Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

16 YEREL YÖNETİMLER Bayraklı Belediye Başkanı Karabağ, vekil adayları eleştirdi: Onlardan başka aday yok mu? 3S0alEıkim 2018 TASARIM: BAHADIR AKTAŞ 29 EKİM COŞKUSU Hİ er yere aday olunmaz! b9Ma5ydraamvusllaevinci“İzmir’de sıkıntılı işler var” diyen Karabağ, inşaat zihniyeti değişmeli dediysyOrbrkieeodHepaniyBzkkiğAalaegeraüao,dmKdettirybn“lakmlaAdeüBaudyuyraNyşahkiezş”ibn.okkamnniştMrulourae”mbliımlnh.barşmpaisall’eizıişöaldarllaıleksyrealmereksteoltkarılrvdrvceritakentClneıiideaiiiavdebannmlneınynnaHellkenidukınieseeydi?KlkpPyikanureadelebevçbiBayiaelnnurçioliüneıekaBnryilıçlkdnllioreçyeaaşaaliçaytsaaiilraanyükbimninnöepaöşBrninkşdaaaknrnkcnitıiatıidrnıteğnamıiaüyglle“kylbkkneça’kehntiobndKrlaöeeiybçişaerapılühaümdlinaaıiilurürbnkrnHkeyyea”r,ıkom“emlstnyroüaysgadıntgvejlareülıkeeeöy.üiBeöıan.lrpvdğrşe,meeeeeiıit SALI 30 EKİM 2018 94. YIL SAYI: 33991 KURUCUSU YUNUS NADİ (19241945) BAŞYAZARLARI NADİR NADİ (19451991) İLHAN SELÇUK (19922010) FİYATI 2.5 TL (KDV içinde) KKTC’DE 3 TL Kentin dokusu deKğişmeliHrkosldtubleyliepiztemaasadsinsıeszıaagaisBscliCşyinımİuoöçlidenayrsvdoeenezlenülunliğytanzienaeççknam.ıarAimiymaurlr.nrinmydyısBrueduimaKüaaziGneçloesdhruçdsovbğkibiekau,iınröd’blzşiıunğanraiirkeeiçr.”şhsirapadsrrkrllKradygııeİetaeiadşvaşnbuk.lieazeabeöerhodrnearaeneaBnmdtağrlylnakciardeırdndbeişchrraudlğabieleıymHieneikiia.ıneylereot,.ilsaeışğanrgYaincym’amnedeği“bdldnıgreennesamesondAelyiaeöe“rinkauçşadldrkkreyaYlynskdımiynain’geeiiğsoarsatntelaeydlanakönleeıaıairimedKiuayreğiçşısr.lşyldvrkaapı“raiiaoclnaıitiu,Eişağneiadİnlykelinmlrroizgmopyağlimraarıaradimminlymyneıraetilrsy”kmbtanalıiaoeanuşrdleieğaraikkdciklglzaganrıescybbsıalğısneiioö”n’meeleediyaiaeçç,onalsdpyçtnmçkdmauıcolğerCvadtrıtaekamaauekeklnkeisaaHohdnserırtçğdrnaıkumiıadağeeriioiiPığşinylinrnasnm.loail’ıasiynienılaiın, Başkan Karabağ, ilçede kadınların ve çocukların yaşama alanları için yürüttüğü Cumhuriyet Kitapları’nda YEREL‘İSzYmÖir 5NBaErcTeloİMna çLıkEarRır ’ 16’da b‘O2onrçlalurayuçoz’k şeyydoPlgtbütietoynütraegrulilulızğuaeu.raklkepğiebirtrlGçdştoşPguoirut2idibit’umnraieertannyueimaaeyanrrurrdeudn.enuçnydteşiöoGeyliegzsmabtelsnnklKekuidieydoaresiydenanla.enlnceleAameeeyaiinraemçrrlvşlnKrbkailkiaitimalkam,beoneuPasynbtgytrraereegmalttaeituieuğeçsikeokabdklğrn,irilairpjtilmneteidza“muaiea“nangldMieekşBnylrdiösıkanebı,ilbzuuökerryartbeyigüanHçıtlnokrühsneylaeirnüraaDolmyarühtızl”eüşknbıdenvüıPzaşdtlymldiaiarkedüvmöliovasiykiğraebr.yyrreoesdaıiiüAi”le.ı,çn5ollerehİlaaAibmldp’eiYkkmıluksrkuibzriadioİııauşköllyriiaılke C İmecesi’nessbsdBtğaceleSieaıiiantnnrbntkbAiiıediin”çydirz.akrıkiedikKaşsezyabeoıbnobyışdsaKnpıltdaşikayeuor.şmaeykaacçlrdtanıkaleıdneatlromareınl.keğlkığiaNakleşKaiurlz,leprys,ae’iyşnıenrbrknııürauludapy,iazbndyeaaşiareoaşpımkeğsyadrtlye,koıaeuinnğo“iryşSmsırtsvtiıniuoiiuanrgreyınyrn,issöaldrokaidtsasırııüneginrrisiry.tsiınnıaaz znAOmmtGiBnkelmtalmramlleiaaeeiiıbiarzzyrntrdiannretdbitçhasliöeibteilnsıeut.niemakynuiöccİdorl”azktKlo,ıereöleoolKmraogoimgabnğs.znkradeldrnöaüitBiaeiaurrahesiude’yrarc’ünllybsiiıeadğdnğöbüa.itaueamkklüeüBaziknantğlseogimrnşanğueubkİue,lnezlerei,rmmie“.ktrkm!tilkhbpİnlzeiKoezeBydaommimudillmernnraosrieerzniieennfırturorni,pukeeertİg,trlrmzdlkaeokokaisrtmtemn“eriaueeunrtartrkıranneuoearmmişzzeeyr5kitsyndlrlris’knaeandeeelastimbBeatptrdğrerkmii.iriiakeyyıkğneire,,lİnyrsdkaeedzaipfrmcnkioieiğmmılkuzikşlğeiyvaiaknğaiıelainyielsıoıutyn.rrionşlrzloieök’rerrBlely,ıiiıaagiz.aryeidbr..uiel rnğrdtnuİzıruhzüiiÜnselımdrşaemamşeçeıEdrçmlenarla”eyDsibaDüeitnızğryrekkdrainuayğü’gclealivesieneancbşanaiiptarişlbecdyüepkilayayrmıteeillk”ihimşaaaiets.b,nbrğoeıdidepbdıdnrudınivirşyailrıimıiüyegklliıeçyğ.miakerfnneefieoPoiibibczbkeşyuzgnatkrkieiüairaliş.YulrienobikmaçyKbn.kİrezddcnitüeiİaiıbrzinmnşyeeuüykbrrdmiiisaağişrnleleiimiodtkarçzpbtnyiun’nşnükiuAeodmiamarzceiulç.rkyedğiaodeısühüsvüşr,adştb,lğüuika,kk“srseePuşynrMrblseıüdey.aüinouedyiysreoBrrfnanvkeakeiiaysu,kndüa.pklağbedRbuenierylmsieide.iilşoonaıİbneısşaua. En büyük bayramda havaalanı kutlaması yapanlara inat yüz binler KARTAL faaliyetlerle öne çıkan belediyecilik yapıyor. gylyylkedielaughümühsamtauymlrnekdreeaykerktteaaereıieailrıloerisdgtypenınkzepshiçdpnlemekenamakdaikitiaalölincçziçitndaeaalerğnygaeeyidlaknsekçtrabikalroöübbeözeieonnaiılre.ilrrnaıpnöşylallrkaıiçmgak.eKlaüşblşr,ıtteöbgezm1zseylııcyamaky.irzanlıçe.eem9enarşddmaeİaüatilllİva8llpstrreınpieynnnlmladıkra.beae6eeır,ıaktşayltlöpBclvandri’abeapay”saddanieniğieilşniçraınavnözrazeakdr,üaimtayeneyzv,raneB“bdşbbpkpraıısotoazGdeeümniaeuemleetblkrlaidrpaeeşdmzlmenk..id.,kmeniiknncalracİutylÖadedelalemnaeömhpüeaonn2riizkzzğnrksayylrrertai.eeeüaoiaeei3,.nrdeevnKnsgnlnnnneanbGbyaiiiaıhımsnzvalhdünildulhnsyeabeareyariuhriigaaecrzdkrhaatnokoaikıebnüsyıterbbtatnbrroaiköieöliaonımğatörüçlşeynengrloalnae4ikğliurtiüşudtgenmntkrlı,ülaatıeeersı dkmrdydgutayondenmıayieiirbvlnaşrİreğliZdıaıazllıaeaçaduneaeeimtrophmrnİğıoğnaurlyııckztmaadn,lidkşterıliemeınktş“rımaeırııakyelknkykEığad’ryeldiodmi’oaladırnraenşasodarandenş’clinttidp”inordnreıisımaeanbçlarığiuıtrdtgğçdıpöluereKbesrğuneoerıripırmueriamıl‘emloeidkllenbünecmşnaazciekds,iüenıeşy.iagyhiagsb,egmlcıdtaüasoeimsiüğ“eueonitelpiğdntıu‘ğaeikçnlsidBeıalelodrgemtcinus.eecencletldbaueoiaSd’mcanennninağrileykkeeakklmted,ğıuuiamkneaKmsrskmmbsıepnyag..ıiaıiyeeutnnıA,zorbkayÜerlutnale.rm,dneoaınrpakçpy.noGgolırbttcşesieitgğBır”tbie,araııyiğytbıluıamuğsetckolrğdnmiıaiemaltışoe,eadbmpesognkrbkyaidvtmeamrueteisağlayoKıiatfrcayrinmİ.eıaanadmyeazazarle,a MALTEPE bMuallutnedpueğBue9le5ddiyaevuBlacşukyaünrıüAyliüKşıldıçü’ızneanrlealdair.ında KllKKrızenkt,yoğıssearuiknntüidnBümvmiKiılıüryntıyddennoıuüşnaeHdlmı.rleaiualkeelklkıt.akıCaKacmetnmçtuuan,vBidanagusıudsm’tlkelusaıbraeulalneı,üamniaaaşçniyrlilirnrçıClrrcnazrşmım,BaeeaadhadltiışiuurlalP“hnclnadikaaubüeitlB.lUmdçievıoyaaerrirrğarY9aearıeteyrilülrpe.hvyıuraevİuaşş5r,er’ellkeseBenöuateebkççlmrr’mÖimalittgldnreenekearSindat”kildıinisaelvenyea’ikctrraeoeKmnadmdaemeıekrışgilvdtntmışea,eedstnllAeüetyuiieadil’iry2diiryynlabilıpçblln.itrenaçlmile9uikıeröMiroaaDkd.retKdıimakbr9raezdkabKeEduauvateızuiuk5ilabeaöuksoeyheöslınaatlaçdt’şuşyrig’nutalddiniymngbeumnalankoltuunviarüdaeönsüğvfcaneıneşdovıldaıcoClruiyiinlğtdemunMuleeüaytnGoüylysuııKnoclidrğnazaıurluak.BemCaMieleağueeuaridpnfrdaımurkrslTendhtşanöıa.akui9şaoulmsütllümuldiranYçkeukk5tğeznnrayzrılehüenatakioıal.rieüdntldApyDdmuşrenanaloGınrühlaileaeateciaüdlğüüAaaatelıil.lyi ŞİŞLİ yŞuişrltiteasşklai rBlaelCeudmiyheuBraiyşektancoı MşkuusstuanfaaSeaşrlıigküel,tti. ctleytOiibvore’omçtmelldsıkeuKatşnesgıpneieyuigk.akrlelüzraialeykcydüudKaianilrrinrielneyakkbeadaa.tbAlnlaenn1avdeK9aavbiçCtdrlara0oaruaöueoDklakEuatınil0ttrzdkkaadfuokmşaüiütgı.şitDtnuuntliğnylrşeüıamyglhkdklrldeoaldeauırruaaeuaslayğılyarıeşlb’nküdrönşannauCşvieabakeysyıckulloeiudadşpuolnaeŞanvnöelmkr“iü’srvltdğilenedzMçşimaaşza1beıhgurilzlknemabşliu0inuiuiün”en’nunışrıady.smrrırkldatdClnğsiueect.YbelyıteaeaııadlHerzKnıiımzeaçclrfdld.haıTdPeautroyneMiıÇnüs’ıü.nı.’taŞik.KılleleüyiraziŞşkkailCekeşdşuklnrMaeuaimıtlşşlmuğarkyinbilrkatluığdımahmüai’MitaiadnsinınayaamKnğylhıoatıearlşmrdıeahiAbmusnsağy,akfnŞeaaüıtarzldesakaaauitlidlŞnyyaakcşlağrttbaSüıKaeinno,lıürlkaşinriaaktdoıanşr.ın’aykınntçı ı BÜYÜKÇEKMECE KılıçdaroPğ2e9dallalrCuumhu’rinyetiçidn anAtatürk Anıtı’na çelenk Anıtkabir’e, alanlara, caddelere ve Anadolu’nun tozlu köy yollarına aktı destK eKKakdıköy’de Cumhuriyet coşkusu 2ldrAaynyreKKsıdtııÖıntnaMsld,rnanaaaeaosııdoKrazv,trlelntklittaınabucKB’eyvkKapaannrıiaedelbmplrAataasVyBİaİlraruBsdasudleesmçettçlenaltraaniaaidşdeBektlim’lyakckdvlmleiaiuileelykleriıiBlFeaiıldkla.altn’aaeeyneedİaalimhsddmyuSrkrştdalMBiisıüaeaöravk,ıkiısa’at2yyaznrsöiarAAultşnsa9eeeriınğaÖtnknşabytBnnsıKoşEraaıyuıdzi’9MliaelanpktnegCal’Mudşaü5nümıilıunrınmuuklrün.creOldaekaaiamkmzyilocmlakynuhCnpeeıAAlkhltariı.kbnmurtsDYıukuunnlkDuölmadvçnaşeerÜıeıurtrşreiaıurmsmnuyh.re.tıyldd’nıalnAdelAuçernÇaauiııyuarmaotirretlsmleş.,etac;inaıykBçlKıAclynKıKraante,eaeaiıasünrla,aloCbtaratşırarrsaröktiHk,iaPl bytllbeiaüuritdzslbluliiielkakşerşltlreeculaterD.lidieknlbEıa.riiikşnnmsAiieim,tkoağaCllleiuşaC’unteşrumıtihknmuAihorrtohurdaBtrurueşteiryağejliieekyuhitdelçiarktiMi’şynodBaeree7atsyge’yiyddejrüiaelartezçnunmleeıBr’7ıukrnics0kyldeeiu’kaeştATAŞEHİR rrydakiiayyaroPlşeanCertrtstauoayeıcnkmfayjoe,dinşşhsBçaaıkyuoada6uorctılisnı.ayukuAenekinlldttloaaubaMmrşiaAsseeeiothkyktanridlarşeeadbeltvinaçuhkeırili’ldrpDneh’uaddroed.reağrkeknubuneibrAssmuaitnckşaiunllşeaamietkryhldaheiınrun yBsaie”nlekı dosdiıanyredaseeı,ökBrCnöiaHcygşePekBkraeGçinlegeeıkündAlneieyylşkeB“tuCiba.ruitşKnkmNoaasnuhnıshubeYoriarağyehrleudçKt’ıenmaGsudeicnnıckıldeaöey OsktraiıarnnkStiıebelddsuyoıtli.rltdİaMlTusBoürıardzvuşiueknkğsM,aueAneveıyehtCkrkmulaientenrltEaiinknrEdtbreKodeağeKlefdmatduadinsıyvkaceeöhıobyCnğaeOHlhudPaçaldedİsaı. CÖFuğmrehnucriilyeerdt esnergisibğkrEllzmerailaoiYğrrenierenryFlııaıraaımlceynMıiekşrrnjia,kItaee”selşdVeanöyOeesçlfkıaekkrıaiyiIovrlkikmşi’rrslC,tnzetcriguıılavkIiilradiuursynelekaelrdeamapğOedrl,amfeç,rfaupefskhaıMabınırelanenuröuodrtikessrkodralrğılyleltg.mikilakılayyıroeuÖytirubentlleaıellşeeselainğktNebrahepnkc”o,rçnoçiallieknşiceySlılvzoyukea“ainuorekıeIaakşmrnircşmrlrl,irtVetaı.iggnmapklukhaernairiklaürnlsşauıuakreu,riısilErnpf,,hnzıflilşhıdlaFAyeealeıç(e“aMurkerzmFycaskzri.ıtMautVdrellıöeiıırlezşmearlVyğnmaGaklmdneai)hdğnnaaışraIu9ıailş,ka,5ık. cCouşmkuhyulraiykeuttBlaanydrıamıtCöurmenheurBiyüeytükMçeeykdmaencı’nedlilaedr üdzeeinlglei gneönsterdi. tyrmişıkmilraCllByedipaaınunmeitrkKluekeraacrmiaiatıdclrzoatmulcyşeaebkrDiaeeoıyltrleBtğri,damkvhvoanrnKmi’KıaÖTn.iredaaunmka.uaıaKyücaHm9penzroısBohtlryıriiokekassllıayakkeümEaükntyamlariöeesme,uiyymka,,dımmyoytaatlbBenüutiısgtaeılknmkaı’MircelükmtıiBümkn.ınuyiaaaCğdçkyAtniüıTeadlamnCnıönıüeillutüyykö’ys.aeasınerukkmülıngdi9rirrıeaAdçbmmçeiıiDküpa5vlnnnhialarekngçnbnanerh’eliiunkiekdge.edratınocukrl’hvmtereerMkanyeiceltraiieçayabçmnöimdiekbtCyeeeklrKrierBekayctoaeuihektueaakmıvküeikntltgcllmotnnnyedeöiyleuekeBsylBeiamBşöCüerent’açşiöuarneeedlütntkruaaibcnnyiidnlinlDeyüç.lÖendmnkiureueıilüemeKa.deiaiCblzmlni.BhükkegmmlKrmiaeüuüeyBuçiümböiyalugynmeniı,ıevrüyesrmb’rüteeienüCeDkküdytlytBhakraceıaomükeıurçinşuykavnmelrk.lckçtmielaaşru,iedşa9aMloeçiGkaşBktetiykcayhml5aeşklalaçareaeeiaaneunkn’ieyrtihnşn Cumhuriyet ce g“yilCieüşukztiemnVlhaibmkuirfreıi’na CMYB sevgIsI 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Resmi törenin ardından Anıtkabir doldu taştı. 7’den 70’e yüz binlerce yurttaş, yurdun dört bir yanında Atatürk’e bağlılığını haykırdı. Denizde ve karada 95. yılı kutlayan yurttaşlar, coşkularını gece de fener alaylarıyla sürdürdü. Ankara’da gazetemiz ve Yenimahalle Belediyesi’nin birlikte düzenlediği etkinlikte de Cumhuriyet sevdalıları buluştu. >> 345’te girişim. Hepimizin, herkesin destek olması gerekiyor. Cumhuriyet gazetesini yaşatmak gerek. Biz de katılacağız imeceye. Herkesin, hepimizin desteklemesi gere ken bir imece...” Tarihi kampanya çağrısı >> 2’de NECATİ SAVAŞ KADIKÖY AA KOCAMAN YÜREKLER Kahramanmaraş Göksun’a bağlı Ericek İlkokulu’ndaki öğrenciler, Atatürk sevgisini Berit Dağı’na taşıdı. İstanbul Havalimanı’nı iktidar açtı. Muhalefet ne törene ne resepsiyona katıldı Yalnız açılış Cumhuriyet Bayramı’na denk getirilen yeni havalimanının 2 pisti ve terminal binası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 50’ye yakın devlet temsilcisinin katılımıyla açıldı. Erdoğan, havalimanının adını “İstanbul” olarak açıkladı. Erdoğan’a yakın şarkıcı, oyuncu ve sporcunun hazır bulunduğu açılışa muhalefet parti liderleri ve MHP lideri Bahçeli katılmadı. Yeni havalimanından ilk etapta Ankara, Antalya, İzmir, KKTC ve Azerbaycan’a uçuş yapılacak. >> 5’te istanbul’da resepsiyon 95 yıl sonra bir ilk yaşandı 95 yıllık Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir 29 Ekim resepsiyonu başkent Ankara dışında yapıldı. İstanbul’da yeni havalimanının açılışının ardından davetliler, dış hatlar giden yolcu katındaki Cumhuriyet resepsiyonuna katıldı. Erdoğan yabancı konuklar onuruna yemek verdi. >> 5’te AA ‘Şantiyede olmayız’ Anıtkabir’deki törende hazır bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul’daki açılış ve resepsiyona katılmadı. Akşener, “Devleti aile şirketi sandıkları için, Türk milletinin törenini canlarının istediği yere taşıyorlar. Rantiyecilerin şantiyesinde olmayacağız” dedi. >> 4’te UÇAK SİMÜLASYONLA KALKTI Yeni havalimanındaki törene eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Tansu Çiller, siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki liderler, kürsüdeki dümeni hareket ettirip dev ekrana simülasyonla yansıtılan uçağı havalandırdı ve havalimanının ilk fazını açtı. >> SAYFA NO: 89’da ALTAN ÖYMEN’LE DÜNDEN BUGÜNE 76 yıl önce yargıladık Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının benzeri 1942’de Ankara’da yaşandı. Almanya Büyükelçisi Von Papen’e bombalı saldırı düzenlendi. Sorumluların İstanbul’daki Rus Konsolosluğu’nda olduğu tespit edilince polis binayı kuşattı. 10 gün süren tartışmaların ardından teslim edilen şüpheliler Türkiye’de yargılandı ve ceza aldı. >> MİYASE İLKNUR’un yazı dizisi 7’de OY KAYBININ SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİ Merkel görevi bırakıyor Almanya’nın Hessen eyaletinde partisi CDU’nun birinci olmasına karşın yüzde 11.3’lük oy kaybına uğraması üzerine Başbakan Angela Merkel, yeniden aday olmayacağını duyurdu. 18 yıldan beri CDU liderliğini yürüten Merkel, “başarısızlığın tüm sorumluluğunu kabul ettiğini, hükümetin güvenilirliğini kaybettiğini” belirtti. >> 10’da İNTİHAR BULGUSU YOK Çet’in ölümü aydınlanıyor Şule Çet, Ankara’da lüks bir plazanın 20. katından düşerek öldü. İntihar olduğu ileri sürüldü. Adli tıp raporunda, Çet’in tırnaklarından alınan dokunun, Çet’in patronu Aksu’nun arkadaşı şüpheli Berk Akand’a ait olduğu saptandı. >> SEYHAN AVŞAR 13’te Şule Çet ÇOCUK BAKIMI ZORLUYOR Kadın işten eve itiliyor 15 yaş üzerinde ve işgücü piyasasında olmayan kadınların yarısından fazlası girdiği işte kalıcı olamadı. TÜİK ve BETAM verilerine göre, 11 milyona yakın kadının 5.5 milyonu eve dönmek zorunda kaldı. Beş kadından dördü evlendiği için işten ayrılıyor. >> ŞEHRİBAN KIRAÇ 11’de 11 KASIM İSTANBUL MARATONU Bu koşuyu iyilik kazanacak Kimi, hayatında bir müzik aleti görmeyenler, kimi otistik, kimi de cezaevindeki çocukların gereksinimi için koşacak. İstanbul Maratonu’nda isteyen koşucu, desteklemek istediği sivil toplum kuruluşu adına koşarak farkındalık ve kaynak yaratacak. >> FİGEN ATALAY 18’de F.BAHÇE’DE GÜNDEm COMOLLI Cocu gitti fırtına dinmedi Fenerbahçe’de, teknik direktör Cocu’nun görevden alınmasının ardından sportif direktör Comolli’nin durumu tartışılıyor. Camiada, Comolli’nin gönderilmesi gerektiği dile getirilirken teknik direktörlük için Portekizli Jardim ve Tayfun Korkut’un adı geçiyor. >> HİLMİ TÜRKAY Spor’da Endonezya’da uçak faciası: 189 kişi öldü Endonezya’da içinde 189 kişi bulunan uçak, Cakarta Pangkal Pinang seferi için havalandıktan kısa süre sonra denize düştü. Kazada kurtulan olmadığı, uçakta 23 üst düzey hükümet yetkilisinin bulunduğu belirtildi. >>10’da C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog