Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Çarşamba 8 Ağustos 2018 6 Gülen’e istihbarat havuzu oluşturulmuş FETÖ’nün Emniyet İstihbarat’taki yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianameye göre, tüm istihbari bilgiler Gülen’e aktarılmış. Dinlenenler arasında Sav da var ‘Devlet destekli’ FETÖ okuluna operasyon OZAN ÇEPNİ Ankara’da anaokulundan üniversiteye kadar yapılanan ve Türkiye genelinde 23 şubeye ulaşan Özel Akıllı Okullar’a, sahibi ve şirketlerin yöneticisi İdris Yurteri’nin ByLock listesinde bulunduğu gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, başkentte Yenimahalle, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Mamak ve Çankaya ilçelerinde 12 farklı adreste 17 binada ve 13 farklı şirket bünyesinde faaliyet yürüten okulların yöneticisi ve bazı öğretmenlerinin de aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında ‘FETÖ ile irtibat’ gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarıldı. Özel okul statüsü ile darbe girişimi sonrasında da öğrenci başına devletten yardım almaya ve öğrenci kaydetmeye devam eden ‘Akıllı Kolejler’, okullarındaki öğrencilerin “tamamı devlet destekli” diyerek reklam yapması ile dikkat çekti. l ANKARA Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün Emniyet İstihbarat Daire Başkan lığı’ndaki (İDB) yapılanmasına iliş kin olarak, aralarında Gürsel Aktepe, Lokman Kırcılı gibi eski istihbarat şu be müdürlerinin de yer aldığı 36 sa nık hakkında hazırla nan iddianamede, örgü tün devletin en mahrem kurumlarında yaptığı yasadışı faaliyetler göz ALİCAN ULUDAĞ ler önüne serildi. İddianamede, örgüt üyelerinin İDB’den elde ettikle ri bilgileri örgüte aktardığı, bütün bil gileri büyük bir havuzda topladıkları belirtilerek şöyle denildi: “Örgüt, hedeflerine ulaşmak için bu havuzdaki bilgi ve belgeleri amaca uy gun hale getirerek hasım cephedeki ki şi ve kurumlar aleyhinde kullanmakta dır. Örgütün ‘istihbarat ağı ya da gücü’ konusunda en önemli konu ise Fethul lah Gülen’in sahip olduğu arşivdir. Bu yasadışı arşivde, örgütün yasadışı adli ve önleme dinlemeleri, kendine ait ge lişmiş cihazlarla yaptığı teknik takip, telefon ve ortam dinleme kayıtları, ka mu personeline yönelik fişlemeler ile örgütle teması olan öğrencilerin ve ai lelerinin bilgileri bulunmaktadır. Ay rıca siyasiler, bürokratlar, gazeteciler işadamlarıyla ilgili yasadışı elde edi len görüntü, ses gibi kayıtlar da bu ar şivde tutulmaktadır.” 15 Temmuz darbe girişiminde İstih barat Daire Başkanlığı’nı ele geçir mek için binaya gidenler arasın da bulunan eski emniyet müdü rü Lokman Kırcılı’nın, yayımla nan sıkıyönetim bildirisinde im zası bulunan Tuğgeneral Meh met Partigöç’le o gece irtibatı ol duğu da ortaya çık tı. Kırcılı’nın dar be girişimi sı rasında şüphe lilerden Zeki Önder Sav MİT’çİnİn yeğenİne takİpsİzlİk Savcılık, iddianamede süphelilerden Ahmet Canik hakkında “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından takipsizlik kararı verdi. MİT Hukuk Müşaviri Ulvi Canik’in ye ğeni olduğu öğrenilen Ahmet Canik’e takipsizlik kararı verilmesi soru işaretlerine neden oldu. İddianamede, Canik’in birçok FETÖ toplantısına katıldığı anlatıldı. Ahmet Canik de ifadesinde, Burak Açıkalın’ın Yıldız’da bulunan evine gittiklerini, namaz kılıp Fethullah Gülen’in kitaplarını okuyup sohbet ettiklerini itiraf etti. Taşkın’a “İrtibatta olduğumuz bir generalimiz var. Asker gelecek, kapıları açacak” dediği belirtildi. Sav’ın telefonu dinlenmiş İstihbarat Dairesi için Hindistan’dan alınan ortam dinleme programının eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın telefonuna yerleştirildiği, Sav’ın dinlendiği de iddianamede yer aldı. Şüphelilerden Volkan Göçer ifadesinde, 2009’un Nisan ayında Veli Özdemir, Ahmet Canik ve İDB’nin dışarıdan hizmet alımı yaptığı Soner isimli bir mühendis ile Hindistan’a gittiklerini, 20 bin dolar karşılığı 50 adet Nokia N95 model telefon ve symbian işletim sistemlerine yüklenebilen program satın aldıklarını anlattı. Ortam dinlemenin yapıldığı programların yüklendiğini tahmin ettiği bu telefonların il emniyet müdürlüklerindeki istihbarat şube müdürlüklerine gönderildiğini söyle yen Göçer, şöyle konuştu: “Benden kurum içi dahili telefonların dinlenebilmesi için program yazmam istendi. Bunu 2 ayrı sistemde yapabildim. Ancak tüm telefonlara entegre edemedim. Hindistan’dan getirilen program uzaktan telefonlara yüklenemedi. Ancak hedef işletim sistemi symbi an olan telefonları ele geçirmek vasıtasıyla kablo aracılığıyla dosya atarak yüklenebildi ve anlık ortam dinlemesi yapılabildi. Ortam dinlemesi yapacak olan numara telefona tanımlandı, tanımlanan telefondan program yüklü olan telefon arandığında sistem devreye girdi. Bir gün Veli Özdemir beni çağırarak ‘Önder Sav’ın telefonunda kriz çıktı’, ‘nereye gidersen git kendine iş bul’ dedi. Bu sertifikalı programın Önder Sav’ın programına nasıl yerleştirildiğini bilmiyorum.” Vakit yayımlamıştı Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın, 2008’de dönemin Bolu valisi ve eski CHP Milletvekili Ali Serindağ ile makamında yaptığı 44 dakikalık görüşme, Vakit gazetesinde yayımlanmıştı. Konuşmayı haberleştiren Aslan Değirmenci ile Vakit’in Ankara Temsilcisi Serdar Arseven, konuşmaları Sav’ın cep telefonunu açık unutması nedeniyle elde ettiklerini açıklamıştı. Sav ise yaptığı açıklamada, haber çıkmasının ardından hayretler içinde kaldığını belirterek, “Devletin güvenlik güçlerine sızmış bir şebekenin işi olduğu kanaatindeyim. O şebeke bizi teknolojik olanakları kullanarak dinledi. Daha önce de dinlenildiğimden şüphe ediyordum” demişti. Deniz Baykal’a ilişkin kaset görüntüleri de habervaktim.com’da yayımlanmıştı. l ANKARA 2 KALEM İLAÇ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİBAKIRKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2 Kalem İlaç Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  İhale Kayıt Numarası 2018/385769 1 İdarenin a) Adresi b) Telefon ve faks numarası c) Elektronik Posta Adresi ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) 2 İhale konusu malın Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt.ve Ars.Hast.Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Saglam Cad. 11 İncirli BAKIRKÖY/İSTANBUL 2124147171 2125430709 ismail.kirci@saglik.gov.tr https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ a) Niteliği, türü ve miktarı b) Teslim yeri c) Teslim tarihi 3 İhalenin 2 Kalem Tıbbi İlaç Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt. ve Ars .Hast. Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Saglam Cad. No: 11 BAKIRKÖY İSTANBUL Siparişe müteakip 10(on) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. a) Yapılacağı yer b) Tarihi ve saati Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:11 BAKIRKÖY /İST 31.08.2018 11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İstekliler Ecza Deposu Ruhsat Belgesi`ni ihale dosyasında sunmalıdırlar 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halk Bankası Yeşilköy Şubesi Şube Kodu:890 Hesap No:5100009 Iban:TR150001200989000005100012 nolu hesaba döküman bedeli yatırarak ödeme makbuzuyla birlikte İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok 7. Kat Satınalma Biriminden alınabilir. adresinden satın alınabilir.  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur.  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok 7. Kat Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  9. İstekliler tekliflerini, mal kalemkalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 849624) T.C. ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN SAYI: 2016/1868 Esas 18/04/2018 Davacı, Yakutiye Belediye Başkanlığı tarafından hasımsız olarak Mahkememize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara kararı uyarınca; Erzurum İli Yakutiye İlçesi Hacıcuma Mahallesi 538 ada 5 parsel sayılı taşınmaz malikiölü olduğu bildirilen SEHER: MEHMET’NIN, Mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda, mirasçısı bulunmadığından Medeni Kanun 594. maddesi gereğince Miras bırakanın mirasçısı olanların Mahkememizin son ilanının tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri,aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Medeni kanun 501 maddesi gereğince Devlete geçeceği hususu ilan olunur. 18/04/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 834063) haber EDİTÖR: ALPER İZBUL TASARIM: İLKNUR FİLİZ ‘Üniversite pazarı’nın düşündürdükleri “Ü niversite pazarı” başlıklı yazıma geribildirimler geldi. Bunların bir kısmı benim bir vakıf üniversitesinde de çalışmakta olmam üzerinden ne hakla böyle yazabildiğimi sorup sorgulama cihetinde oldu. Bir kısmı yaptığım genel değerlendirme dışında kalan özel/istisna olumlu verilerden hareketle haksızlık vurgusunda bulundu. Ama tabii bir yandan da “fazlası yok eksiği var” diyen, hatta üniversite bağlamında öğrenci ve hocalara “sektör ve patronaj” karşısında “iltimas” geçtiğimden dem vurarak onların da masum olmadığına dikkatimi “haşince” geçen dostlar oldu. Ben yazdıklarımın noktasına virgülüne kadar arkasındayım; onların içerisinde savunamayacağım hiçbir şey yok ve bu geribildirimlere dilim döndüğünce cevabî açıklamalarda bulundum. Ancak bunlar arasında bir tanesi var ki gerek üslubu gerek içeriği itibarıyla daha geniş bir ilgiye açılmayı hak ediyor. Bir “can dost”, Prof. Dr. Semih Bilgen yazdıklarımın “düşündürücü” olduğu değerlendirmesiyle (ki ben onun zarafet ve inceliği nedeniyle “üzücü” demek yerine düşündürücü demeyi seçtiğini kuvvetle tahmin ediyorum!) hem karşı çıktığı hem de katıldığı noktaları belirten bir mektup gönderdi. Sevgili hocamızın mektubuna cevabımı ona gönderdim. Burada ise bir “asimetri” yaratmaktan hassasiyetle kaçınarak yazdıklarını herhangi bir karşı görüş bildirmeden paylaşacağım. Sadece köşemizin sınırları doğrultusunda, kendisinin de onayını alarak bazı kısaltmalara gittim yazısında. Söz Prof. Bilgen’de… HHH “Çok değerli akademisyen, yazar, gazeteci Tayfun Atay’ın Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan ‘Üniversite Pazarı’ başlıklı yazısı beni düşündürdü. Bir vakıf üniversitesinde mühendislik fakültesi dekanı olarak görev yapıyorum. Biz de aynı onun değindiği gibi sanayi ile ilişkilerimizin yakınlığından, uluslararası bağlantılarımızın güçlülüğünden, akreditasyonlarımızdan söz ediyoruz. Öğrenci adaylarına ve ailelerine bunları anlatıyoruz. Görüşlerine içtenlikle çok değer verdiğim Tayfun Hoca, ‘İnanıyor musunuz; yoksa gülüyor musunuz bu yıllardır karşımızda sergilenen, artık kanıksadığımız trajikomediye’ diye soruyor. Ben inanıyorum Tayfun Hocam. Ben insanlara inanmadığım şeyi anlatmıyorum. 20. yüzyılın öne çıkarttığı mesleklerden olan pazarlamacılık da bence saygın bir meslektir, ama ben kendimi pazarlamacı değil akademisyen olarak tanımlıyorum. Bana danışan ailelere, öğrencilere kendi fakültemi, kendi üniversitemi elbette anlatıyorum, ama üniversite nedir, ne olmalıdır, üniversite öğrenimi nasıl olur, nasıl olmalıdır, toplumla, doğayla ilişkilerde üniversitenin yeri nedir, bunlardan söz ediyorum. Evet, sanayi ile ilişkilerimizden söz ediyoruz. Bu sene yeni bir program başlatıyoruz; çeşitli sanayi kuruluşlarıyla birlikte öğrencilerimiz birinci sınıftan başlayarak her düzeydeki derslerinde doğrudan doğruya sanayicilerle bir araya gelecek, onlarla akademisyenlerin birlikte tanımlayacakları projelerde görev ve sorumluluk alacaklar. Evet, uluslararası ilişkilerimizden söz ediyoruz. Ama ‘Erasmus, Erasmus, Erasmus!’ diye tekrarlamıyoruz. Evet, bizim üniversitemiz de Erasmus kapsamında yurtdışı deneyimi kazanmak isteyen öğrencilerimize destek veriyor, ama başka programlarımız da var. Dünyanın her köşesindeki yüzlerce üniversite ile anlaşmalarımız var. Akademisyen değiş tokuşu yapıyoruz. ‘Trajikomedi’ bunun neresinde? Ya akreditasyon konusu? Yaptığınız işin sizin kendi tanımladığınız hedeflere uygun olup olmadığının evrensel ölçütlerle değerlendirilmesi gerçekten yalnızca ‘gel vatandaş, gel!’ çığırtkanlığından mı ibaret? Bence değil değerli Hocam! O akreditasyonu almak için kendi çalışmalarımıza nasıl emek harcayarak çekidüzen veriyoruz ve sonrasında da yaptığımız işin daha düzgün olması dolayısıyla kendi yüreğimizdeki, kendi sağduyumuzdaki yargıç ile nasıl daha barışık yaşayabiliyoruz; bunlar hiç mi önemli değil? Ha, ‘mış gibi yapmak’ konusuna gelince, bakın orada size yüzde yüz katılırım. Fildişi kulede değil, sanayi ile iş dünyası ile iç içe çalışmak; getirdiği tüm külfete katlanıp yaptığınız işin evrensel geçerliliğini kanıtlayarak akreditasyon almak ne kadar saygın işler ise, bunları ahbap çavuş ilişkileriyle kotarmak, yapmadığınız işleri yapmış gibi satmak ve sizin sözlerinizle ‘bilgi üretimini, eğitim disiplinini, eleştirel düşünceyi hiç mi hiç iplemeyen, kârzarar hesabı doğrultusunda ve birbiriyle yarışan girişimcilerden mürekkep bir üniversite sektörü’ içinde yer almak da o kadar utanılası, o kadar ayıptır. ‘Mış gibi yapma’ hastalığı korkunç. Yazdığınız gibi ‘Baudrillard’ın simülasyon evreninin, yani her yerde, her alanda, her mecrada tıpkısının aynısı benzetimler dünyasının eğitim/bilim/üniversite dünyasına da bulaşmış olduğu acı bir gerçek. Çok haklısınız. Ama her hastalıkta olduğu gibi, bazı organlar, bazı dokular, hastalığın dışında kalmak için çırpınıyor. Hepsini bir kalemde silmek yerine o hastalıktan kendini korumaya çalışanları kollamak, çoğaltmak gerekiyor değerli Tayfun Hocam. Ayırt etmek kolay iş değil; ama sanırım buna çaba göstermek de benzetimler dünyasının kurbanı olmamanın ilk adımı. Saygıyla, sevgiyle… Semih Bilgen.” C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog