Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

T.C. DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN BİLDİRİLMİŞTİR Mülkiyeti Belediyemize ait 11 adet işyeri kiralama ve 2 adet arsanın satışı 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile kira ve satışı yapılacaktır. İhale 08.08.2018 tarihinde Çarşamba günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 1) İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde şartname bedeli olan 100,00TL’yi ödeyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya Banka dekontunu 2. maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. 2) İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı,(b)Kimlik fotokopisi,(c)Adli sicil belgesi (son 30 günlük) (ç) Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge (d)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi.(e)Şirket yetkililerin adli sicil belgesi(f)İmza sirküleri (g) son yayınlanan Ticaret sicil gazetesi (ğ)Vekâleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (h)Tebligat için adres beyanı 3) İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İsteklilere ilanen duyurulur. 1) İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi C blok No:21’de 128 m2 sanayi dükkanı aylık muhammen bedeli 750.00TL geçici teminatı 810.00TL ihale 08.08.2018 tarihinde saat 11:00’de kira süresi 3 yıl. 2) İlçemiz Karaçalı mahallesi İnönü caddesi üzerinde 6 m2 ATM yerinin aylık muhammen bedeli 1.150.00TL geçici teminatı 1.242.00TL ihale 08.08.2018 tarihinde saat 11:10’da kira süresi 3 yıl. 3) İlçemiz Karaçalı mahallesi Atatürk caddesi üzerinde 90 No’lu işyerinin aylık muhammen bedeli 970.00TL geçici teminatı 1.048,00TL ihale 08.08.2018 tarihinde saat 11:20’de kira süresi 3 yıl. 4) İlçemiz şerefler mahallesi Atatürk caddesi No:12’de Rekreasyon alanı 2100 m2 yerinin aylık muhammen bedeli 1.806.25TL geçici teminatı 1.951,00TL ihalesi 08.08.2018 tarihinde saat 11:30’da kira süresi 3 yıl. 5) Tapunun Kargınkürü mahallesi 154 ada 2 No’lu parselde kayıtlı bulunan 329.09 m2 arsanın metrekare satış bedeli 581.25TL muhammen bedeli 191.283,56TL geçici teminatı 5.739.00TL ihale 08.08.2018 tarihinde saat 11:40’da. 6) Tapunun Kargınkürü mahallesinde bulunan 101 ada 93 No’lu parselde 605.57 m2 arsanın metrekare satış bedeli 600.00TL muhammen bedeli 363.342,00TL geçici teminatı 10.901,00TL ihale 08.08.2018 tarihinde saat 11:50’de. 7)İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi C blok No:6’da bulunan 128 m2 sanayi işyerinin aylık kira muhammen bedeli 750.00TL geçici teminatı 810.00TL ihale 08.08.2018 tarihinde saat 12:00’de kira süresi 3 yıl. 8) İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi C blok No:22’de bulunan 128 m2 sanayi işyerinin aylık kira muhammen bedeli 750.00TL geçici teminatı 810.00TL ihale 08.08.2018 tarihinde saat 12:10’da kira süresi 3 yıl. 9) İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi C blok No:19’da bulunan 128 m2 sanayi işyerinin aylık kira muhammen bedeli 750.00TL geçici teminatı 810.00TL ihale 08.08.2018 tarihinde saat 12:20’de kira süresi 3 yıl. 10) İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi D blok No:7’de bulunan 256 m2 sanayi işyerinin aylık kira muhammen bedeli 1.500.00TL geçici teminatı 1.620.00TL ihale 08.08.2018 tarihinde saat 12:30’da kira süresi 3 yıl. 11) İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi D blok No:9’da bulunan 256 m2 sanayi işyerinin aylık kira muhammen bedeli 1.500.00TL geçici teminatı 1.620.00TL ihale 08.08.2018 tarihinde saat 12:40’da kira süresi 3 yıl. 12) İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi D blok No:19’da bulunan 256 m2 sanayi işyerinin aylık kira muhammen bedeli 1.500.00TL geçici teminatı 1.620.00TL ihale 08.08.2018 tarihinde saat 12:50’de kira süresi 3 yıl. 13) İlçemiz Altıntas mahallesi 3840 ada 2 ve 7 No’lu parsellerin batısında bulunan yaklaşık 1053 m2 büyüklüğündeki park alanının aylık kira muhammen bedeli 275.00TL geçici teminatı 297.00TL ihale 08.08.2018 tarihinde saat:13:00’de kira süresi 3 yıl Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 841256) T.C. TARSUS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar kamulaştırıldığından; ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabileceğiniz, açacağınız davalarda husumetin davacı aleyhine yöneltilmesi gerekeceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden bu parsellerde aşağıdam² si yazılı kısmın davacı adına tapuya tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin taraflar adına bankaya yatırılacağı, konuya ve taşınmazların değerlerineilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği ilan olunur.19/07/2018 ESAS NO 2018/198 İLİ MERSİN DAVALI: YAKUP TAŞIN İLÇE KÖY ADA TARSUS ULAŞ 163 PARSEL 173 163 179 Yüzölçümü m2 755,95 485,73 16.299,64 Kamulaştırılan alan m2 755,95 485,73 16.299,64 T.edilen toplam bedel TL 29.766,87 18.044,87 633.495,36 ESAS NO 2018/199 İLİ MERSİN İLÇESİ KÖY ADA TARSUS ULAŞ 163 PARSEL 174 DAVALI: HAYIRLI NİSAH KETE, OSMAN TAŞTEPE, MEHMET ALİ TAŞTEPE, İBRAHİM TAŞTEPE, HATİCE GENÇ Yüzölçümü m2 4.082,18 Kamulaştırılan alan m2 T. edilen toplam bedel TL 4.082,18 128.027,37 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 843815) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN SAYI: 2018/335 Esas Davacı İSKİ Genel Müdürlüğü vekili Av. Hilal Ebru Çavuş’un tarafından, İstanbul İli, Büyükçekmece ilçesi, Tepecik Mahallesi 3364 No’lu taşınmaz mutlak koruma alanı içinde kalması nedeniyle, 2942 Sayılı Yasa’nın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 10. maddesi uyarınca, kamulaştırılması yönünde alınan karar gereği, davalı Kehriman Kılıçhissesinin değerinin tespiti ile mülkiyetinin haciz, ipotek ve her türlü takyidattan arındırılmış olarak taşınmazın davacı idare adına tapuya kayıt ve tescili istemli dava açılmıştır. TAPU KAYDI: Dava konusu, İstanbul İli, Büyükçekmece ilçesi, Tepecik Mahallesi 3364 No’lu TAPU MALİKİ: Kehriman Kılıç KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARE: İSKİ Genel Müdürlüğü İlan tarihinden itibaren, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, Açılacak davalarda husumetin, İSKİ Genel Müdürlüğü’ne yöneltileceği, 2942 Sayılı Yasa’nın 14. maddesinde gösterilen yukarıdaki süreler içinde, kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden, taşınmazın, kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank T.A.O. Valide Sultan Şubesi’ne Şubesi’ne yatırılacağı, Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delillerinin tebliğ (ilan) tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, Tensiben karar verilmiş olduğu ilgililere ilanen tebliğ olunur. 25/07/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 844089 ) T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2018/216 Esas DAVALI: ALİ ERTAN YAROL38086645280 Davacı tarafından aleyhinize açılan haksız fiilden kaynaklanan tazminat davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce haksız fiil nedeniyle kira bedelleri maddi ve manevi tazminat taleplerini içeren dava dilekçesi ve tensip zaptı adresinize tebliğ çıkarılmış olup, tanınmadığınızdan bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz ve iki hafta içerisinde cevap vermeniz aksi takdirde HMK.nun 147/2 maddesi uyarınca 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 843966) T.C. BAKIRKÖY 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı:2016/943 Esas Davacı, MALİYE HAZİNESİ’nin mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan Mahkememiz dosyasında muris Süleyman Cemil ve Fatma’dan olma 07/05/1926 doğumlu, 122 094 77 620 T.C kimlik No’lu FATMA SEVİM SAĞLIK’ın mirasçısının bulunup bulunmadığı, mirasçılarına ilişkin bilgi sahibi olanların mahkememize bildirimde bulunması için TMK 594. Maddesi gereğince 1’er ay ara ile 2 defe ulusal yayın yapan gazetede ilan yapılması rica olunur. 23.07.2018 MURİS ADI SOYADI: FATMA SEVİM SAĞLIK T.C KİMLİK NOSU:122 094 77 620 ANNE ADI:FATMA BABA ADI: SÜLEYMAN CEMİL DOĞUM TARİHİ: 07/05/1926 DOĞUM YERİ: İSTANBUL Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 843781) T.C.BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Mahkememizin 2018/314 esas, 2018/350 karar sayılı kararı ile; Mardin İli, Yeşilli İlçesi, Gül Mahallesi, Cilt No:55, Hane No:51, BSN 88’de nüfusa kayıtlı, Nureddin ve Nermin’den olma, 04/10/1985 İskenderun doğumlu, 64438019768 TC kimlik numaralı davacı Sait Malkaç’ın nüfus kayıtlarında Sait yazılı isminin Mehmet Sait olarak, Malkaç yazılı soy isminin Malkoç OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE, ilişkin karar ilan olunur. 25/07/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 844122) T.C. ŞİRAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı:2018/63 Esas 24/07/2018 Davacı idare tarafından davalı malikler adına açılan Gümüşhane İli, Şiran ilçesi, Mertekli Mah. 459 parsel 11.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2.461,67 m2’lik bölümünün,kamulaştırma bedellerinin tespiti ve taşınmazların ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU adına tesciline karar verilmesini Mahkememizden talep ve dava etmiştir. Bu taşınmazlardaki hak sahiplerinin ve 3. kişilerin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma iptali için İdari yargıya yada maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargıda dava açabilecekleri, açılacak davada husumetin kamulaştırmayı yapan ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNA yöneltileceği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma bedellerinin yargılama sırasında hak sahipleri adına Halk Bankası Şiran Şubesine yatırılacağı, İlgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği, 2942 S. Kamulaştırma Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 843835) T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN SAYI: 2018/198 Esas KONU: İLAN MALİYE HAZİNESİ ile İSTANBUL DEFTARDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Ahçıbaşı Mahallesinde bulunan 281 Ada, 38 Parsel sayılı 5189 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın 1/4 hisse maliki Ahmed oğlu Ahmed ve 2/4 hisse maliki Abdullah kızı Fatma’nın kim ve nerede olduğu tespit edilemediğinden Üsküdar 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/10/2004 tarih ve 2004/756 E 2004/912 Sayılı Kararı ile 3561 Sayılı Yasa gereği İstanbul Defterdarı Kayyım olarak tayin edilmiş olup 10 yıllık zaman aşımı süresi dolmuş olduğundan, Ahmed oğlu Ahmed ve Abdullah kızı Fatma’nın kim ve nerede olduğu tespit edilemediğinden gaiplik karar verilmesi istenmektedir. Yukarıda tapu bilgileri verilen ve kayıt maliki olan Ahmed oğlu Ahmed ve Abdullah kızı Fatma hakkında bilgi sahibi olanların Mahkememize bilgi verilmeleri, M.K’nun 33. Maddesi gereğince DUYURULUR. 05/06/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 828446) T.C. MİHALIÇÇIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI DOSYA NO: 2018/238 Esas Davacı, TC MALİYE HAZNESİ ADINA ESKİŞEHİR MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, ALİ ÖZCAN, ARİFE ARSLAN, AYFER ARSLAN, FETHULLAH ARSLAN, HALİT ÖZCAN, İRFAN ARSLAN, MEDİHATURAN, MERVE ARSLAN, NAZİRE ATEŞ, NECDET ARSLAN, NECLA AYGÜN, SABRİYEAYIKDIR, SEZAYİ KOÇAK, ÜNZİLE YALÇIN, VAHİDE KOCATÜRK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu; Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Sekiören Mahallesi, 416 parselde kayıtlı bulunan 200,00 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamının mülkiyetinin Davacı İdare tarafından 2942 Sayılı yasa gereğince kamulaştırma bedelinin ve varsa müştemilat ve ağaç bedelleri ile birlikte tespiti ile Hazine Adına Tesciline karar verilmesi talebiyle davacı idare tarafından davalı hakkında 20/04/2018 tarihinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosya ile kayda alınan dava açılmış olup, duruşması 16/08/2018 günü saat: 11:52’de Mihalıççık Adliyesi Duruşma Salonunda yapılacaktır. 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur. 15/07/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 842142) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN SAYI: 2018/125 Esas Ankara ili,Çubuk ilçesi, Yukarı Çavundur mah. C:105 H:71 BSN:226’da nüfusa kayıtlı bulunan Mustafa ve Olga dan olma 30/01/1997 doğumlu Süleyman Emirhan Şahbudak’ın soy isminin“Ryabinok “ olarak değiştirilerek nüfusa bu yönde kayıt ve tesciline karar verilmiştir. İlan olunur. 24/07/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 844120) Cuma 27 Temmuz 2018 6 haber SINAVA GİREMEDİLER Jandarma yolu kesince bir seneleri yandı MAHMUT ORAL Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinden geçen cumartesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 3 Ders Sınavı’na girmek için Van’a gitmek isteyen öğrenciler, yol üzerinde yakılan 4 TIR nedeniyle mağdur oldu. Güvenlik nedeniyle yolu kesen jandarmalar, alternatif bir yol önermeyince, öğrenciler sınava gidemedi. Yolda bekleyen görevlilere ve Açıköğretim yetkililerine durumu açıkladıklarını belirten öğrencilerden Emrah Güneysu, “Bu sınavda mazeret kabul edilmiyor, ama güvenlik güçlerinin zaafından kaynaklanan bir durumun sorumluluğu bize yüklenemez. Sınav hakkımızın tanınmasını istiyoruz” dedi. Mazeret reddedildi Sınava gitmek için Doğubeyazıt’tan minibüsle yola çıktığını, araçta kendisi gibi sınava girmek için yola çıkan en az 10 öğrenci daha bulunduğunu belirten Güneysu, “Yolda yanan TIR’lar vardı. Askerlere sınava yetişmek zorunda olduğumuzu söyledik. Ancak onlar ‘Söndü’, ‘Sönmek üzere’ diyerek bize ne yol verdiler ne de alternatif yol gösterdiler. Durumu telefonla Açık Öğretim Temsilciliği’ne de bildirdik ama onlar da çözüm bulamadılar. Sınav saat 15:00’te başlıyordu. Ama bizi yolda üç buçuk dört saat kadar bekletince, sınava yetişemedik. Yolda çok sayıda araç birikmişti. Sonradan öğrendim ki diğer araçlarda da sınava girmek için yola çıkan öğrenciler varmış. Hepimiz mağdur olduk. Ben belki de bu sınavı geçip, mezun olacaktım. Bu sınav için hiçbir mazeret kabul edilmiyor. Ama bu bizden kaynaklanan bir mazeret değil” diye konuştu. Filistinli Meryem yürümeye başladı Filistin Gazze’de Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne katılan16 yaşındaki Meryem EbuMatar, Filistin bayrağı taşıdığı sırada İsrail askerleri tarafından bacağından vuruldu. Kemikleri parçalanan Meryem, Gazze’de tedavisi yapılamayınca İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından mart ayında Türkiye’ye getirildi. Meryem, şimdilerde yürümeye başladı. Bir gün daha gecikseydi... Meryem’in sağlık durumu hakkında dün Taksim’deki Berjer Otel’de basın toplantısı düzenlendi. Meryem’in tedavisini gerçekleştiren Plastik Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Veli Karaaltın, “Meryem bize bir gün daha geç gelseydi bacağını kaybedecekti” dedi. Meryem’in en şiddetli yaralanma vakasıyla geldiğini belirten Karaaltın, “Meryem’i vuran mermi patlayıcı bir mermiydi. Şarapnel ve mermi parçalarını çıkardık. Kaval kemiği paramparçaydı. Ana damar ve sinirler de hasar aldığından dolaşım yoktu. Kirli bir yaralanma olduğu için enfeksiyon da vardı” açıklamasını yaptı. 42 operasyon geçiren Meryem’in tedavisinde mikrocerrahi ile doku nakli yapılarak kök hücre tedavisi uygulandı. Karaaltın, Meryem’in şu an az da olsa yürüyebildiğini ancak tedavisinin 6 ay ile 1 yıl içinde tamamlanacağını aktardı. Türkiye’de eğitim alacak İsrail ablukası altında olan Gazze’de sağlık hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle Türkiye’ye getirildiğini ve burada iyileştiğini söyleyen Meryem, “Türkiye’yi çok seviyorum. Filistinliler olarak biz, Türkleri kardeş olarak görüyoruz. Onların iyiliklerini unutmayacağız” ifadelerini kullandı. “Biz varız ve devam edeceğiz. Bizler özgürlüğe kavuşana kadar mücadele edeceğiz” diyen Meryem, iyileştikten sonra Türkiye’de üniversite okumak ve mühendis olmak istediğini, eğitiminin ardından ise Gazze’ye dönüp orada hizmet vereceğini kaydetti.l İSTANBUL/Cumhuriyet 16 20 39 SONUÇLARI 45 50 52 6 BİLEN: 1 milyon 597 bin 242 TL (Devretti) 5 BİLEN: 14 bin 198’er TL 4 BİLEN: 214.25’şer TL 3 BİLEN: 17.15’şer TL C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog