Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

ü IO 2 4 7 / DERBI • V PARASIZ PAZAR EKİ ALTMIŞÇOCUKLUBİRKÛY Zübeyde, Nıırten, Bulut, Merve, Muhsin,Salih... Türkiye Korunmaya Mııhtaç Çocuklar ' Vakfı 'nca kurulan "Bolluca Çocuk Köyü' 'n ün sakin leri. MÜZİKLEBÜYÜYEN DAHAZEKİOLUYOR Müzikalpratik ile zekânın bağlantısı araştınldı. Almanya da ve Amerika'dayapıkmaraştırmalara göre son uç oldukça ilgin ç: Düzen li m üzik eğitim i gören çocuklar daha zeki oluyor. GERARDDEPARDİEU Fransızların dev cüsseli aktörü artık film çevirmeyeceğini söylüyor. Yemek, içki veaşkdüşkünü Depardieu 'nün bu sıralarcanı hiç birşeyyapmak istemiyormuş. \ Çağdaş bir dans topluluğunun kurucusu: Handan Ergiydiren BİR DANS TASARIMCISI ECETKMELKURAN cyaz gömlckh, siyah puntolonlu kadınlar sahııeıic, hır cli mcınclcrindc, bir eliyle böğüıierinc vuralak büliin kölü îjcylcn anlatıyorlar ve büliin kötii •jcylcrc kavji insaıı kalmayı. Kukıklaı ı sağır cdcn nıiı/ığın ıçınde polıs uyarılan clııyulııyor. Onlar bırelleriylc mcnıelennı tutııp. bir cllcrıylc kcndilcrınc vuıuyorlar. Korkuyorlar. sıniyoılar. sonra ba^lannı kaldınpyukaıılara, ışıklı ycıicıv bakıyorlar Ycııılıvoılaı. kaçıyorlar, sonra yıne gcrı donüp savasıyoılaı, yııııı kcııdıloıı oluyoılar Sahncdc 12 kadın. 12'sideçocukkadın, I2"si deadamgibi kadın. Ne tütülcri var, nc dc bcklcndiğı gibı "kadınca" yürüyorlar. Onlar etten, kandan, sınirdcn bırer ın.san. 12 kadın sahncdc "insan" oluyorlar. Hcrhangi bırkoltuğa küçük gclcbilccck kadar kiıcük biı bcdcn, hcrhangi bıı bcdeııc bü\ük gclccck gö/lcrıvlc olııruyor. Handan, öncckı gcce polıs scslerı arasında, gö/lcrıvlc seyirciye, "Anlıyorsıınu/ dcğıl mi? Yasam böylc bir şcv iste" diye soran kadın. (), insan bcdcnıni, dansla, diinyayı veinsanlığı.korkııvıı vcşıddclı anlalmavaayarla v.m kadın Devumı 10. suyfuılu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog