Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

ÇEVRE EPOSTA: hazal.ocak@cumhuriyet.com.tr 26 EkCimU2M0A18 Nükleer santral planlanan İnceburun’da kesilen ağaç sayısı 650 bini aştı8 CCumhuriyet Kitapları’nda CUMA 2 6 EKİM 2018 94. YIL SAYI: 33987 KURUCUSUIYUNUmS NADİ (1924194e5) BAŞYAZARLcARI NADİR NADeİ (19451991) İLsHAN SELÇUKI(19922010) kçöBoüurgrDkuüanütmlmşeFİüYpraAninaTscIiınn2ei.çy5çaiTDnLaeC(ğKiçDrUrnVtıseMieTçıdinnAğOdıreiRv,.)KİkeKBHKa(TuİaCCdK’çDtıunEAüıkm3ÖBmMŞkağTşyrkeLhuanPüyeochrueluArkuysareoinkNiliz…uly. kkÇHYeSşlıSimEElGAPtaGbRIVRElnrNıaEOizNRırCsPIavEEçNOtkAUeCiasukSEM’ÇTotğArEPsNelAAanri1Y1vınDrdĞFEAiCkıVl)AvıŞar,tRUİRa.GSoAK.lIMe.EzISTptEgBnIHlÇaleAU>uiĞUntI>RçGymüI2R: ’ÜrdİGbYOkBe‘iiGNçüzTEienenleoeTyrcrşVa’eedTğtaEiemyErıziz’‘KDIEŞĞGİŞEİLKİYLİOĞRİ ’İÇAİSNLIBNİDRAUİYKALRİMI KKAAZRDŞAI AĞYLAAĞRIARKEAS’LEKTIdklmBebncobaetgelenvaaaeeab“natrktesütbmadogişşbŞsYnçknbmnievuyumnuynrVsorhkıışreıshiovaaie“boı,eslrıla?nyiytimeaYnsaşleseraumi.cötçteKeaceucddarHıdcsnrarönvigMcuöeelövynıuaesmymapkneKıSseÇavrkmlalu…ndldatsaeaökniazinyauzbeduidyşaçeednd“aebhaz…dgüruuebkğkklıdağdoaakrmhrdkzaiaEvılva:iı,higKinreEşhlnar?yeeül?emekedenyds).iderkenntiaıeshaeıiDrıLyçrrıbemurbsrigsndartlylemuıaBrimğDen,ına”kydomiuermyıeaiuaaaczBarbüeiiaÇumeçkpcadhıtkvkYo.oiğıGtma,bkouzdinoCrdeeadmcenbleoe“kmgkdimtnaoabtynsrıron.kiiaemmeraşb?ehaiznükmımeöbeii.uaotaBtirndğeuuaoyibyütlOiiçYrçkmseemkişsaaoiİi.rrucgesüauaykröiluoreiiasBalnğpl:pbbpldsava(çüte“uClbmoddtzeSannaaaimyğn?kuaakaknlyoıkukdkiaauinlnsamiirBkhkdramioeeDvyryrcaieğşpmy,mlcnmrnozyruiınsyhıiseak,aaioonynaezabadidonrlgaaaamhlarşeçrincnşaablsraamsiimuğçl”smaknUieıvtakşehraraekeaya,sreümoeıazmOz.taeiaaıeaattl.drçirakremüuşoe,eksskueaşrybptınrnirruoemmoekeuannirnulı.dhaiideıricıemiretcryıadiaar’süşuvnriscanğabşızor.rpmlenknçuuimhmra.naksŞrd.umiekaiksriusnznzımBzbsçdşsraeıely…rbneiyıll’ğİazuemiradılaybrmaoimamyİsmrizaçearyşuyiuysbilhnvı,iaıylaeuel,imfoananaamğvSiaahızae’pdziudayli…aiıomamaa)Ayomeysbalamlaaagidi,eruuursaıelzeielamımnleooyosılnisbeaimradedeerkiçkiumttr“bcelraanhaesdkdrbtğufşainlıaoyleinirıaoınünrnar)nnnlrsgikbsiaymddnnnn.dumetno,dra.ızkanimadrrnlnhmTmzhduebçasoralaaunaıernüirşı,”uuçlçanaaıkrziaidd“aSedtterbalriiuoueadıealnutvble:renöehialuuand“vtduhebr”eannnlAdriykmsmbaluaioiled(o.idkrikekscmuaeSgai,lnıaöçokrlandımmşyşııytykaeeuiımmaysyşs,iznaidlEıyyaerkerhşıiadyarimaryak,nbaiıueeunacbrrsazaaçnkaar,mŞzctngunuanuhnrLzabkah”dkyaolgkaneıiaubeıokiiarüğsaryeıkmamvyahe(ayaeonozly”nimlmzabnnyynveıuanbuybsmliışiayygu?ziycehkekğömınarrii.laş.aodiisruoçöleilıaş“1şynançrrhhuauü.mnsnadahvmtmau”boısileidrvıinaknç“tşsddçiulkgsuyaakuzaeçü.ğaasi…miadruain,kiariDiBr,vuamaO,rvsşbkiererı“ıeeârnmalznkH,rballzha:EalsştemkerSeü,la.lbiatkuebaataı.eıamıagarraeraiernudletYalshnöuadlkzaıdyeDeeeagamznydrankgn,malalkankuüün’seıuiuğcaueagleltekYegmmmiymnmğşhernnâaaoğt2aMlsa”tiarğdamy?eelkliubraenntananiheri,yuöiislıhmhktaçmeaeenrıdndrıiaıyemrmryvyteueklknnmıaüvlımbnaaaaeenüakşeıedınlsammcıebrlndzaabeavlnırikne,ıunüeieibieilnbbydğh,aondrkilvareyçnadaüüiSradenikrk’mltprsisyyimyvaımkgşdtrRiipesirbtraseaaalahuynçatiammünkenaaıaeerieiaymnznrysliıddzveılteubraıriucmyaüruapıi.snazsdelue,afaküaneeızvsymolıem(?tbırryavadkbşyneânieere:le.ehacanynoakaeımterndmahlaakyiedünreseşnumıy.e.iedyiietslrnMtr.redsrvs.aenürnzobyert’şıeneitcakzseğgne.ieakniviülrAmt“uşrauaıyaşdtcbsaâdduanadtsoaPadkgzouaeşrkiuiğşüBnİhneeaeğirş.En(eBıaker)hoerggneagrab.eeİnbeydndBtüzAcsüsıkm,lbk,kldarnva?en”kegltinaühyeriiurlmyleuio,a,uaalnnçkainua”ayitşaımaıreıbthosyomavzlkğağ?dıhielmıMöeihm.utukadeieneddlhDeyemuoAhü,ailimdca’aeiein:fyapleömabcrçhskhlsanrireytmklzgıiemllmdedaşnenadmşriaeıaddYkblrdinkotlnşnükrmnidedkaeıeedklrye,cymfeya.ğarHtaaleaubryüeariağseemayilidçyoekiıiernnalessdrerâra?eui)kToierayueieeier,nurbüdahadrnaaaokneii(eomkadahtrkhavlokzlrkıa.lltdphtoidenmnii)nekiiakkıenıy.ieamikörıkitLrnmeğsauaü?aaizkslhiidien,pn(ltlıdyİkanalo1r,e“kmipülsşsnduyahgbereeamsnghedlyizvaebndaSikiuriaan,msdags.eyynedsiyaiPlnndk’admılieisyaovzs.bşncmi.şsaatsfaiıadeteaerytüunıaermişceukne2elizir”lögaai,’ammalgıvimealeae”,zai,ıkıehş.elbruseerlmrylmaiecıka.itysaoze.ç”siovröoayabnsi”şiynigkğanrehlrykaay)aenümlinaımüDerslaBuaamrzlıvtnylbd“iıuıeus,salrısald,bse1dnnsıylüklogıasşmıekkbneaBudPıeujeliıettırbıtt6kbüi“nyuıadaarıleieegnleaMiifesn,.rntromenkmmleüsmYnrmpe5nğirausrçapan,ikadare“nemkarşüıolierdğeaSluitü0neaaÇtçkaianitionaaliasinrpidgsnlfnyaiıünhintzal.üelğaoanrksSMbayİieıelgManeginoküBdkkrkhaTnkragbbabıklaiçonnibyetnmnaniceuesraağöilrütiüeiörğirtöeoikçacıırnrlnmtmçhondsolieapl..yntanrtdhnınlp’irgaeare“lrmiıbkıdleçuiömkmSlRaignnlglbplndduGkıŞtiePdyke’ıarğelerçpeeıa1anİidluaunzdüeğiinoiGaiteekankurrdsilüoçalanrnlgperolkeonygiy1dninaüeheçlrulvenuadülakkmmcpvliireearnnaeddlrırvörtlöğrculeueyşoaktırnnl,’mmlreaseekriaraağr.eareguşoeekudtntov”bisZeeinüi’lgerdÖpieaşuealüeSietlerllelğnnvsinrtuaBrenrörazjtlanlnebbagüadiikkueeöaeeHşacptprtoyiiteltbeakaFmeşilzdiakmaniırŞNdıanmiönprknldğekaurtty’kydeenrbeŞylnığğlnsbranmsınrrmmdaieüıupmataiüktpiialülenaiıülreokiaedzariüoüiiaıiüKiksbiaenrgpruımmaıinnilltkrryrsmerynieauiçkllüjltkçiyyspnrnatekadyıKarşkalszeGeğakıRkiüüehıntnhoüsPöeaoucueOituöhnnkntrrooeünuitsnöyüeeliüdydla.p,ysnaiiıesyletlımnetncuriaakRarlkülyşnelkrone’alnytn.tmdmcalzaücüeklaiea.i“oord.tomoide’op.erljillevrcelaaynlpngityalDldleEacahelvsaekmDazrrleMiriuraanaanıleBeiglüprateeküaparleAögsldğ’uaiatuasltarifnem.neaeeaeldit,relı.uaödeytdlirbyka.ömişereaiKpıilaenkespınnca“dmArkkatkpüimvrerııAnzzl:blüirğşılkoirbbntitDtlnuınn(ğeiamsaailüadadgğabrnnkaekemusenSeiiluyıErlmknluaKanatnspazjndbkrğamrpünkseeaıeklitumaklebüaoşknaiiantaMlkuakrdaeşvlaeçrıaiiiruklnnnetıabelşmsrireüknprcterpr.lİReoaaıurnodrrteınelieikertpitzuusıjidstyettlçOlrmaaıtrtŞlaiellsakrçdlmlltzşeatıiyıauarkienleaaımolumnaüdaaeenndltkrnrkoiva)ö,ğanripindsomgilemyigarığmyrrrıaeylrnuuğüieeğlnyebklıoaayksolekaivrıiıkedıezşauttığlıabutnlrubimtenrlrsaanıimdaiırnceoa.aiieregnalanelikissrElnüuEödlırninusşeneteolrşeıulzterriaıygn:talmıiskieealleSılnşlel.rbpyktmil”ukıiemgıkrrçerTanıeıeniınpmikkDrsdnmennildielolspm.nelsinretkriüeı”ıiatKetaGkelıtukrteuaaçhlleetükpaılaonrtşendrırinai:üetekcimt,ermdğıdiğlsuliımamyaurlozredardçringiıtagıitsrlıpçneoelaykkreğsiueuleold?arıöarelaaltmeloesnılekv”ırlrleğntlşaerğztfelknodriadsraitteiıNıareoliunenSnriıayrika.jnieerıeniirnndkvrlaiimilGalltlrlivnsdeinöeedaeilsdytiSenadenmoaünabeer’niip,dnmiivt:iynrlatlrnooDlSidmağaMapüei2eh“üdnmstnigllün‘iırtNaıimpÖlrgaz0maıaayaoAknü”daiiüçkaknıNliTtinoürkcrk(disamküaenttakolşRlimbMtbdıKybçhıvairlaarenstaflm(carküiandvüğakpnlTGliçiiiuKeDıiıdrğkoeşülpeğralrtatrkeŞekşüunzyimırlkoüoelioTSınsnlieiiıiinlanttıtrlNEeeeeçdançişskllagentrsblüunlnhkakGoykaietoarieaahEuepdeoeyrruerkcerakitölrleGkoeürKpkfGkcayerinledavntaılredeka,lnaknainayeneeuyzgssiyiaanybneitaesl,SeAhrNfrıkttöfisdzrtlibıüetaöyekeneğufyyaıyeküti.d“uııiç(aldoaa’yatnnkğalhideitTurnsnTılnktadkİhodıkrauooynyksştsaoRazllelkiddckiğawaiaıakiLrdteaerisoirainkdvitnennrcel.fe.tneytiaçerllg)hnsibğniö.Aerrıuriaiüçae”rıamBioaiktRdalükşdYnoaeltsepyt)uaışştrnikkcnüaplişrğk”lNuğtulüsk.ieerolaneronübıadzlltatyOinalÜiiıaöglkuualdiaaöeıderyemMsrroymımAtgıaedşdanagrpkigyeeiarknolnbsetolzçilötrmdklasamçliaepsnıgeıeaiunaaisrCözaüeddutael.oğirazeıniemlbTilmıseiidlröeeırrnekmrnvyiAyinüytieuiankeğyrğAsşabmiştişnaylnriülrdilplemlaısyalecadiisdmneöeığealamieçlriiaMnnaünKtniiyçmkröşlıesetllrcfneiktzr.üıuçiaüeearılzy,ea“enıcflabıllükevanık”’kaüıaıgnoSridkm)dasbzWnneA“lnkamosısğianendtilrhykükıaşdkkWfayiersüiaTabııafylkeltitlgsşşlŞlanioşiltıidhrysaeşealeillıeötrğnenrınligşharioirsanılietbnmkaseğeküuvmodselodirinır,altnktikdatmieznya,gkşrçloinükkoeaağkpekoiearmsietsnGaealeabsy.rerkitkkebirned.rlruitdrnraiaetllitonluteaauanlirkpriaikrrneBaaieniteikvtovürmrlmzmskiaiorpluresiunnğuuaaeyaıszpilyei;yCrineirrrüeçnnheşsdytmeypCaadzzıhoösrziYeeriumödayoesşkrzokilareoyecmyiüdld.dzyKaağfeasaasanıvağlklmikvyımrarüşaaiıiüğKlelSkdaksiiPickkaiieğkçleSraiıae.öşpekdiussnalfiizmniaüiıaıiatrlyreizephrrinnnnirlkgnekdiaıannoekne.mrayaamnlbngıbküiibasloiniaıondjotionnznbrğiosthıeeytgçmopaebearainrpdndaiaiitcüihyksylolü.dşöşaşlkd6ğüinGbisil’keleaedküluuri1bgavaas,urkeğntzeeçünş9aed5ıtylimrlndlküımrısktiküzr,elövün“mdğıaıirabenarkrn5rnaçenfPya0eyetonsaneledeSia“riryaıayvğudentoıtl0lanboteparğautleznmattBetniütalüylıclyzeiçüngbiaodraalal’şmnröıeainiığen5nrdrrygsaöiırlrmalşgiıkelals.lrreeçtreiıbayarrllaaszvpühtadkıüeleeı1enaionüinnöyatlsiganlihMlçöoktkurniceır,rtıiğekikliniıaiaay’üprabukkylı..deedkit2iüılniknkdlgninnzekkayrniiydtrlceizneonşaduaMkdğBa0bonsycenaalumüalö.coiNioceıeşeaeaüldlPrheeioibyahu5nelnöiauöirener‘aAikinandatsrtk.kladgekkdGçrnrıohl0iuumküamkbmillarrzyüeaçlgışe.klömrKkoıliiEifg2eeie.ltvttlşinemSezlzakb.arkpitıayğrBrmdiriiejığdieddbdneSean,celıniknmgraenmnoyeinıYezimagbtiyzureislresarliiarheiasddşp,aıllaöçaiasalcoaer.ed.çrnıelvvüiloikktibeloçkeöti”aa“iosoentmrelillacnaesmlari8W,delliearazİiedzkielnınodamtçnutinkdrmitlıkyaakbreljyua”idanmçdeöraaymnresveelemeüamiaokieenvbduasliiaeğmcresnaiaçenbaidormydidnskkeanrşzninvakiçüiintşiendlarneiaılsşes’önötirsimeyanmilyrakkliriideiakkeckisnylğuoçiimğtAtgtulranyargdaa.ababçğlrvkertruelüregeZdh”aesıreaeiereebelrğialahoaikidaueiauhkenlnemlleusieryUarertçyn.aalrtlaislenavsyicmulkineiçdibadrmltkaniorkilmkcheynıkrğikldöçlerilvzleaıaslniöhilihtlu.eenoliecuadiaaikaairialeayevidekairadsnnadkrdyaeMrprsotindlemlelryhyaaneldauıdelitdldelğv.ausoılzkmanaıivldvağidazütAainıenaiieBirnkllypcpnad.eoiirigaaürlhdnarr.taoienssafaaşdiElaeözrp.açşklyacataysğlkıinvlüğkğtrüİreadeezakaisukagm”ıeaknneenlrlrknaalnaüıayrlrdiü.deibmtlçlakeaörüzıi,rlrdlnesüia.r nükleer gagkperesöaaıdlarğzkaeiniylacetveçkarrelekiaaçsklrabodiayğlörelaaaadlnnkçı. Yurttaşlar, ÇED topla tısını yaptırmadı. jEdoliöKsiosltmımlrnaŞnÇı.tkdaiilrtstloaınüci“iBeieSzEiualanyydnKdedkDsönDğaekaopeoÇııakira.luanRtilernrırgünıezitlğhpı.BkknutğEmiliedlvgrml.arETeuezeöiaSatoarüsalH.dsusrrlurekalğjtvgniklipaıGirneatieı’s’rleeeyvtnnnktraaylüıbniouoHokemnsidiribrsnnadknpkjıırtıaaiaöneŞKiseaeuilsllevt(revaaklsışetntzRRümgeknkrrCnıreii.hellainEEeoabııttimeöunaKimnnRçlüSSytsıiresnnmçzııaice’ireE’)ln7dıiesrıeıdızikdnSlmihtMltt(za5iduirÇyÇoelsHipuakaikyakyeeEabmapErErtramalğuuBrotoainydeülDDyykepailrşbrjapsranenaıede)renıirıkeslsltvreügn”tnunamzstıükaDıeön’RiıiınM.iiüznsnrnynfraçaübgüDatareıedalednıyeneeirızddcscyaappğyaaııcglriıüeoğeğiÇaıtdnnçrndirâRlanılğınyteaieedlnıb’arvEnalenşieknvrnaaEeaESmernapitrlsıirşdıkne’dşednkreonilbabyroişeisaisuadclerndlaeöeittrekilaelmaeerllenlaegkstiteut lGağraindEdzoalyıötaaünke,roriknçıağiiİrknnmthzdidüuBsenaamaaaiinz’Mprpdl”vkvşüikekotreMeeıadıa’unlbmimrraAlenrİişieÇlzbcundılaeılzmaMaöeliiihna,mr.nğlviltieaçgdsirıe“raçnlzıetoeÇllnİMsei.eaedZğ’EınKdelnmPeMiaeDpldirolomğrdkeealİemialigRneatnğanınvzbesviea’tis,e/elruaiçav“yeygkAdlbBnuCouakekiallaarönşukalliegieğnlaubınMsmgundclciiiıkelÜmleçeaahaioAarğiğhhykdu’rikllniniiekam.aımlrir.edşienlBinkaPyBiiiriinbrzçınezous”oieil2litnüeıçckkvk8,rriaaleni EÜLKmE TARsİHİNİNaEN BÜlYÜK RsANT IO.YzUNLARI.INhIN BOaYUTUNnU AÇeIKLIYOtRUZCMYB ADIM ADIM RANT GERÇEĞİ Cumhuriyet, İstanbul’a yapılan ihanetin dosyasına ulaştı. Dosyaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıklar, mega inşaat projeleri için imar planlarını değiştirdi. Emsal değişiklikleri ve ayrıcalıklı planlarla kentte betonlaşmanın önü açıldı. 12.4 MİLYON METREKARE FAZLA Dosyada incelenen 76 projede kendilerine tanınan ayrıcalıklı imar haklarıyla yetinmediği ortaya çıkan şirketlerin, sadece İstanbul’da 12.4 milyon metrekare fazladan inşaat yaptığı tespit edildi. Bu sayede elde edilen haksız kazancın toplamı 240 milyar lirayı buldu. KİM, NASIL GÖZ YUMDU? Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıkların bu tabloya nasıl göz yumduğu soru işareti oluşturuyor. İBB’den gazetemize yapılan açıklamada “İmar planları ve değişiklikleri, imar mevzuatı çerçevesinde yapılmıştır. Bütün kararlar, yargı denetimine tabidir” denildi. 240 MLİİLRYAAR Vedat ARIK soylu ile çelebi arasında sert tartışma FETÖ mağdurunu hedef gösterdi İçişleri Bakanı Soylu ile TSK’deki uygulamaları an FETÖ’nün Ergenekon kum latırken “Hani FETÖ’yle mü pasında hapis yatan CHP’li cadele ediliyordu” diye so Mehmet Ali Çelebi arasın ran Çelebi’nin Soylu’ya yanı da FETÖ tartışması yaşandı. tı sert oldu. Çelebi, FETÖ yü Soylu, Çelebi’nin 15 Temmuz zünden 4 yıl hapis yattığı eleştirisi üzerine “FETÖ’cüler nı anımsatarak “Sende tutar gibi davranıyor” dedi. bende tutmaz” dedi. >> 5’te AF ÖRGÜTÜ’NE SUNULAN KHK TAKVİMİ Adalet 2020’de belki gelebilir! İthal doktor makbul Sosyal medya paylaşımları üzerinden fişlenen hekimlerin atanmadığı, yerlerini yabancı hekimlerin aldığı belirtildi. Eylülde, aile sağlığı merkezlerine atanan 78 hekimden sadece 21’i TC yurttaşı. >> 6’da Uluslararası Af Örgütü’nün raporunda OHAL Komisyonu’nun hukuk sunma kapasitesi olmadığı, ihraçları onaylayan bir mekanizmaya dönüştüğü vurgulandı. Adalet Bakanlığı da dosya incelemelerinin Temmuz 2020’de bitirilebileceğini öngörüyor. >> SİNAN TARTANOĞLU 9’da UEFA LİGİ Avrupa’da 3 puan yok UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe deplasmanda 20 geriye düştüğü maçta Anderlecht ile 22 berabere kaldı. Beşiktaş ise evinde Genk’e 42 mağlup oldu. SiyahBeyazlı taraftarlar futbolculara tepki gösterdi. Akhisarspor İspanya’da Sevilla’ya 60 yenildi. >> Spor’da Gar değil sanat müzesi Haydarpaşa Garı çevresindeki kazılarda boynunda kolyesi olan bin yaşında bir iskelet bulundu. Kazılarda Bizans dönemine ait bir çeşmeye de ulaşıldı. >> 14’te >> HAZAL OCAK’IN ARAŞTIRMASI 7’de CHP ‘sağ kesiminİttifakın bitmesiyle eli güçlenen CHP, ‘kucaklayıcı söylem’i benimsedi dili’ ifadesini çizdi REUTERS CHP’nin yerel seçim strateji belgesinden, tepki çeken “Entelektüel, akademik ve elitisit bariyerleri aşıp, sağ partilere oy veren büyük kesimin diliyle konuşma” ifadesi çıkarıldı. Bu ifade “Toplumun bütün kesimlerine hitap eden dil” olarak değiştirildi. AKPMHP ittifakının dağılmasıyla CHP’nin Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, Hatay, Çanakkale, Sinop, Yalova ve Zonguldak’ta elinin güçlendiği belirtildi. Antalya’nın da CHP’ye geçebileceği konuşuluyor. >> MAHMUT LICALI/SELDA GÜNEYSU 45’te Yol arkadaşı yastığı oldu Ülkelerindeki şiddet ve yoksulluktan kaçarak, ABD’ye sığınmak isteyen Honduraslı binlerce göçmen, günlerdir zorlu bir yolculuk yapıyor. Ailesiyle daha iyi bir yaşam umu duyla yola çıkan küçük kız da yorgunluğunu yumuşak bir yataktaymışçasına atıyor. Ba şını koyduğu yastık da bu zorlu yolculukta ona yoldaş olan bebeği... >> 13’te SURİYE SINIRINDA FACİA: 6 GÖÇMEN SELE KAPILDI >>13’te Suudiler ‘cinayet planlı’ dedi. ABD medyası AssiriTrump ilişkisine işaret etti Derin bağlantı iddiası Suudiler, Kaşıkçı cinayetinin “planlı” olduğunu 23 gün sonra kabul etti. ABD medyası cinayetten sorumlu tutulan istihbarat şefi AlAssiri’nin Trump ile derin bağlantıları olduğunu öne sürdü. Ankara’da cinayetin ses kaydını dinlediği ileri sürülen CIA Direktörü’nün, Trump’ı bilgilendireceği belirtildi. Suudiler, konsolosluk bahçesindeki kuyudan sadece su numunesi alınmasına izin verdi. >> 9’da FÜZE GERİLİMİ ALTINDA NATO’dan Norveç’te TATBİkat >>13’te YAZICIGÖKÇEK POLEMİĞİ ‘Tozunu atarım’ AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP’nin Ankara adaylığı için adı geçen Melih Gökçek ile ilgili, “İş olsun diye görevden alınmadı” dedi. Gökçek’in yanıtı sert oldu: Bildiğini açıkla. Sabrımı taşırma. Vallahi tozunu atarım. >> 5’te ‘Eğitim yoğun bakımda’ itirafı Milli Eğitim Bakanı Selçuk, üç yıl içinde sistemin raya oturması için çalışacaklarını vurgularken “Önce yoğun bakımdan çıkalım, sonra nekahet dönemi başlasın” dedi. >> 6’da C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog