Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Perşembe 26 Nisan 2018 6 AYM’den ‘adalet’ çıkışı haber TASARIM: SERPİL ÜNAY AYM Başkanı, kurumunun Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararlarını uygulamayan mahkemeleri uyardı: Kararlarımız tüm yargı organlarını bağlar ve uyulması şarttır Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kuruluşunun 56. yıldö değerlendirdiğini anımsattı. AYM’ye göre yasak getirilen alanın, temel haklara ilişkin kişileri bağlayacağı hükmüne işaret etti, şöyle konuştu: “Bu hükmün, genel olarak nümü nedeniyle dün Yü anayasal güvencelerle ilgi mahkeme kararlarının bağla ce Divan Salonu’nda tören li olmayıp bireysel başvuru yıcılığını düzenleyen anaya düzenlendi. kapsamı dışındaki hukuka sanın 138. maddesinden te Törende konuşan Anaya aykırılık iddialarına ilişkin mel farkı, Anayasa Mahke sa Mahkemesi Başkanı Züh olduğunu ifade eden Ars mesi kararlarının yasama, tü Arslan, isim vermeden lan, “Aksi yönde bir kabul, yürütme ve idare yanında Mehmet Altan ve Şahin Al AYM’nin bireysel başvu ‘yargı organları’nı da bağla pay ile ilgili verdiği hak ihlali kararını uygulamayan İstanbul’daki iki mahkemeyi eleştirdi. AYM’nin inceleme ruları karara bağlama yetki ve görevini işlevsiz kılar. Bu da bu kurumun etkili bir hak arama yolu olarak dığını söylemesidir. Bu bağlamda anayasanın açık hükümleri karşısında Anayasa Mahkemesi kararlarının uy Törende Erdoğan ile Kılıçdaroğlu tokalaştı. sinin anayasada güvenceye öngörülmüş olması amacıy gulanmaması düşünülemez.” alınan bir temel hakkın ihlal la bağdaşmaz” dedi. Etkili bir yargı düzeni ARSLAN’ıN MAKAMINDA ÖZEL GÖRÜŞME edilip edilmediği ve bu ihlalin nasıl ortadan kaldırılacağının belirlenmesiyle sınırlı olduğunu belirten Arslan, AYM’nin 15 Mart 2018’de verdiği bir kararda (Şahin Alpay’a ikinci ihlal kararı) “kanun yolu” ve “yerindelik” incelemesi yasağından ne anlaşılması gerektiğini ‘Düzeltilecektir’ Bireysel başvuruda AYM’nin kararlarının bağlayıcılığı ve icrası konusuna değinen Arslan, anayasanın 153. maddesindeki AYM kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel nin, “akıl”, “ahlak” ve “adalet” olmak üzere üç temel kaide üzerine kurulu olduğunu söyleyen Arslan, “Hiç kuşkusuz diğer kurumlarda olduğu gibi yargıda da hatalı kararlar verilebilir. Ancak bunlar hukuk sistemi içinde düzeltilecektir, nitekim düzeltilmektedir” dedi. l ANKARA Devletin zirvesinin katıldığı tören için salona gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. İki liderin göz göze gelmemek için sergiledikleri gayret dikkat çekti. Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gelmediği törende ayrıca Venedik Komisyonu Başkanı Gianni Buquicchio, 20 ülkeden Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri de yer aldı. Törenin ardından Erdoğan, bazı bakanlar, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Zühtü Arslan’ın makamına çıktı. Burada yapılan görüşmeye basın alınmadı. T.C. İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/471 Esas DAVALI: YÜCEL ÖZLÜ (Mehmet Ali ve Raşide’den olma 14/06/1972 İstanbul doğumlu) Davacı Sema Özlü tarafından davalı Yücel Özlü aleyhine açılan boşanma davasında; Mahkemenizce davalının Ertuğrul Gazi Cad. No: 3/2 Bahçelievler/ İSTANBUL adresine dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup,tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığı, bu haliyle davalının adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla ön inceleme duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir. HMK.’nun 139/1 maddesi gereğince belirlenen 05/06/2018 günü saat 09:45’te yapılacak ön inceleme duruşmasında hazır olmadığı taktirde diğer tarafın davayı takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvaffakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve HMK.’nun 186/1 madde gereğince sözlü yargılama için belirlenecek gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde yokluğunda hüküm verileceği hususu işbu ilamın yayınladığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 792888) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN / BAŞKANLIĞI’NDAN ESAS NO: 2016/309 Esas DAVALI: MURAT GÜZELCE Zuhuratbaba Mah. Akatlar Sok. No.1 D.17 Bakırköy Bakırköy/ İSTANBUL Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce mevcut adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste bina olmaması sebebi ile tebligat yapılamamıştır. Bu sebeple öninceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 31/05/2018 günü saat: 09:40’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz ve sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/03/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 793599) T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/496 Esas KARAR NO: 2018/55 Davacı, SATILMIŞ ÇUBUKCU ile Davalı, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ. arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Adın İptali İstemli) davası nedeniyle; DAVANIN KABULÜNE, 1 Kastamonu İli, Tosya İlçesi, Kilkuyu Mah./ Köyü, Cilt No: 52, Hane No: 67’da nüfusa kayıtlı, 58855033872 T.C. Kimlik No’lu davacı Satılmış Çubukçu’nun nüfus kayıtlarında “SATILMIŞ” olan adının “SADIK ENES” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE karar verildiği ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 793415) İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN SAYI: 2017 / 583 Esas: 2018 / 43 Karar Davacının mahkememizde açılan nüfus davası sonunda; Davanın Kabulü ile Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Güzeller Mahallesi, Cilt 5, Hane 72, BSN 27 de nüfusa kayıtlı Halil Mustafa ile Gülden oğlu, 29/05/1994 doğumlu 53266269278 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet Fatih SAPÇI’nın nüfus kayıtlarında Ahmet Fatih olan adının Defne Gülce olarak değiştirilmesine karar verildiği hususu ilan olunur. 19/03/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 792980) T.C HEKİMHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN sas No 2018/204 İli Malatya İlçesi Hekimhan Mahallesi Hasançelebi Parsel No 4172 Yukarıda tapu kaydı yazılı bulunan taşınmazlar Maliye Hazinesi tarafından kamulaştırılmış olup, kamulaştırıma bedelinin tespiti ile taşınmazın idare adına tescili için malikleri aleyhine mahkememize dava açıldığı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 11/04/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 793463) T.C HEKİMHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Esas No 2018/195 İli İlçesi Malatya Hekimhan Mahallesi Hasançelebi Mevkii Parsel No Bahçedamı 45 Yukarıda tapu kaydı yazılı bulunan taşınmazlar Maliye Hazinesi tarafından kamulaştırılmış olup, kamulaştırıma bedelinin tespiti ile taşınmazın idare adına tescili için malikleri aleyhine mahkememize dava açıldığı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 11/04/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 793350) T.C. İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/573 Esas DAVALI: RAMAZAN CANİKLİ Ferah Mah. Gülen Sokak No:8/1Üsküdar/ İSTANBUL Davacı SELVİ CANİKLİ tarafından Davalı RAMAZAN CANİKLİaleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce verilen ara karar uyarınca; Davalı HAYRI ve HÜSNE’de nolma 10/05/1971 doğumlu, RAMAZAN CANİKLİ’ye mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen Ferah Mah. Gülen Sokak No:8/1 Üsküdar/ İSTANBUL adresine Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptını içerir davetiye çıkartılmış olup, adreste tanınmadığı ve muhtarlık kayıtlarında kaydının bulunmadığı gerekçesi ile tebligat yapılamamıştır. Dosyada yapılan adres araştırmasından da davalının adresi tespit edilememiş olduğundan dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu itibarla; davacı SELVİ CANİKLİ tarafından aleyhinize açılan boşanma talebini içerir dava dilekçesine karşı 6100 sayılı H.M.K.’ nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesinin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra başlamak üzere; 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu; dava dilekçesinin RAMAZAN CANİKLİ’ye tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13/04/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 793717) T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/470 Esas Davacı, ALİ ŞENTÜRK ile Davalı, YAGUD AHMADZADA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü olan 03/07/2018 günü, saat 11:50’de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. DAVALI: YAGUD AHMADZADA Zümrütevler Mah. Nurhan Sok. No: 3 Maltepe/ İSTANBUL Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 793299) T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/227 Esas KARAR NO: 2018/119 Davacı, ALEYNA PUSAT ile Davalı, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ. arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Adın İptali İstemli) davası nedeniyle; DAVANIN KABULÜNE, 1 Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi, Yeşilöz Mah./ Köyü, Cilt No:34, Hane No:2 da nüfusa kayıtlı, 20413687506 T.C. Kimlik No’lu davacı Aleyna Pusat’ın nüfus kayıtlarında “ALEYNA” olan adının “İKLİL” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE karar verildiği ilan olunur. 24/03/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 793267) T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/435 KARAR NO: 2016/381 Siirt ili, Kurtalan ilçesi, Teylan Köyü, 18 Cilt, 96 Hane, 155 BSN’de nüfusa kayıtlı 54076375142 T.C.No’lu Yahya ve Felek oğlu 01.01.1985 doğumlu Ömer Faruk EREN’in isminin TMK 27. Maddesi uyarınca “FIRAT FARUK” olarak değiştirilerek NÜFUSA TESCİLİNE, karar verilmiş olup, İlan olunur. 23/11/2016 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 793610) T.C HEKİMHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Esas No 2018/203 İli Malatya İlçesi Hekimhan Mahallesi Hasançelebi Parsel No 2016 Yukarıda tapu kaydı yazılı bulunan taşınmazlar Maliye Hazinesi tarafından kamulaştırılmış olup, kamulaştırıma bedelinin tespiti ile taşınmazın idare adına tescili için malikleri aleyhine mahkememize dava açıldığı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 11/04/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 793451) T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/453 KARAR NO: 2018/175 Kütahya ili, Simav ilçesi, Mamak Köyü, Cilt No: 61, Hane No: 3, BSN: 25’da nüfusa kayıtlı 60967075022 T.C. No’lu Ali ve Nuriye kızı,05/01/1972 doğumlu, Gülbeyaz Altınsay’ın isminin TMK 27. Maddesi uyarınca “HAMRA GÜL” olarak değiştirilerek NÜFUSA TESCİLİNE, karar verilmiş olup, İlan olunur. 24/04/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 793627) Abdullah Gül meselesi Motordan Kadıköy’e inerken personelden bir Laz hemşerim “Bırakın o FETÖ’cü Gül’ü” diyerek takıldı. Tabii lafı CHP’ye idi. O sırada da cep telefonunda Özgür Özel ve sonra Veli Ağbaba’nın açıklamalarını okuyordum, döndüm: “Bak, CHP ‘Gül meselemiz yok’ diyor.” Yüzündeki gülümseme şöyle diyordu: “CHP bir Meral Akşener ile vurdu bizi, şimdi de Gül’ü kullanarak mı vuracak..”  Gül meselesi hassas, CHP seçmeni ve “sol” için: “Gül mü, aman aman..” İzmir’den bir eposta geldi; topunuz on para etmez, bir de siyaset yorumcusu olarak ortalıkta dolaşırsınız, Gül’ü aday gösteren Erdoğan’dır.. Ört ki ölem.. Ama Gül’ün ortak çatı aday olmayacağı hemen hemen kesinleştiğine göre, bu konuya nesnel olarak girebilirim.  RTE Gül çatışması Herhalde, en azından 2010’dan beri Abdullah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki siyasi gerilimleri gazeteci olarak en iyi izleyen, yazan üç beş kişiden biriyim. İktidar kavgalarına odaklandığım için, Gül Erdoğan çatışması pek çok yazıma konu oldu. Çatışmanın Anatomisi’nde de Gül Erdoğan ilişkilerinin bu bağlamda güçlü izdüşümleri var. Dahası çok sayıda okur “O çatlaktan iktidarı bitirecek bir şey çıkmaz, boşuna uğraşma” diyordu. Ben ise bize mama çıkar mı diye değil, ciddi bir siyasi çatışmayı merakla izliyordum. Gül AKP içinde odaktır. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçiminde, olanak olsaydı  RTE’nin elinde, o makamı da kendine alır Gül’e vermezdi. O zamandan itibaren, şimdiki Başkanlık Sistemi’ni kurguladı ve başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığını tek adam sistemine dönüştürdü. 2010’dan beri RTE ile açık bir iktidar çatışması içinde oldu. Bir dizi olayı sayarım.. Gül, başkanlık sistemi tartışmalarında da önceliği hep parlamenter sisteme verdi; denge fren sistemi kurulmazsa, başkanlık sisteminin engelsiz tek adam sistemine dönüşeceği görüşündeydi.  RTE her adımda Gül’ün önünü kesti. Cumhurbaşkanlığı biterken, parti kongresine sokmadı. RTE, Cumhurbaşkanı olacaktı ve ne başbakanlığı ne de parti liderliğini Gül’e bırakmaya niyeti vardı. Gül, bugün AKP’ye üye değildir. AKP trollerinin FETÖ tartışmalarında da saldırıya uğradı. Kaybedeceği oyunda yok Gül, RTE ile kaybedeceği tartışmaya ve parti içi mücadeleye girmedi. Girseydi, gerçekten “fena dayak yerdi”.  Eğer, RTE ile açık mücadeleye girişseydi, yaşadığımız gelişmeler üzerine daha sık görüşlerini açıklamış olsaydı, demokrasi, özgürlükler, ülke için açık tavır alabilseydi, tüm açıklamaları bir program bütünlüğü oluşturur ve bugün muhalefetin çatı adayı olabilirdi. İnsanlar süreç içinde kendi toplumsal ve düşünsel evrimlerini yaşarlar şüphesiz ki. Fakat Gül böyle bir kişisel süreç yaşadıysa da, bundan toplumun haberi olmadı. Fakat açıklık her zaman gerekli bir şeydir. Hele politikacılar için. Gül, Referandum’dan sonra şimdi Başkanlık seçiminde adaylığının konuşulacağını hesap etmiş miydi? Yoksa Gül kendine şöyle bir siyasi kariyer mi çizmişti: RTE eninde sonunda tökezleyecek, bu politikası sonunda başarısızlık getirecek ve AKP’nin başına geçeceğim.   Evet, böyle bir tablo oluşsaydı, AKP’lilerin çoğunluk olarak Gül’ü başlarına getireceklerine kesin diyebiliriz. Çünkü o kitle içinde kredisi en yüksek ve AKP’yi ayakta tutabilecek insandı. Binali Yıldırım ile işleri götürürlerdi. ‘RTE’yi tercih etmek’ Muhalefet blokunda şöyle bir inanış var: “RTE’yi Gül’e tercih ederim, çünkü RTE gizli değil açık seçiktir; Gül ise sinsidir, kendisini saklar.” Bunu yanlış bulurum: RTE’yi kararında asla etkileyemezsiniz. Ama Gül’ü etkileyebilirsiniz.. RTE, düşündüğünü hiçbir engel tanımadan tepeden halleder.. Eğitim, imam hatip.. artık ne varsa... Unutmayın, Gül, Gezi Direnişi’nde de RTE’den farklı ve yumuşak bir tutum almıştı. Motordaki hemşerime gelelim: Gül FETÖ’cü müydü? RTEAKP ile FETÖ ittifakı döneminde, herkes ne kadar FETÖ’cü ise o kadar. Gül FETÖ’cüyse, RTE de FETÖ’cü. İktidarda üçlü bir çatışma vardı: Bir yandan FETÖRTE... Öte yandan RTEGül. İttifaklar buna göre şekilleniyordu. Bu karmaşık ilişki içinde, Gül’ün, Rektör, TÜBİTAK vb. Gülencileri sık atadığını söyleyelim. Çatı adayı olsaydı, AKP’den ekstra seçmen koparır mıydı? Tartışmalı. Ama “aman aman olmasın” muhalefetinin ardında, Gül’ün kendine ayrı bir siyasi açık seçik kimlik ve muhalefet inşa etmemesi yatıyor. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog