Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

7(KAK SAYI 511 13 dergilerindeki eksikliği gidenne gereği duv mus Fırat "Parıs'leyay ımlanan I le\î (Unuıt)dcıgısulevayınyasamını kapatınea. sadeee sanat, edebıyat ağırlıklı olan, günlük polıtıkadan ıızak dııraıı bıı dcıgı gcıeksınıııesı dogdu. l;iı a/ından ben bu geıeksııınıey ı. Nüdenı'ı çıkaımadan önee de dııv muştııııı, dııyııyordıım. (,i"*ı>lı Kürt ya/arlarlaılıskı kurdunı. Belirlı bır ıdeolopk çı/gısi olnıayan, kültürveedebıyatın ıvı örneklennı ıçeren bır dergı çıkararak Kürtçe'dekı bu eksıklığı gıdcımem, 19l)2'nin nıart ayıııda nıünıkün oldıı Baslarda, bazı arkadasjlar, böyle biıderginin ya^anıa süresı konusıında kuskuluydular. Jjimdıdördüncüyılımı/a gırdik ve sanırıın herkesderginıi/ı kabul etmeye ba>ladı. Bizhiçbirsansüruygulanııyoru7. Polıtik ve ajitasyon yolııyla kendi ideolojilerını 'Yalnızca edebi dcrgimizin Türkiye bütünlüğünü "Vedat Türkalı. Yas>ar Kcnıal.C'an ^ iıccl. \ ıd.ıl ()/;JI PAZARIN PENCERESİNDEN bı va/arlann \apıtlaıını v.ı> ımLulık Hcmıı Ö/lıı. I cııi l clgıı \c A/ı/ Nesın'uİL'kılap olaıak dıı>İMuiNoru/ Dcıgımı/ın hersayısında bıı I iıık yaAiıını tanıtmayı dü>üıuı\oııı/ Karadcnı/yolcııluğunda lııık va/.ııLııLı bıı konuvu konu>tunı. 1 iııkv'c bılıııcvcn. Sunyc, Iraıı, Irak Kuıllcn'nın de 1 iiık ya/aı lannı laıtıııı.ısını ıstıyoru/. nalıaılerde.bıiliin yayımladıklanmı/ı. KıirteebırTürkedebıyatıantoloıısı halıne gelıreccğı/ Dıleııııı I üıkı\e'dekıedebıyat dergı lerı de Kuıl edebn .ılından örneklere sa\ falaıını aearlar vc halklar arasinda kardcjlık köpı üsü kuı ulnı.ısınayaıdııncıoluılar." Fırat C'evvcri. aydınların birbıılcrinı lanınıasının. halklaraıaMiıdaki ılı^kıyibo7anpolilıkacıların\cıdığı/ararları a/altacağına ınanıyoı önesürmeyen.giineelpoht., , Çocuklıığıı Mardin'de: Araka üzerıne olmayan ya/ıları V l l v a l ı l l c l ı v . . . bıyla, A.surlusııyla. Ennenıkesmtısı/yayımlıyoıu/ Deısiylc. Türkiiylc bıılıkte gcegııııı/ınsayralaıı.öykü.şın, deneme.söyle mi'j "Hiı;bıı halkın.ötekiylebıı soıunu\oknıış sı, kıtap tanıtımı gıbı bırçok edebiyat dalıntu"dıyor" Bıına kar^ılık.deği^ık yönetımledaki ya/ılara her/aman açık." ıı teııiMİ eden bolgc yönetıcilcıı \c polıs, Nııdem, Kırmaııei si\esindeki tek sanatbİ7İcrckcyrıbaskılaryapıyordu\cı>,kenccedebıyatdcrgiMdurunıuııda.ükuruntcpkıden gccirilcn sııcsıı/ insanlarınıı/ın sayısı a/ sınınnasıloldıığımu Fırat söyleanlatıyor: dcgıldi. Oysa hcptmİ7aynı \atanı sc\ ıvor"Bastabira/kuskuylakarsılandı. Bunııtı dıık..." ardmdakımlervar.hangı ıdeolojiyehı/nıet Fırat'ındılegı.yurtdi'jindayaplıgıbın.'aedıyor, dıye merak edenleroldu. Dalıa sonra lüjiııalaıı.bııgünTiirkıyc'dcdcyapabılnıek herkes, kabul etmeye basladı Bu dergı IsBunu eok soıııut olaıak dıle getırıyor: veç'te çıkıyor ama, baslangıçta amaeımı/. "Yaymılndığımı/ klasıklenn, yalnı/ca Türkiye'dcçıkarmaktı. Benbudeıgiyiyayın edcbı yapıtlara açık dcrgimizin Türkiye büyasamına sokmadan önee, I9°l 'de Türkitünlüğünü bo/nıa, bölgede yeııi bir ülke kurye'yc gıttım.O zaman Türkiye'dcscçinilıanıagibı dü.şünccsıylchıc,birılı>)kısı yok. Dıvası vardı. AmaTürkıye'deçıkaramadık.Çaleğınıı/aynen, Isvee'teoldugııgıbı. l'ürkıye rcsiz. ls\eç'teçıkardık. ArtıkTürkıye'yetek sınırları ıçındc Kiırller'ın kendılennı ö/giirtükgönderiyoruz;öylepaketlerlıalindegönceifadeetmelcrı 1 ürkıye'debirkiılıürkonderenııyoruz. A\rupacİadağıtınııııı yapıyoseyi var. Yabancı dillcrdcki edebıyata yaıııı/. dım ediyor. Bi/ ondan da yardını ı.stenııyoFıral Cevverî, Karadeni/ gezisi sırasmda. rıı/. Bı/ım ıstcğımı/. bu kıtapları ö/güree ge/iyekatılaıuliğer I ürkyazarlarlatanıştıTürkiye'deçıkaımak.lıalklararasındakıkaıgını. dergısmı gösterdığinı ve çok olumlu dcjlıgıkıırnıak ." kaışılık bulduğunu söylüyor. Onların da, MuslarahakİKdü.'jünceüıetenvcbunlaıı "Böy le bır dergineden Türkiye'dedc çıkmaya.>amagecııen ınsanlar.olumluadııııların sın?"dıvesorduklarınıbelirtiyor. ardında yatan ki'jiler. (,'oğunu/un adını ılk ke/ duyduğu l'ııal C'cucıî bunlardan bırı Halklar arası kardeşlik... Bıreok karanlıkdü^ıineenınartık giipegunFırat Cevverî, bugünedekçok sayıdaTüık dü/te^hıı cdıldığı ülkemı/de.hutuı avkııı, ya/annı.o/anmıokuılarınatanıtmıyTanıtanıa.mantığın.aklınsesinı ıleten"iiretıcılcnıa sö/cüğü zalen ünlü ya/arlarınıız sö/ korc"kıılak vermcmı/deyararvar. En a/ından. nusıı olunca gereksız ama, en ıvi bıldigı dıl kaybedeceğimı/hıvbır'jey yok.ama.bııde Kürtçe olan genç nesil söz konusıı olunca, kazanırsak. ^ duıumfarklı. Söyleanlatıyor Fıral. Tıpta adil düzen S l l C l K KKI /. , Sevgılı kardeşlerım, son seçımlerde, bızi ızleyen partıden yuzde bırbuçuk fazla oy almamızın halkımızın. hukumetı bızım kurmamızı ıstemesınden başka şekılde yorumlanması batıldır Bu nedenle sayın Cumhurbaşkanının er geç bızı çagırıp gorev vermesı kaçınılmazdır. O zaman munasıp gorecegımız partı başkanına Gel evladım, gel yavrum senı sutten çıkmış kaşık gıbı tertemız kabul edıyorum, Senle koalısyon kuralım dıyecegız Bu partıler bızı dışlarlarsa hıç farketmez o zaman, tarıkatlarla koalisyon kurar memleketı, gul gıbı ıdare ederız Butun bu nedenlerle hukumet programımızı şımdıden açıklamakta bır sakınca gormemekteyım Bugun, saglık konusunda yapacağımız hamlelerı sızlere açıklayacagım. Önce seçım gezılerımız esnasında tespıt ettıgımız mufassal bır yatır lıstesını muhterem halkımıza sunacagız Bu lıstede hangı yatırın hangı hastalığa lyı geldığı de belırtılecektır Bundan sonra memleketın dort bır yanında açacağımız yuzbınlerce hastanede her tıbbı servıse nefesı kuvvetlı bır ufuruk uzmanı tayın ederek Batı tıbbı taklitçısi hekımlerın tedavı edemedıklerı hastaları da şıfaya kavuşturacağız Bu ara vaktıyle Teknık Unıversıtede oğrendıklerımızı de tıpta tatbık ederek buyuk bır saglık reformunu gerçekleştırmış olacağız Bugun. durumsallık olarak anılan bır kavramın tıpta tatbıkı şoyle gerçekleşecektır Cerrahıde durumsallık yaklaşımına gore, her hastanın yapılacak (bademcık, apandısıt vb) amelıyatı akabınde kullanılacağı alan, amelıyat usulu, kullanılacak dıkiş maddelerı. araç. gereç mıktarları onceden belırlenecektır. Hasta hazır narkoz almışken yapılabılecek ek bırkaç rotuş buyuk yararlar saglayacaktır Batı taklitçısi partılerın ulkemızı soktukları ekonomık darbogazdan çıkmamızı saglayacak bu yaklaşım sayesınde mesela yol ınşaatında çalıştırılması planlanan hastaya. buro hızmetlerınde çalıştırılacak hastaya kıyasla santımetrekareye ıkı kat yuk alacak şekılde dıkış. şap ve takvıye kullanılabılecektır. Bu yaklaşım sayesınde, amelıyattan once her bır kol başına 10 kg kaldırabılen hasta amelıyattan sonra beher kol başına 1520 kg kaldırabılecek hale getırılecektır Hastanın ıstıhdam potansıyelını en lyı bılenler hastanın yakınlarıdır Bu nedenle hasta yakınlarına, amelıyattan once bır form doldurtup. gereklı bılgıler edınılecektır Sorular (Bır ıtıkatlı Teknık Unıversıte hoca heyetı tarafından hazırlanmıştır). 1 Hastanızı amelıyatın akabınde ne gıbı hızmetlerde kullanmayı düşunuyorsunuz? # Inşaat hızmetlerı' 9 Sahne hızmetlerı (Pop, Arabesk, Turk Sanat Muzıgı vb.) # Buro hızmetlerı # Uzakdogu savaş sanatları (Judo, Tekvando, Karate) # Ev hızmetlerı C a şıkkını ışaretledıysenız ayrıca 5 nolu soruyu da cevaplayınız ) 2 Hastanıza yapılacak amelıyatın yanı sıra, amelıyat sırasında ne gıbı extra servıslerın sunulmasını dıleısınız # Bundan boyle mutfak masraflarının kısılması ıçın bagırsaklarını kısıltma • Kısırlaştırma • Spermatazoıd çogaltma 9 Gelıştırılmış Fyodorov teknıklerı ıle goz kusurlarının gıderılmesı amacı ıle korneaya çentık atma 0 Beyne mudahale ıle IQ yukseltme veya duşurme 3 Hastanıza, 1 Nısan şakası olarak aşagıdakılerden hangı servısın sunulmasını dılersınız (Ek ucrete tabıdır) 0 Bagırsaklarını sarmal bulmaca şeklınde yenıden duzenleyerek bu durumu bır rontgen goruntusu ıle kendıne ıletmek • Içınde ufak da olsa bır gereç unutmak (Mesela, uğur getırmesı ıçın mavı taşlı mınık bır at nalı. ıstenılen renkte ataş. maşallah vb) 0 Goz şaşılaştırmak • Karın boşluguna dışardan kumandalı game watch yerleştırıp, kumandayı kendısine hedıye etmek 4. Hastanızın toplam kalıte yaklaşımı kavramı çerçevesınde amelıyat sonrasında sıze ne gıbı ek donanımlarla mucehhez olarak gerı sunulmasını arzu edersınız (Ek ucrete tabıdır) 0 Saçak altı ve saç altı aksesuarlarında ve dış cephede yapılan tadılat ıle ruzgâr ve su geçırmez bır hasta olarak 0 Enerji tüketımınde savurganlıgın cıddı boyutlara ulaştıgı ulkemızde bırım alan başına ısı enerjı tuketımı asgarıye ındırılmış bır hasta olarak 0 Alumınyum folyolu stabıl tesısat elemanları ıle mucehhez deforme olmaz, esnemez. sarkmaz bır hasta olarak (Sıcakhga baglı uzamalar harıç) 0 Alt ve ust bacaları tıkanmış, olumsuz çevre etkılerı asgarıye ındırılmış bır hasta olarak e. Bunyesıne yerleştırılmış 'boyler sırkulasyon devresı' ve yuksek ısı ıletımı sayesınde anında ve sureklı sıcak su verme ozellığıne sahıp bır hasta olarak (şok ısıtmalı hasta) 5 Hastanızı hangı faalıyet alanında ıstıhdam edeceksınız 0 Yol ınşaatı 0 Bına ınşaatı 0 Altyapı ınşaatı (su, tahlıye kanalları, drenaj, havalandırma) 0 Baraj, kopru, tunel, metro 0 Kazı ışlerı J 0 Kartonpıyer, alçı Bu ara koruyucu tıbba da buyuk onem vereceğımız kuşkusuzdur Çocuklarımızın genç dımaglarını olumsuz batı etkılerının getırdığı uyuşturucu ve alkol muptelasından kurtaracak tedbırlerı de alacağız Bunların başında "anya manya kumpanyabır şışe şampanyaşampanyayı ıçtımtarlayı bıçtım' şeklınde bazı Turk çocukları tarafından oyunlarda ebe çıkarmak ıçın kullanılan fakat çocukların bılınçaltlarına ıçk»sevgısı yerleştırmek amacı ile uydurulmuş olan tekerlemelerı yasak edeceğız Edebıyat Fakultesının ıtıkatlı hocalarından oluşmuş bır heyet hâlâ çocuklarımıza manevı degerlere saygı telkın eden tekerlemeler gelıştırmek uzere çalışmalarına başlamıştır O heyetın çalışmaları sona erınceye kadar çocukların sadece şu tekerleme ıle ebe çıkarmalarına musaade edeceğız Ne ne NermınıÇok yeme peynırıPeynır senı oldururCehenneme gomdururCehennemın kapılartIstanbul'un cadılarılk mıkSen oyundan çık... Hukumet programımızı açıklamaya onumuzdekı gunlerde de devam edeceğız.^ bir kurma gibi bir düşünceyle ilişkisi yok. Bizim isteğimiz ozgurce Fırat CenvrîOürlıan L \kan ile... (Ftıtoğraflar: \ll ST4IA SO.SMLZ)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog