Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

12 CUMHURİYbl WMC.\ adı "Ycni zaman/ dcvır" anlamina gclıyor. l llk sayısı 19 )2'nin ınart ayındaçıkan, on formalıbirkıtapkalınlıgındavcgörününuindc olan dcrgı y ılıla dört kez ya\ ımlamyor. Gcccnlcrdc 16. sayısı cıktı. Dcrgıycycnidcn dcğinmck ii/cre. Fırat'ın kcndisini tanıtı^ını aktarahm: "l'>8()'ın baş.ında tsveç'e geldim. Daha önce de ya/ıyordum; ÇL>Uİİ yayın organlarında. Isveç'e geldikten sonra hiç Tiirkçc ya/madım. Kürtçcyazdını. Yanımdagctirdiğim şiirlerinıi aynı yıl Erîş Dikin (Saldırıyorlar) adıyla kıtap halinc getırdım. Onu, 81 'dcki Mezin Dıbin(Büyüyorum/gelışıyoruııı) izlcdi. S3 clc dc De Şerîn e (Analar başkaclır) izlcdi. Buradaki şıirlcrimi çocuklaı içın yazmı^tım. Daha sonra, ^ıırdcn ncsirc geçtimvcogünbugündüröyküyazıyoruın." Kürtler'e klasikler... Fırat C'cvvcrî adı, Avrupa'da eıkan bütüıı Kürtçedergilerde, kitaptanıtmayazılarında, makalelerde var. Ayrıca, Nudeın'deıı dolayı gcnış,bırkültüi"çevresıoluş,tunTius,. isvcc'tc v c dığcr A rupa ülkclcrındc yasayan v c anav dili Kiirtvc olan ycni nesıllerın. edebiyat dünyasının ünlüklasıklerının tadını paylaı>abilmclcn ıcin.ı^başadiistüdıycrck.klasikleriçcvirmeycbasjlaını^. Bugünedekyayımladığı klasikler ^unlar: Vi^ne Bahçesi ((,'clıov ),(ioch)t'yıı Beklerken(Beekelt). Beya/ Cieceler (Dostoycv skı), Farelcr v c Insanlar (Stembcck)vcDuvar(Sartrc). Ayrıca ünlülcrin sö/leriıulenolııvın birderlenıey i Afori/malaradıaltında Kiirtce'yeka/andırmıs.. Bu kitapları vediğcrlcrını, dergısının adını vcrdiği kcndiyaynıcv iylcyayınılamış. Nudem Yayınları'nmbugün l'^kitabı Isvcc'tcki henıenlıcrkiitüplıancdcvar. Kürtçeokurlarıncokokluğu Alnıanya. Hollanda. Bclçika vc Kransa gibı ülkclcrlc kurduğıı ıleti^im agıyla kitap vc dergi dc göıuieı iyor. Ayrıca çc!>itlikitapfuarlannakatılmayagayrctediyor. Yınedccoğııkczmasratlarkaışılanamıyor vc zaınan zaman kendi ccbindcn harcamakzorundakalıyor. Bağımsı/valışmanın biı bcdeliılcbuhiçku'îkıısu/. Türkıye'denyıırtdi'jinagofukya'jtaçıkan. yurtdı.'jindadoğan Kürller'c, Türk edebiyatını tanıtmak, Fırat'ın çokönenı vcrdıgı bıı konu.Türkeebilmeyen.öğrcnmeolanağıolmayan ya da bıınagerek duynıayan hırı, I'urk edebiyatını i/leyebılmek ısteycbılıı çünkıı. Üstelik I ırat'ıngönlüıuhei'dığı I iirkya/aı veozanlarınnı sayısı oldukça l'azla olduğu ıcin.güzelı payla^nıakivinldüsünceyıya^amagL\'irmck),dergısındc Türk edebiyatına sıkycrvcııvoı. ürııeğm, Isveç YazarlarBııliği'ninönciilüğiiıuleges'enyılgerçekle.'jtirıleıı geınis le Karadcnizge/isindcözcl olarak tanı^nıa. bırlıkteolniaolanağı bıılduğu Can Yücel.bıınlardan biıı. Bııtanı^nıayisöylcanlatıyor Fırat: "Cevveri'yi filaıı bo^ ver, dedi bana Can Babave Cevahir adını taktı.Gcl Cevahir, gıt •Cevahir! Odessa'da kaıaya eıktığımı/da. rehbcrbı/lcn eskı bırkılıseyegötiirüyordu. Can Baba'yı bu higaçnıadı. 'Gel lan Cevahir,'dedı, 'bıılal ıııı bir mcyhane'.Buldukda. Katıl kılıklı.dikdik bakaııadanılarınarasında katıksız votka ietik." Fırat Cewerî, Can Yücerin hitabıyla Cevahir, İsveç'te Kürt diline yapıt kazandıran, Türk edebiyatını tanıtan bir kültür elçisi. Onıın dcrdi politika değil, edebiyat vc kardeşlik... CllRIIAN DÇKAN nsanoğlununevrenselbirözelliginisec; deseler. ""ürcliciliğı" derım hie düşünıneden. Bu röportajdada tbtograflarmı gördüğünüz arkadaşım Mustafa SönIIKV bıına, "Di'üjiincc iirctınck vc ürettiğini yas,amagecirmck."'der. (Jecenlerdegazetenıizadınaızlemek ıcınkatıldığımpolitikbir toplanlıda, İsvee'ınen scvilcn tıyatro vesıncmaoy uncıılarıııdan Sven Wblter'ın Nâ/im Ilıkmct'ın şıırlerınıokurken yü/ünc\uran mutluluğugörünce, insanoğluıuınbuevrenscl ü/clliğini düsiindüm. F.minim, Isveçce bilmcycn birı bile ayııı duyguyu paylaşmıstırhenimle. BciHHİretmemutluluğunu.aynı sahnede yaklaşjk bir yıl önce scvgıli Aziz Nesm'myüzündedegormüştüm. Biröyküsü Isvecce okunurken ı/lcyıcilcrin yii/üııc bakıyor. lıııuıılıın/ırgülümsüyoıdu. Fırat C'cvvcrî "ylc söylc^i yapmaya karar veıdiğinıdc, bunudü!}ünmii!}tüm. 1 c)59 Mardın doğumkı.aııadıli Küılı,colan hıraıjnandıgı yolda yürüvcn. süıcklı kültür iirctcıı bir ya/ar vcyayıııcı. Ü(,iı>)iır. ıkısi ö\kü,bc>)i(;cv irı vc biridcncnıc, 1 I kıtabı var. Bırdc, üzcrmctitredigi Nudcmadlı edebiyat dcrgisi. Dcrginin * Kürt Dili TürkEdebiyaü ile buluştu... Türkçe'nin zengin örnekleri... Bunları bana, sövlcşımizdeneok daha öncc.gc/idendönerdönmezanlatnııştı Daha sonra dergisindc Can Yüeel'leyapılansöyle^ıyiyayınılayıncabanagöstcrmiştıhemen. YÜ7Ündckinuıtluluk."üretenlere"özgiiydü. O nıutlulugu, daha sık göreccğiz. Yayın progranıında, Aziz Nesin ve Ferit Edgiı var; kitap halindc. Ayrıca, önümü/dckı yıl yayımlanıayaba^layacağıçcvıridergısındede, birçok dil yanında, Türkçe'den zengin örnekleryeralaeak. Fırat'a, Nudem'i çıkartma düşüncesinın nasıl doğduğunu sordunı. Çiinkii. bırakın Kürtcc'dcbunıemleketın kendi dılınde bile edebiyat. sanatağırlıklı olan. sırtınıönemlı bir yayınev ine dayamayan dergı sayısı çok az. Daha önce katkıdabulundıığubazı Kürt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog