Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cuma 4 Ağustos 2017 6 haber TASARIM: ŞÜKRAN İŞCAN ‘Hayırseverler yemek versin’ NECATİ SAVAŞ Ensar protokülüne tepki olarak Ankara Demokratik Kitle Örgütleri Platformu MEB önünde eylem yaptı. Ensar işbirliği yargıda MEB’in Ensar Vakfı ile imzaladığı protokole dava açıldı Tüm Öğretmenler Sendikası (TÖS), Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ensar Vakfı ile imzaladığı protokolü yargıya taşıdı. Ankara 10. İdare Mahkemesi’ne yapılan başvuruda “Tarikatcemaat gruplarına milli eğitim sisteminde alan açmanın, 15 Temmuz’da ne gibi acı sonuçlara yol açacağı görülmüştür” diyerek protokolün yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi. Milyonlarca çocuğun eğitim ve öğretim gördüğü MEB okullarına güvensizliğin artacağını vurgulayan TÖS, protokolün yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi. Ayrıca Ensar Vakfı ile işbirliğine tepki gösteren Ankara’daki Demokratik Kitle Örgütleri Platformu MEB önünde düzenledikleri eylemde “Çocuklara karşı işlediği suçlar ortada dururken Ensar Vakfı ile imzalanan hiçbir protokolü kabul etmiyoruz” dedi. Ensar Vakfı ile yapılan protokolün hazırlanan yeni müfredattan bağımsız ele alınamayacağını vurgulayan kitle örgütleri, “MEB’in müfredat teklifi kabul görürse, çocuklarımıza tecavüz etmekle ünlenen Ensar Vakfı Milli Eğitim Bakanlığı’na danışmanlık yapacak tır. Eğitim alanı tarikat ve cemaatler için dikensiz gül bahçesi haline getirilecek, eğitim programlarına cihat ve dini istismara açık pek çok başka içeriğin eklenmesinin önü açılacak, mezhepçilik eğitim politikasının ana unsuru haline gelecektir” ifadelerini kullandı. Açıklamada, “Çocuklarımızı ve geleceğimizi çaldırmayacağız. Çocuklarımızı Ensar’a teslim etmeyeceğiz” denilerek Ensar Vakfı ile imzalanan protokol iptal edilene kadar eylemlerin devam edeceği belirtildi. l ANKARA / Cumhuriyet MEB, özel eğitim öğrencilerine yemek bulamadı OZAN ÇEPNİ Milyarlarca liralık bütçesi bulunan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim gören engelli çocukların yemek paralarını fazla gördü. Bakanlık, Milli Eğitim Müdürlükleri’ne gönderdiği yazıda, özel eğitime muhtaç öğrencilerin yemek bedellerinin hayırseverler aracılığıyla karşılanmasını istedi. Hayırseverlerin karşılamadığı durumlarda ise çocukların yemek ödeneğinin kişi başı 5.5 lirayı geçmemesi talimatı verildi. İlk çözüm bakanlık dışında MEB, Milli Eğitim Müdürlükleri’ne gönderdiği yazıda işitme, görme, ortopedik, zihinsel engelli çocukların eğitim hakkından yoksun kalmaması için kurulan özel eğitim okullarındaki öğrencilerin yemeklerinin karşılanması için ilk çözümün bakanlık dışında aranması talimatını verdi. Bu kapsamda, yemek hizmetlerinin il veya ilçede bulunan belediye, aşevi, vakıf, dernek ve hayırseverler aracılığıyla karşılanması istendi. Son dönemde dini vakıf ve cemaatlerle işbirliği protokolleri ile tartışılan MEB, yemeklerin kimlerden karşılanabileceğine ilişkin ise bir açıklama yapmadı. Ayrıca, kendi sorumluluğundaki yemek hizmetini hayırseverlen bekleyen MEB, bunların “bağış veya hibe” olarak kaydedilmesini istedi. Bakanlık, yemek hizmetlerinin ‘hayır Sorumluluk unutuldu MEB, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özel eğitim gören çocuklar için il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği “Yemek Hizmeti” başlıklı yazısında, yasal sorumluluklarını unutarak skandal isteklerde bulundu. Yönetmelikte bulunan “Yatılı ve gündüzlü özel eğitim okul ve kurumlarında okuyan ve parasız yatılılık şartlarını taşıyan öğrencilere bütçeden karşılanan ödenekle ücretsiz olarak öğle yemeği verilir” sorumluluğunu unutan bakanlık, özel ilgiye muhtaç öğrencilerin yemek parasını kendisine yük saydı. severler’ tarafından karşılanamaması durumunda ise yemek maliyetlerini düşürmek için bir dizi talimat sıraladı. Taşımalı Eğitime Erişim Projesi kapsamında il veya ilçe müdürlükleri ile birlikte yemek ihalesi yapılmasını isteyen bakanlık, 20172018 eğitim öğretim yılı sonuna kadar sözleşmelerde çocuk başına KDV dahil ‘5.5’ liradan fazla yemek ödeneği ayrılmaması talimatı verdi. Gerekçe birlik beraberlik Özel eğitime muhtaç çocukların bir öğün yemeğinin yük olarak görülmesinin gerekçesi de “kaynak israfının önlenmesi, bürokrasinin azaltılması, uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması” olarak açıklandı. l ANKARA T.C. BAKIRKÖY 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/315 Esas 25/07/2017 Erzurum İli, İspirilçesi, Değirmendere köyü, Cilt No: 28, Hane No: 12, BSN:75’te nüfusa kayıtlı, 62383477022 T.C. Kimlik numaralı, Murat ve Betül kızı, Bağcılar 18/06/2017 doğumlu, BEREN KARADAYI’nın nüfusta “BEREN” olan isminin “CEREN” olarak TASHİHİNE, nüfusa bu şekilde TESCİLİNE, Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 646524) AKUT yaz 2930’a gönder, 10TL bağış yap, bir can da sen kurtar! Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. ÇINAR ÇİÇEK BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İHALE İLANI Aşağıda adres bilgileri, tahmin edilen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati belirtilen, Büyükşehir Belediyesi olarak maliki olduğumuz Çağrı işareti TC 5262, IMO Numarası 8604761, Bağlama Limanı İstanbul ve Türk Uluslararası Gemi Siciline TUGS 1067 tescil numaralı Avşa Adası adlı geminin 36 aylık süre ile kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği açık teklif usulü ihale edilecektir. 1) İdarenin a) Adı: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi b) Adres: Eski Kuyumcular Mh. Mekik Sk. No:25 KARESİ/BALIKESİR c) Telefon ve Faks: Tel: 0266 239 1510 2607 Faks: 0266 239 0640 2) İhale Adı: Avşa Adası adlı geminin 36 aylık süre ile kiraya verilmesi İşi 3) İhale Konusu İşin Niteliği ve Miktarı: Büyükşehir Belediyesi olarak maliki olduğumuz Avşa Adası adlı geminin 36 aylık süre ile kiraya verilmesi işi. 4) İhalenin a) Yapılacağı Yer: Eski Kuyumcular Mh. Mekik Sk. No:25 Karesi/BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi 7.Kat Encümen Salonunda yapılacaktır. b) Tarihi ve Saati: 16.08.2017 Çarşamba Günü saat 14.40’da c) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. md. gereği açık teklif usulü 5) Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı: 5.1. İhale konusu işin geçici ve kesin teminata esas Tahmin Edilen Bedeli KDV Hariç 1.850.616,72 TL’dir. Teklifler, İhaleye konu geminin 36 aylık kiralanmasına teklif verilecektir. Teklifler Tahmin edilen bedelin altında olamaz. 5.2. Geçici teminat miktarı muhammen bedelin %3’ü olan 55.518,50 TL’dir. 6) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler; Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir; a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresinin yazılı olduğu ıslak imzalı (tüzel kişilik ise kaşe ve ıslak imzalı) belge, b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin yıl içersinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi, 2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) Tahmin edilen bedelin % 3’ü oranında geçici teminata dair belge, e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. Maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname, g) İdari ve Teknik Şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılan yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshaları, h) Vergi Dairesi’nden alınacak faaliyetinin devam ettiğine dair mükellefiyetlik belgesi, ı) İhale ilan tarihinden sonra alınmış Vergi borcu olmadığına dair belge, i) İhale ilan tarihinden sonra alınmış olan Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge, j) İsteklinin, bir ortak girişim olması halinde, teklifinde pilot ve diğer ortakların belirtildiği standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, k) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, l) İhale doküman bedelinin, ödendiği ve dokümanların idareden teslim alındığına dair belgelerin aslı. m) Kayıtlı bulunduğu Deniz Ticaret Odasından alınan son 5 yıldır yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetini sürdürdüğüne dair faaliyet belgesi. n) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. Maddenin (a), (b), (c), (f), (g), (h), (ı), (i) ve (l) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (d) bendinde belirtilen belge/belgelerin ise ortakların biri tarafından sunulması yeterlidir. o) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul kiralanması hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir. 7) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: İhale şartnamesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Eskikuyumcular Mh. Mekik Sk. No:18/A Kat.6 KARESİ/BALIKESİR adresinde bulunan idareden 150,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir. 8) Başvuru dosyalarının hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: Başvuru dosyaları 16.08.2017 Çarşamba Günü saat 14:40’da kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Eskikuyumcular Mh. Mekik Sk. No:25 Kat:8 KARESİ/ BALIKESİR verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında TRT idaresinin saat ayarı esastır. 9) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 646097) Eğitimde skandal bitmiyor Mülakatlarda ‘sendika’ ayrımı yapıldığını ileri süren Türk Eğitim Sen Trabzon Şube Başkanı Coşkun Dilber, atanacak eğitimcilerin isimlerini açıkladı... AHMET ŞEFİK Türk Eğitim Sen Trabzon Şube Başkanı ve Kamu Sen Temsilcisi Coşkun Dil ber, mülakat sistemi ile atamalardaki ay rımcılığı gözler önüne serdi. Dilber, iktida ra yakın EğitimBirSen üyelerine mülakat larda 90100 puan ve rildiğini, diğer sendi kalara üye eğitimcile re düşük puan verile rek engellendiğini ile ri sürdü. Önümüzde ki günlerde okullar da yapılacak atamalar da kimlerin göreve ge leceğini önceden açık layan Dilber, “Bu ya pı; organize bir şekilde kul hakkı yemekte Coşkun Dilber dir. Organize bir şekil de hırsızlık yapmaktadır. Organize bir şe kilde kamuda yandaş ve itaat eden kadro laşması yapmaktadır” diye konuştu. İşte atanacak isimler Coşkun Dilber, bu duruma örnek olarak önceden hazırlanmış bir listeyi açıkladı ve şöyle dedi: “Elde ettiğimiz bilgilere göre; Dumlupınar İlkokulu’na S.T, Cudibey Ortaokulu’na O.B, Gazi Anadolu Lisesi’ne Z.M. (ancak bu okulu son anda S.Ö. de zorlamaktadır), İsmetpaşa Ortaokulu’na İ.Y, Akçaabat Şehit Gökhan Uzun Fen Lisesi’ne S.H.A, Araklı Halk Eğitim Merkezi’ne S.Ş, Araklı Hamit Özdağ İmam Hatip Ortaokulu’na M.D, Yomra Anaokulu’na S.Ö, Arsin Anaokulu’na S.K. Sürmene Cevdet Cavit Şenkaya Mesleki Lisesi’ne R.G, Yakup Kalafatoğlu İlkokulu’na E.K, Tonya Feride Ahmet Şener Ortaokulu’na O.T Atatürk ÇPL A.G. müdür olarak atanacaklardır. Yine Beşikdüzü Halk Eğitim Merkezi’ne H.Ç, Merkez İlkokulu’na S.E, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ne A.B, Arsin Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’na C.C, Arsin İmam Hatip Lisesi’ne Y.S.D, Tonya ÇPL’ne M.A.G, Akçaabat 17 Şubat Anadolu Lisesi’ne A.B, Yıldızlı TOKİ Ortaokulu’na M.M. müdür yardımcısı olarak atanacaktır. İsimleri uzatmak mümkündür. Bu isimler, mülakatlar başlamadan kamuoyuna mal olmuş isimlerdir.” l TRABZON C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog