Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

EKONOMİ Kombilerde yeni dönem Konvansiyonel kombi ile kazanların üretimi ve ithalatı 21 Nisan’dan itibaren durdurulacak. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 400 kilovat ısıtma gücüne kadar olan kombi ve kazanların daha yüksek verimli yoğuşma teknolojisine sahip olmaları zorunlu olacak. 8 TASARIM: İLKNUR FİLİZ ekonomi@cumhuriyet.com.tr Kadın İnşaatçılar Birliği kuruluyor İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, inşaat sektöründe faaliyet gösteren kadın üyeler arasındaki dayanışma ve işbirliğini artırmak amacıyla “İzmir Kadın İnşaatçılar Birliği” kuracaklarını açıkladı. Pazar 1 Nisan 2018 Yusufeli Barajı’nda 1.5 milyarlık ‘ikmal’ ihalesi Çoruh Nehri üzerindeki Yusufeli Barajı ve HES projesini LimakCengizKolin üçlüsü yapıyor. Ünlü üçlü, 2012’deki DSİ ihalesini, 486.6 milyon TL teklifle kazanmıştı. Yusufeli iddialı proje. Yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretecek. Onu dünyanın üçüncü, Türkiye’nin “en yüksek” barajı yapacak 274 metrelik gövdesi, ilçedeki yaşam (ve tabii tarım) alanlarını yok ediyor. Yöre halkı düşük kamulaştırma bedellerinden mağdur. Bir de unutmadan.. Hangi haberi açsanız barajın milli ekonomiye 450 milyon TL katkı sağlayacağını okuyorsunuz. Valilerin, genel müdürlerin sık tekrarladığı bu hesabın nasıl yapıldığı ise meçhul. Üstelik, bu katkı önce 330 milyon TL diye açıklanmış. Beş yıl sonra, katkının 120 milyon TL birden artmasında enflasyon ve kur artışı dikkate alınıyorsa artık, bilmiyoruz. Nasılsa sorgulayan yok. Yüzde 194 artışa ikmal denmez Peki bu ölçekteki bir projenin maliyeti altı yılda hiç artmaz mı? Artmış tabii ki. 30 Mart 2018 Cuma günü Yusufeli Barajı için önemliydi. DSİ’de bugüne dek benzerine az rastlanmış bir ihale yapıldı. Tabii yine pazarlık usülü. Ve genelde pazarlık usu lü ihalelerde iki oturum arasına 35 gün süre konulurken, bu kez ihale aynı günde iki oturumla bitirilmiş. İhale “ikmal” diye geçiyor. Tamamlama yani. Yaklaşık maliyet: 1 milyar 733 milyon 90 bin 486 TL, 43 kuruş. Tahmini yüklenici: Limak İnşaat İlk turda 1 milyar 568 milyon 485 milyon 907 bin TL, 89 kuruş teklif veren Limak, ikinci turda teklifi 1 milyar 428 milyon 490 bin TL, 12 kuruşa düşürmüş. Yüzde 17.58 görünen indirim, kamu lehine iyi bir indirim gibi. Peki 486.6 milyon TL’ye ihale edilen bir projenin, 1 milyar 428 milyon TL’ye ikmali ne anlama gelir? Yüzde 194 artışlı ikmal mi olur? Bir idare tek başına bu kadar yüksek bir ikmal ihalesini nasıl yapar? Ve bir soru daha: LimakCengizKolin’in başladığı ve beş yıldır yürüttüğü barajı, bundan böyle sadece Limak mı yapacak? Yoksa her şey bir resimden mi ibaret? iyasal İslam için demok S Siyasal İslam kadın sesine de alerjiktirasinin kullanışlı bir mask mesi gerekirken kaset devreye girdi. Kadın koristler İstik tan ibaret olduğunun farkınday lal Marşı okunurken dudakla sanız, siyasal İslamcının da ha Dönemin Başbakanı rında getirdikleri bir ka rını kıpırdattı. kiki bir tiyatro oyununda anaoğul sa Necmettin Erbakan’ın seti uzatan korumalar, Olayın bir başka çarpıcı detayı ise rılmasından alerji duymasına şaşmaz açış konuşması yapa “Hoca”nın kadın se İstiklal Marşı bitiminde “Suda Balık sınız. cağı törende, Kültür Ba si duymaktan rahat Oynuyor” ve “Entarisi Ala Benziyor” Haberi duyunca 21 yıl öncesine git kanlığı Gençlik Korosu sız olduğunu söylemiş türkülerinin, programa uygun bir bi tim. İstiklal Marşı’nın ardın ve içinde sadece er çimde icra edilmesiydi. Genç bir muhabirken tanık oldu dan bir mini konser ve keklerin okuduğu İstik Aradan 21 yıl geçti. ğum, izlediğim haberi hatırladım. recekti. lal Marşı kaydı olan ka “Yeni anayasada laiklik olmamalı” deme (Görseldeki 8 Nisan 1997 tarihli Hürri Salona Erbakan’dan setin çalınmasını iste miş gibi TBMM Başkanı Kahraman’dan yet gazetesi kupürü kişisel arşivimden.) önce gelen korumalar mişti. istifa etmesi bekleniyor. O sabah Karayolları Bölge Müdürleri sahne arkasına geçti. Gerçekten öyle oldu. Koro sahne Buruk bir gülümsemeyle yazıyorum toplantısını izlemekle görevliydim. Sonra öğrendim ki, görevliye yanla deki yerini aldı. İstiklal Marşı’nı söyle bu satırları. ‘Komik indirim’in sebebi kur zararıymış “Komik indirim” başlıklı yazının sonunda yaptığımız çağrıya ya nıt geldi. TAV Grubu CEO’su Sani Şener aradı. 907.6 milyon TL yaklaşık maliyetli “Çukurova Bölgesel Havalimanı Üstyapı Tesislerinin Yapım İşi” ihalesine dair ya zım için bilgi vermek iste diğini belirtti. (Hatırlatalım: O yazıda TAVTepeAkfen’in Ne hirsu İnşaat ile birlikte ka tıldığı pazarlık yöntemiy le yapılan ihaledeki indi rimin yüzde 1’e bile ulaş mayışını eleştirmiş ve 4 Sani Şener yıllık bir firma olan Nehirsu’nun Bayburt Grubu’na yakınlığını sormuştum.) Şener söze, “Yazılarınızı düzenli ta kip ederim. Sonunda biz de girdik kö şenize” diye başladı. TAV olarak bugü ne dek Türkiye’de havalimanı projelerini (İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İz mir Adnan Menderes, Antalya, Bodrum) hep YapİşletDevret modeliyle yaptık larını, 1997’den bu yana da yurtdışına açıldıklarını, dünya dereceleri olduğu nu hatırlattı. Sonra konuya geldi. İki notu vardı: DHMİ’nin 907.6 milyon TL olarak duyurduğu yaklaşık maliyetin 414 mil yon TL’lik kısmı aslında Avro bazınday dı. Yani inşaatı yaparken Avro’yla satın alınacak malzeme ve ekipmana dairdi. Fakat bu rakam, 2018 Ocak kuru na göre hesaplanmıştı. O dönem 4.5 TL olan Avro’nun bugün 4.8 TL olduğu dikkate alınırsa, reel indirimin çok daha yüksek olduğu görülürdü. Nehirsu İnşaat’ın bu ortaklıkta sade ce yüzde 1 paya sahip olduğunu açıkla yan Şener, şirketin TAV’ı referans gös termek istediğini vurguladı. “Bayburt Grubu’na yakınlığını ben bilmiyorum. Ar kadaşlar, şartları zorlu olan karayolu pro jelerinden bilip tanıyorlarmış” dedi. T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NDEN (Kamulaştırma İlanı) DOSYA NO; 2018/86 Esas Davacı Maliye Bakanlığı vekili tarafından, davalı Hatice Acar aleyhine açılan ve kamulaştırmaya tabi tutulan dava konusu Ezine ilçesi, Üvecik Köyü, Gökertepe Mevkii, 1409 parsel sayılı taşınmaz üzerine tesis edilecek Çamseki Rüzgar Enerji Santralı kurmak amacıyla, 7.418,93 m2’lik isabet eden kısmının mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davasında; 1 Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25/08/2016 gün ve 6452/3 sayılı Kararı gereğince belirtilen taşınmazın 7.418,93 m2’lik kısmının kamulaştırılmasına karar verildiği, 2 Kamu yararı kararının Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın 22/09/2016 tarihli ve 46198 sayılı Olur’u ile onaylandığını, 3 Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Ezine Şubesine yatırılacağı, 4 Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden on (10) gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 5 Açılacak davalarda husumetin Maliye Bakanlığı’na yöneltilmesi gerektiği, 6 Maliklere/malike çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, 7 Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 779692) T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/436 Esas MUHATAP: REMZİYE COŞKUN ( T.C. Kimlik numarası: 577..876) Davacı Garanti Bankası A.Ş. Tarafından Remziye Coşkun ve Sami Coşkun aleyhinde açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve ön inceleme tensip tutanağı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, ön inceleme hazırlık tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dışı Abdullah Coşkun’un davacı bankadan kredi kullandığı, davalı Remziye Coşkun’un ise borçlu müteselsil kefil olduğu, kredilerin ödemelerinin yapılmaması nedeniyle İstanbul 26. İcra Dairesi’nin 2016/32189 E sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalı borçlu Remziye’nin adına Adana, Seyhan, Karasoku Mah., 50 pafta, 191 ada, 29 parselde kayıtlı taşınmazı olduğu, ancak haciz tatbik edilemediğini, diğer davalı Sami Coşkun’a devredildiğini belirterek dava konusu olan taşınmaza ilişkin olarak davalılar arasındaki tasarrufun iptaline, icra dosyasından kaynaklanan alacaklarının tahsili için taşınmaza cebir satış yetkisi verilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır. Bu nedenle; davaya yönelik var ise cevaplarınızı bu ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde yazılı olarak mahkememize sunmanız gerekmektedir. Ayrıca durusma Günü olan 11/10/2018 günü saat: 09.30’da İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerekir. Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam edilecek olup, işbu yazının ilanı ile dava dilekçesi, ön inceleme duruşma tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19/03/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 779652) T.C. GÖKÇEADA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/60 Esas KARAR NO: 2017/75 Davacılar GÖKÇE ERÜNSAL, HAFİZE SEVİLAY ERÜNSAL tarafından Davalı AHMET BATUK aleyhine mahkememizde açılan Tazminat (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: “1) Davacı Gökçe Erünsal ve Davacı Hafize Sevilay Erünsal’ın 3’er bin TL manevi tazminat taleplerinin ayrı ayrı REDDİNE, 2) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 58/2. maddesi gereğince davacıya karşı olan kişilik haklarına saldırı teşkil eden eylemi nedeniyle davalının KINANMASINA, 3) Kınanma kararınınhüküm özetinin ulusal yayın yapan gazetede yayımlamasına ve ilan masrafının davalı tarafından karşılanmasına, 4)Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli olan 31,40 Karar ve ilam harcından davacılar tarafından peşin yatırılan 29,20TL nin,mahsubu ile kalan 2,20 TL nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına. 5) Davacılar tarafından peşin yatırılan 29,20 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 6) Davacılar tarafından yargılama sırasında yapılan; 105 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı’ya verilmesine, 7) Davacı tarafça yatırılmış olan gider avansından arka kalan bakiyenin karar kesinleştiğinde davacı tarafa iadesine, Dair davacılar ve davalının huzurunda ( Her ne kadar kısa kararda reddedilen kısım için kararın kesin olarak verildiği belirtilmiş ise de ilgili hususun sehven yazıldığı görülmekle) kararın tamamı bakımından gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftaiçerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesince incelenmek üzere istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi.” şeklinde verilen hüküm ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 779788) T.C. KAYSERİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN SAYI: 2018/85 Esas Davacı, KARAYOLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, ALİYE ARSLAN, HASAN ARSLAN, İKBAL ARSLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;İkbal Arslan, Hasan Arslan, Aliye Arslan adına kayıtlı Kayseri ili, Kocasinan İlçesi, Barsama Mah/Köy, 8014 ada, 86 parsel (ifraz öncesi 55 parsel) sayılı taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına kamulaştırma bedelinin tespit ve tescilini mahkememize açılan dava uyarınca ilan yapılması gerektiğinden İkbal Arslan, Hasan Arslan, Aliye Arslan adına olan tapu kaydının iptali ile 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilan yapılması gerektiğinden; Kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, mahkemece tespit edilen değerin hak sahibi adına Vakıfbank Kayseri Merkez Şubesi yatırılacağı, idari yargıda dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmemeleri halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma delillerini tebliğden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak dava dosyasına bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalı adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalıya ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenlerle hak iddia eden 3. şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı kamulaştırma kanunun 5. Maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 780042) T.C. GELİBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/487 Esas KARAR NO: 2018/91 Davacı RAŞİD DİNÇEL aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Doğum Tarihine GünAy Eklenmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1) Davanın KABULÜNE, 2) 26701457912 T.C. No’lu Raşid DİNÇEL’in 01/07/1940 olan doğum tarihinin “26/11/1940” olarak düzeltilmesine ve karar kesinleştiğinde nüfusa TESCİLİNE, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/03/2018 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 779857) TÜRK KALP VAKFI S UK HAVALAR KALP DÜ MANI! KALB N Z KORUYUNUZ! TÜRK KALP VAKFI 19 Mayıs Cad.No:8 i li/ tanbul Tel: 0212 212 07 07 Pbx http://www.tkv.org.tr Biraz ayıp olmadı mı? KDV Yasası’na son dakikada iki madde eklendi. Ayrıcalıkta ittifak sağlanan bu maddeler AKPMHPCHP oylarıyla geçiverdi. İlki yüksek rütbeli komutanlarla ilgili. Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, general ve amiraller ve bu görevlerden emekli olanlar ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık hakları, TBMM üyeleriyle eşit olacak. Yani örneğin bir emekli generalin eşi 12 dişe kadar implant yaptırabilecek. Her bir diş için 1000 TL bütçeden. Belli ki bu ayrıcalık eklenirken kimsenin aklına, şehit düşen yoksul erlerin cenazeleri gelmemiş. İkinci ayrıcalık ise milletvekilleri için. O da bir kamu kurumunun 1 numaralı yöneticisi, kurumun sosyal tesis ve olanaklarından nasıl yararlanıyorsa, vekiller, emekliler ve dışardan atanan bakanların da aynı biçimde yararlanmasını sağlıyor. Yine belli ki bu çıkar ayrıcalığında buluşurken, milletvekillerinin aklına, daha üç ay önce Meclis kapısında üzerine benzin dökerek kendini yakmak isteyen S.A. gelmemiş. Menfaat maddelerine itiraz eden tek parti HDP oldu. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın şu sözleri kayıtlara girsin: “Parlamentonun 9 üyesinin milletvekilliğinin hukuksuzca düşürüldüğü, Enis Berberoğlu’yla beraber 10 parlamenterin hâlâ hapiste tutulduğu bir ortamda, parlamentonun itibarını daha fazla zedelemekten, yaralamaktan başka bir anlam taşımayacaktır.” CarrefourSa, Konya’daki ilk süpermarketini açtı Ayten Engin Erçevik ve Hakan Ergin. Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Konya’daki ilk süpermarketini 30 Mart Cuma günü CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin ve CarrefourSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik’in katılımıyla şehrin iki büyük AVM’sinden biri olan Kent Plaza AVM’de hizmete açtı. Carrefoursa’nın olması gerektiğine inandıkları yerlere yatırım yaptıklarını belirten Ergin, “Yaklaşık 2.2 milyon nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık yedinci şehri olan Konya’da yer almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. “Konya’da taze gıdanın adresi olmak istiyoruz” diyen Erçevik ise, “Süpermarketimizde tüketicilerimize sezonda 7080 farklı balık türü, ekmek ve pasta çeşitlerinden oluşan unlu mamullerin yanı sıra organik ürünlerden yöresel ürünlere geniş ürün yelpazesiyle ve yüksek servis kalitesiyle hizmet vereceğiz” diye konuştu. l Ekonomi Servisi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog