Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

T.C. ÖMERLİ İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2017/12 ESAS Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Mardin il, Ömerli ilçe, 106 Ada No, 11 Parsel No, TAŞGEDİK MAHALLESİ Mahalle/Mevkiinde bulunmakta olup, satışa konu olan yerin hali hazırda tarımsal mekanizasyona uygun değil ancak işlenerek uygun hale getirilebileceği, %23 eğimli olup toprak derinliği yüzeyseldir. Eğim, toprak derinliği ve taşlılığa bağlı olarak 3. Sınıf olarak belirlenmiştir. ADRESİ: Mardin İli Ömerli İlçesi Taşgedik Mahallesi YÜZÖLÇÜMÜ: 14.431,43 m2 İMAR DURUMU: Kaydındaki gibidir. KIYMETİ: 29.820,20 TL KDV ORANI: %18 KAYDINDAKİ ŞERHLER: Kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü: 18/09/2017 günü 10:00 10:15 arası 2. Satış Günü: 13/10/2017 günü 10:00 10:15 arası SATIŞ YERİ: ÖMERLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI SATIŞ ŞARTLARI: 1 İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap. gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/12 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 19/07/2017 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 645943) T.C. ANKARA 27. İCRA DAİRESİ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP TALEPLERİNDE İCRA EMRİ İLE KIYMET TAKDİR RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ 2016/16488 ESAS ALACAKLI: T. Garanti Bankası A.Ş. Vekili Av. Gözde AKŞİN Ziya Gökalp Cad. No:15 K:4 Kızılay/ANKARA BORÇLU: Ferhat ARAS (TC: 15674049668) Alacaklı tarafından ANKARA İLİ, KEÇİÖREN İLÇESİ, İNCİRLİ MAH., 82024 PAFTA, 30936 ADA, 8 PARSEL, 67/594 ARSA PAYLI, 3. NORMAL KAT, 12 NO’LU BAĞIMSIZ BÖLÜM, ÇATI ARALI MESKEN vasıflı taşınmaz tapu kaydı üzerine konulmuş bulunan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile 229.230,03TL(faiz ve masraflar hariç) alacağın tahsili için yapılan icra takibinde borçluya çıkartılan icra emri ve kıymet takdir raporu tebliğ edilememiş yaptırılan emniyet araştırması sonucu borçlunun adresi de tespit edilemediğinden, icra emri ve kıymet takdir raporunun gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiştir. İş bu ilanın gazete ile yayımlandığı tarihten itibaren kanuni süreye 15 gün ilave olunarak 45 gün içinde borcu ödemeniz, bu süre içerisinde borç ödenmez veya 22 gün içinde tetkik merciinde icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmez ise alacaklının gayrimenkulun satışını isteyebileceği hususu ile, ANKARA İLİ, KEÇİÖREN İLÇESİ, İNCİRLİ MAH., 82024 PAFTA, 30936 ADA, 8 PARSEL, 67/594 ARSA PAYLI, 3. NORMAL KAT, 12 NO’LU BAĞIMSIZ BÖLÜM, ÇATI ARALI MESKEN vasıflı taşınmaza 29/08/2016 tarihinde 250.000,00. TL değer tespit edildiğinden, işbu kıymet takdir raporunda ilanen tebliğine karar verilmiş olup, kanuni süreye 15 gün ilave olunarak işbu ilanın gazete ile yayımlandığı tarihten itibaren 22 gün içinde icra hâkimliğine müracaatı ile itiraz edilmediği takdirde kıymet takdir raporunun kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 646084) T.C. İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/278 Esas Davacı HAZAL DEMİRDERE ile Davalı ZİYADDİN DEMİRDERE arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı ZİYADDİN DEMİRDERE’nin bildirilen adresinde tebligat yapılamamış, emniyet marifeti ve diğer tüm aramalara rağmen yeni adresinin tespiti mümkün olmamıştır, davalı ZİYADDİN DEMİRDERE’ye dava dilekçesi ve ön inceleme hazırlık tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davacının evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma, talebinde bulunduğundan adı geçene dava dilekçesi ve ön inceleme hazırlık tutanağının tebliği ile HMK 122. maddesi gereğince tebliğine, tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesini HMK 127 ve 129 maddelerine uygun olarak 2 suret halinde ibraz etmesi, HMK 121129 maddeleri gereği delil olarak gösterdiği belgeleri cevap dilekçesine eklemesi, başka yerden getirtilecek belgelerine ilişkin bilgiler vermesi getirtilmesi gereken deliller için takdir edilen 130,00 TL delil avansını yatırması, bunu yapmadığı takdirde dosya kapsamı itibari ile karar verileceği, yokluğunda yapılan muamelelere itiraz edemeyeceği hususu davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 646040) T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2016/587 Gaziosmanpaşa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 18/04/2017 tarih 2016/587 esas 2017/165 sayılı kararı ile Siirt ili Siirt Merkez ilçesi Yeni C: 14 H: 97 BSN: 8’de nüfusa kayıtlı Mehmet Kamil ve Beşire kızı 22/12/1989 doğumlu 13217350530 kimlik numaralı Zübeyde Zeybakoğlu’nun nüfus kayıtlarındaki Zübeyde olan isminin “Elif” olarak düzeltilmesine ve tesciline karar verilmiştir. İlan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 646070) T.C. İSTANBUL ANADOLU 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/141 Esas KARAR NO: 2017/234 Mardin ili, Kızıltepe ilçesi, Kocalar, Cilt no: 79, Hane no: 59, Bsn: 233’te nüfusa kayıtlı 18818583844 TC. No’lu Hamdullah ve Halime oğlu, 29/09/1990 doğumlu Ramazan Çalgıcı’nın soyadının Aslan olarak değiştirilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur. 18/07/201 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 646114) T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN (KAMULAŞTIRMA DUYURUSU) Sayı: 2017/242 Esas Davacı, Türkiye Elektrik İletim A. Ş. Vekili tarafından aşağıda yazılı esas numarası ile aşağıda ismi yazılı tapu malikleri aleyhine açılan (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ile, Taşınmazın Tescili) davasında: Davacı kurum vekili; Kurtköy/Kartal (Yenileme) Et hattının kamulaştırma çalışmaları münasebeti nedeniyle davalı şahıslar adına kayıtlı İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtköy Mah. 9151 Ada, 4 Parsel numarasında kayıtlı 200,46 m² taşınmazın 61,56 m²’lik kısmında irtifak hakkında 10/03/2015 tarih ve 988 No’lu Yönetim Kararı alındığını, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 27. maddesi gereğince dava konusu taşınmazın kamulaştırılan kısmının bedelinin tespiti ile taşınmaz mala ACELE KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE EL KONULMASINA, 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ve tapu kütüğünde vakıf icaresi, haciz, ipotek vs. gibi herhangi bir ayni hak mevcutsa kamulaştırmada bedeline dönüşeceği dikkate alınarak karara yansıtılmasını, dava konusu taşınmazların idare adına tescili karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Mahkeme ve Esas Numarası, Davalısı Tapu Maliki veya maliklerin ad ve soyadları, kamulaştırılacak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yermevkiipaftaadaparsel numaralarıvasfıyüzölçümü, ESAS NO: 2017/242 sayılı davanın davalısı tapu maliki: Feramuz Çelik Mirasçıları 1. Münüre Çelik T.C No:17069941670 2. Güldane Çayır T.C No: 39590188058 3. Netibe Öztürk T.C No: 59317536368 4. Murat Çelik T.C No: 17054942170 TAPU BİLGİLERİ: İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtköy Mah. 9151 Ada, 4 Parsel sayılı taşınmaz ARSA VASIFLI TAŞINMAZ (200,46 m²) Kamulaştırılan kısım (61,56 m²) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü Ayrıca, çıkarılan meşruhatlı davetiyelerin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir. Açılacak davalarda husumet (Yukarıda b bendine yazılı) idareye yöneltilmelidir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davasını açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına (Vakıflar Bankası Adliye Şubesi Müdürlüğü’ne) yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunun 5. maddesi ile değişik 10. maddesinin 5. Fıkrası uyarınca DUYURULUR. 05.02.2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 646135) T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 İlimiz, Köyceğiz İlçesi, Çayhisar Mahallesi, Darıyer Mevkii, Y=660472 X=4099025 koordinatlarında bulunan kaynak suyun 5 lt/sn’lik kısmının 756.864,00 TL ilk yıl tahmini kira bedeli üzerinden 3 yıllığına içme ve satış amaçlı kiralama ihalesi; Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 15/08/2017 Salı günü saat 10:00’da Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 2 İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 22.705,92 TL’lik Geçici Teminat Makbuzu, (geçici teminat mektubu, süresiz, Limit içi) Nüfus Cüzdanı Örneği ve İkametgah Belgesi, vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi, Tüzel Kişilerde ise yılı içinde alınmış Ticaret Sicil Belgesi, Noter Tasdikli Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını ihale tarih ve saatinde Komisyona teslim etmeleri gerekmektedir. 3 İhale bedeli üzerinden alınacak KDV ile diğer vergiler, harçlar ve yasal yükümlülükler alıcıdan tahsil edilecektir. 4 Yıllık kira bedeli peşin ödenebileceği gibi, kira bedelinin dörtte biri peşin kalanı üçer aylık dönemler halinde taksitle de ödenebilir. 5 İhaleye ait Şartname mesai saatleri içinde Elektrik, Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığında ücretsiz görülebilir. 6 Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir. 7 İdare; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte ve herhangi bir aşamada iptal etmekte gerekçesini bir kararda belirtmek suretiyle serbesttir. İlan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 643844) T.C. SELÇUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/308 Esas KARAR NO: 2017/96 1 Davanın KISMEN KABULÜNE, 2 Manisa ili Akhisar ilçesi Mecidiye Mahallesi cilt no: 62, hane no: 155 BSN 18’de nüfusa kayıtlı Necmi ve Saimeoğlu 06.03.1992 Akhisar doğumlu 35158961682 TC Kimlik nolu BAHCAN CANKIR’ın isminin BAYCAN olarak TASHİHİNE karar verildiği ilan olunur. 17.07.2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 646091) T.C. GAZİOSMANPAŞA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/148 KARAR NO:2017/174 Mahkememizin 2017/148 esas 2017/174 karar sayılı ve 27/07/2017 tarihli karar ile; Kastamonu İli, Pınarbaşı İlçesi, Savaş Mahallesi/Köyü, Cilt No:61, Hane No: 56, BSN: 55, 46120359314 T.C. Kimlik Numarasıyla nüfusa kayıtlı,Hasan ve Yadigar kızı, 29/11/2009 doğumlu Aynur Duman’ın adının Sudenaz olarak DEĞİŞTİRİLEREK TESCİLİNE, karar verilmiş olup, ilan olunur. 01/08/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 645950) T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN Sayı: 2017/155 Esas Davacı Teiaş tarafından aşağıda parsel no’su, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olup, kamulaştırma kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur. 10.04.2017 MALİKİ: İsmet Topkan MEVKİİ: Batman/Yeniköy PARSEL NO: 113/11 MİKTARI: 3578,93 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 584815) Perşembe 3 Ağustos 2017 haber 13 DiyarbakırErkan Sakal’ın cenazesine 15 bin kişi katıldı. şehitleri uğurlandı Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında PKK’li teröristlerin yola döşediği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Ümit Çelik ve Uzman Çavuş Erkan Sakal, 7. Kolordu Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Binbaşı Çelik’in İstanbul Beylikdüzü’nde yaşayan babası Sadettin ve kardeşi Sezer Çelik, site bahçesinde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Baba Çelik, şehidin sırasıyla Şırnak, Ankara, Van, Ağrı, Suruç ve Lice’de görev yaptığını belirterek, “Malum tayinler, birbirini takip eden tayinler. Hainlerin (FETÖ’yü kastederek) yaptığı tayinler. Buna artık isyan etti. ‘Baba ben mahkemeye vereceğim’ dedi. Mahkemeye verdi, istifasını hazırlamıştı ama malum 15 Temmuz belası geldi bu ülkenin başına. Dedi ki: ‘Baba devletin bugününde devletimi mahkemeye veremem. Ben istifamı geri alacağım.’ Gitti görevine başladı. Binbaşı Çelik, biri 7 aylık üç çocuk babasıydı. Çelik için Beylikdüzü’ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii’nde ikindi vakti tören düzenlendi. Şehidin cenazesi Büyükçekmece Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi. Şehit jandarma uzman çavuş Erkan Sakal (27) için memleketi Sivas’ta düzenlenen törene ise 15 bin kişi katıldı. Yakınlarını teskin etmeye çalışan şehidin eşi Songül Sakal, eşinin tabutunu okşayarak “Buradayım aşkım. Ben geldim. Bak birlikte memleketimize geldik” dedi. Şehidin annesi Döndü Sakal ve kardeşleri de tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından şehidin cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi. l DHA Vatandaşın dikkati faciayı önledi Siirt’te Polis Meslek Yüksek Okulu yakınlarındaki bir menfeze, şüpheli kişilerin bir şeyler bıraktığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, PKK’li teröristler tarafından menfeze 4 adet el yapımı patlayıcı tuzaklandığını belirledi. Patlayıcılar, bomba imha uzmanı tarafından etkisiz hale getirildi. Olayın ardından, kaçan PKK’lilerin bulunması için çalışma başlatıldı. l DHA HDP’Lİ FELEKNAS UCA Kamptan atılan Ezidileri sordu Mardin’in Midyat ilçesinde bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kampında kalan 4 Ezidinin, kamptan çıkarıldığı belirtildi. Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle sonu önergesi vererek konuyu TBMM gündemine taşıyan HDP Milletvekili Feleknas Uca, “29 Temmuz 2017 tarihinde AFAD yetkilileri, kendilerine ‘siz burada misafirsiniz, miadınız doldu’ diyerek kampı terk etmeye zorlamıştır. İtiraz eden Ezidilere yetkililer tarafından üç gün süre verilmiş, üç günün sonunda kampı terk etmeleri istenmiştir. Kamptan gelen son bilgilere göre, 1 Ağustos gece yarısı kampta kalan 4 Ezidi zorla kampın dışına atılmıştır” dedi. Uca, Yıldırım’a “AFAD kampında kalan Ezidiler gün ve saat belirlenmek suretiyle zorla çıkarılmalarının gerekçesi nedir? Kampta kalan dört Ezidinin gece yarısı kampın dışına zorla atıldığı iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğru ise bunun gerekçesi nedir? Midyat AFAD kampından çıkarılmaya zorlanan Ezidiler nereye gönderilecektir?” sorularını yöneltti. l Yurt Haberleri Çek bakandan tutuklamaya tepki Şırnak’ta iki Çek Cumhuriyeti vatandaşı “te rör örgütüne destek vermek” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara “Benim için büyük bir hayal kırıklığı” diye tepki gösteren Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek, konuyu Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini söyledi. Miroslav Farkas ve Marketa Vseliçova, 13 Kasım 2016’ta Şırnak’ta, Suriye’de faaliyet gösteren Halk Savunma Birlikleri’ne (YPG) dair propaganda malzemesi bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına alınmış, “terör örgütüne destek verme” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemede 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırılmıştı. l Haber Merkezi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog