Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen arsa vasıflı taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20’nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 30 yıllığına ihale edilecektir. İLİ Balıkesir İLÇESİ Edremit MAHALLESİ Yolören PAFTA NUMARASI 19KIIB ADA NUMARASI 157 PARSEL NUMARASI 3 YÜZÖLÇÜMÜ 3.028,48 m² VASFI Arsa MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ 1.878.414,72  TL (birmilyonsekizyüzyetmişsekizbindörtyüzondört Türk Lirası yetmişiki Kuruş) GEÇİCİ TEMİNAT 56.352,45 TL (ellialtıbinüçyüzelliiki Türk Lirası, kırkbeş Kuruş) İHALE TARİH VE SAATİ 18/09/2018 Salı günü saat: 14.00 A. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Meclisi’nin 09.07.2018 tarihli ve 349/320 sayılı kararına istinaden; 1 Taşınmaz üzerinde imar durumuna (konut dışı kentsel çalışma alanına) uygun bir tesis inşa etmek üzere gerekli projenin hazırlanarak Bölge Müdürlüğümüz, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, yapı ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınarak inşaatın yapılması, bunun için gerekli tüm finansmanın sağlanması; bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların kiracı/yükleniciye ait olması; inşaat süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 yılı geçmemesi, 2 Kira bedellerinin; 1. yıl aylık sabit 1.000,00 TL, 2. ve 3. yıl önceki yılın kirası + ÜFE artışı oranında ilave, 4. yıl aylık 5.000,00 TL+ önceki 3 yılın ÜFE artışı, 5. yılın başından 20. yıla kadar, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, 20. yılın kirasının günün rayiç değeri üzerinden yeniden belirlenmesi (Bir önceki yılın ÜFE artış oranı ile belirlenen bedelden az olmamak kaydıyla), 21. yılın başından sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, 3) Taşınmazın üzerinde asgari 2.271,36 m² kat alanına sahip bir tesis inşa edilmesi esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek azalmalardan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedellerine yansıtılması, 4 Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, 5 Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenicisi tarafından İdaremize def’aten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise yükleniciye ait olması, Şartlarıyla, 3 yıllık inşaat süresi dahil toplam 30 yıl süreli, imar fonksiyonu doğrultusunda yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkarılmıştır. B. İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. C. İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 100,00 TL olup, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. D. İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 11. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 1. İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.) 2. İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde T.C. kimlik numarasının bulunmaması halinde T.C. kimlik numarasını gösterir imzalı bildirim), 3. Kanuni ikametgâh belgesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 4. İsteklinin Türkiye’deki tebligat adresini, ayrıca telefon ve faks numarasını gösteren imzalı bildirim. 5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden.) a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 6. İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 7. Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihalenin ilan edildiği yıl içinde alınmış üyelik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.(Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.) 8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. 9. Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu. (alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı.) Banka referans mektubu, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde düzenlenmiş olması gerekir. * İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler. 10. İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alacağı, vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. 11. İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alacağı, prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya eBorcu yoktur belgesi. 12. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı. 13. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 16.3 maddesinde belirtilen tutardaki geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır), 14. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu, (İhaleye katılacak olanlar şartname bedelini ödeyerek şartname almak zorundadır), 15. Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni, 16. Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti de verilebilir), isteklinin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaatla ilgili bir husus bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir alt yükleniciye yaptıracağına ilişkin, ekli örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesi, E. 1 FETÖ/PDY terör örgütüne ilgi, bağ veya iltisakları olan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. 2 İdaremize dolaylı veya dolaysız borcu olanlar ihaleye katılamazlar. 3 Yukarıdaki (1) ve (2) no.lu fıkralarda yazılı gerçek ve tüzel kişiler tespit edilirse ihaleye katılıp ihale üzerinde kalsa dahi sözleşme düzenlenmez. Sözleşme düzenlenmiş olsa dahi sözleşme fesih edilir. Geçici ve ek teminatlar Bölge Müdürlüğümüzce irat kaydedilir. F. İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır. G. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. H. Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten ödenecektir. • İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 854777) Perşembe 23 Ağustos 2018 6 eğitim EDİTÖR: FİGEN ATALAY TASARIM: İLKNUR FİLİZ oÖknucmeaKuyraaznmsaonra Okumayazma bilmeden Kuran öğrenenlerin sayısı yüzde 50 arttı. 131 bin çocuk hayata Kuran’la başladı 2018 yılına yurt genelinde 14 bin 597 Kuran kur ayını kapsayan son rapora göre bin 427 Kuran kursunun açılması için ilk 7 ayında alınan toplam öğrenci sayısı ise 81 bin 926 oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 46 sunda eğitim vererek onay verdi, kurslar eği yaş grubu çocukları Kuran kur başlayan Diyanet İşle tim faaliyetine başladı. su eğitimine almaya 2013 yılın ri Başkanlığı, 7 ayda bin 427 kurs daha açarak, SİNAN TARTANOĞLU Bu arada eğitime elverişsiz olan 23 kurs yeni ya kurs sayısını yüzde 10 pılan binalarına taşındı. da başladı. O tarihte 10 ilde pilot olarak uygulanmaya başlanan program kapsamında açı artırdı. 20162017 öğretim yı Çeşitli nedenlerle eğitim öğre lan kurs sayısı 3 bine yaklaş lında okuma yazma bilmeyen time ara verilen 131 kurs yeni tı. Diyanet, bu alanda da çıta 46 yaş grubunda 87 bin 790 den sisteme alındı. yı yükseltti. 20162017 eğitim çocuğa Kuran eğitimi veren Diyanet, yılın ilk 7 ayında bu sa 81 bin hafız öğretim yılında, okuma yazma bilmeyen okul öncesi çağdaki 4 yıyı yüzde 49.24 arttırarak 131 İki rapor karşılaştırıldığın ve 6 yaş aralığında 87 bin 790 bin 26’ya çıkardı. da, bütün Kuran kursu tür öğrenciye kuran eğitimi veren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın lerinde eğitimöğretim gören Diyanet, bu sayıyı bu yılın tem 2017 Faaliyet Raporu ve 2018 öğrenci sayısında da artışla muz ayına kadar 131 bin 26’ya Kurumsal Mali Durum ve Bek rın yaşandığı görüldü. 2016 kadar çıkardı. Böylece Diya lentiler Raporu’ndaki veriler 2017 öğretim yılında 33 bin net, okul öncesi kuran eğitimi karşılaştırıldığında, Kuran kur 720 öğrenciye hafızlık eğiti verdiği öğrenci sayısını yüzde su eğitiminin hız kesmeden mi verilmiş, 18 bin 298 öğren 49.24 arttırmış oldu. milyonlara ulaştığı ortaya çıktı. ci ise Hafızlık Temel Öğretim Özellikle mesai saatleri dı 2017 Faaliyet Raporu’na göre Programı’na alınmıştı. şında kamu ve özel kesim ça Diyanet İşleri Başkanlığı, 2017 Bu iki tür hafızlık eğitimi tü lışanlarına hitap eden “İhtiyaç 2018 eğitim öğretim yılında 14 ründe geçen yıl toplam 52 bin Odaklı Kuran kursları”nda eği bin 597 Kuran Kursu ile eği 18 öğrenciye hizmet veren Di tim alan öğrenci sayısı 889 bin tim vermişti. 2018 yılının ilk 7 yanet, bu sayıyı 2018 yılının 710’dan 933 bin 60’a çıktı. CHP ankara milletvekili yıldırım Kaya: Boş kalan liseler dönüştürülsün CHP Genel Başkan yardımcısı ve An nin kontenjanlarının boş kaldığını belirten Kaya, kara Milletvekili Yıldırım şöyle devam etti: Kaya, liselere yerleştir “Bir tarafta büyük me ile ilgili olarak “Yüz harcamalar ve yatırım binlerce öğrenci boşta lar yapılarak oluşturu kaldı, hak ettikleri liselere giremedi, okumak is Yıldırım Kaya lan bu liselerin binalarının derslikleri boş ka temedikleri lise türlerini tercihe lırken, diğer tarafta yoğun talep zorlandı. Tercih edilmeyen okul nedeniyle sınıf mevcutları artan türlerinin kontenjanlarının yarısı akademik liselerde ikili öğreti boş kaldı. Kontenjanları boş ka me geçilmesinin hazırlıkları ya lan liseler talep edilen lise türle pılıyor. Bunun adil ve hakkani rine dönüştürülmeli” dedi. yete uygun olduğunu kim iddia Anadolu imam hatip liseleri edebilir? Kamunun okulları bü tün toplumun okullarıdır. Okullar arasında ayrım yapmak vicdanen ve etik olarak doğru değildir. Zorlama ve dayatma yöntemlerle parlatmaya çalıştığınız AİHL dönüştürdüğünüz liseleri şimdi yeniden ihtiyaç ve talep doğrultusunda akademik liselere dönüştürerek hiçbir öğrencinin açıkta kalmamasını sağlayabilirsiniz. Buradan Milli Eğitim Bakanı’na seslenmek istiyorum. Gelin bu dönüşümü zaman kaybetmeden gerçekleştirin.” ‘Sosyal ağlar albüm değil’ Çocuğunuzla ilgili paylaşım yapmadan önce iki kere düşünün Annebabalar, sosyal medya üzerinden kimi zaman sevgisini göstermek, kimi zaman sadece beğenilmek, kimi zaman da maddi çıkar elde etmek için çocuklarının fotoğraf ve videolarını rahatlıkla paylaşabiliyor. Ancak zararsız gibi görünen bazı paylaşımlarla çocukların kişilik haklarına müdahale edildiğini hatta kimi paylaşımların en belirgin istismar örnekleri arasında yer aldığını belirten uzmanlar, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yurtdışında rızası olmadan fotoğraflarını paylaştığı gerekçesiyle ailelerini dava eden çocuk sayısının giderek arttığına dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Hukuk Bölümü öğretim görevlisi Tuğba Akdemir Kamalı, Türk Medeni Kanunu kapsamında çocukların ailelerine karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı bulunduğunu söyledi. Syoetnksiuyzo k Kamalı, şu bilgileri verdi: “Türk Medeni Kanunu gereği velayet hakkı ebeveynlere bir eşya üzerinde kullanılan tasarruf hakkı Anne etiketi daha çok En popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından biri olan Instagram üzerinden Türkiye’de en çok etiketlenen çocuk ve bebek içerikli paylaşım sözcükleri: #Çocuğum: 17.6 bin #Bebeğim: 665 bin #Doğum günü: 2 milyon 800 bin #Bebek: 6.6 milyon #Anneblogger: 16,7 bin #İgbebekleri: 314 bin 882 #İgbabaları: 1935 #İganneleri: 451 bin 832 #İnstagramanneleri: 168 bin #İnstagrambabaları: 1000 #Babalık: 16 bin #Annelik: 230 bin gibi sınırsız, sonsuz ve keyfi bir yetki vermez. TMK gereği kişiliğin korunmasında ‘adın korunması’, ‘şeref ve haysiyetin korunması’, ‘kişinin maddi ve manevi varlığı ile giz alanının korunması’ ve ‘kişinin resminin korunması’ gibi unsurlar söz konusudur. Do layısıyla çocukların video ve fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında kullanarak onların kişilik haklarına müdahale etmiş olabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki çocuk anne ve babaya teslim edilmiş bir obje değildir. Sosyal medyada kötü niyetli kullanımlara çok açık ve yıllarca depolanacak bu resimler, çocuğun ömür boyu hayatının kararmasına neden olabilir.” Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ferah Onat da ultrason görüntülerinden doğuma, hastane yatağından doğum günlerine kadar pek çok alanda fotoğraf ve videoları paylaşılan çocukları bekleyen olası tehlikelere dikkat çekti. Doç. Dr. Onat, “İnternette bebek ve çocuk fotoğraflarının uygun bir şekilde paylaşımı tüm annebabaların dikkat etmesi gereken bir konu. Özellikle çocukların ve bebeklerin çıplak fotoğrafları kesinlikle paylaşılmamalı. Özel anlarınız ise sadece size özel kalmalı. Çünkü sosyal ağlar halka açık fotoğraf albümleriniz değildir” diye konuştu. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog