Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

18 C UMHURİYhTDERCil Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde hep düğüm rolü oynayan, hükümetler kurulurken vazgeçilmez koşul diye ileri sürülen, arada bir de satıldığından sözedilen KKTC'de bir gezihti... (îirııe Limaııı 'nılıııı bir fiöriintii. Ttıılııuı doyıılmuz, uıuıtıılnuız ve büyüleyici huluyor bıı limunı görenler. Haydi Magosa, Magosa! GURHANTUMK.R ört saatlık yolcııluk boyunca. o mütlııs. sıcağa, sırtınidan daınlayaıı lerc aklırnıadan, Oscar Wıldc'ın c>ılkantıli yaşam öyküsünü aıılaUın.sondcıcccılgmcbirkilapokııduktan sonra, Kıbııs'a yaklas.iığmıı/da. deniz öotobiisünün gii\ eıtesine çıkıp karaya baktıııı. Görünürde, dağlardan bas.ka bir ş;ey yoktu. Ya pekı Girnc? Oraya gidiyordtık aına.oneredeydi? Girne Kıyıya yaklas,tigunızda da göremcdim Girne'yi. Kimlikkontmlünden.giimrüktcn gcı;tiklcn sonıa da göstcnncdi kcııdini. Ancakadınıduvuıdu. Dolnıu^.ıninibüsijoforlcri, "Haydi Magosu Magosa", "Lcfkoşa, Lcfko!>a" vc "Haydi Girnc" diyc bagırıyorlardı. I lenıcn bındını \ o lıcnıcn kalktı araba. Az sonıa, biıveidedurdıık."Ben"dedim. "Girnc'nin, kcntin ıııcrkcvindc innick îstıyorum.üclincclültcnsöylcrmisiniz?" "t^tc gcldik" dcdi o zaınan •joför, "burası". Burası nıı? f>a!)irıp kaldıın, çünkü indiğinı ycr, biıkaçLssı/yolunbırle^tigi.çcvrcdebiıkaç katlı bırkaı; yapının göıüldüğü vc bir kentinmerkezinchiçmihiçbenzemcyenbir alandı. Nc yöne gideccğimi bilemiyordum ama, yinc de, cllcrimdc vc sırtımda çantalarım, yürümcyc bas,]admı. Telcfonctıncmgcrckiyoıdu."Postanca/ ötcdc"dcdilcr. Yürüdümgittim.Gclgclclim kapalıvdı. Kapisında/'Telcfoııgörü^mclcıiııİ7İkarşıkıbinadayapacaksıni7"diycbirya/ı \ aıdı. "Nap.iLaksını/". 1 lenıcn dikkatimi eeklı \ecok ilgincgcldı. Bu.TiirkiycTürkçe"sideğildi. Bi/,böylebııdurumda,"yapacaksını/denıcyiz, nebileyimben.öıneğiıı. "yapılır"."yapılmaktadır"yada">apılnıaM rıca olunıır" deıı/. Dalıa sonralan. kıbrıs Türkcc'siıule. soru sorarkcn. sivcüklcrin aıkasiııa,tünıcclcrinM)iıunıı."ıni","mı"cklcrinin getirilınediğini, sorıııuın \ ıırgularla sorulduğunu,yani"Cîazctcmiistıyi)i"sımu/'.'" denilnıeyip."CiazeteistiyorsuiHi/?"denıldiğinıöğıenecektim. O gün. doğnı Magosa'ya geçeccktim. Anıa tanı biletimi alırken. Kıbrıs'ta Doğu Akdcni/ İJnivci'MteM'nde öğretinı üyeliği yapan birarkadaijima rastladım. "Yarın gidersin Magosa'ya"diyerekten.e\ iııeçağııdı. Bcn de lıcnıcn kabııl cttiııı. Cîü/el birculi. Ikı yanı ycşilliklcrebakıyordu. anıa baııa sorarsanı/. (iinıe lıâlâ oıtadayoktu. Ncdcnböylcbirduygu\akapıldığımı.ncaradığııııı tamolarakbılcıııiyorduııı ama, bir ba>ka Cîirnc bcklcdiğinı su götiiımczbirgcrçckti. Akijamüzeri.havabirazcıkdaolsascrinlcyincc.cıkıpkcntı^öylcbirdola!>makistcdığMnisöylcdmulostuına,"linıanadcni/kıyısınagitmck istiyorunı"dcdinı."Tanıanı" dcdi. "hcmcn ^uradan sola dön, diimdüz yiirü." üyleyapünıvcbildiğimbircokkenttekin nı. Kiyısiboyuncadi/ilmi')tircstoranlar, birahanclcr. O akşanıiistü son dcrccc dıngın. soııdcrcectatlı\dı. Bırbıra icıııck icınotuı duın. ıki bira. iicbira ıclını.Oarada,.ıkşanı iyiccbastırdı.karanlıkkoyula!>lı.ışıklai"\andı. Dü>lcrcdaldım. Vc !>ö\lc düsündüın. ^övlc dcdinı kcndı kciHİinıc:"(Jinıe.buliman. Kıbrı\"tancıc\c gidcrsegitsin.dönüpdolaşıpgelceeğı.Dturup bir. iki, iicbira iceceği.diişlcrcdalacıığı. hep anımsayaeağı \c eğcr va/aısa. oturup ya/acağı. va/ıııaıııa/lık edcnıcyeccği, bıı yerdir ınsaııııı. Yanı tadına do\ ıılnıa/. ıınııtulıııa/.biıyülcvıcı." Magosa maceraları Ocımıaricsı sabahı.(iirnc"den Mjgosa'ya gıdcıı koskoca otobiıMe. ılört ya da bc;> k is. i\ dik: Şolor, beıı, ikıyoleu dalıa \e bir dc.ogiın orada\arokıpolmadığınişimdıkcsin olarak anımsa\amadığim.amaşapkası \cMiraiıgözümün öııünc gclirgibı olan \ea> nı aıula sılinipgidı\erenbırı. IJ^ü.yaııı ıkı kcsınyolcu ilc^ofor.öndckoıuı^uyorlardı. Kadın.hastancdc \anlış kan \crıldiğı icın tcnala;>an \c böbrcklerı ınalnolaıı, yırmiyedı ya^ındakı birkı/dansö/ediyordıı. Bcn, ikiMiaarkada. dinliyordum. Dışarıdan.volun ıkı yaııından, gcıjcnlcrdcki o nuithiş. o korkunı; yangında kavrulnuüîağaclargcciyoıdu. Osırada.bc^inci adani ncrcdeydi. bcninı arkanul;\ \w\ oturuyordıı, inanın ki anınısanııyoruııı. Magosa'ya \ardig ımızda. saat sabalıın dokuzuydu. Birdükkânagirdııııkartpostalalnıak iciıı. (Jittiğimkcntlerdcn.heprcsimlikartlar, resinıli kitaplaralırını. cünkü fotograf ıııakincmyokturbcnim.Olsadabir'jcy tarkctmez zatcn, cünkü fbtoğraf çekmeyi beccrenıcın bcn. Dükkâjıda epcycc oyalandım, eünkü se Mıiffosıı'du Sumık Kemal'iıt biistii. dcn farkli olarak, araclann gürültü kunıkıımasınaı;cvirmcdiklcricaddcyigecip,dcni/ kıyısına.linıana.anıadeni/otobüsiinünyana;>tığınadcgil.bırba!}kalinıana vardını. F.vel. cvct, bilnıeklc bilmcnıck arasında gidip gclcrck aradığını, i^tc buydıı. (Jirne buydui!>tc.buolmalıydı. Pck büyük olmayan bir koydu Girnc lima
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog