Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

Perşembe 31 Ağustos 2017 EDİTÖR: MÜNEVVER OSKAY / ELİF TOKBAY TASARIM: ŞÜKRAN İŞCAN haber 3 6 kentte yağış var! Meteoroloji, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun’a kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yurttaşların ani 260/1 6 0 330/2 3 0 280/1 8 0 270/1 8 0 280/1 6 0 280/1 4 0 290/1 0 0 250/1 4 0 280/2 1 0 260/1 3 0 310/2 3 0 190/1 1 0 220/1 1 0 190/1 1 0 270/1 5 0 180/1 0 0 TARİHTE BUGÜN 2005: Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir köprüde meydana gelen izdihamda yaklaşık 1000 kişi öldü. 1997: Galler Prensesi Diana ve erkek arkadaşı Mısırlı işadamı Dodi El su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi. 340/2 0 0 340/2 0 0 250/1 6 0 320/2 0 0 240/2 0 0 250/2 1 0 Fayed, Paris’teki trafik kazasında yaşamını yitirdi. Bira iKnulerruclteaykıi’şnindian bkiartıilkdiığkiışAi dbairlaetiçti2P8azAağrutsetsois2017 Bdiye ortalığı velveleye verir, içkiEDİTÖR:ELİFTOKBAY TASARIM:EMİNEBİLGET haber içenleri kendini bilmez diye damgalayıp3 320/18 0 350/25 0 270/18 0 aslanların önüne atar ve partiden ihraç300/190 310/18 0 ValilikTEN Ankara’daki ‘kimyasal varillerle’ ilgili açıklama:310/110 310/17 0 etmeye kalkarsanız AKP’ye al da at290/160 370/20 0 350/22 0 deKrcüeltsüirnevepTausrvizemrmBişakoalunrısNunuumza. n290/160 320/23 0 230/1 4 0 330/25 0 250/14 0 190/1 1 0 300/1 8 0 240/19 0 230/1 2 0 300/1 9 0 250/1 7 0 300/22 0 TARİHTE BUGÜN 1922: Büyük kmKrTueaüanratntaraTrhirüşuydgrzaıka.’’ulyoiınsrdüddüuerdnşsüuTRB18oua2lrss8ıtşy:o”ay“ızSndaayrovağaLrdşeauvvt.ıecısı Laiklik, adalet dineamnçetkatir! irnAçiülilAneşdüriemntnazbkkenaıarhcratpiıarkkslVıiaMlmmmaalaaiııhlnsidğadıkdyila,leleaMlyseıiiarkl’gnimınkidlliabedskauökolikeurlçüunnekmtdssualieuğlrBlaluadonrösvaa bna1tğilıe5ğad,i7naMb9akoiaSbeşhmıoruakaasrakksukıaslidldliçalıaeeğrrsıy1tiyae5Böps7nopıtl7üasit/tnnae1dkndeoSciaklnımokitkirihMaşobtğlailaırehn.rrraHdkülleeuzeesrsaairişşia İabfnmaSşsbloaaratluıalnmdej ıalğutvıılnkaeılrnahriıçafadbkedukelıvunendrdmaeiluadidşisğtlliuiatara”dğçhıdkkleıliaknğmailıtdai.i Kimyasal dAönüşüm D KrmökmyuaazuaeşÖİnüpkrthzsrıztutanciuıüddrtrıumtzlrliamıılpağedrkaımutidimnluaeşzdaetçerayuasösıdnlamiednnpynnncıaiuaeğaieiszrdıscüntıtbieadzımeyrkieeardsalearçaiibipn.snırikamieç.ezlşleaeıdkCşndya,elHıie,stöprPCaayai’tlçHlelarieiltpPnneidblri’essneişrrtoinlenehitAnKARA’DA SoKAğA bIRAKILAn ATIKLAR HALK SAğLIğInI TEHDİT EDİyoRmVaermilleersiingüesrteükntdiğei,kkiaentsikeertelenreddeesnoolulnabmilaemceasğıi, gözle açıkça tgeömrüalsüeyotr. tröstviyrıyvmeğhnıldncıankeoaBkaaAhnnilitüeerıteareütrreiinlümniipnıtrks.işkyklhl1nkaBkşokigieeYyaoatlns5’üıiBeleibaairnrümnhuaıslk7lmslierirıniüdenikedaurnsü7aealyanedztrleıiiısln’afr/tatlby,idnkeeitedekedba1lytisymanyoaruaiılniahyşüiaoaAnmienyrrıkSrlğknlnealçklrre.esıabenioauega.kndcekdkiaısKrasokrky’knıkyöüietoıenitbakyiaio”aanıb’etılnğmk’nidöşnurs“kğkçsrnenMüuaeydlgöeliaaeitıl.yğıgann’kazultaüesçnnanÇviaerBiriikvınndinhdesesıbdlyonMüganBlödöduilaaeukeoadaüşeymzeeollnarşlagteükeessu.aıeıaölmkkaleMtnthmtzıytilşlmknmlaaaaeıeadiAKarsiaıüyçklğğükauVtgllaügiizildaekAetanaklüahkerBabkrnNnyevahniieeüahıçlaetKdaalmllrtinyaişeeiçbaenaçAraydlraaıteitikngivbilniRdkirnmzylüaaiadcivAeröenynbiaiheamnsnkoeiltekzidgöihlalılrdşşreoelkiedaelielöunariday.eeeildydcrmyaizkbıekğlnnekupuıneienvlokrbölrğıtngeiirlkmnelerıtvuamlöeıhnudisniae.gemllnrgdoabyeıbilmÇlgyeaibğyıeeanlıraieinneeadldoaşırucorthnutırrsvdikmcneenıerylaaltınfnkikiuuı.eeliıemnınsöyğadonldlgkmkÜşnhltedaogylarııaaaeaeiılludnğrzuemianraaikbtd.mıyeükıdıiddynbrtnöhıesrroıöyeığiuiiiılneizrrnbanıncr.ıüu amhtaeıCkkkkulaımünrzıdhneaurleirasiydagenlöitsn’tiladnı heb2kriir8ilkdtAaeiğtğsiiubnssaietşaoblçaseıtkr2ıltlad0adır1ğaı7.ıfnetı,adoil ydldiakaanncbı,eloıbkdşaiyklşeaoknpnaaytbanaimkrMlhian.uşTeır.kdaisa5tiıcm0kıdvlaiaadşnreailtahil2ıvısn0edt0yaığarliaıktfbrlıaeneşık 2rdaa0f,’ınnÇcdeiavmnrea2dv8de7e2ŞseisnhaeiyrıcglıiöliÇrkeeİvlidrMearüKidapünarurlüanğucü’enztuaan Mamak’taki skandal 28 Ağustos tarihli akauylkBitnosilrlaeyldrabedsifrüaazyğGeaı nseöallyeibklmeodilgşuee.ğMliel.nilŞlei kuPsnaeurlknleı’şşnumdraiaşs,ınyhyZaeaaşyrmahılnadanmnığgzaıniasbımınsiradönsayanlçeğeeylıvnkerdnevieyşmeeçaeekhovdarkilyleeuossro.arkuinnlueri ldrpbıiıaahaldşliçınlnııı.dkğaAelıayrndl“makMınaakarddaamaamnV,au“akyZol’aiteylzaihuğılikniır’inlabmidivdryeauaanryçsiluyıalkearlldrpadiunımölğanbaunüoysşyşaküabamziınr” Ibnğ1Biıo0,fCyı0bnatadaahvadnesekyettıe,ik2nrmoe0anrullduhiktıtğuraeeıtt,lulıiiakfklaylhabrruırıoncırnşıdanatkaeaolmhalnalneitnkdataaemallgi2iaena0ttetıiğırakaiıdltdvsıekeiıt klsMsliıuırabatuzlidimlyrdeıgrtaitı.euklkdİslinaıBiyğssneaeıam,lpnesgaadöövbsizneyıildeeikççsecoeiinrenvitkluraieeşsrnrluaeesitfkmaaeınğtlbidılbkkıeağatlraneıştnarklaoaırintataoıoflltliıdpusıkkıaamğlornaıknsrbauıne, EgltAseaguğszAnueiNdsesteaetKomi’gAsndeiRtz2ridAke0eeak1/lbl7iinöCikişgynullüeeamsnmayühyeğleuirltarryiabniylymadaıerıpmığıtşyııltldabı.ıleğlıilısirvattenilads2li9ı.lb a irn mbaaşfkyaansıInOdrmrBÇbşıiaınnaiakarikdlıilşnlan3akeeörkarı’tşnsşdnaskvıaaıgeenketunflenmlyakaaıağlaelimklelrreıibaı’ö’maanzAyuniyıelnseciyinökgeSakizesouaGslakrlreıdrueğıonabullanimsabğAuıCşnouans,dlsHuzui“ılaa.yPeATklAr’şaliallkiamasrogÇrriühaaılenlareicptüniAıtrnlioiaimlçllgamrkmuiünkliinşşaeltllaüee.EPgarea’yleiltsaolarunşetudremrkaesınk,akpasmamuıknudraukmalyayrıımÇlEaDyöknaeratrillearnıyKlaKozşairkaelttıninmöandüennüi,aKçuıyzoeyr SFilizAker genel bir mevzuat zaten var. İkinci birŞaşmaz yasayla sınırlama doğru değil” diye karSosyal medyada Filiz Aker ile Vatan Şaşmaz’ın bir arada olduğu fotoğraflar yer aldı. HAKAN DİRİK dşdçtllyrkikeuaaeurıeananrrkyaaımpy’duerdlygayıtetraaınıtüıvulrçsıkmmtnaolılaı7uimmamzdalnaranıOaeaşsmeldimectayıasÇdenıtaantılneEvteteaksilgnırDğağımn’gekeitirikyeardahıambgelalnirddakeuilkpşıabmleiönltskık.diunniya,iöŞıremniş,nmesyknitaiurnüeliaçikıkül.l,krnhituameBlneıpâdvetnytkuanıaairedolnlrmhıısietrkEamiakt.Dklanay3areBeatdidlmit.lımküuhpoelekyaialpntaneleeaymm2isluiznapaki0Çniatenıpkşae1sudntlsıriao5eılıkçaaopsa.ndt’irurrtıicnaortnelulrasıaamlaaşşgği,eeı dAoltğınasmınaıdteanhiriKpuezdeyiyoEgr.e’nin MEtin siinddirimeininnzor iozlduğduna edikkabt çekaenyuzmraanlarmdanVabtaneŞeasşmleaznöltdmürüeldsü tüiyonları dhgöşavAıaçaünuSçrRıkvgykıaBıkevuöklOayıenrErmnmNdıülAndikılığşe.aCoaBitnyZHsıtsa.ıkaeyokgonharaöcndupnraeiştetıdKtrvbeuıeuimadrrbmrkestiiuainldanmnl,maibz,ibrşauibüo.şpşayrOl,tasüaayirıtkçndaıslkadabaciıibeğmrikçuzıasneianlnulnıisuuçlıen. renS GÜMÜsLÜKnmrlkogydalolıhikyaisiibaeşmunlnrkbavOıhudemirzuBdrrtklauinaeniilutlginsieyahyteuırn,rdklcömeanşenuesbanskuuilrsşitdiusekleroıukegdeb’la’mrinanrVtteneventeutnntaatipnradnıuluilateşc.ikniioeğotşFŞetıclşAvilbiuFdnagianleikağuCdiulaooikanerbdsşiii4lpirşiltzldveeeivmeahl,bamedŞozıüeakrlnnAbraelebluiaa’,skAueiarinldoioişkğzsvnisrlslksıryksadnrmedueuui,şre(olunenabuürib4,uernŞükatdrrsnidumuna3n(avuıdzzirnaı5ciiprl)lndnşueicd.saaoduidi4.ulmiriudlrisPanetdu.ıleO)miMaeaaVennrcnoa.vrBaAlbiedllazeauöaYeae,isiseenk’a,sylskiaıtkünekpŞeaervikıdd’atlaihdŞiuaaeıncpaşianntnğıAmrlşihmıhliedm,dkuŞiayarlaseeoaiaybalaliıynzşslaeodokza’etıtlrlnehaudıi,mnayu2e.iiğnlTyesAuaAıslrkiöldsöFnikllaluağiianiienrrelsrlrcııitme’ı’oyzetnirndnlalaıdnAaedianaalaidnvaık4.ldnnydlie.eFsdbiaıAnk.nkroiayil’rdknliiıeınzkaafgnlostıAp,ötiçoakncAlFbermoğlydneedateriknitkmdryielkureııenehataTvıleannes’Bkğrideiişfieksüprry.dnilluıudiızF’isidynaiarağmaiA,nlletiinkiaamavıinnsl.;dbABnelhişrieiHopdaGAyzeyaetaaDvinlsatkrneiaşraeadmrkuAiyyn’ıyakk.’tedbaneerVaybagcklsıiealed,eradpnelaeöraıahen’ourşaktşliraymştkrdeınttakaüıtıCiMakeıasnsönkame,nağtlşrlliayonddaaedŞaleıarbrsonıŞanüındyarrytegadeniadhalıüğşkaravtönsatgaaşlfmseiüğeneroaıtrhnüismıaşütünzrıniyıfanöecvuhnFdoilearzesğebdgtiödiitdadz’aullğnoeiüınaeierpilaaz.nsnyınir mŞrlÇidaAyaltiÇysrlaüEheminrltoSlağiearEiÇdğsodaDğunankanüundıaDepyeahüDkizutrsiriovgıMlnaıvtBuetutlpasdİlnrbieadeloaucnknreüey,Aükirıilnaslilamrccnres1utreidıer’dzgıyilneuetpÇk5kriükyliliayalfaceukıuzreiçEıereenadmiyrkml,An,edlmnzDtbu,psüaoıİlkteiklaeiaenşezğıkihrdiğenarla.yi’lrami”udmidaüamgCayşitAevtkBanihıeadpliiyateıld“aennnarsiueoaeoşıınyditmçidmcrDhndsrtVtagisehı5gaamuieozaialeıpaaı.ğl.neaaknnylzn,ayEğaylİıienrmaıil“lrşzıueyhiırky1ylamnkKatlemirlklakeaei0öğıyüılngraıaybaenesmniieÇlşvaedyrromli’inbe”tÇezetatrneçaryaeÇdıttiçırre.vkeeykndıiririaBedeymğlAdvrvlaareiaeşkiiveeiekirmrkbckr.nedklrbeareadaaautPeyeagekglcauçığşrvşlalönnaiöşaışialoİıKtereknraınmrdlıtiatlansktrüeorlmfcaŞöMıvtkaoioaaa,emşeninleuannr,c.alkmytühcvlıkbmiaidtBdaö,mndeseoioekaanaıu2ruüp.lşt.ac3,ri pstmyskioinebmremıaedos””lT“ebrirFmaAitnHrdntreeCeğçnihybkoılVuahordazkidnlıvrddüsnlAıaiiuleiişenihstaimDyBikzünıyefldDızelduderlşYtmehzioiiimnomnrilıeumÖmhaı,raalno”clvidşMiezuisşlueaeh“iemyzueiDnafks“ykleyğfzaliyMçnksieiiald,aalv“aittkıyednılyasdmnryaaüi”ntadaaDabsşıüaiulamiüüadroasiçiiügoTBzinelyibyiyüillarönyenunenakn,aniayzrltiu“ahÇlaaenkiliçmksitylktıemiden:aeörrooalutganlyaiiesclnktl.imil,dsaml“setesdrbeth,ylueı.ğnlsan,ııokyldyiank”ienrmskpliaüıeanunıtBlıınoeaıörtcmi!ümsm”ryiŞetoekyaiyaiyaatdeelüng,.elıt)aminnvnkrnln’eitıidtlneasınee.zi?“uiAmeaumd.lnşışlpsiiremlasşiaaz”daeua“ieeşaamnekeicittYedyenaöbkzhrrnlmkamıaıallktfokdrhİDkçdaınlikyznsmvitetdıobdblmlireHaenlekntuyâçimnzkliak,tlînaDikğlbebaleibeülnlauuı”nieçvil.suiboilaauirleığütyrdşleılaktiukdryi.o..s“ylzçıvnHihâmkiienniglipşiriasiai.enşnbşmjnnlırıyr“iönseir,mylyaluia“eşped“aigmrlnİrlle,lı?ânakeıfnrıkuadlsoeasaışaSueidaHrlçycdrDbpkD“linşylaarnkratufreAanktüçr””incntleHrmeıksDraaühelnentGüııukiBasaüiuelrarilğfpaimilğnişrikrAdlaaenaaeltnekydebllkı’mröthssmi”seouzkkleyaebtnmnaneuHrıitpnarüaeııaiktrdrerğa’rçlknieirsaeaıoan.talalannhvfıeniuşiçbtdçnsşubrar“irnaalr’llüoneii“vnyHdılınrhsrmDıoepzaeiefkikrramka(kşiuani”şdelpiakşlurenöeheavybtnleanşeeerrtitı,isrçcslu.eioathblekmim“rlHvıenmerydltaaanko.ariDıysılinmetamiyedtekpıde2eaş.trrtsezlyk)ddmei(ezdecllerkyuocvaıllsao”şa“rlmtdaıiktenitiktdzat0umıier.lebaikidaaydnyıatoooltneDaaıeğnneınnğitmdegkaazll,aknirm1te”Arhaneıeaılümogebllğytdebjeiaueekıkie”alaibşie”k)aübitki3eninüğniğnsmy’dbğüiiduatnıhkssuatrırgulvruinlr.zöbdvgrielientışevaiaıarnyirişlakreçirlaürleikçp(uyeaireueıateltukıhaKtrdmsiıagilürnkl’nfiknyıemseriçıpnüeddönainnicmhıdkşellenldorçmöutiabuçeedunlntatlıldielİaateknateuşkklBeçnsoıdBelizeimkotçateleşüvetvğDtudeagelırüimiyrtumioiuşvBeğrnimmnşeioruncryn,neiDüşstknriemoam“nehn.menmrşriiripdÇdaeeylsdivikuteedlgm,toçrDnçuyyhmaeeraliudtdiidbrmiairunnekaun“lkakieeyOatleonmfhaüHteamüaaveltmulnscavaloeuiiot“eelrjuBaiaiküaâistnatdteyeezlvriirdelelerenkyrÇşiicavemasmma“ulniKkillauoaşlabknnüşlrdSttesnçeiesr.alirttazzuiaaesiottçrEiağkeıuaelknolçz”ğdi.l.ikzrnülunsatiiüintiuaameahdasf,rertoeasymdikkmğokütraMdtlitetvdcmtaıbyo;aıaungtmadıbdrzyiırekmselirbüeışnendveuenzilkrğakneçsistyaaaeır“odimkülvaddneapnkdkö”nleaumkarpaekre”mmdökutblinağamaıi,iıtoeukslkafAeaenğlenrrüfltneâkyçie)syaeıin,ficaüıöimyçaeniiidr.nineuotkişeyktlınnspttş,uişkryrlyfllndntivgvnetnhşlauuiuerzlsaEieaen,şze(İöuiİaçaoaetilttlıiae,kamele”dokştaçlsvsıssreaıhuzngveçeıeromeuçs.üihlmreveasztlin,lçnnreğktcctkeniitisssle.idiloktlazonienn,triinkerpneniailneaituıeiryyydbuıblççHac,siilusraeibdaiiıçnnu.leoşfikaimlçpvriakkannznançiame.ilpmnioğlkmilcasğmaesbleiigkinkmknu,edniimaiZltalerrtdelmHtidndsronlidlevaıloliyueyvaşirmlökabatiuntea,diglmstİnzeauniansraiğnioaıeçıessçesiekeöı”nterğikorirğinn.âHyraklnalaşacisişirennetuneteakam,dkairşıiktlsdatynn.ttnvatr,liknderzenraetedynyıçetieahçalaç,edbzma,akunadınyyedaanaıiiğa,leiövrictptnecmıd.aanaee,çmradvıdAannnAn.rşa,unlruaermğibkfadkailadra.aslae.çeıacnkeeu,aşetetyslçyiriueıç.lrllgika.drkleAı’eleğleaidrrasdıgaahmıbalilşfaıetaaambmediamsaağücb.sinly.bsuçnüstbgreimtınaiğivahaöpaşvğnittspdnpsmtuıadaaeıBıdViryaaııranra.ieiibasueltdvanlilaıellzyzırdairıdıuedei,i”nea,me)ga,eonarzeyeğbnçyaamnişepnys,,uleeürnrnıimcıayTagtbnaâdlddtmşlöçıiğltutı“uiZtvıiaddzeddçnerkilrnürenuıo(ıakğeımueDıt”yaçSe.e“ğiieeiklçrepuşğnridelpnlırdknieüdnuikaitterleoisriremnlail,” krmebrbÖdülKıttaeeapıaetyzraltnişfmcoolğedkyıeaarnnitıoananunrksdnlmisavimaaöl6aıIufeisvrnyeşı’,v.şnınöuıdıtrdaAkMyrcaıinesnea’lılrrtmaddaaeshıseKğBermhudtalai,elkaeraiğlatç.kİairilslyuimsnelpIrtıtaentvşdzlaauaakepsıeuirkznekidryıirı’lmldlbbmmnieFmeaarieudelreymBseçaill,eskoaiğk’easrta“ullrivdşiıtAecv,nvneükyiürıergrarıyorazyiaeötleılktneiaazsakat’nınniinıı lnrbmrmIğrutrunayüşİiaıoemımelSoızykkaşmz”rKyTü;llrillaanoaıdkdiaAadnzşrkrdrieüNadıöy,..diırynınç“keHBİ,gişaByiş.eököınUbğitanuBmyçzieimnLmbbrareüyiabıiluama/nçleervdililıirtdaafkCagükneieinrşşsıznauiysb.teinmyrtezimiİghiiırradlyvraliiBierıbhduyşirasrşaaieiuıohlk.ibtaşnlyrbrBasreaökı”aeairrrvuyyayöaidkptdeelnnınekteiaue,toyıütlicdçzivbepşorsaouiauek.kâ www.arionbe++a99c00hg((52u35m22)u) 33s7l8u48k66.c33o73m33 KurviertbütaüenlmleBraaiiylaerryaaimsbııni’rndıaanryaöeynraeamtloalpni kvea4lşpiÖşhlziağeseltlanikleıldğeıetnoalnoalsnailcyaaorkndt,ıirdk.ikyaatb: eBtuve bzmeöeryleiedkmigre.iğbAiinskaeaçöribğlmoünnehlleiirdpdriealantvvb,eimryianakğdaeirçnseeab, lkşaıalmDımr.aüpAszıenaynclaalaenkdyıniaacdliktlaeıtsraiçiınrtklaaikfmıtuüirdakusaelıtrtaieilypmlbaseerüasttrieencsieaiyznnaaclasseaı kC M Y B layan özenle hazırlanmış sofralar, rahatsızlığı olan kişilerde fazla et tü riği yüksek yardımcı yemeklerden gerektiren bir eylemi, AKP ağzıyla kına etkileyici görünümlerine rağmen ketimine bağlı olarak; yağ alımları uzak durulmalıdır. mak, işi partiden ihraca kadar uzatmak sağlık için tehlikeli olabiliyor. Me nın artması, çarpıntı, tansiyon veya 4 Günlük 22,5 litre su içilme anlaşılır değil. Siz meseleyi AKP ağzıyla DHA Suriyeli kardeşler sopalarla dövüldü Adana’da Suriyeli bir aile ile mahalleli bir grup arasında morial Ankara Hastanesi diyetisyeni Emine Yüzbaşıoğlu, “Bayramın birinci günü kurbanın kesilmesinden sonra et tüketimi uzun bir süre devam etmektedir. Bu noktada tek yönlü beslenmek mide, bağırsak sorunları, kansızlık ve yeme bozukluklarına neden olabilir” diyor. Yüzbaşıoğlu, bayramda sağlıklı beslenme tiyolarını şöyle sıralıyor: 4 Sabah kesilen kurbanın ka kan şekeri değerlerinin yükselmesi gibi ciddi sağlık sorunları oluşabilir. Yağ ve proteinden zengin, posa içeriği düşük olan etin sindirimi, diğer besin gruplarına göre daha zordur. Kilo artışı kaçınılmaz 4 Bayramda yaşanan diğer bir sorun ise, hızlı kilo artışıdır: 4 gün süresince et ve beraberinde tatlı tüketimi artarken, sebze ve meyvenin li, aşırı çay ve kahve tüketiminden kaçınılmalıdır: Yemeklerle birlikte gazlı içecekler yerine; ayran veya az şekerle hazırlanmış komposto veya hoşaf içilmelidir. Ev yapımı az şekerli limonatalar, kompostolar ve soğuk bitki çayları da sağlıklı ikram seçeneklerindendir. 4 Tatlı olarak meyve salatası ve doğal dondurma ikram edebilirsiniz: Şerbetli tatlı tüketiminin tercih sürdürürseniz, Sayın Erdoğan da kurultayda votka, bira, şarap içildi diye konuşur. Siyasette Erdoğan hegemonyasını kırmak için asgari demokratik müşterekte buluşan geniş bir koalisyon kurmak fikri kötü bir fikir değil. Bunun için, yeniden demokrasiye dönmek için bir blok oluşturup kendi tabanı dışındakilere ulaşmak da öyle. Gel gelelim bunu yaparken, böylesine sağa kaymak CHP’yi büyütmez, aksine küçültür. ki kavga gerginliğe neden oldu. Ai vurmasını kahvaltıda yemeyin: az yenmesi ve hareketsizlik kilo alı edilmesi, bu tatlıların karbonhidrat AKP’nin her ithamına, her saldırısına lenin evine giren grubun darp et Kurban kesildikten sonra etin 24 sa mına yol açmaktadır. ve yağ içeriğinin çok yüksek olması cevap vermenin, neredeyse özür diler tiği Suriyeli 2 kardeş yaralandı. Seyhan ilçesi Hanedan Mahallesi Kocavezir Sokak’taki bıçaklı, sopalı kavgada iki kardeş öldüresiye dövüldü. Yaklaşık 100 kişi at dolapta bekletilerek tüketilmesi daha doğrudur. Et dinlendirilmeden pişirildiğinde yeterince yumuşamadığı için yedikten sonra hazımsızlık 4 Bayramda bilinçli bir beslenme programı uygulayın: Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlanmalıdır. Ara öğün tüketimine özen gösteril ve menüye fazla miktarda et de eklendiğinde hızlı kilo alımına yol açmaktadır. l İSTANBUL / Cumhuriyet gibi davranmanın AKP dışında kimseye faydası yok. Partinizin gerekli işlemleri yaptığını açıklar ve asıl meselenize yani Türkiye’deki adalet krizine odaklanırsınız. lik kalabalık dağılmayınca devreye özel harekât polisleri girdi. Evlerinin içinde sopayla darp edilen Muhammet (37) ve Mahmut Melehafçı (34) hastaneye kaldırıldı. Kafalarından darp edilen iki kardeşin tedavisi devam ediyor. l İHA OMUZLAR GENİŞ, BAKIŞLAR CANLI Numan Bey’e de “cezası neyse kes, boş işlerle gündemi meşgul etme” diye hak ettiği cevabı verirsiniz. Mesele içki içilip içilmemesi meselesi değil. Eninde sonunda suç olmayan, Tarihi Alan Başkanlığı Kanunu’nda idari para cezası gerektiren, kapalı alanda sigara içilmesi gibi düzenlenmiş bir ka bahatler hukukuna ilişkin bir fiilin iktidar 9 ton çöp kaldı tarafından büyütülmesi, CHP’nin de bu oyuna gelmesi. 1984 senesine kadar kahvehanelerde bile satılan biranın, böyle olay çıkart ması da İslamcı baskının hem saçmalı ğını hem de gücünü gösteriyor. Yaz tatillerini Türkiye’de geçirdikten sonra çalıştıkları ülkelere dönmek için geldikleri Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturan gurbetçilerin orta refüje attıkları çöpler, temizlendi. Edirne Belediye Başkanlığı, Kapıkule’deki temizlik çalışmasının ardından 9 ton çöp toplandığını açıkladı. l DHA Türk Tabipleri Odası ve SES ‘Hamile kadının ölümü cinayet’ Cizre’de 8 aylık hamile Feyruz Pulat’ın karnındaki bebeği ile ölümüyle ilgili Şırnak Türk Tabipleri Odası ile Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası’nca rapor hazırlandı. Raporda,150 bin nüfuslu ilçede kadın doğum uzmanının bulunmamasının büyük bir ihmal olduğu vurgulandı. “112 Acil, Cizre Devlet Hastanesi’nde doğum uzmanının bulunmadığını bildiği halde neden en yakın kadın doğum uzmanının olduğu bir merkeze götürmedi” diye sorulan raporda “Pulat ve bebeğinin ölümü alenen cinayettir” denildi. Öte yandan inceleme yapmak için Cizre’ye giden Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş “Cizre’ye 100 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesini buraya ilave edeceğiz ve Cizre Devlet Hastanemizi yenileyeceğiz” dedi. l DHA Bıçakçılar mesaide Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yayımladığı ‘Kurban Rehberi’nde, sığır ve mandaların 2 yaşını, devenin 5 yaşını, keçi ve koyunların bir yaşını bitirmiş olması gerektiği belirtildi. Sığırda butların yuvarlak olması gerektiği anlatılan rehberde, “Sağlıklı sığırda omuzlar geniş, vücut çıkıntıları belirsiz, deri yumuşak ve elastiki, bakışları canlı, kıllar ince ve parlaktır. Ayrıca, göz, burun, ağız, meme ve arkasında anormal akıntılar, bacak ve ayaklarında topallık, deri ve memelerinde hastalık belirtisi, şişkinlik, renk değişimi ve yara bulunmaz” denildi. l Haber Merkezi Kurban Bayramı arifesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesiminde kullanılacak bıçaklar da tezgâhlarda yerini aldı. Bayram yoğunluğundan memnun olan bıçakçılar gece geç saatlere kadar mesai yapıyor. Kurbanlıklarını alan vatandaşlar, bıçaklarını ve satırlarını biletmek ya da yeni ürünler almak için kentte bulunan bıçakçıların yolunu tuttu. Her yıl bayram öncesinde yoğunluk yaşayan bıçakçılar, açtıkları tezgâhlarda müşterilerini bekliyor. l İHA Sınırda izdiham Kilis Valiliği’ne Kurban Bayramı’nı ülkelerinde kutlamak için 67 bin Suriyeli başvurdu. Suriyelilerin 55 binin sınır kapısından geçti. Suriyeliler, geçişlerin son gününde de gece saatlerinden itibaren kapıda yoğunluk oluşturdu. Sınırda uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, izdihama yol açtı. Suriyeliler, demir kapıyı raydan çıkarıp güvenlik güçlerinin uyarılarına aldırış etmeden işlem yapılacak alana koşarak gitti. Kadın ve çocuklar zor durumda kaldı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yapan Suriyeli sayısı 30 bin kişiye ulaştı. l DHA GÜMÜsLÜK ARıON BEACH +90 (252) 388 63 33 +90 (532) 374 63 73 www.arionbeachgumusluk.com C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog