Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

T.C. ÇOBANLAR BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Çobanlar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. Sınıfı Kadro Unvanı Derecesi Adedi Taban Puan Cinsiyet KPSS Puan Türü Eğitim Durumu DİĞER NİTELİK VE ŞARTLAR TH Mühendis 8 1 60 Kadın / Erkek KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olmak GİH Muhasebeci 10 1 55 Kadın / Erkek KPSSP93 Önlisans düzeyinde eğitim veren Yüksek Okulların Muhasebe bölümü mezunu olmak TH Tekniker 10 1 55 Kadın / Erkek KPSSP93 Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların İnşaat Teknikerliği bölümü mezunu olmak TH Tekniker 10 2 55 Kadın / Erkek KPSSP93 Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümü mezunu olmak GİH Memur 11 1 55 Kadın / Erkek KPSSP94 Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okul Mezunu Olmak. GİH Bilgisayar İşletmeni 9 1 55 Kadın / Erkek KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Kamu Yönetimi bölümü mezunu olmak. Okulda Bilgisayar eğitimini almış veya MEB onaylı Bilgisayar sertifikası sahibi olmaları ve başvuru esnasında Bilgisayar sertifikasını ibraz edeceklerdir. GİH Tahsildar 11 1 55 Kadın / Erkek KPSSP93 Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların Muhasebe bölümü mezunu olmak GİH Tahsildar 9 1 55 Kadın / Erkek KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İşletme bölümü mezunu olmak GİH Zabıta Memuru 11 3 55 Kadın / Erkek KPSSP93 Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların herhangi bir bölümü mezunu olmak En az B sınıfı Sürücü belgesi sahibi olmak. GİH Zabıta Memuru 11 3 55 Kadın / Erkek KPSSP94 Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okul Mezunu Olmak. En az B sınıfı Sürücü belgesi sahibi olmak. GİH İtfaiye Eri 11 3 55 Erkek KPSSP93 Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların herhangi bir bölümünden mezun olmak En az C sınıfı Sürücü belgesi sahibi olmak. GİH İtfaiye Eri 11 3 55 Erkek KPSSP94 Meslek Lisesi veya Dengi Okullardan Mezun Olmak. En az C sınıfı Sürücü belgesi sahibi olmak. BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Çobanlar Belediyesi’nin boş itfaiye eri ve zabıta memuru, Mühendis, Muhasebeci, Tekniker, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Tahsildar kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak. 2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: a. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP93, KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP93, KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.Mühendis Kadrosu için 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Muhasebeci Kadrosu için 2016 yılı KPSSP93 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Tekniker Kadrosu için 2016 yılı KPSSP93 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Memur Kadrosu için 2016 yılı KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Bilgisayar İşletmeni Kadrosu için 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Tahsildar Kadrosu için 2016 yılı KPSSP93, 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. c. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. d. İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları. e. İtfaiye eri ve Zabıta Memuru kadrolarına atanacaklar için itfaiye ve Zabıta teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak. 3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: Başvuru sırasında; İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi, Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi, KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı, Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, • İtfaiye eri kadrosuna atanacaklar için en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, • Zabıta Memuru kadrosuna atanacaklar için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir. 4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 10/09/2018 den 11/09/2018 Salı günü saat 17.30’a kadar (mesai günlerinde saat 09:0017:30 arasında), müracaatlarını yapabilirler İtfaiye Eri kadroları için başvuru belgelerini Çobanlar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir, Zabıta Memuru ve diğer kadrolar için başvuru belgelerini Çobanlar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir, Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI: T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır, Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 14/09/2018 tarihinde belediyemiz web sayfası ve ilan panosunda ilan edilecektir, Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir, Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: Çobanlar Özel İdare Düğün Salonunda; itfaiye eri için 18/09/2018 Salı Günü saat 09:30 da, Çobanlar Belediyesi Meclis Salonunda Zabıta memuru, Mühendis, Muhasebeci, Tekniker, Bilgisayar İşletmeni, Tahsildar, Memur için 18/09/2018 Salı günü saat 13:30’da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Ayrıca itfaiye eri için 18/09/2018 Salı Günü saat 09:30’da başlamak üzere uygulama sınavı yapılacaktır. Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, başvuruları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağrılacaktır. Sınav Konuları: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ: Zabıta memuru ve memur sınavında Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir. İtfaiye eri sınavında değerlendirme; Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan edilir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. İlan Olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 855303) Pazartesi 27 Ağustos 2018 6 haber Şehit Teğmen son yolculuğuna uğurlandı Ağrı Doğubayazıt Kozluk Karakolu üs bölgesinde, 21 Ağustos’ta terör örgütü PKK tarafından açılan ateş ile başından ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren 25 yaşındaki Piyade Teğmen Celal Dağlı için Ankara’da cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Meclis Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kuvvet komutanları, Emniyet müdürleri, şehit Dağlı’nın babası Mahmut Dağlı, annesi Aysel Dağlı, kardeşleri, nişanlısı Ebru ve çok sayıda yurttaş katıldı. Şehit Teğmen Celal Dağlı’nın kız kardeşi, ağabeyinin askeri tören kepini taktı ve top arabasının geçişi sırasında ağabeyine son kez selam durdu. Anne Aysel Dağlı, 2 hafta önce nişanlandığı nişanlısı Ebru ve 4 kardeşi ise cenazenin geçişi sırasında tabuta gözyaşlarıyla el salladı. Şehidin cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. l ANKARA /Cumhuriyet Bingöl’de çatışma: 1 uzman çavuş şehit Bingöl’ün Karlıova ilçesinde güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada, Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş (28) şehit oldu, 2 asker hafif yaralandı. Yaralı 2 askerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş için 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nın Tulga 1 Kışlası’nda uğurlama töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi, buradan memleketi Gaziantep’in İslahiye ilçesine gönderildi. Şehidin emekli güvenlik korucusu olan babası Musa Ateş, şehitliğin kendisine değil, oğluna nasip olduğunu belirterek, “Keşke bana da nasip olsaydı” dedi. Şehit Ateş’ten geriye Kurban Bayramı’nın birinci günü çektirdiği görüntü ve fotoğraflar kaldı. l DHA ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL: Özil’le ilgili tartışma hoşuma gitmedi Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhur başkanı Tayyip Erdoğan’la buluşarak fotoğraf çektirmesinin ardından ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı’ndan ayrılan Mesut Özil konusunda ülkede yaşanan tartışma biçiminin hoşuna gitmediğini söyledi. Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’de soruları yanıtlayan Merkel, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ile ilgili yaşanan tartışmaya değinerek “Fotoğrafın doğru veya yanlış olduğu konusunda farklı fikirlerde olunabilir. Ancak ardından yaşanan tartışma biçimi kısmen hiç hoşuma gitmedi” değerlendirmesinde bulundu. Merkel, bu konuda net bir görüşe sahip olduğunu belirterek, “İster Özil olsun, ister başkası olsun, göçmen kökenli birisi ‘Bana bu toplumda düzgün bir şekilde davranılmıyor’ diyorsa, bunu en azından ciddiye almak ve konuşmak gerekir” ifadesini kullandı. l Haber Merkezi ESki gardiyan CASADO Sarraf’tan rüşvet aldığını itiraf etti Rıza Sarraf’ın, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle ABD’de yargılandığı dava sürecinde tutuklu bulunduğu hapishanede rüşvet verdiği iddia edilen eski gardiyan Victor Casado, önceki gün New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkarıldı. Casado, Sarraf’a aldığı rüşvet karşılığında ‘Manhattan’ın Guantanamo’su’ olarak isimlendirilen Metropolitan Correctional Center (MCC) cezaevinde alkol, cep telefonu sağladığını itiraf edip hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti. Savcılık, Casado’ya rüşvet veren kişinin 19 Mart 2016 tarihinden beri yargılanan Rıza Sarraf olduğunu ilk kez açıkladı. Daha önce hazırlanan iddianamede Casado’nun rüşvet aldığı iddia edilen kişi ‘Mahkum 1’ olarak belirtiliyordu. Suçunu kabul ederek itirafçı olan Casado için savcılık anlaşmaya göre 26 bin dolar para cezası ve 36 ay ile 46 ay hapis cezası isteyecek. Karar duruşması 11 Ocak 2019’da yapılacak. l Haber Merkezi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog