Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

EKONOMİ Kaslowski’yeyenigörev İtalyan gıda grubu Ferrero’nun yeni yönetim kurulu başkanı, TÜSİAD’ın eski yöneticilerinden Aldo Kaslowski oldu. DOLAR 3.5350 0.1 kuruş AVRO 4.1550 3.9 kuruş FAİZ 11.59 Sabit BORSA ALTIN CUMHURİYET ALTIN 24 AYAR 108.545 2.02 puan 962.28 8.88 lira 142.95 1.35 lira 8 EDİTÖR: NECDET ÇALIŞKAN TASARIM: SERPİL ÜNAY YT APAY ZEKÂ: FTeırhsdatitmmı?i?eknolojidünyası,tamanlamıylaikiyeayrılmış durumda: Yapay zekâ destekli robotlar, Cumartesi 5 Ağustos 2017 insanlık için tehdit mi? Yoksa bu tamamen yersiz bir korku mu? Bu tartışma, Facebook’un üzerinden 1 ŞIMDILIK KONTROL BIZDE çalıştığı yapay zekâ projesinin kontrolden çıktığı gerekçesiyle mühendisler tarafından sistemin fişinin çekilmesiyle tekrar gündemde. Peki nedir Makinelerin karmaşık problemlere insanlar gibi çözümler üretmesine odaklanan yapay zekâ, bu çözümleri yine insanlar tara bu yapay zeka? Ne yer, ne içer? Facebook, Google, Apple, Microsoft ve Twitter gibi teknoloji şirketlerinin gönlü neden hep onda? fından geliştirilen algoritmalarla sunuyor. Diğer bir deyişle kontrol insanda, insanlar tarafından talep edilen sonuçları üretiyor. Ancak giderek artan “kontrolden çıktı, dünyayı ele geçiriyorlar” gibi açıklamalar, “Acaba olabilir mi?” kuşkularını artıyor. Bu yüzden “en azından şimdilik kontrolümüzde” di yerek, hata payını dikkate almakta fayda var. Çünkü yapay zekânın bağımsız algoritma ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ lar geliştirip bunları insana karşı kullanıp kullanamayacağını zaman gösterecek. Sürücüsüz SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR otomobiller örneğinden bakılırsa; direksiyonda insan yok ama araç şimdilik istediğimiz yö 2017 YILI AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE VE SPOR TESİSLERİNE MALZEME ALIM İŞİ Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağı 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliş ne gidiyor. 2 BU VERİYİ KİM NE YAPSIN? da yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2017/385140 1 İdarenin a) Adresi: Merkez Mah. Genç Osman Cad. 19 34100 ARNAVUTKÖY/ İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 444 4 597 212 597 75 50 c) Elektronik Posta Adresi: ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https: // ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı: 87 KALEM SPOR MALZEMESİ ALIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri: ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZ METLERİ MÜDÜRLÜĞÜ c) Teslim tarihi: sözleşme imzalandıktan sonra 120 gün içinde mal tes limi yapılacak 3 İhalenin a) Yapılacağı yer: Mehmet Akif Ersoy Mah. Atatürk Caddesi No: 19 TA ŞOLUKARNAVUTKÖY b) Tarihi ve saati: 29.08.201714:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlen dirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve ya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten kin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıma sı gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 50 Adet ve daha fazla adet ürünlerde 1 adet numune ihale saatinden önce SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Merkez Mah. Gençosman Caddesi No: 19 Arnavutköy) adresine teslim edilecektir. Ayrıca spor aletlerine ait ürünlerin tesliminden önce ürünlere ait marka ve teknik özelliklerini belirtilen belgeler idareye onaylatıldıktan sonra mal teslimi yapılacaktır. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. SPOR MALZEMELERİ VE EKİPMANLARI TEMİNİ İŞİ 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mehmet Akif Ersoy Mah. Atatürk Caddesi No: 19 TAŞOLUKARNAVUTKÖY adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mehmet Akif Ersoy Mah. Atatürk Caddesi No: 19 TAŞOLUKARNAVUTKÖY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalemkalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İnternette her dakika 150 milyon eposta gönderiliyor, 700 bin kez Facebook’a giriliyor, 2.4 milyon Google araması yapılıyor, 21 milyon WhatsApp mesajı atılıyor… Bunlar sadece tüketim rakamları. Örneğin, İstanbulRoma uçuşunu gerçekleştiren bir uçak 1 TB veri üretiyor. 5 yıl içinde insanlığın varoluşundan bu yana üretilen toplam verinin de 10 katı gelecek. Peki bu kadar veri nasıl analiz edilecek? Yapay zekâ da bu büyük veriden anlamlı sonuç üretme işine soyundu. Bunu yaparken sesli komutları anlama, çeviri yapma, görsel tanıma, resim etiketleme, kullanıcıyı profilinden analiz edip, kişiye özel seçenekler sunma gibi yetenekler kazandı. 3 NERELERDE KULLANIYOR? Yapay zekâ aslında fark etsek de etmesek de çoktan hayatımıza girdi. Kredi almak istediğinizde, “Kredi başvurunuz kabul/ reddedilmiştir” cevabını onlar veriyor. Çağrı merkezlerini aradığınızda, “Yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelime ile özetleyebilir misiniz?” diyen de o. Ya da bir internet sitesinde gezinirken, “Geçenlerde aradığın kırmızı gömleğin fiyatını yüzde 70 indirdik” reklamlarını da onlar gösteriyor. Apple’ın Siri’si, Google’ın Asistanı, Microsoft’un Cortana’sı yapay zekâ ile konuştuğunuzu anlayıp, cevap veriyor. Hatta beste yapıyor, roman yazmaya çalışıyor. 4 KİMLER TEHDIT ALTINDA? geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Oxford Üniversitesi İnsanlığın Geleceği Enstitüsü’ne göre gelecek 25 yıl için şu Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 647271) anda olan mesleklerin yüzde 47’si olmayacak. Aslında bu işler yine olacak ancak insanlar tara İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN fından değil, yapay zekâ destekli robotlar tarafından yapılacak. En fazla risk altındakiler şöyle: TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR İHALE İLANI Pazarlamacılar, çağrı merkezi çalışanları, şoförler, hizmetçiler, fabrika işçileri ve hatta cerrahlar… Örneğin 2024’te şu anki veya Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüz seçmek istediğiniz mesle satışı işinin ihalesi yapılacaktır. danı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belge ğinizin robotlar tarafından 1) Encümen Kayıt No: 2463 ler İdare tarafından tanzim edilir.) ele geçirilme riskini merak 2) Taşınmaza Dair Bilgiler: b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin ediyorsanız, ce a) İli: İstanbul şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. vabı willrobots b) İlçesi: Kartal c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sa takemyjob. c) Mahallesi/Mevkii: Yakacık/Aydos Yolu nayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Mü com sitesinde. d) Pafta No: e) Ada No: 11939 (Eski: 8666) f) Parsel No: 3 dürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 5 ÖĞRENMEYİ ÖĞRENDİ g) Yüzölçümü: 280,69 m² h)Satılacak Hisse Oranı: Tamamı ı) Halihazır: İşgalli d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendi Şimdilik bizim öğrettiklerimizi bize sunuyor, j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok rilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi. bunu da büyük veriyi (Big Da k) İmar Durumu: Konut Alanı (2 No’lu parselle tevhit şartı vardır.) f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, ta) analiz ederek yapıyor ama l) Cinsi: Arsa g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname bu hızda gelişmeye devam 3) Muhammen Bedeli: 645.587.TL h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Giri ederse, 10 yıl sonra roller de 4) Geçici Teminatı: 19.367,61 TL şimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve ğişebilir. Yapılan analizler 30 yıl içinde dün 5) İhale Tarihi ve Saati: 16 Ağustos 201713:00 (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.) yadaki toplam robot sayısının, insan nüfusu 6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı En i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü bel nu geçeceğini gösteriyor. Üstelik artık sade cümen Salonu Saraçhane/İstanbul genin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apos ce mevcut verilerden istenilen sonucu getir 7) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden til şerhini havi olması gerekmektedir. miyorlar; “Machine Learning” denilen kavram Açık Teklif Usulü 11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kim la öğrenme yeteneği de kazandılar. Sonuçta 8) İhale şartnamesi: Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da ay lik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encü dev artık uyandı. Bundan sonra olacakları tah nı yerde ücretsiz görülebilir. men Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpa min edebilme yeteneği ‘Homo Sapiens’i aştı. Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL şa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/İSTANBUL) baş Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07 vurmaları gerekmektedir. 9) Şartname Bedeli 300.TL 12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartname 10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: sini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesin a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da de vermeleri gerekmektedir. İLAN OLUNUR. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 647474) T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/123 Esas KARAR NO: 2017/210 Davacı FERYAT KARGA aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Adana ili, Seyhan ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, Cilt No: 23, Hane No: 192, BSN No: 5, Sıra No: 1’de nüfusa kayıtlı, Hamit ve Bağdat oğlu, 10/01/1980 doğumlu, 12991324348 T.C No’lu Feryat Karga’nın nüfusta “Karga” olan soyadının “Atasoy” olarak değiştirilmesine, karar verilmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/07/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 647066) T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/225 Esas Mahkememizin 04/07/2017 tarih 2017/225 esas, 2017/285 karar sayılı ilamı ile Edirne ili, Lalapaşa ilçesi, Doğanköy, Cilt No: 9, Hane No: 26, BSN: 43’te nüfusa kayıtlı, 59770335874 kimlik No’lu, Necati ve Şaziye’den olma, 10/06/1986 Terme doğumlu, Servet Akarsu’nun nüfusta “SERVET” olan adının “SELVİ” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. İlan olunur. 01/08/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 647578) 6 SON BIR NOT: İnsanlığın bilimkurgu ve fantezi dünyasının sınır larını zorlayan pek çok yapay zekâ filmi de çekildi. Terminator, Matrix, Ex Machina, Artificial Intelligence: AI, I Robot, Her ve Transcendence sadece birkaçı... New York Times ve Assosicated Press gibi uluslararası yayın kuruluşları, rutin haberlerin yazımında yapay zekâ destekli robot yazılımlardan faydalanıyor. Google da RADAR projesiyle bu alana yatırım yapıyor. Ancak bu satırlar insan elinden çıktı... En azından şimdilik… C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog