Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

sibelbahcetepe@gmail.com SAĞLIK EDİTÖR: SİBEL BAHÇETEPE TASARIM: BAHADIR AKTAŞ Ç31aErkşimam2b01a8 Kg“ıelCıkritcailnikk! ılığaNİskÖÖaA‘tlBğnüeövilrmbdizımrkeacskıöaMüpkatnallarrypeSda,cAreaaeYkşkiF2tseiAnloiatn8eld’smdpdaueitkeead’siPl‘etdDamEriyaTnaeKrpksipBdassaeıeainkstkrtığliainkia’yrolmÇaaıtmkiiltslsuaeaseıaozArzdrhaeldiplatRmıküyloŞakerrröAyiz MişnBeA 31şEKİeM 2e0h18 it94.oYIL SAlYmnI: 33992aKUsRUıCnUSU YıUNsUS NodADİ (r192g41945u) BAlŞYaAZoAyRLARaI NAnDİR NlAaDİ (19r45nı1991)hİLHAeN SELdÇUK e(19d922f010) ‘iCaDkuiEmladsDhkEeurıMri.nFubİYdCaADoTşInE2k.a5HraTDaLn(kKODıPşVEeNiçrhindDditeoln)ğoUKalKTn’eC,’DaE 3tTL K‘siisınyliyTıeçaaCalerdşiİnahnUBMtirirrÜkDMeeoEıandtğYEmCHE>pl>iSÜry?2uaEUi’Tdno’YsnSeyREuOİrat’KİNnYçueR,aEEmkğeTdrn’ ıdsiıiDbyöüoynçüt.ekDlmüAr.ğylEenürrıneikesanadgyEeöerrdrisepienamddyeel:ağBşaiteşrıtliyarı.kirnB,aTaanüznerekevniyvreirhziz’mdiçmeabalçaesarılpibrktroeaiSbvlzlaıiirkernytdrirlalımeakuklsriarelilt,uelztbame.sanGaşladoğhenelniıskliğcşleaueilrdğınniulamgnökeayrküvetunreiştndtüeuilrelavmreeMCDMCyukaadçiıvdçvetuleşoaraudkrluedaıeuvasibaaiıpokaomvrmlnzvyğSıseYmrmdaufverbsoağlDrreeılrtlieatdremtdittıpuğ.oımnlvasBtmmniehümaneridçaiidznoeteahmdnüeradtmmıskeısşubaiBlmredn!KSuyşğzuaanim,yaaaylatzğügpbumfamfaezalgııodoaoma.aktr.eseşamdDielaaraıbucKa:ooşklereyeöcznieegldzolaeergiöynİietkglMkeiDnunastıeYuö,nMnrşi,gansytoemiiykugtaysyaçerykemtaezdRitairğMrköayrluedaniKnrlrKoğeuöysuışlmm.ibamgssdzvzaiiramikeilaaeoeuekrşsdna,alükesnayrkeaverrecıyğböAıennrluepkiıaCaaöuıakmTnles.ösbeaüoeasaYmmeuCmzröue,oahguytyuaiyranrçnalekeimödslccrns?iisçAdkidotildsznatlaedtneizÜmnlknutmeleazardoDRmblnorEni.rnğlönoyeouazio!yitanrmyeğiysesaeubionalmiükeeeunmeeıayiuiolsyıLeedertisaKskbleytczdaellmkeçyaklksnnhnseadElnaregıNrreeDotiydaylsaYmarüeran.utrTuta(rovıkuynltuzalkhrhidEetirmhyenteiştaohalcılCdazm.ukmaumiiydasüaniğaulliieskiıa.göpaueıPdralmslüa2cmzeaeelönluenyimknrrmrZiair.ıaşıkeÖozdEmuğukıarileaeeüateaekteueabd.mbğlieatlk,nj,ir,oErnkeinihnmıluiaeısanineyPa.eynculnmıiciaher9iiinmsznnayneüyüçramüaşnçülSıvzumnmiralmzmdltrşvullk,ğmssçrrimbAsTiğkeileiiknhmydçashrasydesayuletm?eecauddnslşiSsbıeıtmainretuirolruiasıcikaneoiyiarırkkoıcsm“lmilrekzunayiilain”seobıeeizdylaoEltikrçnmşauaiiyaaekoreaeşelnikCa,tmkr.traealökanetduilmaıekebmmlsirzdryHiüaahmrctla,geberoaşlicdgcimmueoskr.,,eieirnçiynhblihüaüashapndlmnkkyimyaiekaksırcneecd.EykyayFnuüysomimye..rıhumvtatıktşiypurnlküBiephıöludsüuuşleutkkeyızıtaSülrbkbmibrsituklaıelşzuyariilaliiaaoruiclddlumegaııdeasşışRormlınmaleagcnlaTKniernaureüaiç.mBaildahmnzrmotliiebaeinı,za,ıdenkeğ!.eldmtysehedzlabna,üaahusnyçrirpaşayynbdıç’şzarnbıytiktkeeıuezinemllnindaregrraitbşeiri.kşvnnenae.ıy.atelisrryürstuaastDtautuilielaaÇueaşymuaemekihdyekkıöaeng.heuçnaeieyuaenliehiçenenelcrayaksküumna)uCaaknmdıknehöedüatdaktklkedkesolhArlSeuçynnztrk.s?ğçislaotçloğ!uadıslrealiktdıniPanerdibvlaköıirmuoeeeröşsieadehnormnsu.çnci.genblhninriağiıaagmakrruelymtuhsagaafyniuıroasukaaecıinHenieoğipıoaBşyhlatebrrneheeukileıııüatiknekrkeehltnlkrkuBiıaltdRlidsYZoinhagııülfbuieniinbeküterhhtyaeousiıimdnnaaiçlmuaankeiirukıerokzmmanlınznllelrndbnıaktgnzaaçusmndalodiryeal,ulckaiketykmüdm.Çozelğaeiylesailtkütgylenadtadneoın!saeiiTirjkkbııuyrmlbb.ıelmllmtlyyolupibaouKiğılmrivoyeetdyiaşiinnnkeii’uiecienl?ireüdhnml.Audçadmyabşaaleıdaügkhüıorkirnmmşkeln,uPbmaygbnia.neölüaEdakazoıiıGsidizbnrjcpkanerriuarırnintfivrtg.ş,aaşüşhauünr,nalmlhudiyMlhıelieüearaaşmntktlıuatoCkdl,ccaşnl.aearsimAiga.ğymnkaBmuşa.icyizöırdMkariuucdlrtdiaoeeiniimeirkaasbkeDyydyizaaüar.c?lbdıârktikbeerrzşlztry.nletnindeandrimibSnoza.nat,KalneşyigeaülzBeetünunekaulimeunyülseekbeuutileuealdılaöbsnug.knicaeeBeeladaneyüçuenua,iinyiuZdakadlSlbdrkkeçnaoü,eikıveor,iyeâatkOöehttrkydedrmckailaıhvydtyyuşneinlğrsukıczızakBmriseernastslaesknnnceaomaksırl,anr,cddsuugeiAiniiaergiaernrnm.lgüeleklacçreldkleainaküeaüü.çrnmayeeğalklddııum.iiolokıgtiıetüknadğlrçöıamundyrmriaakemnglhnayiivg,ylrnalöçarAıniümmcKaiölçıiiockrhlifaeklerğknlaul?iımiytç,uerlmeshsinörilğiAdiuunyvbyluşzçdmasiateiirıaKmilaüundeosmaaırndnenlieekineççapöknnneikePneeüotıirüaılglarğireülaeıiaıkıdlBeitzkztmerleisıaTnlşanmynçgc.eüzpyeilürCcoczuemntccıezuleer..laokusomrmtalrle’ikiğrviöşfa.,mridbh.ıti’raüineabramae,eyu.ıaynyBeıeıerlnesierlğgvvark,.Ktcyn.lukzvdnr,uçuıaonkiontimlaeenişğıeaeamlnipvylnihkSisllğaeltsiualnreeoülZuieazlamydmkiaeimlzeâtememl,latsrkrnmşüialaceıdiizkuarl.aımr?roiardhsyuaevmirrgem?orrlb.u.y,”ahırgıiaıraienıNeyitAroai,rribmştieflhcnSşed,bluzdkiöezru.iöerneErlal,sririmht,aelaiiımveüoüo,idpşhhıly!z.zaıineşnrernst,asbikisdklkkienrrjnnrülade,eitcydvısiorısiireeaeta.ıoçşükia.rnmnılal.robiteiliralstDldiegnleGıldıitiıbB”rkdaoühaerkzdomyarirEouiatyrndiaaryydtv.mallnnirolrçıtğübiuişllStezeeşpeüksgeAiindaln,.udaıhauaşyauvmeihonşktstkaiıkdyiecEbyniAçrtlgniağanplyoanneijiMitğEilmiltmdvaladtiöalnBrlbecllekbrBoarnaryüuoikaieyipbıbedrelTğnlaauıaUn.mdepnleDteğrçsy,onEüğslDıBoatoaamaçtemli“daknstyafeetre,ıceöıiekz’ıgnakümüBlateakbddaoijşkmonblociunsimrllrahdkeşimlyBBskobemnabagcbambnknlnaoaebriakağaarhleNoilleüaiolmios,eureinpeiialaearkekrıiniaueuyöakğlldryskrlalioirrkvİlantgeşlğörşetternvreasnriaaidi.rvaohgnndıveesnobleoruvşillirrrutzisdyaişaıayyeööeevantaecrlnreegiairillızrrtnksğaoyoderndDzlnalrduavieveynşAaciıamspyzevaraarratezuilamMapşeinryekoırmaealrda.elardşlesağmlğnlbariıgdkmiremçdavynn”ktkekzAaı’bazeuıBiyviuülöanğl.ndvirnydeeşmaimuenlabamnşea5’nivnernitae“Döibğesasılmiioernak,ozi0ğeübyehkaBaneseraulvviaiendnEredkâb,t.tşilnranbtvalrelbeiy.aaiildybmleaelnııaiilgıadrnziSrrrarinşrevmaersurö’şkteeniimenşosemndtezabieaasivlıeeakibşyiğnayydnnllkanaiöiğsdtlllydııcrıigregrnauığEmiyea“ysleibryteöbariızKGluraıyaadireraıaraalri.edmklğlnnıerilünneseiirniaAlengtnzryhnsdıtmıaltvmdindımdnmcoieaenıinalmllkyyağvna,“ederueleşdestnbydyai,omşşaieeooAtiaı.uraarikgşatavapernia.kaekeneelsrnra”nAiAetdöurlpianrnskâlennkşikıtmioaalgob,aliurdıyaaınmmyğgnkıelhailiezlvlrkdlünuklaestüvnğcedağiisdiibevıbeıiilmvaayvnEynalnıilrnruçeneğlalneauğastıtmilurürbvıngaölrtrraa,deeecimüoiMkorşidğğivenirliiteatüi‘yi.hrdşeğöbryaşobkıynrakrsemdzeatürğhkçdÜasrbnezkUideıuhnkrn3ildmmrimNlauiraurlübeteni.enşreamniaigdiözıkrmanlzeatogşyiaaelaeblnaaleTainmraaghm.orhienöndTnkğınikümEııymyokdsgemkrekeeşetzneongdbrığnhaansnaziielmiöbaiamiaaözaouibMrlvıaeetruiellklkhşadkçrnaimieaçiıaibzEoliçkçkeıalaeihntebasrmrkemmy’pb.mlnanknask.alıtlinoRny,ersaereyıkıdmeıteluiynayeirltrnöergçnyçölaıleilnlörğkdrrlaliuıişiinüks“autadaaünerikliankneuğıhkntybaagoimbdy,yçeıadbsiıbimaDnrudeiktdmtknmldoğşsezlimdl.nrnenşiadrdkmleioatamecneöaeraönadiaoyrrkaboçaiğoıalAıdnueuuaiıhmıliiblereğkrdaeeblrabtenlyur’mınanoÇuşysennlaıa.tlEaıökk’tkuztndıMdeeşaaovnnrrşBvkineka(iusıngi“kytarneitoedkağvhtimaEdyaddr,oabnraaoasrsştuistpınıdıaBreemıatkietıayeoaideaveıheşsyn3nytaıeslikğimtrmnaoarvupğrelaertoanrbautbnmçıvsninuiu’maoaşnlğciaridrıınarathilr.ıeenlnulğzlrrndneknsiırriMinii4ı1aaıabırkaıtayiibdnıedaeşsamKs”miryaluşigidssioldrnukiuizlgdhydğ0ebçEiaaeöyellvnueznanlaaaıaarieamaaaupaneenıeaiıaagycikğrndiirğnyr)po,hkvrbnmdrlnrıbyetmtamidaoiarşelmuo.çlvolıdbeeasmöbtaiEegöBrenılnaisntıtpeylnrıdkziyea(GadviörbbuhnkeıiuğuoazvdyasarnmaaimliskuroaybğtbraıMkhkrrrklaitdrğlıblatoymabganusiğhkıya“vaeantılaaıçeraeueayuiseaimalvül”ğıeıe.lkeıTiegroideeziaonıennlkkşğdyisçdstnağllcpaçlçrelyıd,Dydzvvhasludaçaridnu)ulditaiıançupeiabakıuıaala.üiaeryieoyrüıalebaynnramanuidnchu’ızzaadlekrğıanlmormimlböiAyurdnktdlaev.lirdlziahrı.inlıDıgartzlkenatmekeD.srıatidtnşıeiiepptaTia.uısdzıvaAnilşasammiiieprüllatağkocmiyarlAtğltonakdzüerrml”ıAdckemeeıasiolıeıelıalçiimbnemiliyğeoçeeöiiralira.içiçaaan’diıedlsneevorrslrnzyğaEneuo.rdı5i.bğrdcnnmiM.ynvayıunşöylaeetzemıakrasndn:,duaiiDnlTeriivr’aamiıDeeiunnvltivilaybinmarms.eudk“ditnikeeüniaezşnteeresrnyiknriorlyrıtlaHysöÇivaze.çke.mhmednddörar.ıleaniaiaramğkDanel.ryaEGnaiiiBabmzizaSeaadapyelfbyinçianaBnlhtrazeklaönomnbtihprrnaıadlvöaiıeeerşskem,:edürlakettiaknkyaçobbleTüianagsabkıFlınçıed“adşHvavtkadhialnfda.emyyakrirlerCbneühşaraiköüaraeunidtrtiateDfniisEğluamairuonfümiidsBnüaşraeıyrçainimtnzçnTbeeılirlynnrrorbgzna.kkntaaednlnyrnsruluilde”eeeuria.dreha.ltorişemla.eBkandyurHezvçitvğüalielüiaknşlaBelkmTağ.iaruıslyaAııinirinügllıgtaodakeiklmmlnyinddmnrlDliuadesiemrkhroldabeedlenklam.Mrirmelöysaiaktaıeıtlaaayuebıormçb’üearssuiemaerssYmlaentdriaavrubvuisrauineeteykdiliieiğbasıseBsğıürnniçtyeenüiulkielsrmrelem,tzclkahnagıiayialnubıeimoetadioyz1al,asnkagşhdaeulmgvanıio.aesbpmsmieryvılnkbneedreırknlençenudu’BldanelıksBnaleanlçibeyedyoiraialeıBg’yyezukaevgzrazöçıiıyçlltaadoioeıbüoeknryekymleiiainbveimoşsahba5ninlyuirpnıliabkktzydmç’keryatalneitvrbiaşndiçgebpnynrusmreka’aunataürşmuiaeanaatılnaılroidyleyincelbeeöıöufeaeşşiraıiimiaeraivlnnnbılrtznltNfrMnzeğakiaykkykhab.irviıdnsalimszğleDahyubiadayrmd’ev..dirazsdaekei.şüeKr’iulsaHiağdudragryaırzEiiornydareleadıieyBeÜtnşeşniiBlraıeva,t.Tdrreı.akzmlieiminakale4eaeMBşzpehulrelerşrtlliıeivkgialEkyterbsadyBEoyldddruematıontinlltırmtmbHimkmipasTr5eşeikioatkmomiesirll.viiakaaaırıveruseaukaktmeeimeoeekmryoüriaondilmokRbiralelüneöibreiakkaeMzrtnlsBlndaniaaİirllieudşnmhradnllmeasvosnblrieiliianaidnkiigyr2auisrmieasadidteaserikirrailırbinedyyöalzrmuilkmztmeasron.aaukmğsruBertndteğMlovmnlig.dnallkanzedlaianEllkuiaeayemayebaA3aeyzlaiiai’lnemaıniggliinkneüiuoikeBlvenydame”rdoalzşy,açkşrrtdmçnysrönoiz.ibnbakir’eonmimiadiüdaarrlbtlçml“lkiatylaijldğuavıdakithoar,neidnliBhdlbylpaiöopaeöbEenirBiifeiydınenlefıaaeö.eneçaueiç’abyteeyseçtra’işdmakataersbrrtbaurbamaaırüeoiradçriigmdlurdbiediUmioiirlnlaııenyaenoılpdd.niyadiraatmnniaçnirtrmyönbtioalnoaEpknkiıreaivyblreğlımgsynlkll’aesr,ıyİebtrdeiyaeamaiO.dnabalailiş’dekveedeaaeairearmiranlkbk..rı”“ıiiıtaeşisnaaknğı.gytnzilaaşAmğş,eenrmvrAenığsitrnnKarmnşndiönşıa”aeakis,nBlknvdrc3gzioiAuaalnepoıanadaıtşt’niiibinolelaedmvaldıeatycrdeebeeaeiemkiyaaer,ozzkbkakkaüitntmeiiamubvsnieeşaenoyılcuaiianrdllntçkeıymir.imhb.uazgriiraikedellrptlaasosieışoaaçrBaidi.iayeeğüvnhraaaiplkadkstlomsditeurrşdakukiiAnianskşitfatkkkyğeTiüütnnnopeıiaubsıenlaeeBysnpniıbüDğalÜailrnğil.ttendreapenukta“ğleDdogüi,hlroıkatoadiyanBÇyalemtrleiıDnndlnsniorniicbmilyemtğueaıanorçmdğerİuaOondicooFıdhdlaüyıbeTimarllsrdn.hzarylAeeaKlıepka1dııanrapttealaiBahlAloeıkiıpnğad,rığileleiiaşrdnnre,uatkoeğf2uahys’”iAaçrnilaFnkğokKıiırpÖdaireulirmoılrridktnJelntsztdüerviinnradncaarakasykçtiBeuiyazeç“imbaeklaanaogçknazlnaoıseğmnaednmavDlaurdygdyriıaerlkyıiSaEismnnlaı.PkkDtrnirüynlkğaaükiıpkmnnsıbeaafmdnrrnarşBaveyreü.enebmneuiiayedlitaiBtuşoerkhskeli“eiakırteennculkğrkğiıeçşsmraiaalaobadknşüsesrToakklsiadkbrlşakgröpanaaabıırsulautla.ytiküdrilapiiilısasnknt’oüatntiioüvmaeitAtrnnnzltnbifynnaıçrkoahinonk•iraöü,dy•s’ualyrn,vBdreaem•“lpikazapa•aKı.nlrakj•e3eıatrr“’apeleiionud.miiordınka“rlvACpaerliliTdnunakÜnnmssnBussatarhGdoGkşDeüvd7ggrludaoarğBmieÜemnsnıDreüadrlueiadAeçoüGşnsıelaindkıeylnmmÜovaÇiideroaz:nlytauesş0oilıeedszıirkuammyalöpoaynkdmnlpveıa’ininlmçütraımrnlcaereeeşeab.laulentkğtnyiiaylöbnieriknlnakeaonkroakral”orzrüdavnifryaascaazraneyrarptuııaAuüptvteğınvaaiaiaaieaazaştugmegıgekbmiekneelreke,tazkznasnenieaçarkşyvnaaavdyarüreilleısunrğn.mkusaltokBöosedsiümvkruılkeevlpnaeyomıokmtmrşmaereredbdtbliaagrlinaaonndsaKımbprSrhueireınkainrletaeesnnziraDeıeıdlsurrFalrk’mlıraçmeiPiaayna”üllini,ieyuuüaataoungsiüaıaieanlnleskprnuaalbtyikazklztsrlıyşımşlvabiekıelrnnetarımnbn.şeerrısdşnsdelitmsibkTıraudmunnaaeaatşnl1atueüıeiiobıe”ninö.keorarretşAtlkıüoıssyeıltınüirynasdedğklsrandügkaras5ıazib.afüdBe.udtğbnDsğğaaarbbavâaepıinonrğykosa.erınmnseyiıliziıkdüiazdzeiçsD.ilSPedrürnurlauaiyşğunt.lae’sk(yiiadrauiiierDtraıeeanaaarriemıeDntldkzalğ.khcimaareltııoıdlitEraluslray’r,maebirlzknbkrdankvlaıhırrmöeadiaadüarırJtEitiritÜa.aunriadalzke.tbnnanlakaairnmtraeenöeeea”arltrseıelalÜlğaegudyrkdeıaüviiadyNıiiaaüntdairdepsslsnğetğrzekkrngılF,ğdkrğolynbzodeerşea)knnaiıış.şeDatieapoübraıtuuföeidAyicbaieatDbznüatsçeayzTvanttünlinztsbbeoüılyariaeıipdıetdlayaariellıetmrEmraimzeülaapuuzkvçnmrilısodoimmamezdhsemanÜl.erornoenlaıoalıdl8llaradpaauesrdeçbauoraoaınlt,nlsUehinriTiıyAaaeçnnaciürjhdklltnelyvaıkarbiadyvıb”tnayoçaıbmAoyipaaaynoadoledelkeAaaösiaraamkaneidlaol.,thlladnşulırane’amlFnşcnganrıldzeülYşnddkeiayln,,lıdlaaunaüldlelldnaadmeaüaadoaeuaradHçnullvtübredtiıityuBrakrnithhlroedi.ğeü.acaidksaetrskiıraadküBunnarul,ıkanaieizonşnrimyolsfisklaaaküciauzatirrgziakkpğılnaüş,uaaılrnt, tCırilpaalı n smmdKolaıaçlekıdaerılmlkıkusıaçlıl.ı”dnaddDoamseıeluroeaSvaonçlraağelaagarrlşrkeu”ıdtakti’ıvdikrn.areeeumEmşnddre“ıeidCohş.skon’iaHt>yğdaay>Paaree5tsna’rtültieikie,fdnroeyaşeeğlüernai“ihryntDüçiaetıe tg4üdB2üıie10lnuyksm.ineddefyaoriendü.trriiemYzenosyycladadkıeaolssuadndnıeh:enandeKryıkuidaınabuizmlfey,tkaonduoaelğmroianpllmuiğnulınoaşmandrronobda.iğnğ’eyu>alegl>nuousiy4riymudm’a.etainenBkypudıoustneıir?.C MY B AKP, meslek örgütlerinin çıkması için mücadele ettiği “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi” yasası için adım attı ancak öneriden TTB ve TEB’in yetkisini daraltan düzenlemeler çıktı. Öneriye göre doktorların ikinci görev için TTB’den izin alma koşulu kalkıyor. İhraç edilen doktorlar kamuda çalışamayacak. Verdikleri raporlar dikkate alınmayacak. TEB dışında Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurumlar yurtdışından ilaç getirebilecek. Şehir hastanelerine yeni ayrıcalıklar geliyor. >> EMİNE KAPLAN 5’te Baykal, gazetemize konuştu: AKP’nin temeli çürüdü YPAAZZ>>I13LA’teARRI1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920 1 2 3 BULMACA 15 4 5 Ss‘taoipvyiulvuna’mdrdaaHnCıs’ uı m3ttcbnİçeeei0i,rirmkşçshp3oolbizi5erklaioruruidnkmtşieetutBrearuznaelrbruzdknmceneaeemaannttyniıeepevsıSşmni”itkovoedekaeylsadsdloiuaiasnnu,lrüieuğinddrkmudraieanaüsyaığuhu’ğasnmezsnüködeıenhkıyeürnanliılvfnlebbıakadeöülşo‘ildllzy.igarreıStrt.ertotoa>ylli>eyay.ie9İbçSarİrzlBmiişlu’kigırifB’ddlioUeeniLklİnMkEen,AruLaCti’rAl,Dİaydoio1mz5İehng1ECpes’’mm1tlaöcre.attyGlrTiemoMüi1atCİHlaaebçudnkegerdrlünrHıusimprinrurıCÜsküeds.SınyomPalemkPülİuua’rbıMdrunImuDdzmirs’traumuublnkŞüamaıoüdpeiİınÜcilasbysenlhnİrFAddgrbliıurışonasrdlsyuulRtıeZaEiüay(iş.rrıadnlrAebErnhyM,daza.Nly‘Teçi2oaaeeRrcYAae>rbgyMeeö>aekntElidu“dnlFreçureYikır2iedAri1eaikrıselRoet1.ea82lnşrlümn’dbalbkiudgkduleeecn”ıeRnneBEıkez)tdışusnHbcun.EsyKgTuestsDentiAeMdL9ığala>iöİmaiiidMseo>çrnrdrabiarn5ypdılaIHksinu1duteğnLi1ü.lM2vmbiıo’eremt9İyedriltsrıl0iAysoÇıayDirzğisöaedtaemtnl1”oekküıkoı8Cemoiseiansiınl,liE’Hrulvş.anodıerdnftıb“e“uaiaIraueTatrrkpsüıBkiçördöPirSBdiyil.nuolenfohaariyğluKineeiTaıezMaaii“lgspIlşkAmpldtrkisrninmrt“isB’ardKeğitieş.şllebıŞtnSBanıdyŞamaaee.eiBk.unraçögtrdnondöeantmlİl>aaoEKüisşeryeDıeua>snşliinEtyzep9ıuıdnandtrlaylıuvkArHke,ea4ıekdlDiiebllnilİuiayA.İaılaoenaueyaSLmstasNstYiablrınknMdrplnEitrteiItmnLltiaaaat2ııüetoRuIıyveİdkronbTeSbıkaönt0kTr,leAlAAipsuü’aüanşaÜdİ.orrYgmdiyslşllvreşraaeRILisai:el:okkkırye3maKlüKİntlKa”e3reaariAnitÖoK9ntlrrenoYihbıi8liiDrsİiçOsl9nmöYgesMçıın,urdmağenböküEdz1öitÇeİznn‘KenınniaztsAaDtaş1oUDnlamrıiRkrn’”lekiilleRkkndgl.enneekdeasaini1iUvtAaAknuNşedtnbeİlromCdvtiÜneidkiuamğmnkeaiUğmrmaüenniaVlnaeetElSdumlkaalaİıyaİiiabUeeğççğPlebdkNiinnnytluCirsKrAlk.raBisyiYoaAeBğ,ölahıukşiidhiY>UimeUriUlonaşşlak’vliıAzmsEnvLies>bgsaDNı’itünankbfkadpagknzrleepmulvBsıHCliUruuMnSçEereBımddTAnlTentsaaüianilrdıaSenuÖnİaüTiıillauMdİ“NşşılaeBoğiEnsıkEkelıurRlkekNAaytziAügo”niyynrTHCımİAtazkiınrtlMrLimğle“AiiznnliroZğlniriüNnaeaeioı.ydöNontrd’ırrÖuoilNe,DaedkaDİrhağUyZ2rdLstkaiivdensiç,sğT1zlaaioiaaelkİmmzrliiTluiuİnkıdnulag1aecEumlu(CCepiyIve.seüeipş9mh’ldi1yAe,h1AlRlIbödsdd9cy’ğmEenr.uartıyrtdDlnhlıey.ıeGetİBRrTniteu28moMRDaiüi1yeltnbsübkoCaBEaoİiHlguiHaoaebaçuBaınDdk4.nkiegPeİua’dreTnDsüvaşma9nükmrHı.yzubdylsliMiamleprrinnruruaıCirÜe1kü>LeeYdAi.9lEs.rbDSsaiınaoitmPşaelkpaai’.kşel1Pilinüışeaar.İaua’>rbşımk4MmbrruhrenImmyuNDduSdvşzrmUnıbikİsy’tIraknuam5İvkltun1uEçmkblnntkŞSakmaNFlıtcaoAdBRuiüOıyeEĞiİe)ıainaeiınÜAıZcailuskasrbeeaesseneeilsllhnİ4rFadhırldgrbleTnşeilİıLrueırşdnatadnılaĞvteknüisrdılsynu”nutalaBRıetıekEaeöiyüİyknGirG(ineikoişn.ıklgyğrırradşiynrekbErnlAehaybMddlldiLAlaznaIlNılİlayr‘ineTalçyii2dyalııoaadeeeeiorckYAaivŞeUrd,BşİbgeryMeedSsiıeüıöÇmialbeklndtEldludnlnFrYeldnrıçurıelçnkSYvriailnkılierİieaddArrTeetiti.eaikrısA4elRAoeletli.Aenae2lÜnışı”rNlümenCdekazielbkaiudtaunleeee.r“elidcb’n”ıeZüRnnRİöoeBö.t2ıekcagrnçz)tedıdşusnHbcğuÖn.sraAsyegıYTaü’unsesnt“sDetgriAe.rMdL9ıÇğen1al5aiöaimiaiiRiiıdkmseollçrnNyöşrudrraTabiar5nlykn.n’,psLılkaIHaks8inlİutdRğuteieğnLiüga.lMvkmbAniöıkermtkıçüeKşe9İçyerfbiltisrılrAysoÇ.ıeyDrirzğişsnRiöaeüdtamtytnalse”çioeAküırkoıCaemoişiseiaiEInosiın>çla,lEma’Hİru,tnvş.eanıodkiaNeırerdnkftıb>“e“ualiaIüarkiumeaTatnrrkpsüıBkiMçgördöçPAirSBdlilA.nuloeOnfok’haariyğludKineuaeinTnapıeMDaiaiiç“lögsIlşkAmpldttrkisrnrinmrtm“iBi’ardKeLitrıieşİ.ıyışllebıaŞtnIRrSBanıdşSçyŞamaaseeC.esşkiıBk.unıraçögtrfdno,nadeöeantmlİnlniNa”a:oEKümiesşerayeaDıeAuasanşiinEnKtyzÖppıuıdAnandtrlaylııuvckAsrke,eabpEırYekdlDiebllnainlİuiDaydbAaıılaonaiuaeyamsstasNEstarblaZrınknİrlnEirtteBiteamnbarltai(aaat2ıimıüetsRuIıyvendknU1ronbTeÜbRık9aönktdnağ0kE,cleeAlAipsuüaüa4nşaİ.ocrYrgmAadiyıasalşllvreş5lraeLLisİaiel:maookkÜkiıryemaslNün1ŞslKİnt9lKa”rereaariniralaıKYdtÖoK9ntlrremnsodihblSıiliiD1Trrvds)İiçOsılşnmöYitTgesMçıuınAl,ıİulDrdzAmTadğeLanböeeküE’dzlF1AknıöitUÇeİzndn‘ıenHaın.nrŞiaüztsAaDtaşğ1oazDnolamrnrıiRkrnk’A”leakiAilleYbrküOkNnrdgl.enaeneekdeaçsa9nai1iOvtnAaekAğNknuNşedtnbeİlronmeAdvltiÜZCnıei’dkiehFuamığmnkaeaiğdmrrlymaüeanniSanVlnaeatetElduNmlkslalalaıyMErgaİiaEiaeöeğeçAPlebdkmNieminnnyntluakiCvırsKrLAlIk.raBisTyLioaAeğ,mölahıurkşndrÇeiYimkeUrAieUlonaş,ak’vliİızmLsenvLii“aesbsaDı’e’tüaU4nkenbkadagkrnzDeeuDmvıHriruuMnAçEmOrsşBdTAATnlTentsasKaüiardıienÖnlüiıRlSad“şıllaeBEiEnsdiieıkokluroRlkekAiüziAdgo”ni(yynTkHnıİazkiınratlnlrml“1iuznRlio9ZğlüNaeaehoio.ınydöontrredıÖAoilNeöedieYsağlUZ2rdL’st9kiivensçsoöğT1.zlaakiaaeldrĞiiliuuuknıdlAauml2ueıiIIve.üneiptş9h’ldiy,hAYRlIbdsddneyğmEepnvuıydDell.eetİyKRa2nt8eDaiyebsükaBEaocicFuiHoaaBaıDok.iPİauaele0nDsşea9ükm.bdryollMileruahireLYe.lEbDsaiaig1tkpaa’.vşeYl1ain0üıelarar.aşmkmRremyuStşrUnrıamrİyIBgnaİelttn1)kEmkŞntSkNeökaltcdBRiıryEĞeainieuıAıZskreeneisll4tahılueTnelİrieednaadılvtseüiın”ıezkeönGzrG’inpaeoiLnhlkgEyğArFrşihkegdbdllIllİariynrluyiylıığdeeio”kivd,BşşİredSsiıüıkemiadlblellnednürılçknSvriaolnDlieİadHrTeatziElleliAeneÜı”iNyeCekzierataaneerk“lidbnüİöomöş.i2encalgnrçFedrğÖgisrakietıaYaü’nsrn“rl.rÇen1aiiliİuıkmllinNmyöşurTiŞlkna.tn,tsökaa8lİdTRğkei’TgakniökktıçhüKşeLçfbeiıirr.erşninüreçytyasnedseöçiweAraşiiEıoçamaİr,tneüıikaerykİnDtıltükimanOAdnMögççlAieek’ldauinnkipiçtnödiatüyrabtmirFrıknıVyıaaIrtrşaSçssşkıiİeıvflş,aeYdninLims”:etmeeaanyRarnKÖpAuüıcsotbpErlirean,dbMıiea.sTeEEraşZ’epSeaabdarIimsnnUrnRkdnğ2Ecesnisaca.ıaaAnlL5İmaoiulNnŞslrdralaYdTsdlSrLvdSışitİuıOlDzAraet’Ş(FAknıgın.KrlğNzenumIbAYuiOrDeelaveOeNyyturZeVühnAFmheasnmıNtmgçidAylueçkilyIAidTteeeeAtiİA,üaniLnsYSel4llarddulAOBeAAökiaRSeAİbeoD”cblİldmİuRnl)uzspseAb‘üaleShöaAiBGKĞEAoiAıIrğiatşlKnküezaumbçKnmegAcVüTonnahYrhualüohrhzzıCaa“YaotRikbmanBylBekmŞalLen.aa’nTTmitzDisAlrremb’üaSEbanLıEDOtAtEh“eYüuİaöülaaleğzldsaİlıümskoer3TiHckldukEsrrikaTk’zmiNtlbemaatlFdrkkrgiieTenruitbalüllİyanöraŞLntşCleiıiYlk’ulTr’ee’aeüeeikdL,diaaeriinilrianraçydvdeYerokaGemgnarrlnlür>nçkkİkvuaolşOeA’ageye>udkhkareknitvinlaeındmoBeltrnamnğVlıEıenianıöbSeaâirfuüuunslhutLogaKikğltRmdeadmÜdobsdki,iruapeşenurzılMsnlimuhEsstiğaaeeiSoıLnüArouliıkaşn,yuıus.nauomılğeendıa.EndrsurirkmArlmra“,ğşaituiekl”pYn2mkelkPeadditdaiçuBlhrteıhaBedpESlMlokzelİdle9sueueirrieaeazeeiina’vynalıNtıetItsypoAdionernıİnrTnNrrsystlıtkvvainıeSgEdTaı.“NebflgrnsudiümşkiçeıaAsa4aalAe2ruöueBu>AddnmeetkngbeaAkaaspmiC>uTArdlrl1Bsg.şrmrİi’ulnae..uaODadlmirşB7İMsAiSİmeısnoCtynıaisy’U‘çdövRSçhAnyİBGbEe’ynynznrLi.dtSitdheucüuubuudnmasüeteAıVnıHüeoknaühYıEgCtMUurizenaleuMİC“ealeaoernebırssnnnyltBkeköarLnelraHdTDtaaezrhEpCNulAtıneıuesimtrnibküaEbnUDLıOsöh:YiİtnüelaOvnzdldlBlgSu”nasAOüskersyTlcğy,kelreuşdiak’domeeiNuEİhD”ylbneaakdrirregMeatnBatom.bmayliTluıükrrpaĞtalndtClemeıimlı’Klr’imzDMşanecüleeknSKdaDüdkaeaarşiinieinaetedngYdBeuklGSeBgnrrlBirnakçkrsurnaiuŞ8iotLlaOglaugeee’lşudkkumaeenİkrntnrtlDazeınkeemByaauraAiUmsğeiiGıbem”aniıdyaöbDşaaÇâBrfücslhtaialonocöegaKzkğrskyeikeadonbtlsktkhirerYurüspşdeknnuKunitlıimuhnsaesştoki.eğ1asekyiliyienüArkiliYrıiGkşyaIDdeMı2uYesnMat.oeiPılğCenuıanm.dtniudaıurniiBlrkmiirasabğ,şEiıübiaekaap’nr2’skraleşPaaedetdaiççutglT.eRdr>tekhBnedDy“ElullmokcAedeluile9aeuheiY>rtyniaeiamnzeeueıirş’ıekvİYıyneatlnıpyCaedtAtesypdlonyanzreıİnrsere.ruetkvşmkhıDeanFineğSEgadTaa“ö1üebflgğBınsudyoaimşiğe:is4ılae1lpemöruuoBrMAt>upddnmeektngalbd’keakAıraasAeIeClulrdIddZAdl>krlkodBrm:rİii’urlnaehruaaddlmirşBmRAMsAılıSmeısmrZabıytaıaiğy’UuçedyRçnpl1enyynuesüıvdsdnznrLi.LdNtİueucuur:2udassüenuktüısnımekıyEogCntrMnienaluMarİCeünleaBirenSIeduıierssnetlkeiıö’iranrlkHdesDasaaehrhECudteı.nmlıırueısLU.itrnibkULısö:ğAsitYenıkOvynydldlmBcygSu”unakneetAütsaye>liğyz,eryeşdtreldeoeeuEAİhtD”ysukoyireMaatBa>om.mayı:iTuFıükrıpoeüatuledzmeıamıKimzDMşçniclalle.nSKaşüDkaaaişAceetAtegdvBulStBcnseBia’akrszernirfuaŞ8itCaOEglmueee’lşmkdumenİrntriyDzskeeynyaauacTraelkAikseiiGb”maidyRaDşaıÇBicaialioncöeizerskyikeyntlErthtkherrüelnsy:adknKun’itaııynoaeşoıkb.elsbkyeelğŞiiyekaiiYrıiGyaIDeMYekM.tei,CuinIapnmYRtniudaıinimBliinsaRbğyEıübayaa’arBskramGşeaeeeçbtgTn.eRlzyknDny“çlçulBmağceduElkuiŞnahbkYtynaBimnueaırşıaekKeoİYıtnpyaCaedüoeelzyanzesaee.iueudeaşmkNthıDenFğaaiöaüışğBıdyaoiiğ:iıaloYuleıbyopinmzoüMrMAtupıalldIdkzkyırAerEIelllrzdIrmkikAdakgsAkordB:iprhrğadTmRAıÇalıadmrşabaeğauuytb.yplınakğnuesüaıevdsdeyiiLNİlular:rsnüuükzmsmıyogNnrniüarnüekBiSyrIdüruieeemiıiarkesiasaehbnmae.mıprlıÇrığ.Uklebğsl.YnıklbyyımzcyukoneçettiaeizytrelnizAdütuzassukoyrauLaı:yFdıeoemüuezıramdşçinaall>.ÇşaicsitlAavatcnsea’zedrfaaıAkeEmenmkf>mi.iiysynIeaB:acTrelükkayimeıiriiaekyçktrthelnny:aR’a.ıyoıbmlbsLeeğŞKaiç2k.g,binIaıptvYiımainyyaaBnkmGeeenlzydpnçiçlBmaeğiuk‘Şnbkkml’iRBğae.aKeoaüoezdiDabzAeismçudeat’taiarışşaiiaoYulıbyoinzüMelıldznyrElz>armkikagsAreegpığReTiiaaldşıiearrAautb.y>ınakğnaeeyiilelakrüzğmıgNğioürlekiyrdürreemNIiösaekbnmadaırÇğklel.kOlbLızoçeişknizdüuzasklrcusyidemlrmdşnaÇ‘esrLiladppabaedçıakeınfmi.ianmIeaB:üsaymRerliauLkçtkAfnmRk.msLyç.gbıtvoınie’ahieaanbraeHddpimei‘kml’iRğe.talTeibzAeAsmç’t’earşklaÇkdkglielneMikaUegeıüeieilıiemrrAankreekvmğr1dğorlidreeNaöskidaı7kNeışkralcnRsileizç:d‘eriİdppbafeçınioamn’lsliuLanfsimdkyiiıpoyni’eheioambraABdi’intanlHArnrc’ekölyÇkdkeglieMikyeleüekmokreTkmrdeaaiıadeamızlraanReaeizç:diİofMniorlAansiiokşiıpyiosrmBleiVinfnHdrnrc.AöyryelekoIkıülraıaadeamzlnŞaeaE.orımeArYokşrksrleibfzd.zrğDeıüları1yniI.ıme6YHlrmkkiibzızyğKAyiaeğHldmn’iıyKdaeğldnaiT4b44nnuliaieeİnıuiapeleİıplnynyiyriyrsozsokrizdlkrioöndlaoiöneilay,kieiy, eeadkna4inlHşKdiaTşçeelktıaekşliıaBdrmkvliieeenınllkaıiaabrşdıkşkkbnydityreaeaioaaünoasnçyhhctronsse.üimaSgiteaoe“rtnkHouünoinn?n“nyinoıdlpumldDeldulomçoaurlü’laninsta?suHrdeıruarlııÜaikvrnrkntomarlrkaMaaeaeakğarmrzi?çt”ıtzşniioderımaekİiinsermlhaatevuyhlnaimıtandaadeenmoaitsa?dlakllanmaeresardiıinıra,yıvlleyemeraorlryıi”?arBULMACA BARdİÇım Adım Briç SAAtTaRlıAkNÇPazar2r8ydaS1asEsaeOşınımhk2nkıvRLinbtiadmrasi3eidDedilükatrJyrrgeisyiaaAainltka)2“mnüini4üepben.ÖmsNpö0i.rzan,boinö(şı.ifl5iıGa1rreAnyüz8çindblzilHSeDndnarlilü.glçlie1lthiA.ik1naaees4le6Kadrük..tün.Mz6ı.Ai.grağtğairĞU.küGe.ızrtdöCg9iEailbeıAöhebYivEüVSlDmnltâeşnKAÇrpynrt8aübiYührraCğuDrisarrüZluEkionEeİMuapedmuzkğıamlOkİğiMyeKIbyyOANZhj,ympaakNtmtEelnüüDloeuveyHieoEei,öeAüaPzİhcydmoeNSlm,.oZzrŞnNğ2inhMevy.aeld.tn.iernbarAMeZrlı.çK,autdğL.a,bmal0ümnree.ofne,anneigkAKoöertgAiİŞİnyalen.çsiğiagiİ,AsŞ.udr1Tnty,o.EilmZiKy.hevömlyrni8kŞkenNiutNa:na)tiiBYi,EÖeeoçuMfslüelbmt,senabno.iBeaİraccştAHeAkinm,guST.mkrAlaydkzeAdzedSmiesİvuçı.ueeHejeuRİTNöLaaea”tinaiiN,sReeiagailauysrtşlIYyaüAmz,dkANYntznlnuötuLK,ıuş,Mrr(,(TöduşemicGsğKneoi,0idüSeaA,NkEiKzÇYGmEdanAllltne.ilueİlğackiımceu,2ovğeıungZü.ouSncaBRAdıAmeeçdLuysş.ç,inPreiey1yra@erlşülal,İoksrU2Yçiü.:içiANıtedRiNGoiaiannv,leS.palroomplmrnlçğy,,,u)ızymcAL..arCtnnKlraKaelnniBrt.ataTne,ei,3eaurki.kikylayk,CAaiarİrIeelrnaNKOHuBnMkbRnpat4kemzDsnHasoanBdk.sa1eKtrorRoayıOaPau.ısdiInae3ötieHtaLaüeıikuCtmoil♦ee.,anhrThiöne1nptAçvnailraknl7yUlkaBHclriyrınaisHteırsbu7amtlA)euçKskAeepararesnç,ztaspaTıadalraürıta,tprl2,üikrıÇnÖgakrşiSeiloamrnM.rıkreaoteuuknaaınaSe.nMobrei.ita,S.Ksnn8ısslldgt.syrAötdiıaötelm,6adty.lefh.asdMit.rmauievaeağaeaiukuılaelA.ezdieeTsildeneçyıslbtnaŞRg4zıa.“n9nKomeaminyFbtadlhnyş.eeukrSkraUçRsuawt,liitza,iamePKkItGiıseam,raiaçelkeimmukPaçsomkvkuç.MenyOuaenata,inAöslinoriĞcanaikkvyk,ma1abknsimretayei1smonıaöneBnatautnszideryl4sybaoiçe.za:ıteniBuknuykyÖAbel.ehreş0ksbşğ.LmiTskrydrdsımıLiı”dabaıit.t.c1o.kaSka6mye,ay,trlmıaumytidÇu.aar0dsAla♠,ee.lüuktieamiAzyaa♥ae.kPeianğEDe’or1ealreıınn♦lulabAactş.aalsYnönnğae1ş9nm♣öbrnzın,i.rölrcl2şadıçReudtdaaamirkı3rravViagtrlgozsKlvsd.liksaui4tcrrı.asuiRiııır,bias,5kmVaoePk.blir21n1iraünlB♠a6oeYmşdeellarüüe.B4nEkkue.a6k7♥taeDeetaZarekkğeyklie.riİe.8s♦rV♥vak0ık.EyşammıL19i1aer♣çl♣taöa.a2mzLlmnnksizrsynçikB12dböAclinkteaa041aA2eieçKguınta1rrairuiDa1by7l01b)oeeAKKaBnÜıyrAOüd.ü8hlau:2e1etrkduYarnıptlüeasDdse3k1t2leeçllsyVUeynvkİ41y1r49AAlaroeceaiBbnuepeıkKaea5No1rieasel.B6ıAayaemagi3an61taheeylnkrklnçanaıaiğarrn7meg.T1İa0şİsğHiynBnislvau.Oiuiü8k2rRikreraAoAay.L2dkanAkesdor9♠mnğdlaSkriz.ıuTlıMşl♥zudp0.♥İleoaO3d’aAykuçeiumtdllAekrçh.l♦iykagiuyi4Şntrıeşık.FL1eNaYmlas♣üOkTıonkaıiydıtnndynoyeiyOmKldnrIlo.srıiBAnğdeaielMiaAnhnRzaefnlıtoeaarnlBei.adaS0möiİRyaerepoo.7deavrzueaxııAupikımırRİaahkakşTBşsdtdnA5l.ArZpr,rnrzynDhccnsHarçnnyNrnEn’e9tiKermğoiyn♣ğ.OxıbüVailvcaöMia(mlmAaa.eamyIaabiaoTfıaıuünuau.arCbçvilkPenssKGxt71ıçsıİHiçnRmarazs.EağAeNkayaakrl6ÇçbkRlryDbnr.LbeGklayubtPeeâieıak.zıklaxüAr.Auİ.6aouı.iHY“rlputnıaeramrrNtö..ri.na.!uuazAıibEaevüaaakNzeğpsk6fskbala)iaDzerelİrU.mözizmüıueT3amDrıtnRsZnAkk7Dlame.yknlddlıAPieyunrd:bkiauinRfabkA.M1İeiyafN3“lrİdkkdı’ınlLUbPvrElrşeialrrommpĞkiEHolzeanaltallaehBmTKehDiakiiAAıarhn♣iıa♠aisösiıkççuuaipDareağğrpaa♥K8kmbötkhsdSıozdApOnamüerç♦utoui.orPtğ:uaAa,vuer♥.uTynu♣AköliuaLesiasutirlmrll.e..1Lüyaoatlmum.tayil.İe.kAıiVketErnRr.rİpmLızeüttrKdlalKaı.mzOsıB.ryllVzinkeUnğRDzm.9tşmiemEnuılyERktpsı,FığLC.Yyy.taDmaTAeAypR.a6Vp♠ybmb4RümrkagHaeAomNafuDibuunt.U♥aııvÇ.kam7nbuoTçamı♦nEAeeluı.eenAeasz.pe,o1ıAtiz2aeır♣BümNkeoşğğaiiyyiueipmldrmpaıOEMn0raoayıhBoAl“sOkşbnmlrçiMa:rRybtüetnssOAalyvMaarıreoaacnç2eanEvimdunLAıİ,Bvzhaksau,mıüeinanbyaık1ctbRlinnyyŞketdoln1çyGRieanAdıİzyşıyckGarniıemDıgı1rkyhuşasniıSrznJmiLAaka3çnuLeödlaEımrnek0Aıe”iiBmvıtmçsesg3VLaoremkieneZzıBapüakAtuyğıidz’ariirenaöaoa1deağktEiaaMKL3lyçezarleiTprk?üünAmn(.lLii2Ün.zei,HmkmzaıiüdAçİyaçtvğllıSdetna.LçeunoLnorlkGRŞBz,AaEçkr.zebaAbe12ziçisEciayyRö”elbkıHim31AalöySkğdvZveoayUiıüpD5:arrTçgsnüaneiaiuDv♣m3kbdrdütaikiylViYz♦nz1ioukreıeaadEaLrnAİğid@ee♣şeiNıTixgaİne(rrmtbDizmşsöLikaoıaKNOrk.3yann♣1oıh2arYlAçmüehhİaArerxşak.sdgşomZesneitAs4kitBuGüh)ayİ“ae’rsrdiiG,iFAozlıFçngubBlaroeinaıekŞ3nyznrcçuiadıışoAİaulaztEMxdAüBadöfiD1’la1uzMebirraüğr)Udklnaie’DöusanLPamıcdryaşHhEp5çyFalrlygEkueayAğ.eİuLüekAeıRc2mmdıesrüeekSaEvdsmcaudCeşaŞanoeRvaDçtlkneüfaeyıgAz1ökRİaamnEexsornrOanaömaüaeLnzanbkfÜKer1eba.r6rruıGedruyAİRüddeaByyExsetiizmeRkAmDniğoKiEzs(liiyikEzAıNİalaaksgln3iZzryzlıneke1KnAular.ExtkryışaGüyoUem.lkiryShdlie.eö7cLO1RaüekEceİğdSk%OevrnüdxLuUkemmintbdsRuanık.kmdkeMaLKoeİTahryarra:milMannenyaxİ.on4boay51uKionAOoüaleyTonkdZeDAd1eopekipmBrçbl8NFokrO0bBtiD)tnrcbeezyezyDulEkedxueoArkm♦ğraeOaaoakaarr.ç5a1dai.oLoC.erde1lK,a.nzaaxzzusvTii,auntrıOoytmgVa!rniÜe1sinyeEs.hz9peğdiVrAım6rNeara.oFnriuçleğn♠aişo♥didynlpgaasd8♥FiuİrG7GgBliOrKrh1)ayaar♦çatü2Asurndranid♣vLzesmeilışiReuaYeDD0Llteezmaukt.eçyOyüaDAl8knİktrlinnnGaTiieMtaaluMfç?ukai1e(tka(saAzenaaoirraoçyBıeNukrtılnuoix??SAosvgatiiamArynçkmiğoünryğrrire9trykynLa?nşBrüstapikİnexDll2EankatnüıauukuendıuokskTi♥aynl)deauaapdiAı.aatiayöak’tTyontrzRaanradz0ianofni.çanöuGkııvrpnçdenlroJ/lrnVakk“oegeıue.pynml’eİmthanfayYınanyrıüvis1aupeıiıavijd1filırErKöarıipusot,a’nlüüiEyikıuğeloriüaBdldiğyBueneeHğermsa1ı)mUrhygdktecnlBsnenaahmdrldmbDmyrat♠aufeliçs:nmazaeoilı♥ltntçelkhiırauoeçgmaem.e♦eoinuekidailzıieaia2♣KiniP,iıvk1kr.tspeilğynünaeynkönyleşiışnlyVdüal.erırnr.)işşğBnnukiöpypmikn”ameuuyrVineiş.ğnayzg.utoa9a..krnuevalidAılinadty.ösaa6♠kk.i.4eiadza3laütmg,sayrto“lt”♥lıeiüms7ayleBi..azeğskr♦(r3lynannSepasorbTiBiaUn2re♣feeıneşnrt♠çKiaRtnügrröbiyedeYı♥“bevYostsğPrasAzyuana,iuav♦lian2stPaCinauraad.aer.çaRdnaa♣i4ruParSiaEaüselmayğitıastnunişraIeHalakin.ygtGabr1üia.ğRD.cçaıekt1iay’tye.nyauımrlynkağ.ıy.ttaıonpeDmsiriB.5azyinVuıgöArüRd.,uşdaseeğgie0ıvvc5e)ıii.b♥nığns3karns...♦nvbiBıroa9dlky8avoasnZigın3tllçnvraekzd.rgkTuy.ana.Aaç3AeşruıeotsaH”seRieuks“rlazd.lt♠ldr.kis3biVİrrv,m7roouül’.li5lnia♥tineaaduialıeenea.lböamliavyaaie♦eüıadeÖuaraanorn’Sizaadoe♣e7eiarivNnbzbykkeaet4itLcfilıc♥rsmiynmziBıİlnyrtesi“Vitzknkzsnillrüsmağrızalzlonaarrnyllıa6HVkuaçbalielziafsagouvıibibaeehuü.inktasySydma1ilödSsıeiersoözle6n♠maat4Pnbr.röAtkas’l2oi,♥bkaslo’tyiPrne7üçsoysüeatiöi,ak0aaruld♦riidagryaadkiaıuntnmıroen2ilr♣uzanrgıçoaeubaibrrsaapngeir”rnmrlntiorn’ıreybarnkyieAeüızŞrenae.ehseaerAsrlkeayueanigrvanifruptlsünılaçidüuoeiiaittlnoKı,nvvlbadgkadsayaikubnöetvşbztç11şmeAnRkrtuabytpakeah♥rrgü3sbytoddyyygrç3rüaDyç4fskaı,beıuaym’ytsöyi♠a,areaeib5z0ehzmeuoa♠lacaitanl♣3rypitöueineı’y♥ıryĞyV.ae♠ietuaniekşooa.azsüeld♦,ilıi♠tlzuml.gçnrun3.dlıiamnk♣tnkvr.aülvoainmdnyapsrıieğennmmşr.yrıaeanetkymtlbierAan.lusützluecIieeuakrrrıyrl.,uyDımyimnl.oeDel.eıfkoeÖkeeagpıueiçeY♠.drbdevB.ıes.ae’kr.zsavtyDa♥”Aydry♠eVaiman..ünır♦bv.a.bnron3♠Flmalsğfyv8y,auüte♣!.e♥lslüşka.uaoşltasmAieaalo♦miSuzar1İd9ea1a9lkrmaam♣eiieoAzraelerkö6beşoenklBiAÇlıubAsny4rıukkR’krrdeşüky0ezar,0h8PemAndl7nrtryil?llşnRib(kslıae’uu.baBaaReydizReükiuünröenl47Vkxl8iS..??7ilz6epedshneea.lllldltrınlba.aünırDüs.vztoo.”ea9m?1ie’.aal.xrm42ğidaeseü.5ialkr.ç4l.anazoummınaiy.aoy♠rrns)ll1peeğünul.anbaVri♥nlH(kmr.2?gcürötüaol:nim♦ıi0iüıroYiy1lok.lOYa♣vnrnşeaEaritlerşbKibilpuisieKz1uri1ukojenıRozseylsüurnıieltöeiıyuiDüı2Duti1eşectraDnsrmmaPyazllağnrrşğbedillkPüonrsı83.arz1entPoVaçesoknieamn:aenkraPaeu1ar.ya8ı4taı.Y1iamkaeeoitn5noğoaakyksysnztayur,eacn5dr1nu’s,a0mkimre5ınsutdenpgrornıiaaesay61ioeuıuaınknpeırilyt9Eısr4ruki.s7ryl1ynoöyeyd/nanzğekfdi.oşnaaıâedi8i82soot3rİıEenıdçakzsmnrreılnp,K9Aaın.szprernuâegnaul.t.imöğ0surmitrbıTa,..beaeriıefzmuo.Ddemv.ızzessıŞçMrtül,rtn.benrk?,aahiaerlet(iı.yBa:aüu:Gmatakl.r.mA1mieeark.rkiika:aüz.oer6rörDnyh.çArl.ahıs.iün9,teky.aaraayat.lnı.ıgdai.7:lçbsa.tıo.aaş.roa3nzmü.ldıpka.lAsiu.evüa.ey8ncrk.mel.açnln.kieo.u5.,.sı.oeırVçTr..du.k.lbüputaec.du.nl.nlı..l,dd.brizaiae.Vo..Gut1.dalina.asn9lG2çmkt2m.aiv.fSabA3de/.lçür.eairllta4.luA.ümbnu♣k9mrau.6ea.aeroKk0t♠e.sçeeka.ioT1PakSac.z.nafeBHifS.nfitsV.nOirlnbnyi6.j.ğeS.rKlnz1lGA1ir..irDae.ar0enütdyğAaılr.e.iö..tagi..Drdiu.ddaıdbkiedy.u.7nea.r1asataf.kvdt8l.koooabkkl.öaadlak.erAasiır.ı.toky.eatsreee.kiavnyHaanubüdb1..dllnaörpiibelkb)ğ..aaob.nŞhŞtanaiedD..,Lkaaalvnrr1ü’şy.noihsa..’saustiiz.l.eb.ı..zlr)lçadoıRlnıç.kairöut..niids1asmeaa..iiıicelyn2g.zlen.neeiso.reİİmyb.yaaece1lüyiy.k.a.srnnlnlaakhaa.inri.eele.rsğ.Zrke.9a..lılernbdvesiepiae.sı.en..ttkağev9lhçılt.ı.valnleıe)na.tyrsy..şnıuR.ualkkiasee5.öya.röakrrylıGBe.ysuAh’m..eçnlzaa.laei8nKeco.ce.oŞaueOŞeAdfe.ıc.yil.eüğpaçtbiaoıoınnvep0.ş.o.eebnrau‘.iadnn.Hrgt.ee,oOekcnra0sntlt.ioa..ralgeLeölkbr.riavr.rzylelu.rudn.Sn.all’ccd.lzmiiketlaİr,küı.ftlillAbd.yraaakm’laimr.eir.eş.üAaSageufezabrrar.m“ınaleabu.sliielen.mDn.ka.relıktk.indöİee.ikağuarbe.r.damrrısruAeinât.ksk,.arlrdençaakrin.ueedpi.rtnirt.ykıi..duslİpy.daaaKraceaaiiymğ,nnr.kiira.der.l.kloattap.,rAnursn.emssanddş‘aa.,v.ialnn..Pklaldeukve..ileayrasi.inöyLi2itm.gamlunt.seaıeylvılneEtaksbirb.dgkval,.örymdd“AeBilrtl.iee..aabiaieynııeneerzvün.ntaet.imare,5nyign.,nşkcax’dUoe.Aubrilnu,tkEriiaıi.nep.soaieadnğersK.sriinvloiü.şeaebgyrSovid.vnçbklmea.dmueüneb0addev.c6İdldn.eilnıeknmiprstn.rı’ınGrçdzec.ibiiakraPsg.ncLpıB.ialigcedtikçinleaa.iia2knnlaaa.lıirumi’0iaea’k.gmüniaei.areotemnaue.riematüla.mbauıanlana.rilhaenrıaad.jtlnyüvhgil.zkr0‘rr.dcbnaloaslşee’ıey.atsdmnnsl.irrlnklerr.easotT.irveb.dieımdsürealddm.çetmeeaıe.sag’euae.ey.vdaüYiya0ıunlncrsmü.etuiirkyad.üaarsı..uşddreuidsn.şboaenaoni.aaeerssçnşnnmna.rnpçine.a’kieeuüm.Beskıaia6sı.önarvcasairdlmre.SbişıkD.ynliieişelsniı.npaSnrllp..nmialek.yiens.mauivşı,dzarl.dddtsr.kaıygreeae.nsayöıçknirm.iekaaeyah.ösl.ıkda.eeucucku’l.npLtuelra.geş.nıruGaur.raiels.eyuasneeüiryudken.üşk.,ıiklani.nneözaG.neaiıevni.ooalnınşiarbe.ü.nbcpıdntctnşzm.Bdei.sşçlösş.yıkkayMads.akmengkğrt.ruöeıtcl.caıy1onAaey.üatria1et,a.seivimöizlm.ierıa.nnakıta.haaeeaaçemılsba.eieedilgnsenr.şelkl.lfGdnğz.u’radin1anrnovaksa.adlir.rbnd.sivremtD’deenp.dmiöba,aı.rSuüeleae.isli..çaıdet.s.ranrlnrnee.OneotidM.h.ıa.,aıekstuşs.vl.lem..iıepalahlatdk.camarraual.ııg.çrykmi.nrBesea.lsvleaelyedoi.ötymioeae.vpplkn..nğıeibub.çoklauriuisuae.flsıeaaç.oın”ndem.mmte.dtfıauynrzarrYlal.,aacdeetkş.erguri.iıl.aiimı.vnoadtnrtkampbs.aenrri.me..a.ndn.eüdeia(anzpd.lhes.urkei.nuo’..iıassnke.mAaahea.uun.tatK2,nkinu.brğra.dTisnh.adtü.eyv.aTınaIhmıafaslioorry.Trnu.’nb.mlüh.asnlıadbkkirmMaalvyiada.zkeYık.ğenü.iukaeat.zJtansnnnlsöeeho.ül.a.ndii.lkmçibiv.ayloiinlauzaraina.u.uii.ıirrrlya.oüsearlg.rpbrça.gnrnaıtss.aşgredı.nşkçau.ukgep.omlTmprpinıdtkrJe.nn.urk.lfkir5çe.i.zakKtaui,eriknig.ebeemdua.olaun.hrn”drpo.oimeaüsoıaMekya’mbBeyi.n,r.odita..y.einnaüdalogkaha.ırytç.içlly.yocrata.(unryeıöykranlieeâsv.ddr.umaanma.ık.böcibiafÂıTnusgideaeitaı.neebl.sknvun.kp.kenne1.çş,ymtlgotüs.yaeşen.anr.dkkİi.iklkkIlSZanklıGzee.uşdieu.ıei.’ainiicn.eısrl3btüe.duıöinaMynsıy.iDn.rddö.sıryl.çn,.asırnsdiniFodunuıçeu1rış.knsm.tn..u.tiiaza.embkdinlürılneodM.viı.Teeüaad.eou.dio.ydnslüiuıb’4sgskımmesl..nZe.a.ran.k.dYinkkybeekrryreazmnav.t’.1tkSanihmu.a.unmaiınıernmsabyny.nfta.üli.om.re,irezötrsilayakylaşmçi..o51.hFeüuândarj.aa.imSaandtbtteaneeÇslgbael.legışnb.çikek.i..t1şsşdanalodeaiv’rıı6sne.menz.klu@eitznn..enzeegnetarkeiznUeoşanrlr.aitıai2.dPhmn.lri.7rariöbvehdekerkmülvKüBra.gl.yklnkl.y.l.navueiıidsazdğer1pcurer“aey.aa.0a.hsa,ıraiv.ikİ.‘1reo’bnıkmebAılecâr.zrlm.oi.zisaerhailCH.mılu.aeonyzzmmbeıi8rnkelioı.ei.mlreu.olh1i.üvrne9.e.mei2ialemlabRedThüeğğekeai.egşcrlpmmn.dztdi.gemeyyaz..numıtahtTınlak.cnnreli8.dn.as0tnş,kc.i.ootnsmaiıaçiıerıtımaernrlconrtciayies.leüaç.bSeddr.g.vşüebıovnmmle.mliŞşnneaekGyeeGoı.ibayıl.elivaiiosA.dds.eessisnvyuazi(asmaşeoAtyao.aisö.yriysğıdislle..zinsNeDrcmSruretğkFyvdnadadl2faaiiaipn.ğeo.mü.eüm.m.ğddlItrayMmasnüdmyst,ieaöyaiısyrisalzı.ii.elie..ufiieigitnnenaoMdIinnögTetnionauıdli6cğoigya..vnıkesnui..iunaarleaım,etnaktrashoıtlgllDhığe.i.mlen1k.y.pğçermTbra.n.ğeersoel,.alliaasuımneeevine4a.ç.iAbvvıc..nyğindeelp.sneiieJvaaçlamnkıtaeüaunM!.b.akçai..ai.aerkEk.kpleurutiüllSelrügeberEde1oydlu..airkeuald.g.neyzw.oatadlrdtrusdieınsreivisemme,tsanLl..eiinr.k.y’lutİemekerşrırtşıın,lasrağdbaıdb)o..örekamea.caa.t4ltSiüdiciu.eaiakenA’kmkenlek..Isntriüivika.t.n,edş.ibmaaımğyndiıyrktfö.rueelaerietb.e.mdkş.dl.lka.yşraeKaygirldğyoat.drlelaoleHiyeel.nm.ç!.tSlazbA.iviieüyöşregtzaaerİ.baeeaekaiealikSal.ğ.tmltd.ei.öiaeısuğaulglr.serlyameımüyiam.ğKeı.u..ıiganl.br,aarom.nükmreGdnayrniimi.ftinainbtlse.bs.sly.öa.imnlgsn.v’gra.edaaknGsnüfm6Blyeea.ır.oO’e.tleir.ı.sdıeoyıöktarası”litetrou.c,u.l.eee.irsP.aydetübğnunesnairineidalskrai.tt.i.kra..innMaa‘eirnTleabandıçkr(nanbBld2nr.m.r.Şmbyo.ğıeıiıikı,lvolyinirardç4tdiloKdzy.e..“ii..Srrgnnrodçrnriıo,zeyualuüğrc.l‘oi.uira..lie.ln.glaatnagerdGaküz.acbroi.yaEocab.ue...rarekra.Gmbmeaoarcabı5aeğiüdgizkzlyğk.’e..tn.p.iınn,ddüçnnkketHz4aarnifadnüyumls.Anı.ra.l..vnnŞkğfmbüa.ycl3k7akuatbuçeeno.ia...oçsou.ad9ae.s.eyışmşiteılaabüciyC.ı..nuığ.i.aiçAiuzycmmnn!t.escesınbaaıaığlepuil..mb.zlc.iar.ivKçlnemn,Zü0v?knaitarga.cş.no.eaV.aaioekügnnilrdm6eşıvdlcrdso’güre.e.iş.k.dgy,eitne.”rmınnuelkoutıytkdd.n..rköe.(.r5ik.aeetmşdfaılkr04neı(.l.ıeyieud..üt..lehmğAr3emmieıdualotuManı.ri..nedk.çr.amttRieniç3nsAaücımigr..a..ıl.nn.nbyeşler.künp1Fun6anairlİn))nne..adö..şy.milaieAeaötmniealş..tr..(va.iveeyba0pal9ns.luğcbı,zsaei.mc8..co.ei.nvşnl2lpAekgkde.nrrn..vcea.a.iraıgaga3eü)ğu7u.eYsş5l6eo...a..iaşr0ea4n.ie.hdPaal3enbn/dar.d.bna.ş.üian.im.yl!0..rtlidrBe.i..1l...sjna.ny..4?ik5e,5uiadziu4.dıı.nimBcS.,eeöyd.lr’YrylrFgn)rü.0fng.1rEyoealaa5riec.uk3bf1eğnaren(iii.aataİeos1B.söAbe0yeüı2n.laryr07nnvrps5Ke,y)rniskuA3tnd1hyuüerlrmi5r’eK’üVa4k0aieaune..fro!aiednii.di0ele.li4t(a.vknrAhn3m.nkokkhbirnFirm.aB1nc5dcli1fafebeücek.şday4bgeh67hnaisaTly8hec8a9ibddbişu,inas,rayRa8i!alr!ğyebz.ld.aeüha4?,3.üi46ey.Feeüryenü.ğdaanı)rSeom5rş.aıt!m1nuyneng!(grdtAlntzkcnmm8iük6e?b8laüme.72leyüudkaVe4ıı)ya.aez.ı.’mkde(mVrska.aaF.5.lrnrmtee8cd5K..ea..11lo5ainhiin.Au.ı)gdMüy7ey95n..ktn2nn1bkee.iı1vi240cel(.i.şngS0mk1.kiemAe1dd11vk6Ahriiei.(hA.rrtn5aer35.ofiey)aBgalaefkiev9çeadthlc.n4.5n!aym6Fk.ectel4.iea5.ze62a.henuada0b4mAzrvıhl1l0zrdArcdmeee7emeci0o8..Ae56nes)eAm7rsuky.iee5(Fbuab1fae9r1efö5h5bnu2n26k.n4z.i2dl.1aeed1ep.uf1fkadtz.4et9(5ndl6.olaiB5a5).e6dA.lee?reFrmu25daydt.g)ağ15aa7s2Aşu.nzefhıevn55keöTdneeerbmkili 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 BULMACA 4 15 5 BULMACA BARdİÇım Adım Briç BULSMAAtTaRlAıAk NCÇ A 15’tePazar 2r8ydaS1asEsaeOşınımhk2nkıvRLinbtiadmrasi3eidDedilükatrJyrrgeisyiaaAainltka)2“mnüini4üepben.ÖmsNpö0i.rzan,boinö(şı.ifl5iıGa1rreAnyüz8çindblzilHSeDndnarlilü.glçlie1lthiA.ik1naaees4le6Kadrük..tün.Mz6ı.Ai.grağtğairĞU.küGe.ızrtdöCgi9EailbeıAöheYbivEüVSlDmnltâeşnAKÇrpynrt8aübiYührraCğuDrisarrZüluEkionEeİMuapedmuzkğıamlOkİğiMyeKIbyOyANZhj,ympaakNtmtEelnüüDloeuveHyieoEei,eöAüaPzİhcydmoNeSlm,o.ZzrŞnNğ2inhMevya.eld.tni.ernabrAMeZrlı.Kç,autdğL.,abmalü0mnree.ofne,naneigkAKoöetrgAiİŞİnyalen.çsiğiagiİ,AsŞ.udr1Tn,tyoE.ilmZiKy.hevömlyrni8ŞkkenNiutNa:na)tiBiYi,EÖeeoçuMfsülelbm,tsenabno.iBeaİraccştHAAekinm,guSmT.krAlaydkzeAdzedSmiseİvuçı.ueeHejeuRİTLNöaaea”tinaiiN,sReeiagaialuysrtşlIYyaüAmz,dkANYntznlnuötuLK,ıu,şMrr,(T(öduşemicGsğKneoi,0idüSea,ANkEiKzÇYGmEdanAlllten.ilueİlğackiımceu,ov2ğeıungZü.ouSncaBAdRıAmeeçdLuysş.ç,iPnreiey1yrae@rlşülla,İoksrUY2çüi.i:çiANıtdeRNiGoiaiann,vleS.palroomplmrnlçğy,,,uı)zymAcL..arCtnnKlraKaelnniBrt.ataTne,ei,3eaurki.kikylay,kCAaiarİIreelrnaNKOHuBnMkRbnpat4kemzDsnHasaondBk.sa1eKtroRroayıOaPau.ısdIinae3ötieHtaLaüeıikuCtmoiele♦.,anhrThiön1enptAçvnailraknl7UylkaHBclriyırniasHtesırbutam7lA)euçKskAeepararesnç,ztaspaTıaaadlrürıta,tprl2,üikrınÇÖgakrşiSeliaormnM.rırkeaoteuuknaaınaSe.nMobre.iita,S.Ksnn8sıslldgt.syröAtdıiöat,lmea6dty.lefh.asdMit.rmauieeavağaeaiukuılaelA.edzieeTisldeneçyıslbtnaŞRg4zıa.“n9nKomemainyFbtadlhynş.eeukrSkraUçRswuat,liitza,iamePKktIGiıseama,riaçelkiemmukPaçsmkovkuç.MenyOuaneata,inAöslnioriĞcanaikkvyk,am1abksnimretayei1smonaıöneBtnaatunszideryl4sybaoiçe.za:ıteniBukunyÖkyAebl.ehreş0skbşğ.LmiTskrydrdsıımLiı”dabıait.t.c1o.kaSka6my,eyat,rlmıaumtyiduÇ.aar0sdAla♠,ee.lüuktieamizAaya♥ae.kPeianğDEe’or1ealreıınn♦luablAactş.aaslYnönnğa1eş9nm♣öbrzn,ıni.rlörlc2şadıçReudtdaaamirık3rravViatgrlgozsKlvds.liksaui4trcrı.asuiRiııı,rbiaks5,maVeokP.blir21n1iranülBa♠6oeYmşdeellarüüe.B4nEkk.ueak67♥taeDeetZaarekğkeykl.ieriİe.8s♦rVv♥ak0ık.EyşammıL19i1are♣çl♣taa.öam2zLlnmnksizrBsyçnik12bdöAclinkteaa041aA2eieçKguınta1rrairuiDa1byl701b)oeeAKKaBnıÜyrAOdü.ü8hlua2:e1etrkduYarnıptlüeasDsde3k1t2leeçlslyVUeynvk4İ1y1r49AAlaoreceiaBbnuepıekKaea5No1riesaelB.6ıAayaemagi3an61taheeylnkrklnaçnaıaiğarnr7megT.1İa0İşsğHiynBnislvau.Oiuiü8k2rRirkreaAoAay.L2daknAksedo9r♠mnğdlaSkriz.ıuTlMışl♥zdup0.İ♥leaoO3d’aAykuçeiumdtllAekrhç.l♦yikaguiy4inŞtrıeşık.FL1eNaYmlas♣üOTkıonkaıiydıtnndynoyeiyOmKldnrIlo.srıiBnAğedaieMliAanhnRzaefnlıtoeaarnlBei.dSaa0möiİRayerepoo7.deavrzueaxıAıupikımırRİaahkakşTBşsdtdn5AlA.rZrp,rnrzynDhccsnHarçnnyNrnEn’e9tiKermğoiyn♣ğ.OxıbüaVilvcaMöia(mlmAaa.eayImabaiaoTfıauıünuua.arCbçvilPkenssKGxt17çısıİHiçnRmarasz.EağAeNkayaakr6lÇçbkRlryDbn.rLbeGklayubtPeeâieıak.zıklAxaür.Auİ.6aouı.HiY“rlptunıaerarmrNtö..ri.n.a!AuuzaıibEaevüaaaNkzeğps6fkskblaa)aiDzerelİUr.mözizmüıueT3amDrıtRnsZAn7kkDlam.eyknlddlıAiPeyunr:dbkiauniRfabkA.M1İyeiNfa3“lrİdkkdı’ınLlUbPvrElrşeailrromĞmpkEiHolzeanaltallaehBmTKeDhiakiiAAıarhn♣iıa♠aissöiıkççuuaipDareağrğpa♥aK8kbmötkhsdSıozdApOnüaemrç♦utoui.orPğ:tuaAa,vue♥rT.uynuA♣köliuaLesiasutirlrmll.e.L.1ayüoautmlm.tayil.İe.kAıiVkeEtrnrR.rİpmLzeıüttKdrlaKlaım.zOsıB.rylVlzinUkeRDnğzm9.tşmieEmnuılRyEktpsı,FığL.CYyy.taDmTAaeApy.Ra6Vp♠ybmbR4ügamkraHeAomNafuDiubnu.tU♥aııvÇ.kam7nbuoTçamı♦EAneeluı.eneAaesz.pe1,oAıtiz2eıa♣rBümNkeoşğğaiiyyiueipmldmrOapıEMn0raoayıBholA“sOşkbnmrlMçia:RrytübetnsAsOalMyvaarrıeoacanç2eEanvidmuLnAİı,Bvhzaksaum,üıienanbyaık1cbtRlinnŞyyketold1nçyGRieAandıİzyşıycGkarniDıemıg1ırkyhuşasniıSrJzniAmLaka3çnLueödlEamırnek0Aıe”iBivmıtçmesgsVL3aroemkieneZızBapüaAktuyğıdizi’rarineaaö1oadeağktEiaaMKL3lçyezarleiTprk?üAünmn(.lLi2iÜ.nzeHi,mkmziıaüAdçİyaçtvlğlSıdenLta.çueLonnrolkGRŞBz,AaEçkr.eAzbabe21zçiisEciayyRö”elbkHıi1m3AalöSykZğvdveyoaUiıüpD5:arTrçgsnanüieaiDuv♣3mkbdrdtüaikilVyiYz♦nz1ioukreıeaaEdLarnAİiğde@e♣şeNiTıixgaİen(rrmbtDizmşsLöikaıKoaNOrk.3ynan♣1oıh2aYrlAçmüeİhhAarerxşak.sdgşoZmseeintAs4kitBuGhİüy)aae“’rsrdiiGF,AiolzıFçnguBbrlaoeinaıeŞk3ynnzrçaicudıAİşaıoulazEtxMdAüBadöfDi1’lau1zMebirraüğ)rUdknlia’eDösuLanPmaıcdryaşHEh5pçFyarllEygkueaAyğ.LİueeükAeRıcmm2dıesrüeeEkSavdsmacCdueŞşaanoDeRavçltkneüfaeyıgA1zöRİkaamEnexsorOnranaaömaüLenanzbkfÜKer1bea.6rrruGıderuyAİRüddaBeyyExetsiizmeRkAmDnğiEKoizs(liiiyEkAzıNİlaaaksgln3Zizryzlın1KeeAknularE.txkyırşGaüyUoem.lkirShydlie.7LOöceRa1üekEİceğSdkO%ervLUdünuxkmembtindRsaunkı.kkmdMeaLKoeİTharyarra:imlMannenyaİx.on41yboa5KuioOnAoaüyleoTnkdZeDAed1opekipBmrçb8lNFokOrtBb0Di)tnrcbeeyzezDEyukleduAxoemr♦kğrOaeaaoakaarr.ç5aad1Li.ooC.erd1eKl,a.znaaxzzTsuvii,OtaunıroytmgVa!rÜnies1inEyes9.zhpğeVdirAımNr6eara.Fonriuçeğl♠naişo♥didynlpagasF♥d8iuGİrOg7lGBiKrr1h)ayara♦ça2AütsurndraLni♣dzvesmeliıRşieauYeD0DLletemzaukt.OeçyyüaAD8lkİnktrlGnnniiaTMeiatalufM?çkuai1(ekt(asAazenaoairroaçByıeNuktrılnuS?xio?AosgvatiiamArynçkmiğoünyrğrirre9tykryLna?nşBrüastpkiİnexDEl2lnakaütnıauukunedıoTukksi♥aynl)deauaaApdiıaa.tiayöak’TtyonrtzRaarnadz0ianofni.ançöGukııvrpçndeJnlrolr/Vnkak“ogeeıeu.pynm’İlemthanYayfınanyırüivs1aupeıiıavid1jfiırlEKröraıiupso,t’anülüiEyikıueğloriüdlBaidğyBueeneHeğrması)1mrUyghdketcnlBnsenaahmdrdbmDlmyrat♠aufeliçs:manzaieoı♥lltntçelkhiıraouçegmaem♦e.eniouekdiailzıiiaea2♣KiniPi,vık1krt.speilğynünaeynknöyleşiışnlyVdüae.lrrnır.)iBşğşnunkiöpypimkna”euumryVineiş.ğnayzg.tuoa9a..krnevaulidAlıinadty.ösaa6♠kk.i.4eiazda3laütm,gsyarto“lt♥ı”leimüs7ayeliB..azeskğ♦rr3l(ynanSneasoprbiBiTaUn2r♣efeıeneşrn♠çtKiaRtngürröybeiedYı♥“bevYostsğPrasAzyauna,iavu♦lia2nstPaCinauarade.a.arçRndaa♣i4ruParSiaaüEselmayğtıisatnunişarIeHalakin.ygtGabr1üia.ğRD.çcaıekt1iy’ayt.neyauımlryknayığ..ttıanpeoDmsiriB.5ayzinVuıgöArüRd.,şudaseğgeie0ıcvv5e)iıi.♥bnığs3nakrsn...♦nvibıroBa9dlyk8aoavsnZigın3tllçnrvakezd.rkTguy.ana.Aa3AçeşruıeotsaH”esRiekus“rladzl♠t.drl.ki3sibVİrrvm,r7ouüol’.li5lna♥itineaaduailıeneael.bamöliavyaaie♦eıüdeÖauaraanrno’izaSadeo♣e7eiarivNbbnzykkeaet4iLtcfilıc♥rsmiynmziıBİlnyrtesiV“itnkzkzsnillrüsmağrızalzlonaarnryllıH6aVkuaçbaleizliafsagouvıibibaeehuü.iknatsySydma1ildösSıeiresoözl6en♠maat4Pnbr.röAtkas2’oli,♥bksla’tyoiPn7rüeçsoysüeatiöi,ak0aar♦dliruidgaarkyadiuaıntmnıro2enilr♣zuanrgıçoaeubairbrsaapngeirr”nmnrtlion’rıryebarnkyieAeüızŞernae.ehesaeArrslkeyuaeaingrvanfiruptlsünılaçidüuoeiiatitlnoKı,nvvlbadgkadsyaaikuböetnvşbzçt11şmAenRkratutybapkah♥errü3gsbytoddyyygrç3rüaDy4çfska,ıbeıuay’ytmsöyi♠,aareebai5z0ehzmeuoa♠laaitcnal♣3yprtiöueineıy’♥ıryyĞV.ae♠ietaiuneşkooa.azsüeld♦,ilıi♠ltzumlg.nçrun3.dlıiamnk♣tnvrk.aülvoimnanyadpsriğeınemnmşr.yrıaaenetkymtliberAan.lusützuelcIieeuarkrrıyrl.,uyDımyimnl.oeDel.eıfokeÖkeeagpıueiçeY♠.rdbedıvB.es.ae’krz.savtyDa♥”Aydr♠Veyaiman..ünır♦bvanb..orn3♠Flmalsğfvy8y,auüte♣!.♥elsülşkaaoş.ultasmAieaalo♦imSuzra1İd9ea1a9lkrmaam♣eiieoAzraelrek6öbeşoenklBAiÇlıubAsny4rıukkR’krrdeüşky0ezar,0Ph8emAndl7nrrtyil?llşnRib(kslıae’uu.baBaaReyidRzüekiuünrönel4V7kx8liS..??7ilz6peedshneea.lllldltrınlbaaü.nıDrüs.vtzo.o”ea9m?1ie’.aal.xmr42ğidaeeüs5.ialkr.ç4l.anazoummınaiya.oy♠rrsn)l1lpeeğüunl.nabaVri♥nlHk(mr.2?cgürötüaol:nim♦0ıiiüıroYiy1lok.lOYa♣vnrnşeEaaritlerşbbKiilpuisie1zKur1iukojenıRozsyelsüurnıieltöeiıuyiDü2ıDtui1eşcetraDnsrmmaPyzalalğnrşğrbdiellkPüornsı83.ar1zentPoVçaesokineamne:aknraPaeua1r.ya8ı4taı.Y1iamkaeeoitn5noğoaakyksysztnayur,aecn5dr1n’su,a0mkimre5ınsudtenpgrornıaaies6ya1ioeuıuaınknpeırilyt9Eısr4ruki.s7rly1yonöyedy/nanzğekfdi.oşnaıaâed8ii82soto3rİıeEnıdçakzsmnrerlınp9,KAıan.szprernuâegnaul..timöğ0surmitrbıTa,..beaeriıefmzuo.Ddemv.ızzessıŞçMrtül,rtn.benrk?a,ahiaerle(itı.yBa:aüu:Gmatakl.r.mA1mieeark.rkiika:aüz.oer6rörDnyh.çArl.ahıs.üin9,teky.aaarayat.lnı.ıgdai.7:lçbas.tıoa.aş.roa3nzmü.lıdpka.lAsiu.evüa.ey8ncrk.mel.açnln.kieo.u5.,s.ı.oeırVçTr..du.k.lbüputace.du.nl.lnı..l,dd.brizaiae.Vo..uGt1d.alian.asn9l2Gçmkt2m.aiv.fSabAd3e/.lçür.eairllta.4lu.Aümbnu♣kr9muaa.6e.aerkoK0t♠e.seçeka.ioT1PkaSac.z.nafeBHifSn.fitsV.nOirlnbyni6.j.ğSe.rKnlz1lGA1ir..irDeaa.r0enüdtyığAalr.e.öi..tagi..Drdui.ddaıdkbideu.yn.7ae.r1aastakf.vdt8lok.ooabkkl.öaadlakr.seAaiıır.t.oky.eartseeke.iavnyHaanuübdb.1.dnllaöripbeilkb)ğ..aaobh.nŞŞtanaiedD.k.L,aaalvnrr1’üşy.noihsa..’assutiiz.l.eb.ı.z.lr)ldçaıoRnklıç.iaruö.t.iinds1asmeaa..iiinıylce2g.zleen.nresieo.İİmyab.yacee1ülyiy..ka.srlnnlnaakhaa.iirn.eeler.sğ.Zrkea9...lıelrbnvdseiepieas.eın..t.ktaeğ9lvhtlçı.ıa.vnlleıen)a.ytyrs..şnıuR.lukakaisee5.örköy.ararylıeBuG.ysAh’m..eçnlzaa.laie8nKceoec..ŞoauOeŞedAfe.ıc.yli.epüğaçatboiıonınpv0e.oş.e.erban‘u.idann.Hgrtee.O,oekrcna0nsltt.ioa..arlgeLeölkrba.rirvyr.zlleuu.rdnSn.lc.a’ldcl.zmiiket,lkaİrüiı.fltllAdyb.raakam’mlair.eieşrü.aa.ASgefubzaerrra.m“ınalubae.isilelenn.aDmr.k.teılikdk.nöİee.ikabaeğurr..draımrsrueAitknâ.s,k.alrnreçdaaikrnuee.pidr.tntri.ykıi..dupsldaİ.yaKareacaainğirmy,nki.irad.re.lo.tklataAprr,.nusmn.esasnddş‘a,a.vln.anik..Plldauevkei..lyaeirais.nö2iyiLtamg.mluatneysıe.ılevlnEtbsabkgird.kval,.öryddm“eABtlliri.ee.ab.aiiaeyenıeneızvrüntn.aet.iam5ern,gyinş,k.naxcou’dUieA.rblnt,uEiirikaıen.so.piaedeağnrKrs.svloiinüei.şeagoybvSrdibç.mvlekndma.ueen0üadbdvcİe6.ddlıne.inlkenpmirsıtnnr.r’ıGdçezc.iibiakarsPngL.Bpcılai.içigkcedtlinaeaii.klna2anaıa.ilm0’rueiaigk’am.üiinae.aomreetaneu.rimetalamü.ıbuanlaainaher.lanrıdaal.tjnühyvlgiz.‘kr0rrc.adbnlaoşe’seleıym.nastdnrsrlnli.eklrearTs.ot.irevedb.iısümdrdleamd.eçeetameıg.sa’eauee.ydav.üyYicna0üsuılmnr.etiiuykraad.üraısşd..udrdeusnişo.eboanaani.aeersşsnnçnanm.rçnpenia.’kueüeiBem.ıksiaa6sı.öanscraavirldmer.SibıDşykne.liilniişesınp.naSlrpln..milaeyki.ensm.auivıaşdd,dsztrrlk.dıgy.araeesne.öaynçıkmirkai.eeaayöh.sıkl.da.ceeuuku’cln.tepLulaşer.gın.uruGarr.iaeeuaelnsysü.ieyrudkenü.şkli,ı.nkaine.önazeGn.aıienvoi.oanilaıneşbncr.ü.bdpıtntşnczBm.deisç.şlöşsyı.kykaMadska.mkengrğrtö.ıuetccıaol1y.nAaeyaü.tr1iaeta,s.eviimilmzö.ierıann.akıtaha.eeaaaçlmeısba.eeeidnielgrşnlse.klG.lfğdnz’ur.dai1annovrnaaks.aidlrr.bdnvs.i’emtrdDepend.maiö,bıarS.uüleeiesa.ilıd..çates..rrrnlaen.nOneeoMitdh..ıa,.eauşskstı.vll.meı.i.phaelalatdka.mcarraulaıı.çrig.ykm.eBsrnea.vllsaeeloedyiö.tyoiemaeplv.pknğ..inıebbu.çoaukliriueusaf.lıseçoaaı.ndne”mm.tmedfıt.aurzynrllaraY,a.daecktşer.eugrii.ıiil.nmaı.voanttdrakbmpsaenr.rim.e.a.d.nnüeina.deda(zpe.hlusk.rei.nou’ia..sısnkem.Aaahauue.nt.t,a2Knkinu.brğrTa.dsnhia.tdyüve.na.haTmıIfıaalioosrry.Trn’u.blnm.üha.sndlıakbkirmaavMadylik.aezıYk.üğeni.aeuatkt.zJaslnnnneesöho.lü.an.iidk.bçlimiv.oiyalnliauzariaaun..uiirı.riorlüsyar.lgeaçr.rpban.gatnrssıa.şgdıren.şkuçaue.kpgmloT.mrppinıdtkrJ.e.nrnlukk.fi5erç.iz.aatkKui,rkenigeie.bmaelduoa.nunh.prrd”io.oüameasıoMeka’yBmbiey.nr,o.ida.t.y.neiandalüokgıaah.ryçtçi.llcryy.otaauyn.(reıröyklaneiseâv.druda.manmakı.öbi.acibTıfÂgniusditeaeıaee.nbkl.svnukn.kp.ennç.şe1y,mtlgostüy.enaeş.narkd.kİi.ikkkIlSlZankzlıGee.uşdieu.iınieia’i.cen.ıbsrtl3eüu.ıdnöiyManısy.iDn.drdöy.lsnırç.a,.rsıniFnsdidoeıunçuu1rışn.ksm.nt..tiua.ieza.mbikdlneürnılodM.ıivT.eaeüead.oud.oin.dyslüiu’ıb4sgmmskıesl..n.Zerana..kdY.niykkkeebrerryaznmav.’t1tk.Sianhmu.a.numaiınıermnsyabynnf.tlaü.i.om.zrre,iesiötrklaayylaşmç.i.o51e.hFauâündrj.aai.mSaantdbtteaeneaÇglsleb.şelgiıbne.çkk.i.t.1şsşdanaoldieav’rııs6nnee.mzkl.u@neitnz..enezgenretakezineUoşarnrl.aıita2i.hdPimnl.r7r.airöbvehedekkrmülKvüBar.gl.lylknk.y.lanv.uiideıasdzeğr1cpurre“eay..aaa0ha.s,ıraivik.İb‘.rn1e’oıkembAeılrcâ.zrlm.oizs.iaearhilCHluım.eona.yeızzmbmi8rnkelioı.iel.mreu.loh1iü.vreen9.mae.ii2lmleadbReeTüğhğekeai.egşcrlpmnm.dtzdigm.eyeyza.n.umtıahTtnılak.cnnelrdi8.nas.ş0tn,kcti.oo.nsmıaiiaçıertıımearnrlconrtcaiyie.lseüaçb.Seddgr.şvü.ebıovnlmmlme.iŞşnnekaeGyeeGoiıa.blyıel.iiviaosAdsde.e.ssisniyuvamz(asaşeAotyao.asiyöy.risğıdsllie.z.nisNeDrcmSrureğtykvFdnadadal2faiiaipn.eğom.ü.emümğ.d.dlItrayMmasnüd,msytieayöaiısyriaslız.liei.ie..ufiieigiteonnnaMnIdeinögTntinoıaudli6coğgiy.av.neıksniuiu..naarleamıa,etnkrtashoıtlgllDğhı.ei.meln1kpy..ğrçermbTa.n.eğerseol,.alliaasvuımneeeine4a.ç.iAbvıvcn..ğynlideesp.neiieJvaçaalmıaenkt!ünMau.ba.kçai.aie.a.rkEk.ktepulruiülSllerügeberEd1eodylu.i.aerkualdg.n.eyzw.oatadldrtrınusdierseivisemmes,tnLa.l.ienirk..y’lutİkemeerşrırtşnıı,labsrağdaıdb).oö.rekamaeaca.4tl.tSiüdiciu.eaaiekn’kAmlekne.kI.tnsriüiviakt..n,edş.ibmaamığiyndyırktfö.eaeurelreibt.e.mdkşd.lkl.a.rşyaeKyalgirdğyoatld.relaloeHieyeln.m.ç!tS.zlAab.ivieiüyöştregzaaerbİa.eieakaeealikaSl.ğ.tmltdei.öia.eısauğlugrl.serlyameımüyia.mKğeı.u.igıa.nrbl.,raaomn.ükmreGdnaryiinmif.tinainlbtse.b.sslyöa.ni.mlgsn.v’gar.edaaknGsnümf6Blyeaeı.r.oOe’ltei.rı.s.dıeoıyöktarası”tiltreouc,..ul.eee.risP.aydetğübnnuesnarinieidlaskraitt..ikra..ni.nM‘aaeirTnleabadıçnkr(nanbBld2nr.m.r.Şmbyoğ.ıeııiikı,lovlyiniraçrd4tdiloKdzye..“.ii..Srrgnnroçrdnrioı,zeyualuüğrl.c‘ioui..alr.ie.lng.laatnagerdGaküza.crbio.yaEocabue...rra.ekraGm.mboaaercabı5eağiüdgizkzlyğk’.e..t.ni.pınn,düdçnnkketHz4arniafadüynmuls.Aı.ranl..vn.nŞkğmbfaüyc.lk3a7kuatbuçeenoi.a...oçsua.oda9es..eyşmıiştıelaabücCiı.y..nuığ.iai.çAiuzycmmnntes!c.esnıbaaııağleuilp...zmblci.ariv.Kçnlemn,Züv0k?naitragac.şn..oeaa.iVaoekügnnirldm6eşıvlcrdsod’grüee.ş.i.k.dgy,einte.”rmınuenlkoutıytkddn...köer.(.r5ik.aeetmşfılrkad0ne4ı(ıe.yl.eudi..üt..lehmğAr3emmeiıdualouMtan.ıri.n.dk.erçam.ttRieniç3nsAaücımigra..ı..l.nn.nbyeleşr.künpun1Fan6airİnl))nneda..ö..şymi.laieAeaötminaelş..tr.(av..iveeyabpa0ln9sluğ.bıc,zsaei.mc..8co.ein.vşnl2lpeAgkkde.nrrnvc..ea.a.iraıgagae3ü)ğu7u.Yesş5leo6...a..iaşrea04n.ie.dPhaal3ebnnd/ar..dban.ü.şina.imy.l!..0rtlidBeri...1.l..sjna.ny..4ik?5e,uz5iaidudı4ın.i.mBSc.,eöeyd.lr’YrylrFg)nrü.0fn.g1rEyoealaa5riecuk.b31feğnarenii.(iaatİaeso1B.söAbe0yeü2.nılary0rnnpvr7sK5e,y)rnisku3At1dnhyuüerlrmi5reK’’üVa4k0aieaune.r.ofaie!dnii.di0le.ei4l(tva.knrAhn.3mnkokkhbirFnirmB.1anc5i1dcflafebeüeck.şday4begh67hianaslTyhce88a9ibdbdiş,uinas,raya8Ri!lra!ğyzebl.d.aeüa4h?,3.üiey46.Feeüryen.üğdaanıSr)eom5rş.aı!mt1unyneng!(rgdAtnltzkcnmmiü8ke6b?8lümae7.l2eyüduaVke4ıı)ya.aezı..’mdke(mrskV.aaa.5.Frnlrmteec8Kd5..e..a11ol5aihniin.uA.ı)gMdüy79yne5.k.t2nnn1kebeı1.ivi240cel(i..ngSş0mk1.keim1Aedd11vk6Ahriiei.h(Ar.rt5nea3r5.ofiye)agBalaekfiev9çeadthl.cn.45!anym6Fk.ecel4.ite5az.e26.ahenuda0a4mbzArıvhl1l0zrdArcdmeee7emeic0o8..Ae56nes)eAm7rsuky.iee5(Fbuab1fae9r1efö5h5bnu2n26k.n4z.i2dl.1aeed1pe.uf1fkadtz.4et9(5ndl6.olaiB5a5).e6dA.lee?reFrmu25adydt.g)ağ15aa7s2Aşu.nzefhıevn55keöTdneeerbmkili pAZAR 28 EKİM 2018 94. YIL SAYI: 33989 KURUCUSU YUNUS NADİ (19241945) BAŞYAZARLARI NADİR NADİ (19451991) İLHAN SELÇUK (19922010) FİYATI 2.5 TL (KDV içinde) KKTC’DE 3 TL >> 13’te >> 11’de İzmir’de kutlamalar sürüyor. >> 11’de >> 11’de Asım Türkel Ferruh Dikmen n n n n n ŞnlbueeünhsyuiitünSAkecsbüeızamnühanaTztteüürTtküyöerarlkşe’ienanldi,anıon.dğe AA n >> 2’de >> SİNAN TARTANOĞLU 4’te >> ALİ AÇAR 5’te TldelUdaraorkabrüNaeçneğneAlCııarlyanatslMEröemmnavıLmrnekeİei“a’enrDDrmsşTsillEdiieoiüdknanhonröies’o.kdiunıntYnepveyacoaueleroegvarlrtargtkeökaeuntieszzpahFgyruy”şkeaeüoazleiyraknmşnrgtarlluiiattöadkTtheırnsneöweıryDtıtdnöçieliktiaüyabrkrtaivlşdimseteyruüotlir,e.eş’pdarnsian OtgrumrelveyureAmeanmıtmdllydeeeİaisYlllarduleöiaAİb”bldmluzpaaiAoirğaşlkeçgnrhualozıatikalml.nmitislrSaı“uaöaleaİımodksrkztmkruilaşiYkuee,alveoamankvedhrvnollıEaiuuunuitmdmdrzılsaouıa,yuumerlmr“at”mkiBhıapzldsueainatıoenTnsslıvı.rdükıaaa2u>kpmi>r1sg.ş..a7oCövyİb’dheHüuerzpl >> CEREN ÇIpLAK DRILLAT 17’de VEDAT ArIk hAEinprplBsCleımdnlauaTiuMşoğıaytüCmtMiğeinrnirnruakarhyadi,kmmlinuaecCyee’rrnhıeıBulnbognu’vamyzaneeerşeiişbrhrdvbkkvkçFauaeaueaserşrtknntaaykikıylalinıeadyaedlıet.ı. >> HİSLMpoİ Tr’ÜdaRKAY >> OLCAY BÜYÜKTAŞ 9’da >> SÜLEYMAN TOSUNOĞLU 12’de >> 12’de >>ORHUN ATMIŞ 16’da devlet uçuracak Tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, geleceğe güvenle baktığını belirterek “Hepimiz büyük Cumhuriyet çadırının içindeyiz” dedi. CHP’deki sıkıntının yüzeysel AKP’dekinin ise yapısal olduğunu ifade eden Deniz Baykal, “Geçen 16 yıl AKP’nin temelini çürüttü, canlandırmak kolay değil. CHP kendisine çekidüzen verirse çok güzel gelişmeler olur” diye konuştu. >> SERTAÇ EŞ 4’te Deniz Baykal içerdeki GAZETECİYE haritayı sordular Cezaevinde bir garip soruşturma Gazeteci Nedim Türfent hakkında, hükümlü bulunduğu cezaevinde Almanca dil öğrenimi kitabının arka kapağından kopardığı dünya haritasında, Türkiye’nin küçük gösterildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Cezaevi idaresi, disiplin kurulu kurarak haritayı araştırdı. Raporda, “Kitapta yer alan harita, küçük ölçekli yapıldığı için bozulması normal” denilerek Türfent hakkındaki soruşturma sona erdirildi. >> MAHMUT ORAL 9’da AİHM’DEN DERS GİBİ KABOĞLU ve Oran KARARI >> 9’da göçmene asker tehdidi ABD Başkanı Trump, yeni bir yaşam için Orta Amerika’dan yola çıkıp sınırı aşmaya çalışan göçmenleri tehdit etti. Trump, “İşgalcileri sınırda askerlerimiz bekliyor” dedi. >> 7’de WWF RAPORU Canlıları yok ettik İnsanlar 44 yılda dünyadaki canlıların yüzde 60’ını yok etti. Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) 59 bilim insanının katkısıyla hazırladığı raporda, insanlığın temiz hava, su ve diğer her şey için mecbur olduğu yaşam ağını tahrip ettiğine işaret ediliyor. >> 16’da 7’den 77’ye Atatürk sevgisi Cumhurbaşkanı “Bu projede Hazine garantisi yok” dese de ga AA rantiyi devlet veriyor. Eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Ferhat Emil, garantiyi veren DHMİ’nin yüzde yüz kamu sermayeli bir kuruluş ol duğunu hatırlattı. Sermaye açığı ol duğunda bunu Hazine kapatıyor. 12 yıl için sembolik 342 milyon Avro yolcu garantisi de eksik bilgi. Verilen yolcu garantisi bir yıl için 316 milyon, 12 yıl için toplam 6.3 milyar Avro. Dış hat giden yolcu için 20, dış hattan gelen transit yolcu için 5 Avro garanti var. >> EMRE DEVECİ 11’de ALBAYRAK’tan KUR İDDİASI: Bir başkentte plan yapıldı Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Gece yarılarına dek süren kutlamalarda çocuklar yorulunca babalarının omuzlarında dinlendi. Fener alayları ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı kutlamalarda, dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleri açıldı. >> 13’te Bütçe komisyonunda konuşan Bakan Berat Albayrak, dövizde yaşanan dalgalanmaların yabancı bir ülkenin başkentinde planlandığını ileri sürdü. Albayrak, “12 Eylül’de bile olmayan bir ekonomik saldırıyla karşılaştık. 10 Ağustos planını yapanlar duvara tosladı” dedi ancak ülke ismi vermekten kaçındı. >> 10’da Yoksulluk onları vurdu30 bini aşkın kadın şiddet gördü, 121 bin çocuk hâkim karşısına çıktı PARKTA İHMAL CAN ALDI İSTANBUL Çekmeköy’de arkadaşlarıyla saklambaç oynarken parktaki trafoya gizlenen 8 yaşındaki Kadir Açık, trafodaki elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Acılı anne fenalık geçirdi. Mahalleli, şikâyet edildiği halde önlem alınmamasına tepki gösterdi. >> 3’te Kadir Açık Cumhurbaşkanlığı Yıllık Raporu’na göre, temel gereksinimlerini karşılayamayan 121 bin çocuk, sosyal desteklerden yararlandı. Bir önceki yıl 135 bin olan çocuk sanık sayısı da 2017’de 120 bin oldu. 30 bini aşkın kadın fiziksel, duygusal, cinsel, eko nomik şiddete uğradığı için bakanlık ya da belediyelerin konukevlerine sığındı. İşsiz kadınlar, erkeklerden daha fazla. >> MUSTAFA ÇAKIR 3’te C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog