımi7i sapkalaıı var" Zubeyde Nuıkıı Bıılul Meıve Mulısın Salılı Fuıkıye Korunınaya Muhtaı, (.OLiıklaı Vaktı taıalından kuıulan Bol luıa(,ocuk Koyu sakınkıındcn 'lurkıye Korunınaya Muhtaı, C,oLiıklaı Vakfı l°79 yılında kuruldu Amacı, kolunmaya muhtas (.ocukların bedencn, IU Bu ko\ dc kalan {oıuklaıın bazılannııı \ akınlan da var. 4ma onları gornıe\e gelenler oylesıne az kı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog