Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

7 < X A k I W ı SAVI5II 17 ıııcdı Sonundasaglıklı bıı ogluoldu Dogunıa babaanncyle bııyııkbabd gelmcs IIKC, lyıce kııskulandık ama Dcıııct olanlaıı gızlcmek n,ın,elındengclcnıyaptı Babasıyla ıkımı/ olayı buvutmeyelım dedık sustıık Kavgalı guıullulu ıkı yıluı sonunda Demct lıala dırenıyoı, kocasının aılesınc yaıanmaya (,alışıvoımus Aslında goıusmuyorlaımış üya/drayadayılaı gıI IIILC, Lıkut'un aılesı baı ışmava 1 a/ı olmuş Dcıııct bu ıse ı,ok se\ 111mıstı Bı/ olanları bılınıyorduk aıııa Demct banaya/lıga kavıııvalıdcsıııc gıdecekleı ını uzun u/uıı aıılattıydı Canımkı/ımbeııım l(,ııı,ıne sıgmıyordu Kocası sev ınccek, daıgınlıkbıtetekdıveumuv oıdıı lvıleşmı>ııııkavnanasıgılleı ' Na/lıkiataıtışmaolmamısama soğuk kaışılanmıslaı I ıkut Denıet'ın lıcı davıanısını denetlıyoı, yaptığı cn utak bıı şcy yu/undcn aııncsıvle babasını guccndıımıs, olabıleeeğmı sovluyoımuş () ara llusanı ya\ııını nasıl gu/eldı loıun Lıkut.oglunababasının adını koydıı Anııcsı bovle ıstemiij AdıyLı yaşavabılsevdı va\ıum Husamettm duvcl bebeğım beII ını Ortalıklaıda dolasıyoımuş Demct kayınvalıdesınc ycmek yapıvcı ıvor, bııla'jiklaı 1 y ıkıyormu'} Kuı.uk Hıısamannesı ısvaparken, oıialığıkaııstıı ıvormuş (,otuk ıste Buvukbabasıtcıbıveolsundıyeellcıınevuruyoımuşlıep Dcıııct uzuluyoımui} ama sıısmuş Babaanncsı dc gelıp gelıp yaptıklarını anlatıyor, Demet'e çocuğuna goz kulak olmasını soyluyormus Deıııet caııını dısınc takmış, geçecek dıyc Bıı geceyatnıışlar Işıklarsonuntemınık llusamağlamayaba!}ldini'> Demet gurultu olmasın dıye ^ouıgukutağındage/dıımıs.altını deği'jtırmıs, su \eımıs, aklına ne gelıyoısa vapıyoımuş Bıı aıa bebeeık susmus Demct lahatlamıs 1 leı kcs uykuvddalmış Ansı/ın gcne bagıı ma/ ını'' İçeıden buv ukbabası, avaz <\\dz, "sustıırun şunu, uyuvamıvoıum" dıye bağıııyoımııs Demet uvku seı scıııı, kaı anlıktd yastıgı kaptığı gıbı ı,otugun yuzııne kapatmıv sesını a/altmak ıstemış Panık n,ındevmı> Koıkusundan lanıbayı bılea(,amamıs Bebek ağlamayı kesmıs Ama Demct, genc sabdhd kadaı kulağına nınnı soyleveıek poposunu pışpıslamış, sdkınlestıı meve dcvam etmıs Sabah uyandıklaı ında, Demet'ın koynunda uyuyan olu^bebeğı kucaklaıınaalmıslar Demet amansızca suıduıduğu sdVdsımııula yenıldığını anladı Onaıılnid/bıı /aıaı veımekoıkusııvla lıep sakınımlı da\ıanmıştı diııaaıtıkgcıck voktu Vanıt\erme /oı lugu ı,eknıesıne kaışın, lıemen polıscbıldıııltııcsını ıstedı V uıekleı sustu Bıı agıılıkı,oktu koııdoıa Ikı anııe otıııduklaıı bankta bu/uldııleı Konusaı.ak lııı,bıı şev voktıı Aı tık bııtun tıııııccler i(,cııksızdı Kapılaı a«,ıldı Da\abır sonıakıduıu^mayakalmıstı K.asılmısyuz nınevınegelsın Yok.olma/ Hclal sut emmışleı koca evınden ayrılmaz Kı/çokkıi(,uk,e\lendııelım Yok. olnidz ()ğlumu7iın bebcsını lasıyoı, gcrekırsc bız onun basını bağlaıızdemıseı Sonıancoldu' Sonrasi yok kı/ o evde kaldı Çevresı boşalmıs. Ne arayanı vaı nesoranı Bırbasına Kızınpaıasını clındcn almıslaı Hasan'ın bııvu ğu,ağası,benımkı/lae\lcnmekıstemıs Tabıı, kuma olacak Maası kesıleeekdıyetaydımışlaı Hıımenedemış' tstcmıj ını' Lmıne'yc n e ' Soran vaı ını' Kuçuk kaıdesı, Hasan'ın ycıınc madcnc gııınck ıstenus Bekleımi!} Işsız Onualmışlaı Heınenbızım kızı kaıısı yapınaya kalkmıs Yoluna pıısıı kuı uvurmus kı/a cv dc Ndlınıvoısıın adaınlaıı delııtıyorsundeıleımıs Kaynı tetıktc Bıı keresındeıkıkardeşbıı,aklabırbırlenne saldıı miîjlaı K.ı/ dogumd. bebesı yıı/unu gulduımus Adını Hcdıyc koynuış I lanı koLasından yadıgaı dıyc kaynanası degıstıımış AnamZubeyde'ydı BudaZubeydcoldLakdcnııs Bmmkı/Zubeyde'sını em/ırıyoı, temızlıyoı, onunlaoyalanıvorlarmi'} üıızel dc bakıyoımuş lanıyanlaı soylcı Bebesıolmasa vakıtgeçmeyeı.ek Bıı deia,kaynanası bebeklcuğıasmıs Vaısa yoksa bcbck Ç ocıık ıyıbakmıyoı Hepuyuyor Çokçabııkdoyuyoı,azermyor,go7İennıhcpyana kdydırıyor dıye bır suıu laf gezındırmıs Sonunda Emınemı ınandırmii)larçocugunhastadıye Duyduklarımızbukadaı Bırgunı^ıttık, Emıne bebcsını bır ağaca asmış Senınkının bebesı neıde' Korıdoı dolmayabasladı Demet'ımokul bıtenekadaı dızıiMi/mdıbmdeydı Hkııt'unannesıgoımuş, beğenmıs.ıstedıleı \ ıkutıyıbıı ınsan Aılesıneı,okbağlı lyıkoeaoluı dıyeduşunduk Başka bıı sehıetasındılaı Demet'ınyanımızdayken ışı lyıydı Bııaktı E\e kapandı Fvlılığealısııken,ı,ouığu oldıı Teuube.sızdı Bııaz/oılandı dnid Kayınvalıdesı vckayınpede11 sık sık yatıyagıdeı leı mi1} Bı/bılmıyorıı/ Cıece gıındıı/ kı/a kusuı buluılarmış Tdbıı.evladımbı/cbıı şeyanlatmaz üeldıkçe,7ayıtladığını goı uyoı uz ama sordugunnızda.geçıştıııyor Bılmedığı, hıç gormedığı bıı kentteyaşanıak,aılesındcn,ışınden arkada^laı ından kopınak, bııdenbııcbıı eı kckle yasanıı paylasnıak ve soı umluluk yuklenmek /aman alacdktı Ilk gunlerde yoklııkları ozlemleandı, ama kısa suıedc, ağııbaşlılıklayenılıkleııkanıksamaya başladı Bebeğı, venı duıumuyla uzlaşmasınıkolaylaştıulı Kocasınd çocuksıı bır tutkuyla baglaıulı Ncvdrkı,vdşlılıgıne">ıgıııdehcı seyın ı,o/ulduğLinu benımseyemeyen, kendıleııne mııtlu bıı sıgınak yaıatamavaıı ıkı ınsan, Demel'ın ılkızlenınıleıınınacılığınıaıttııdı Kendıleı ını aşağı gormemn baskısı i(Iınde, n,kaıaıtiLi suı,laınalaıla usa yatkııı lıcı luıluaijiklamayııeddedıyoılaıdı Dcıııct duşkıııklığınınıisuı ıımıınuduyııyoı,yanılgısınınbuvuklııgunuoldiKddi,ıklıgıyldgoruyoıdu ama bıı kc/ bu vula gıımışlı Sevgıyle besleyıp buyuttuğu bıı yu\ası vardı Bırsuresonıa ışı a/ıtınışlaı Oğullarınd Demet'ı bosaması, (,oı.uğu aldııması ıı,ın baskıyapmıslaı OaıaDemetbı/egelıpgıtmcyıkestı Beıuievenıevlıleı.anlaşsınlaı dıye ustleı ıne dıısmedım Başbasa kalıvoı laı dıvesevınıyoıdum \anılmısım Megcı kızınıhepsoıgulanıvoımıış Sonundaımzasız mektuplar, Fıkııt e\ dc yokken telefonlaı gelmcyebaslamış Işyeıındediayanlaı Fıkııt'a Demct \ebcnım hakkınıdagaı ıpşe> leı anlalıvoılaımıs Bızınıgıbıahlaksi/ınsanlaıdan ayıılmasını sovlu\oılaınııs Talııı I ıkul la Dcıııct ınaıasıbo/ulmus, ka\galaı aıtnıiş dcıidvıılıııaNakaidi \ e i n i i s B u d e i a b a s j a ıııışlaı I ıkut'a.baksanapaıabııaknıayacagıını/ıdıiMiiKa scnıteıkıdıvoı demeyc Tabıı bcııını ı\ı vuıcklı kı/ınıbudıısııiKcyı sılınck n, ın bosaltnııs bav ııluıuı Sonıancoldu' Bıı sıııe ııgıanıamışlaı h ıkut aıadık<,a. vokdedııtmısleı k.ıpıvıa(,ınamıslaı (ıkut kııstuklcııııidiıldiııis, bıı aksaıne\egelııue Dcıııct ıtcnat.ııtaklanııs Dcıııctogıınlcıdc dusıık klılıkısı »c(,ıınıısanıaıııcıdıvcnlcıılcndustııın doktoı konlıokındas ım cııdışclcıııncyıiHİıyctclloııcttı (ıcııebıı sey soylc lcrcsuskunlukvcboyuncğmcyeıleştı Ya*>lı Kızınka(,lı ını' Nasıl kd<,sm ' Hanııle Isleı duzclıı sanıvoı Sonıa luttuımuslaı Fıkııt'a bıı scnıııle paıan 11,111 e\ lcndıdıvc A ı ı n c s ı b o s a m n a / san seiıı evlatlıklan t c d d c d c ı ı n ı dıvoınıııs 7 a \ a l l ı l ıkul ı k ı a ı a b ı ı d e ı e d e k a l ı n ı s So nıında bı 1 gun Dcıııct cjyalaı ını loplamıs, es kadmlar e\leııne gıtmek u/eıe avııluken, a n , sogıık bıııada kol ge/ıvoıdu Bundan sonıa aı tık lıcpoııut laı 1 agı/dan agıza dolasaeak buııun \olat,tıgı ulanma \ e aşagılanmaduygusunakatlanataklaıdı Amaenguı, olan.evlatlaıınıdıı ıdııı bu huuevekapattıııp,(,uııımevebııakmaktı Geıi(,kadınlaı yasaydLdklaıdı Yaşadıklaı ı\ sa, 01 tadaıı sılınen anılaıa başka bu <,agdan kalan sısleıe donuşmek /oı ıııulavdı kıımsaatı \ ıne teısıııe ı,c\ııldı ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog