Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

S\M 511 11 iK\lı.'\a>Kİıuım şe\ şu: ^ıçık veılüriist olnı.ık lcım stinkulişurulouı ubiiv ü\oı I lep\ ukaı ı \eı loıvdogru > ükselıvoı ııııı. Bii> üıııe. OAImaıı başlıvor galiba. (,'ok mütlıış bir şcy O kupnıa. kcndmılen »cçıııe dcüıl. Bılıııç >eı ııule aııı.ı /e\ k ;ılı\oisiııı. iıis.ınLın lek lek i!Öı uvorıım \e keııdııııı oıılarla koııusuuıı ımış Liıltı hissodiNoruııı." I Lıııdan. clans ı.is;ırınıııula en çok ııstusie hıiHİınııe lekııığını se\ı>oı Bir kadının içi ııııı > dünıiş bııbıi pa/>ın\ şa. teisi de /orolıır bır.ı/ Aiten. "Zımın" .ullı üösieıisiııde bu çokçagöıiılii\oı. i/le> icı s.ıdeeeı/levebıklıyı kadiinnı ı/lı\oı..ınıa lıeiset'cnnde ı/le>emedıgıbırçokşev kalnor. Nedenpckı ' "l \ rende bırbıın Ie baglanlılı kaıııı.ışik oliiy lıııoluyor. Kendını \ ııkarı çckıp bakiı• gıncla. o bagları eıık dalıa ralıat ı:örıı\oıMIII >'ukardan kendı yaşamıııa baktığında karınıışık olaylar \ar. ama bu hııdü/en. Orııegm. ka/aoliicak nı isgıbıgörünÜN or. aıııa olııuıyor. Bazenoluyor.Zımniciedebu\ar. Se\ ıııi çarpı.siııa olacak sanıyor. aıııa o sirada bııdeıınıane\ ıaoluNor\eeaıpışilmıvor. Se\ ııeıyeyaşatnıak istediüıııı bu\du." Buçarpışmalarkadıııolmaklamı ılgıli? "Beıı aslında trpik kadınhırdan lıoslaıııııaııı ama kadın olına\ ı çok se\ lyoruııı. l ı kekleı ı çok ıvı anlıyorum.()ıılaııııha\atları dahavalın.Cienelleşlırmek istemem.bukaıcografılcrdc •llaııdan' \ar. Sanat ivel bu şe>. Kalabiilıklabıılıktevapsanda.ö/'cl." Sanal ııepeki'.' " Sanat. bir türlüiçındetutanıadığın bir şe\ı dışarı çıkarnıak Mee/ııp acllı daııstakı lestdcpai'tnıeni'ıııyııptıgııııü/ıgıbeıı 1 I \aşiiHİaduNiıııişiıını. Sonra Mec/ııb"ıı\apmayakaraı vcrdıgıııulcgıttımoparçayıbıılduııı. "Danscitin ıııi suçlunn iııtıı^ıııalı..." (,'imkü.ırtıkonıınla ıluılı >e\ lcri dı^av ıırıııa cınınunlamayacağıoluyor. Yahubın/lcyicı /anuınıgelmıstı\eartıkdi'>auırabilecekdü/e\deydmı. SanatbııazdaeanınıııiMediğiııı dcdığini/.haskabirdünyadangclcıibırtopyapıııak.Okuldavapılaeak bir !)ey değil." lulııkdeğil ki. Oda rcklamlan i^liyor. sinemalara gidıyor. C'ocacola ıçiyor. baragidiSıra aşka gelince yor.inlernet'ledünyayla ılışki kııruyor. Bu Daııstakı du>".us,ıl şıdclet de. Handan'ııı söylcdiğim.aptalcabirpopülistlat'dcğil. inolııp bıtene kı<?dığı ııımaıı danıarlaıına dolsanlar I W6"da yaşıyorlar." dııgunu hissettiğı kaıı. O. kendıne düriist olaıı Sahncnasılbiı îjcypcki'.'Yüriirken.uyurinsanın. lıerlıav a ko^ulundalıaksi/?lıgauğrakcn. !>imdi konıışurkeıı bu kadar küçük olan beden sahncdc nasıl oluyor da o kadar koca dıgımdüş.iinüyor. Haksızlıkfalandakonu$ulunca, sıra aska golıyor: man oluyor? "Yaptığım korcografinın hepsindebirçe"Bcn koreografmı. ama sahnede buntı > i a^k \ar. Metvub'u yaparkcn yalııızdım. >t unutmalıyım. Sorıı sornıayı kesıp. saclece özgürlük \ardı. Tek başııııadev am etnıe giimüzigi.omüzig'iscçtigim/amanyas.adıklacü vardı. Kendımı artık açığa v urabilccegimi rımı (iüşüıımek /orundayım. Aneak böylc hissediyorduııı. Kadın crkek ili^kısi içinöğyaptığım /anuın bırycrc gidebilıyorum. Sahretileıılcribirkeııarakoymu!)tuın.Çünküögretildiğigibida\ranamıyor\eycnihyordum. Krkekler bcnim için çok önemli.heparadmı bugiinc kadar. Mecvub'u yaptığım zaınan. keııdimi olduğum gibi kabul etnıeye ba;>lami!>tım. O giine kadar kendi sorunlarınıı. lıer /anıaıı kendi aklımla çözebileeeğımı sanıvordıım. O günleıde. insanın kaçnıa hakkı oldııgunu. yenılebıleceğiııı öğrenmıştim N' ıprannıanın olduğunu da. o /aıııan öğıendim. •Beğencnalsın'demeyiöğrcndim. İşte Mcczub'u yaparken böyle bir a:?k \arı.lı. I)ansçıarkada>)larımdaö7giirvotekbasına olmayıöğrcndılcr. Mec/uphcpımızıçmbir sürcçti." Böyle hırkadımn havalı olsaolsa ııeolıır? Dansokuluaçnıak. Aıııaöylebıı dans teknığıninticaretinıyapnıak ıçindeğıl.doğru insanlarıngeldiği \ehayatıanladıklan.tartıy tıkları.şiirokudııkları.psikolojiyı.popküluirükonuştukları bııdansokıılu. Bira/dalıa kurcalayınca, kıyıda köşede kalmışdü'jlerde çıkıyor. Denİ7 kenaıında. giincs batarken. üçük bedeninc sığmayan gözleriyle soruyor; böyle bir şey işte!" Bedeni kadınca, erkekçc, ülere ve akıllı uslu olmaya başkaldınp, ncfrctle, küçük bedenli kadın, geceleri sahnede bütün înli kocaman gözlü kadın, eti ve kemiğiyle oynunu rüzgara vermeyi. Yine de insanın kafasına en büyür? Bir kadının gözleri yalnız aşktan büyür. ıe dansetmek şılaş,tım.Topluluğunba>kanı\dıııı. İnsanlar hcr>cy in bcnıııı ıslcdığıııı gıbı olduğuııu düsünüyorlardı. Gerçeklen de ö> Ie oluyurdu. çünkü birinin son sö/ıi sö\ k'mesi gcrekıy ordıı. Sanki loplıılukdo let kuruniu.vnius.gibi. bcnim ıslifam istendı. Ben dc îslifa eltim. Oysa bcnim ycrinıc gelecek insan. bıı ba$kanlıkmeselcsininaınanamaııbir^öhretdcğil.sadecebirişyığııııolduğunugtmx"eklı." Handan. üç kısiv lc birlıkic loplııluktan ayrılıyor. Kcnditopluluklannıkuruyor. Yavaş ya\ aş cklencn insan laria bugünlcrc kadar ucİen BalemodenıoluynuN, oluyor böylece. llk gösleri "I IÜ/IK' Bcş, Kala." l)e\amedeııgÖNleriler. Londra'da alııuın dansdcrsleri. bir Paris ıııaccrası dcrkcn okııl da bilıy or I landan ııcolacak' lasanmcıını.tlansçıını'lasarım hocası. "Scn dc lasarım yapıyorsun. aıııa dansılasarlıyorsun~diyor\cböylcccçıkı:> bulunuyor. Ustüstebirkacyılgidilcn Ingiltcrc'dc öğrcnîlen dans lcknîklcri arkadasjara aktanlıyor. Bu anıda koiLscrvatuarda hareket hocası a ranıyor. Handan gıdipbırönıekders yapıyor. Yıllardıriıi!>anlarabırvc>lerögreHiği için çok basarılı oluyor v cokula kabul ediliyor. Sonra Bılkenl Tiyatro bölümünde dc dcrsler vcrmcyc baslıyor. I layalını. yaplığı ve sevdiği işten ka/annıak gibi çok öncnıli bir ayncalığı oluyor. Handan yaplığı şcy hakkında kcndinegü\cniyor "Türkiye'dcyasıyoruydiyc.yaplığımız iş bakımındaıulünyanm hiçbiryerindeki çagda^dansgruplarındangeridcğili/. Yaptığımı/s*:y.denenmeınısbirşcy. Yalnı/lık buradabasİıyor. Ui/proteslbiıdans\aıatı>oru/. Prolest sanal da. sokakta doğar. Kurunisal ilişkilcriçindcykcn sanal yapılına/. Benö/güriiın.dansçılanııulaö/giiı. Aynı ncdonlc dcyalnı/ı/." I landaıf ın cn nefrcı oltiği sö/ şu: "(,'abalannı/ılakdircdiyoıu/tabii." !ııs;ınl;ırınyoiorincc anlaınadıkları için "çabalarım uıkdir clliklcriııi" sövlüyor. Çagdaşlık BalcnuKİcrn. "çağda^" birgrup. Haıulan içinçağdaslık."buuün.buan.dtırclııüunıu/ ycr" dcnıck. (). söy lc anlal ıvor: "Sanalçıyım diyorsan. bugünü. bu anı anlaınalısın. Oda yclmc/. yarını »örcccksin. 97'dciıısanlarnasılmüziklcrdinlcycccklcr. giyiınnasılolacak.tarihbakısı.dcNİctpolitikaları nclcrolacak? Bunları anlaınıyorsan yoksun. Bcnböylcdü^üııdQğüıniçin.bui<>i yapan insanlarla konusamadım. Tiyatrocular. tasarınıcılar. bcni dalıa iy i anladılar. Aııla^ılıuaınak unıurumda değil aslında. (,'ünkü bu. bcıı ve arkadaşlanın için bir misyon. Dansa başka ncfeslcr katınak. bedeni başka yollara sunnck. l/lcdiğım bir çok dans göstcrisindc. 1930'ların çağdas dans (ckniklcri kullanılıyor. Gcrckçclcri de çoğu ke/. i/ley i tlcni/in verü/gann sesiyle clanselınek. Yakı "Hansettin mi, bryaz bileklrrineâşık olmalı cümle âlem. Eteğini savurdıııı ııııı Ortu Asyu \n,cklcı i dıığılınalı..." >udeğilmi? Handan'ı ençok.beraberdansettiği insanlarııı ıçmdckilcrim dışarı çıkarnıak mııtlıı edıyor. Sıkıntıyt. ncfVctı. •5ıddetı. ycnılgıyı. muisıızluğu.artık ncvarsa. Yiııe sorıı gcliptakılıyor insanın katasına. Bırkadınıngözlcrıncdcnbüyür?Bırkadının gözlcriyalm/aşktan büyür. Bııa/dü>ününee... Söylennıenıi^sö7İcrdcbiiyütcbilırbır kadınıngö/lcıiııı lleıaşktadasöylenmemiş bıısö/\aıdıı ınutlaka.^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog