Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

T.C. GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazın satışı işidir. İlçe Mahalle Pafta Şehitkamil Güvenevler N38c17c/1d Ada Parsel Tapu Alan İmar Durumu Rayiç Bedeli Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi ve Saati 5955 3 2.000,00 Konut (E:2.30 Yençok:15 Kat) 3.000,00 6.000.000,00 180.000,00 15.08.2018 Çarşamba günü, saat 16.00 (Son başvuru tarihi 15.08.2018 Saat 12.00) 2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhaleAlım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. 4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 İban nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi, Bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu sunabilirler. İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder. İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir. 5 İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne son başvuru tarihine kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 6. İSTENİLEN BELGELER: Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. A. İÇ ZARF Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir. Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. B. DIŞ ZARF Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, a) Teklif mektubunu içeren İç zarf, b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya eDevlet ‘ten temin edilecek), c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi, ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak), d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu, h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adısoyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 844368) T.C.TARSUS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar kamulaştırıldığından; ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabileceğiniz, açacağınız davalarda husumetin davacı aleyhine yöneltilmesi gerekeceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden bu parsellerde aşağıdam² si yazılı kısmındavacı adına tapuya tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin taraflar adına bankaya yatırılacağı, konuya ve taşınmazların değerlerineilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği ilan olunur.12/07/2018 ESAS NO İLİ İLÇE 2018/186 MERSİN TARSUS DAVALI: ÜMMÜHAN BOBUŞ, HEDİYE KARA KÖY ÇAKIRLI ADA PARSEL 392 Yüzölçümü m2 Kamulaştırılan alan m2 T.edilen toplam bedel TL 6.875,00 304,91 4.899,90 ESAS NO İLİ İLÇE KÖY ADA 2018/187 MERSİN TARSUS ÇAKIRLI DAVALI: TESLİME KOCAMAZ, AYTEKİN CİVELEK, HALİL CİVELEK, ERKAN C İVELEK PARSEL 440 Yüzölçümü m2 Kamulaştırılan alan m2 T.edilen toplam bedel TL 12.375,00 471,41 8.508,95 ESAS NO İLİ 2018/188 MERSİN DAVALI: TURGAY UÇAR İLÇE TARSUS KÖY ÇAKIRLI ADA PARSEL 611 Yüzölçümü m2 Kamulaştırılan alan m2 T.edilen hisse toplam bedel TL 7.500,00 157,96 333,30 ESAS NO İLİ İLÇE KÖY 2018/189 MERSİN TARSUS ÇAKIRLI DAVALI: DURDANE GÜMPÜR, AHMET DURAN ÇAKİCİ, HATİCE İŞİK ADA PARSEL 482 Yüzölçümü m2 Kamulaştırılan alan m2 T.edilen toplam bedel TL 11.375,00 255,44 4.615,80 ESAS NO İLİ İLÇE KÖY ADA 2018/190 MERSİN TARSUS ÇAKIRLI DAVALI: HAVANA DÖŞLÜ, HAYRULLAN AKSAY, MUSTAFA AKSAY, SÜLEYMAN AKSAY PARSEL Yüzölçümü m2 Kamulaştırılan alan m2 T.edilen toplam bedel TL 622 623 13.125,00 7.125,00 48,51 123,56 1.242,36 26,71 ESAS NO İLİ 2018/191 MERSİN DAVALI: AYSE DÖŞLÜ, AYSEL DÖŞLÜ İLÇE TARSUS KÖY ÇAKIRLI ADA PARSEL 556 Yüzölçümü m2 Kamulaştırılan alan m2 T.edilen hisse toplam bedel TL 3.000,00 95,18 200,83 ESAS NO İLİ İLÇE 2018/192 MERSİN TARSUS DAVALI: HAVANA DÖŞLÜ, İMDAT DÖŞLÜ, ZİYA DÖŞLÜ KÖY ÇAKIRLI ADA PARSEL 569 Yüzölçümü m2 Kamulaştırılan alan m2 T.edilen toplam bedel TL 1.125,00 41,51 87,59 ESAS NO İLİ 2018/193 MERSİN DAVALI: MEHMET GÜMPÜR İLÇE TARSUS KÖY ÇAKIRLI ADA PARSEL 446 Yüzölçümü m2 Kamulaştırılan alan m2 T.edilen toplam bedel TL 52.000,00 325,87 1.107,77 ESAS NO İLİ İLÇE KÖY ADA PARSEL Yüzölçümü m2 Kamulaştırılan alan m2 928 10.125,00 149,40 2018/194 MERSİN TARSUS ÇAKIRLI 614 10.875,00 873,59 613 23.375,00 521,46 DAVALI: FATMA YILMAZ, FİKRET KARA, HASİBE BOBUŞ, HAYRİYE ŞİMŞEK, KERİMAN ÖZ, MEHMET AKSAY, NAİL KARA, ÜMMÜGÜLSÜM KELEŞ T.edilen hisse toplam bedel TL 315,23 16.838,77 9.185,11 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 846276) T.C. AYDINCIK(MERSİN)ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YERLER: ESAS NO: 2018/63 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin ili,Aydıncık ilçesi, Aydıncık Mah. 189 parsel (if:3219) 528,62 m2, malikleri;Ayşe Öz, Ramazan Öz, İmren Öz, Mehmet Öz, Mustafa Öz, Özlem Çaylı, Özge Akkuş. ESAS NO: 2018/64 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin ili,Aydıncık ilçesi, Aydıncık Mah. 453 (if:3309)parsel 39,06 m2, malikleri;Mehmet Avcı, Zeynel Avcı, Ayşe Çınkı, Mehmet Ali Avcı, İbrahim Uygur, Ali Düz, Bülent Şimşek, Elmas Avcı. ESAS NO: 2018/65 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin ili,Aydıncık ilçesi, Aydıncık Mah. 672 (if;3327) parsel 24,83 m2, maliki;Duran Tanacıoğlu. ESAS NO: 2018/66 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZAAİT BİLGİLER: Mersin ili,Aydıncık ilçesi, Aydıncık Mah. 688 (if:3329)parsel 91,68 m2, maliki;Şerife Cura, Hatice Sarıbaş, Meryem Dal, Ebide İlgöz, Emine Bahar. ESAS NO: 2018/67 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin ili,Aydıncık ilçesi, Aydıncık Mah. 2121 (if;3496) parsel 32,51 m2, maliki;Musa Deniz ESAS NO: 2018/68 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin ili,Aydıncık ilçesi, Aydıncık Mah. 2125 (if;3503) parsel 41,08 m2, maliki;Murat Deniz. ESAS NO: 2018/69 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin ili,Aydıncık ilçesi, Aydıncık Mah. 2126 (if:3518) parsel 71,31 m2, maliki;Mustafa Deniz ESAS NO: 2018/70 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin ili,Aydıncık ilçesi, Aydıncık Mah. 2909(if:3579) parsel 72,72 m2, maliki;Cemil Başbağ. ESAS NO: 2018/101 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin ili,Aydıncık ilçesi, Aydıncık Mah. 229 (if:3261) parsel 399,79 m2, maliki;Hacı Mustafa Tutluca, Osman Akansel. ESAS NO: 2018/102 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin ili,Aydıncık ilçesi, Aydıncık Mah. 273 (if;3294) parsel 209,68 m2, maliki;Ali Arslan Günebakmaz ESAS NO: 2018/103 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZAAİT BİLGİLER: Mersin ili,Aydıncık ilçesi, Aydıncık Mah. 708 (if;3363) parsel 313,09 m2, maliki;Ali Keskin, Kıymet Yılmaz. ESAS NO: 2018/104 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin ili,Aydıncık ilçesi, Aydıncık Mah. 176(if:3175) parsel 474,63m2, maliki;Ayşe Öz, Ramazan Öz, İmren Öz, Mehmet Öz, Mustafa Öz, Özlem Çaylı, Özge Akkuş. ESAS NO: 2018/105 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin ili,Aydıncık ilçesi, Merkez Mah. 2042(if:3515) parsel 18,62 m2, maliki;Ayşe Öz, Ramazan Öz, İmren Öz, Mehmet Öz, Mustafa Öz, Özlem Çaylı, Özge Akkuş. ESAS NO: 2018/106 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin ili,Aydıncık ilçesi, Merkez Mah. 3014(if:3600) parsel 165,85 m2, maliki;Hüseyin Buldurluoğlu ESAS NO: 2018/107 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin ili,Aydıncık ilçesi, Aydıncık Mah. 3015(if:3609) parsel 227,09 m2, maliki;Hüseyin Buldurluoğlu, Hüseyin Çelik, Raziye Düşlü. KAMULAŞTIRIMAYI YAPAN KURUM: ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yukarıda nitelikleri yazılı bulunan taşınmazlar T.C. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kararı uyarınca kamulaştırma kararı alınmış olup; 1. İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği, 2. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Aydıncık Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 3. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirmeleri ve belirlenecek gün ve saatte duruşmaya katılmaları gerektiği, Taşınmaz maliki ilamın yayınlandığı tarihden itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, 2942 Sayılı Yasanın 10.md uyarınca İLAN OLUNUR. 27/07/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 845848) Perşembe 2 Ağustos 2018 6 haber İzmir’de geçici kimlik izdihamı İzmir’de, Suriyeli mülteciler, geçici koruma kimlik belgesi almak için İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde toplanınca izdiham yaşandı. Bazı bebekler ezilme tehlikesi geçirince olaya polis müdahale etmek zorunda kaldı. Suriyelilerin sıraya girmesi sağlanarak kargaşaya son verildi. Geçici koruma kimlik belgesi almak isteyen Suriyeli mülteciler sabahın erken saatlerinden itibaren Konak’taki İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde toplanmaya başladı. Randevuların aynı güne verilmesi, sayıları yaklaşık 500’ü bulan mülteciler arasında izdihama neden oldu. İşlemlerini olabildiğince erken bitirmek isteyen mülteciler bazı Suriyeli bebeklerin de ezilme tehlikesi geçirmesine sebep oldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Suriyeli mülteciler arasında zaman zaman tartışmalar da yaşandı. Ortalık sakinleşmeyince Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nden takviye ekip istendi. Polisler, mültecilerin sıraya girmelerini sağladı. l DHA RAMAZAN BAYRAMI ZİYARETİ 3 bin Suriyeli geri gelmedi Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için giden 52 bin Suriyeli’den 3 bin 190’ı Türkiye’ye dönmedi. Belirtilen sürede dönmeyen Suriyelilerin yurda alınmayacağı bildirildi. Kilis Valiliği’nin izniyle 18 Mayıs13 Haziran tarihleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 52 bin 114 sığınmacı Suriye’ye geçti. 31 Temmuz’a kadar süre verilen Suriyelilerden 48 bin 924’ü Türkiye’ye dönerken, 3 bin 190 kişinin ülkeye giriş yapmadığı belirtildi. l DHA KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI 100 kişi DEDAŞ ekibine saldırdı Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesine, kaçak elektrik kullanımı tespiti yapmak için giden Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) ekipleri, yaklaşık 100 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganları jandarma havaya ateş açarak ve TOMA ile su sıkarak uzaklaştırdı. Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak elektrik kullananları tespit etmek üzere 4 bin 500 nüfuslu Görümlü beldesine gitti. Jandarma ekiplerinin de eşlik ettiği kontrol uygulamasında, DEDAŞ ekipleri Yukarı Görümlü kesimine gitmek istedi. Beldeye giden yol üzerinde toplanan ve ekiplerin kayıt dışı elektrik kullanımını belirlemesini engellemeye çalışan yaklaşık 100 kişi, ekiplerin önünü kesip, taşlarla saldırdı. Jandarma araçlara zarar veren grubu durdurmak için havaya ateş açtı, TOMA’lardan tazyikli su ile müdahale edildi. DEDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, “Bazı araçlar atılan taşlar ve tekmeler sonunda adeta hurdaya döndü. Büyük bir şans sonucu ekiptekilerden yaralanan olmadı. Calışmalar güvenlik önlemleri alınana kadar durduruldu” denildi. l DHA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog