Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Cuma 27 Temmuz 2018 4 Mesut Özil ve ulus devlet Mesut Özil’in ırkçı sataşmalar ve bunlara karşı, Alman bu olguyu yadırgamamak gerek. Küreselleşen dünyanın bu Futbol Federasyonu’nun yapısı, kurumları ve temel kendisine sahip çıkma kavramları da etkilemekte, ması gerekçesiyle Alman geçmişin kimi kavramları Milli Takımı’ndan ayrılma bugünün kurumlarını, kimi kararına ünlü yazar Paolo yanıtları bugünün sorunlarını Coelho’nun ta Amerika’dan karşılamakta yetersiz kal beri destek çıkması, ulus maktadır. lararası sorunu evrensel Hâlâ geçerliliğini yitirme boyuta ulaştırdı. miş ve yerine yenisi henüz Sorun olayla ilgilenenle ikame edilmemiş olan ulus rin kapsamı kadar içeriği devlet kavramı da eski dolayısıyla da gerçekten kurumlarıyla, günümüz evrensel. sorunlarına yanıt getireme Son dünya kupasında, mektedir. şampiyon Fransa örneğinde HHH olduğu gibi birçok başka Çağdaş, ırkçı olmayan, ulusal takım bağlamında subjektivist ulus kavramında da gündeme gelen sorun, temel kriter, birlikte yaşama aslında ulus devlet ve ulus ve ortak bir geleceğe yö kavramının kendisinden nelme iradesi olduğundan kaynaklanmakta. insanın kendini ne hissetiği Ama oraya gelmeden önem kazanmaktadır. önce, olayın özeli ile ilgili bir Ne var ki günümüzde bu noktaya değinmek gerek. ölçüt de kimi neorasistler Mesut Özil’in tepki tarafından çarpıtılmakta ve çekmesine neden olan yeterli görülmeyerek, deği Türkiye’deki seçimler ön şik etnik kökenlilere hemen cesinde, Tayyip Erdoğan şu soru dayatılmaktadır: ile fotoğraf vererek, siyasi Karar ver, hangisini seçi propagandaya alet olması. yorsun! Kendini ne hissedi Alman kamuoyunun yakınlık yorsun? O musun, yoksa bu duymadığı AKP iktidarının mu? Tercihini yap! Türkiye’nin çarpık sorun Oysa, Almanya’da larını kendi ülkelerine de okumuş, Almanya’da ye bulaştırmaları konusundaki tişmiş, Almanya’da yaşa alerjilerini anlayışla karşıla mını kazanmış, insanca mamak olanaksız. yaşamış Hasan’ın tercihini, Ama kabul etmek gerekir Almanya’da yaşama ve ki Alman kamuoyundaki Hans ile ortak bir geleceğe Tayyip Erdoğan antipatisi ulaşma yönünde yapması, nin etnik kökeni dolayısıyla Hasan’ın her şeyi bir ka Özil’e de bulaştırılmasındaki lemde silip, Hans olmasını ırkçı dürtü de görmezden gerektirmez. gelinemez. O, yeni yurduna uyum HHH sağlarken yine, kökeninden Gelişmiş sanayi ülkelerinin gelen kimi değerlere, özel ulusal takımlarındaki yaban liklere bağlı kalacaktır. cı kökenli oyuncu çokluğu Ondan istenmesi gereken son dünya kupasına özgü entegre olmasıdır, asimile bir olgu değil. 20. yüzyı olması değil. lın son dünya şampiyonu Ecdadının geldiği ülkenin Fransa’nın milli takımındaki Cumhurbaşkanı’nın çağ yabancı kökenli oyuncu sa rısına olumlu yanıt veren yısı tıpkı bugünkü gibiydi. Mesut’a Alman’ın yaptığı Olay göç alan tüm ülkeler yanlış budur. için geçerli. Bu yanlışı vurgularken, Bu durum, tüm insanların keşke kendi bu yöndeki aynı markaları tükettiği, aynı yanlışlarımızı da görsek. maçları, aynı filmleri izlediği, Bizim siyasetimizde, top ulusal sandıkları birçok ürü lumsal davranışımızda da nü, yabancı veya çokuluslu aynı temel yanlış yok mu? olduğunu bilmeden kullan Biz de Kürt kökenli yurT dığı bir dünyada doğal kar taşlarımızı köşeye sıkıştırıp, şılanmalıdır. hep aynı şeyi söylemiyor Küreselleşen dünyada muyuz: artık insanların davranış bi Birlikte yaşamak istiyor çimleri de yerel özelliklerini san, karar ver! Kürt müsün, yitirerek, evrensel nitelik yoksa Türk müsün? kazanmaktadır. Oysa pek de âlâ, o bir Ulaşımın iletişimin bu Türk Kürdü veya Kürt Türk’ü kadar geliştiği, düşüncele olarak birlikte yaşama terci rin, insanların ama özellikle hinde bulunabilir. sermayenin bu kadar ko Bu olgunun, çağımızda bir laylıkla sınır tanımazcasına ülkeyi daha kırılgan değil, dolaştığı, göçün bu kadar tam tersine daha zengin, yoğunlaştığı bir dünyada güçlü kıldığını bir anlasak... Bir Danimarkalı teniyle Adana’da doğduysan: 50 Faktörlü Güneş Kremi haber EDİTÖR: ALPER İZBUL TASARIM: FUNDA YAŞAR ER CHP’de saflar netleşiyorTKAURRTUILŞTMAAYSI CHP’de 59 il başkanı ve 129 milletvekili, Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı. Muharrem İnce ise ilk kez genel başkanlığa adaylığını ifade etti 24Haziran seçimlerinin ardından CHP’de başlayan liderlik ve değişim tartışmalarında sona yaklaşılıyor. 16 Temmuz Pazartesi günü başlayan resmi imza toplama süreci, 30 Temmuz Pazartesi gü 59 CHP il başkanının yaptığı ortak açıklamada, olanağanüstü kurultayın partiyi zor duruma sokacağı vurgusu yapıldı. nü sona erecek. Mu haliflerin toplanan im zaları teslim etmele ri için ise tüzüğe göre İKLİM ÖNGEL önlerinde bir haftalık bir süre bulunuyor. Buna göre 625 imzanın en son 6 Ağustos Pazartesi günü genel merkeze verilmesi gerekiyor. Tüzüğe göre 15 günlük imza atma sürecinin sonuna yaklaşı lırken, örgütlerde de hareketli lik arttı. En çok delegeye sahip İstanbul, Ankara ve İzmir il baş kanları başta olmak üzere baş kentte toplanan 59 il başkanı nıdır ne milletvekili ne PM üye tedir. Daha seçim sonuçları ana le: “Aksaray, Ardahan, Bartın, Kılıçdaroğlu’na destek açıklama sidir, örgütü temsil edecekse il liz edilmeden, tartışılmadan, de Batman, Bilecik, Denizli, Düz sı yaptı. Açıklamadan önce İs başkanlığı eder” dedi. tanbul İl Başkanı Canan Kaftan Bildiriyi il başkanları adına ğerlendirilmeden bir olağanüstü ce, Gaziantep, Gümüşhane, Hakurultay çağrısı yapılması ve bu tay, Isparta, Karabük, Kasta cıoğlu, başkente gelmelerinin nedenini, “Tarafımızı değil tav Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener okudu. CHP’nin olağanüs çalışmanın sosyal medya, basın monu, Kırklareli, Manisa, Marve kamuoyu üzerinden sürdürül din, Ordu, Rize, Sakarya, Sam rımızı koymaya geldik” diye be tü kurultaya gitmesinin yalnız mesi doğru değildir. İhtiyacımız sun, Trabzon ve Yalova.” lirtti. Açıklama yapılacağının du ca tek adam rejimini memnun yurulmasıyla kendilerine “Bu edeceği belirtilen bildiride, im olan olağanüstü kurultaydan ziyade birlik, beraberlik ve sorum ‘Adaylarınızı belirleyin’ yetkinin nereden alındığına” yö za sürecinin partiye zarar verdi luluk içinde bu karanlık süreç İl başkanları basın toplantı nelik tepkiler geldiğini belir ği kaydedildi. Bildiride, şu ifade ten çıkabilmemizdir. Sorumlu sının ardından genel merkez ten Kaftancıoğlu şunları söyledi: ler yer aldı: luk sahibi her partilimizin par de, Kılıçdaroğlu ile bir araya gel “Bizler il başkanları olarak ka “Kurultay talebi demokratik ti içi iktidar mücadelesini ve ku di. Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun muoyunda bir skor yarışmasına bir hak olmakla birlikte, seçim rultay tartışmalarını bir kenara il başkanlarını dinlediği ve “Siz, dönen, kötü yönetilen ve yürütü öncesi ve seçim sürecinde parti bırakarak, partimizi kamuoyun bugün yaptığınız açıklama ile len sürece ortak olmama adına, mize kapalı olan medya mecra da tartıştırmaktan vazgeçmesi herhangi birisini desteklemedi bugün söylendiği gibi herhangi ları, parti içi tartışmaları ekran ve partimizi yerel seçimlerde ba niz. Sadece partimize sahip çıktı bir skor vermek üzere gelmedik. lara taşımakta, tek adam yöneti şarıya taşıyacak olgunlukta dav nız. Bu bizim kültürümüzde, ge İl başkanları örgütün sesine, sö mi ve yandaşları, parti içerisin ranması gerekmektedir.” leneğimizde var. Bu nedenle size züne ses veren kişilerdir. İl baş deki bu tartışmaları zevkle ve kanları olarak ‘nasıl söz söyler’ keyifle izlemektedir. Bu durum 22 başkanda fire teşekkür ediyorum” dediği kaydedildi. Edinilen bilgiye göre Kı diyenlere, bir ilde örgüt adına iktidarın CHP’ye dönük yürüt Bildiri için tüm il başkanlarına lıçdaroğlu toplantıda “Yapılan söz söylenecekse eğer, bunu söy mekte olduğu algı operasyonu davet giderken: toplamda 22 fire değişim partiyi büyütüyorsa, yeleyecek kişi ne belediye başka nun boyutunu açıkça göstermek verildi. İmza vermeyen iller şöy ni kesimlere ulaştırıyorsa gerçek değişim odur. Seçim sürecinde demokrasi üzerine siyaset yap tık ve ittifaklarımızı demokra si için kurduk. Bu ittifaklar da ha da genişletilmeli ve güçlen dirilmeli” dediği öğrenildi. Gö rüşmede Kılıçdaroğlu’nun “Şu anda yapmamız gereken yerel seçimlere hazırlanmak olma lıydı. Yerel Yönetimler Strate ji Belgesi’ni belirleyerek çalış malara başlayacaktık ama imza girişimi olunca durdurduk. Ka 12 vekil bildiriye imza vermedi zanabilecek adaylar önerin ve çalışmaya başlayalım” diye konuştuğu bildirildi. l ANKARA 129 vekilden genel merkeze destek İl başkanlarının açıklamasının ardından da Meclis’te Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Altay’la birlikte milletvekilleri bir bildiri okudu. 129 milletvekilinin imzaladığı ve en genç milletvekili olan Bartın Milletvekili Arzu Bankoğlu’nun okuduğu bildiride, yaklaşan yerel seçimlere dikkat çekildi, kurultay tartışmalarına odaklanmanın ve ülkenin gerçek gündeminden uzaklaşmanın doğru olmadığı kaydedildi. “İmza sayıları üzerinden bir algı yaratmanın ve bu tartışmayı devam ettirmenin par timize ve ülkemizin aydınlık geleceğine zarar verdiği aşikârdır” denilen bildiride, il başkanlarının sağduyu çağrısına katıldıkları, kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlandırılması gerektiği belirtildi. Açıklamada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, tedavisi süren Antalya Milletvekili ve eski Genel Başkan Deniz Baykal ve tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’ndan imza talep edilmediğine dikkat çekildi. 27. yasama döneminde CHP Grubu 144 milletvekilinden oluşuyor. Bildiriye İnce’ye yakınlığı bilinenlerin yanı sıra, “Gelecek için Biz” hareketini başlatan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin de aralarında bulunduğu 12 milletvekili imza vermedi. Bu isimler şöyle: Yaşar Tüzün (Bilecik), Tanju Özcan (Bolu), Erdin Bircan (Edirne), Gürsel Erol (Elazığ), Ali Şeker ve Gürsel Tekin (İstanbul), Mehmet Ali Çelebi ve Selin Sayek Böke (İzmir), Hüseyin Avni Aksoy (Karabük), Hasan Baltacı (Kastamonu), Ahmet Kaya (Trabzon) ve Özcan Özel (Yalova). Muharrem İnce sessizliğini bozdu Kurultay tartışmasında ilk kez açıklama yapan İnce, ‘Koltuğa yapı şanlar kalkmamak için her yolu deniyor. Değişim çok yakında’ dedi Kılıçdaroğlu’na gelen destek açıklamalarıyla birlikte kurul o arkadaşlarımın da genel başkanı olacağım” dedi. Canan Kaftancıoğlu, “Sıradan ve kaba bir adam tay tartışmalarına bugüne kadar hiç girmeyen Muharrem İnce de ilk kez sessizliğini bozdu. İnce, sos Özkan’ın mesajı tepki çekti ifadesi kimin için ve kim tarafından yazılmış olursa olsun asla yal medya hesabından yaptığı kısa İnce’nin ifadelerine yine sos kabul edilebilir bir şey açıklamada, “Partimdeki gelişmele yal medyadan yanıt veren CHP Ge değildir. Geçtim siya ri ibretle ve üzülerek izliyorum. Kol nel Başkan Yardımcısı Tuncay Öz si nezaketi ayıptır her tuğa yapışanlar kalkmamak için her kan, “Sıradan ve kaba bir adamın şeyden önce” dedi. yolu deniyor, her yola başvuruyor. kahraman gibi gösterilmesini sağ CHP Milletvekili Tan Her şeye rağmen umut galip gele layacak koşulları ve durumu yara ju Özcan da “Sıra cek, değişim çok yakında” ifadele tan mücadeleler tarihte ortaya çı dan bir kaba ada rini kullandı. İnce, yine sosyal med kabilirler. Ama bunların tarihi esir mın PM anahtar ya hesabı üzerinden bildiriye des almalarına asla izin verilmez. CHP listesine girmek tek veren milletvekilerine de yanıt kendi diyalektiğinden koparılamaz. için esas duruş verdi. İnce, “16 yıl milletvekilliği, 4 Tek adamlar değil CHP önemli” de ta bekleyenle yıl grup başkanvekilliği yaptım. Par di. Özkan’ın sözlerine de çok geç ri, ben çok iyi ti içi yarışlarda milletvekillerinin meden tepkiler geldi. İnce’ye “kaba hatırlıyorum” hangi koşullarda açıklama yaptığı adam” benzetmesi yapan Özkan’ı nı çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, eleştiren CHP İstanbul İl Başkanı dedi. l ANKARA Muharrem İnce KULİS ‘Örgüt için dönüm noktası’ Kulislerde il başkanlarının yaptığı destek açıklamasına ilişkin “örgüt için dönüm noktası” yorumu yapıldı. Birçok delegenin bu açıklamanın ardından imza attığı halde imzasını teslim etmeyeceği veya duruma göre hareket etme hesabı yapan delegenin tarafını Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanacağı belirtildi. İmza tartışmasını bu kadar çok gündemde tutmanın partiye zarar verdiği ve tahrik edici bir üslupla sürecin ilerlemesi üzerine milletvekili ve il başkanlarının sürecin sonuna yaklaşılırken böyle bir açıklama yapma kararı aldığı da kaydedildi. Kulislerde, genel merkezin geçen cuma günü “604 imza getirin gereğini yapalım” davetinin reddedilmesiyle birlikte örgütte “imza toplanamadı” görüşünün öne çıktığı ve imza verenlerin de imzalarını geri çekmeye başladığı konuşuluyor. 70’e yakın imzanın geri çekildiği, il başkanlarının ve milletvekillerinin bildirilerinin ardından havanın Kılıçdaroğlu lehine değiştiği ve imzalarını geri çekenlerin sayısının artacağı savunuluyor. Siyasi kulislerde; Kılıçdaroğlu’nun görevden aldığı eski Genel Sekreter Önder Sav’ın adının imza çalışmalarına destek verdiği şeklinde kamuoyuna yansımasının da muhalefet için “olumsuz” bir etki yarattığı belirtiliyor. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog