Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

10 ( I \llll R\\ I I I Handan Ergiydiren, sal "Anlıyorsunuz değil mi? çocııkça deviniyor. Süt b aşkla ve etiyle dansetmc; insanlığı dansediyor. Kü( anlatıyor dünyayı, sokak! takılıyor. Bir kadının göz Olumi ** 1. sayfanın devamı Sahnede bedem kocamanl.is.an. herhangı 1 bir kolniLM. ııcııııu y.ı ıl;ı kıl.ı\ .ı Myııniii\acjk kaclaı bıı\ uvcn k.ıdın bıı ınu? Koıcugıar I laııclan I lyivdııcn KCIHIIM iso.sıcak sıcak sö\lii\oı. "keıuiııiK'koK'oyrardei'ken.gıdipjıelıyoı ııııı. Aııııı. hana ın.ın.ın ıns.ınkınn ii/cnııulc vok hakkı \.ıı Bıı \ü/ılcıı. ılış cliınşanın ölVİıllcı ıncyöi'c ıdduılı olıııaııı ycivkıvoı. Bıınla'ıı diişüncıok keiHİımckıncogr.ıl ciıycbılıyoııım." Handan. (i vıldıı siıron Balemodeın adlı (,ağda^ılaıiNii)pluüununkurııcuMi.koreuıat'ı \ c dutiM,'ist. Ö\ küsü u/ıııı: anın. Tüıkıyc'dc kadınulupt'arklı bıı şeylcrckalkı^manınanlamlıöykiisiınüdeı<,'indcLışı\or. Kiiçiikkcıı ()/cntiylcbat}li\orbui'>c. Dulcokullunnagıdıliyor. Anıa bale hocalannın hcpsi "Bırak bııi?>i"dıVDilarona. 12yayndaolduğuiçiıı gcçkaldığını söy lüvoılar. [)c\ lct Balcsı'nin sınavlannuginyor. ka/ananııyor. C\dokendi kcndınc«,alı*>ıııuyu ba^lıyor. Kiitüphanclcıdcnkitaplaı,dergılcıalınıyoı \ckü(,"ükhaıııının odasında bale çalı^malan ba^lıyor. Derkcnortaokul.lisc. Bııyıllarboyııncadans yıubudii^lerikuıuluyor: anıa bir tiirliıolmuyori^te. Lnsonunda va/geeıyor Handan. O giiııleri'jövlc anlatıyor: "Uletmeci olnıaya karar \erdim. Zenşjıın olursanı ^ıınları giycıim. b ö y l c d a u a n m m diyerek kendıını dansian \ a/gecndım. SonrabinastlantıylaODTÜ'nün endüstri tasarınıı böliimiiniin sına\ ına uiıdinı. Sına\ dabir rilnılıakkıiHİancdiişündiiğünuizüsoıdular. () anda. benıııı ışıınm s.mal olacağını. malenıatık hesaplarıylaıığra^ıpzenginolmakisicmediğimi anladım. Sına\ ı ka/andım." Soytarılık Bırgün OD1 Ü'nün dııvarlanndan birinde.baleyapanlar ıçinbırçağrı nıetni «örüyor \egidiyor. Üçgeııckadınklasikbalegöslerisıyapnıayttasarlıyorlar. Anıa Handan bıınun "si)ylarıhk"i)lacağımsöyleyı\enyor. ü , herkesın kaiılabıleceğıdalıa "çağda^"biı^cyleryapnıakgerektığınıdü^ünüyor. "Oyleyse yap" denınce. lıayalı degi!>ıyor ve böylece sahııc lıayal ı ba^l ıyor. 11 ıc dans bı lıııeyen insanlarla bajl lyorlar i;>e. Ögrenci ler, peneereleıeyapı^ıpdalgageçıyor. IIkgösterılcn spoı salonıında. Handan. "yuhalamaya gelmi^ biiyük birkalubalık vaıdı" dıyor vedevam ediyor: "Anıaöyle ınanarak dansellık ki i/leyenleı deınandı. Bızdeınandık. BoyleceadınıOOTU (,'ağda1) Dans Topluluğu koy ııp, toplulııgııkurduk." Öncelerı hefsey çok ıvi gıdiyor. Handan bol bol koıeogı at ı yapıyor, öğıelıyoı, kendisıdeögrenıyor. l)eıkeıı.ıktıdarsa\a > )iba^lıyor. Handan sıkıntılı "Bırdeııbenı ıstenıeyenbırtopluluklakar llundun kraiydiri'iı, 6 yılıltr sıiren bulemodcrn adlı çuğdus dans toplıı^ııınııı kurucıısu, kon'Of>nıfı vc dansçısı. Öykiisü ıızıııı; ıııııa Tiirkiye 'de kııdın olııp fuvklı bir şeylvre kalkı^nıııııııı uıtlanılı öykiisiiııii de içiııdç taşıyor. (l'otoğruj: L'MRL TL'K/L)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog