Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDAN İLANEN TEBLİĞ MÜKELLEFİN VERGİ ADRESİ VERGİ VERGİNİN CEZANIN VERGİNİN ADISOYADI NUMARASI VEYA CEZANIN NEVİ NEVİ MİKTARI VEYA UNVANI DÖNEMİ BEYKOÇ TEKSTİL 1670064371 Oruç Reis Mah. 201103201103 KDV VZC 10.296,00 SANAYİ VE Tekstilkent B9 TİCARET LTDŞTİ. Blk No: 65 Esenler/İSTANBUL BEYKOÇ TEKSTİL 1670064371 Oruç Reis Mah. 201106201106 KDV VZC 9.079,92 SANAYİ VE TİCARET Tekstilkent B9 LTDŞTİ. Blk No:65 Esenler/İSTANBUL BEYKOÇ TEKSTİL 1670064371 Oruç Reis Mah. 201107201107 KDV VZC 14.584,68 SANAYİ VE TİCARET Tekstilkent B9 LTDŞTİ. Blk No:65 Esenler/İSTANBUL CEZANIN MİKTARI 10.296,00 9.079,92 14.584,68 Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezaları nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.’un 103106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 645575) AMBARLI MARİNA PREFABRİK BOT İSTASYONU İNŞAATI İŞİ KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KIYEM) SEYİR YARDIMCILARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ambarlı Marina Prefabrik Bot İstasyonu İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası: 2017/375369 1 İdarenin a) Adresi: Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mah. Kemankeş Cad. No: 63 34425 Karaköy BEYOĞLU/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 2123344500 2122431122 c) Elektronik Posta Adresi: seyir@kiyiemniyeti.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https: //ekap.kik. gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 adet prefabrik bina inşaatı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: Beylikdüzü Ambarlı West Marin/İstanbul c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür. 3 İhalenin a) Yapılacağı yer: Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mah. Kemankeş Kara Mustafa Paşa Cad. No: 63/201 Karaköy BEYOĞLU/İSTANBUL b) Tarihi ve saati: 15.08.2017 14: 00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ III. GRUP: BİNA İŞLERİ 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Mimar veya İnşaat Mühendisi 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı Veznesi adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Seyir Yardımcıları Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 645313) T.C. GAZİOSMANPAŞA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN GAZETE İLANIDIR ESAS NO: 2017/165 KARAR NO: 2017/172 Mahkememizin 2017/165 esas 2017/172 karar sayılı ve 27/07/2017 tarihli karar ile; Sivas İli, Zara İlçesi, Tefeköy Mahallesi/Köyü, Cilt No: 120, Hane No: 13, BSN: 75, 46768337194 T.C. kimlik numarasıyla nüfusa kayıtlı Ekrem ve Sevim kızı, 06/03/2003 doğumlu Ramia Arslan’ın adının Damla olarak DEĞİŞTİRİLEREK TESCİLİNE, karar verilmiş olup, ilan olunur. 01/08/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 646058) T.C. KARS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN  ESAS SAYISI: 2015/1035 Esas KARAR SAYISI: 2017/8 Davacı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar AHMET DEMİRBOĞA, EDNAN DEMİRBOĞA, EMRAH CABADAĞ, METİN CABADAĞ aleyhine açılan Kamulaştırma (bedel tesbiti ve tescil) ilişkin davanın yapılan yargılaması açık yargılaması sonunda; HÜKÜM:  1Davanın kabulü ile, Kars ili Merkezilçesi, Boğazköy Köyü Eski 320 Parselyeni 195 ada 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 179.105,91 TL olarak tespitine, bu bedele 11/01/2016 tarihinden karar tarihi olan 19/01/2017 tarihine kadar kanuni faiz işletilmesine, 1Davacı idare tarafından Ziraat Bankasına fazla yatırılan 26.570,40 TL’nin davacı kuruma iadesine, 2Kars ili Merkez ilçesi, Boğazköy Köyü Eski 320 Parsel yeni 195 ada 2 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile 3402 sayılı KadastroKanunun 16/c maddesi gereğince Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü lehine baraj göl alanı olarak TERKİNİNE, 3Kararın kesinleşmesi beklenmeksizin kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen 179.105,91 TL’nin tapu malikleri/davalı tarafa ödenmesine, ödemenin derhal yapılması için Kars Ziraat Bankası’na resen müzekkere yazılmasına, Tapu kaydında takyidat var ise bedele yansıtılmasına, 4Kararın gereğinin yerine getirilmesi için karardan bir nüsha eklenerek Tapu Sicil Müdürlüğüne resen müzekkere yazılmasına, 5Alınması gereken 31,40 TL harçtan başlangıçta yatan 27,70 TL’nin mahsubu ile bakiye 3,70 TL’nin davacıdan alınarak Hazine’ye irat kaydına, 6Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına, 7Davacı kendini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince hesaplanan 1.980,00 TL maktu vekâlet ücretinin davalı/davalılardan alınarak davacı idareye verilmesine, 8Davalı/bir kısım davalılar kendilerini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince hesaplanan 1.980,00 TL maktu vekâlet ücretinin davacı idareden alınarak kendilerini vekille temsil ettiren yukarıda isimleri yazılı davalıya/bir kısım davalılara verilmesine, 9Kullanılmayan gider avansının iadesine, Dair, davacı vekilinin ve bir kısım davalılar vekilleri Av. Çetin Bilgir, Av. Pervin İşkey, Av. Karhaman Özçağin, Av. Fatih Kamil Erkoç’un yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren tescil yönünden kesin, bedel yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği kararın davacı DSİ vekili tarafından istinaf yoluna gittiği, gerekçeli kararı ve istinaf dilekçesinin davalılardan EMRAH CABADAĞ, METİN CABADAĞ’a tebliğ edilemediğinden kararın ve istinaf dilekçesinin tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/07/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 645770) T.C. ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/329330331374 Davacı Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından; aşağıda belirtilen davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili davasının yapılan tensibinde verilen ara kararı gereğince, Mahkememizin 2017/329 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Muhammet Kılıç, dava konusu Yakutiye ilçesi Kavak Mah. 2191 ada 27 parsel, Mahkememizin 2017/330 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Halil İbrahim Ağaoğlu, dava konusu Yakutiye ilçesi Alipaşa Mah. Habipbaba Türbesi mevkiinde yer alan Kardelen Büfe, Mahkememizin 2017/331 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalılar Adem Güllüce, Ahmet Güllüce, Asya Güllüce, Emine Güllüce ve diğer davalılar, dava konusu Yakutiye ilçesi Alipaşa Mah. Habipbaba Türbesi mevkiinde yer alan Güllüce Plastik ve Akdağ Ticaret, Mahkememizin 2017/374 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Mehmet Selim Ayaz, dava konusu Yakutiye ilçesi, Kavak Mah. 3214 ada 2 parsel, Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açtırılacak banka hesabına yatırılacağı, taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı olan dosyalarına sunulması, 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kanunun 10/4 Maddesi gereğince ilan olunur. 28/07/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 645767) T.C. BAKIRKÖY 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NDEN / BAŞKANLIĞI’NDAN ESAS NO: 2017/673 Esas DAVALI:  AVNİ KERİMOĞLU, Adres: Parseller M. Kemal Paşa Mah. Mimar Sinan Cad. Kanarya Sok. N: 84/31 Avcılar/İSTANBUL Davacı tarafından aleyhinize açılan Şikâyet (İcra Memur Muamelesi) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce verilen 2015/1055 Esas 2015/961 Karar sayılı karar Yargıtay’ca bozulmuş olup, bozma tensip zaptı ve yeni duruşma gün ve saatinin adresi meçhul olan Avni Kerimoğlu’na ilanen tebliğine karar verilmiştir. “Duruşma Günü: 26/10/2017 günü saat: 10:18’de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, varsa delillerinizi duruşma gününde ibraz etmeniz, iddia ve savunmalarınızı dahi yazılı olarak vermeniz, duruşma gününde hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda da karar verilebileceği hususu bozma tensip zaptı ve yeni duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27/07/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 645646) GAZİOSMANPAŞA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/102 KARAR NO: 2017/167 Mahkememizin 2017/102 esas 2017/167 karar sayılı ve 27/07/2017 tarihli karar ile; Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, Karabulak Mahallesi/Köyü, Cilt No: 31, Hane No: 80, BSN: 85, 16273930708 T.C. Kimlik Numarasıyla nüfusa kayıtlı, Mühyettin ve Muhterem oğlu, 16/12/1991 doğumlu davacı Saddam Oğur’un adının Hüseyin Çınar olarak DEĞİŞTİRİLEREK TESCİLİNE, karar verilmiş olup, ilan olunur. 01/08/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 646017) Perşembe 3 Ağustos 2017 12 haber EDİTÖR: SERKAN OZAN ÖGİ’DEN TEMMUZ RAPORU Bir ayda 5 gazeteci tutuklandı MAHMUT ORAL Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), temmuz ayında basına yönelik hak ihlalleri raporunu açıkladı. Rapora göre geçen ay 5 gazeteci gözaltına alındı, 5 gazeteci tutuklandı, 41 gazeteci yargılandı. ÖGİ, “Gelin gazetecileri zindandan çıkaralım, gazeteciliği özgürleştirelim ki Türkiye ve hepimiz özgürleşelim” çağrısı yaptı. ÖGİ Sözcüsü Hakkı Boltan, KHK ile kapatılan Özgür Gün TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Tur ile birlikte, temmuz ayında basına yönelik hak ihlalleri raporunu açıkladı. Boltan, “Geçen ay 9 gazeteci tahliye edilmesine rağmen hâlâ 171 gazeteci cezaevlerinde bulunmaktadır. Bir hükümet ve devlet için bundan daha kötü bir karne olamaz. Bundan çok daha kötü olan şu ki: Bu karnesine dört elle sarılmış ve bunu savunuyor. Geleceğini ve iktidarını da bunun üzerine inşa ediyor” dedi. “Gazetecilerin faaliyeti casuslukla eşdeğerde görüldüğüne tanıklık ediyoruz. Dihaber muhabiri gazeteci meslektaşımız Erdoğan Alayumat buna en son örnektir. Alayumat’ın casuslukla suçlanarak tutuklanması en az Can Dündar’ın, Enis Berberoğlu’nun casuslukla suçlanması kadar tehlikelidir ve kabul edilemezdir” diye konuştu. 9 yıl 10 ay hapis Boltan temmuz ayında gazetecilere yönelik yaşanan hak ihlalleri verilerini de şöyle özetledi: “171 gazeteci tutuklu, 25 gazeteci gözaltına alındı (8 gazeteci Özgürlükçü Demokrasi çalışanı), 41 gazeteci yargılandı, 5 gazeteci tutuklandı, 6 gazeteci hakkında dava açıldı, 5 TV’nin lisansı RTÜK tarafından iptal edildi, 3 gazeteciye 9 yıl 10 ay 7 gün hapis cezası verildi, 3 haber sitesi BTK tarafından 16 kez engellendi, dünyanın çeşitli yerlerinde 3 gazeteci saldırılarda öldürüldü. 9 gazeteci tahliye edildi.” l DİYARBAKIR ÖRGÜT ÜYELİĞİ İDDİASI Fransız gazeteci Şırnak’ta tutuklandı Fransız gazeteci Loup Bureau, Şırnak’ı ziya ret edip Habur Sınır Kapısı’nda gözaltına alındı. Bureau, çıkarıldığı mahkeme tarafından “örgüte yardım ve yataklık etmek” suçlamasıyla tutuklandı. Bureau’nun Şırnak T Tipi Cezaevi’ne götürüldüğü belirtildi. Bianet’in haberine göre Fransız gazeteci Bureau’nun Twitter hesabında, gazetecilik öğrencisi olduğu, Arapça öğrendiği ve TV5Monde, ArteJournal ve Slate’e haber geçtiği yazıyor. Erbil’e gazeteci olarak çalışmaya giden Bureau’nun Habur sınır kapısından geçip İzmir’e, oradan da İstanbul’a tatil yapmaya gideceği öğrenildi. AA’ya göre, Bureau’nun üzerinde Suriye’de PYD/YPG’lilerle yapılmış röportajlar ve çekilmiş fotoğraflar bulundu. l DİYARBAKIR / Cumhuriyet NRT KAMERAMANI DOĞRU Gazeteciye ödüllü haberini sordular Diyarbakır’da 25 Temmuz’da gözaltına alı nan Erbil merkezli yayın yapan NRT TV kameramanı Rojhat Doğru savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede yurtdışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Doğru’ya daha önce çalıştığı Erbil merkezli Gele Kurdistan adlı TV kanalı için Kandil’de PKK yöneticileriyle yaptığı röportajlar, 2013’te Paris’te öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez için Diyarbakır’da düzenlenen cenaze töreninde çektiği görüntülerin sorulduğu bildirildi. Doğru’ya ayrıca, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti tarafından görüntü dalında ödüle değer bulunan, 68 Ekim olaylarında çektiği görüntünün de sorulduğu kaydedildi. l DİYARBAKIR / Cumhuriyet GEREKÇE GİZLİLİK KARARI İHLALİ Gaziantep’te iki gazeteciye tutuklama Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Edacan inşaat şirketi yetkilisi Ahmet Selim Ener’in FETÖ yapılanmasıyla ilgili polis ve savcılık ifadesini yayımlayarak savcılığın gizlilik kararını ihlal ettikleri gerekçesiyle Doğuş gazetesi yazarı Metin Aybey, Ayıntap gazetesi yazarı Murat Güreş ve Detail haber sitesi muhabiri Furkan Göksen hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Referans Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü Kadir Akkurt’un, şehir dışında olduğu için arandığı belirtildi. Savcılığın kararının ardından gazetecilerin ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan gazeteciler Murat Güreş ve Fukran Göksen tutuklanırken, Metin Aybey ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. l GAZİANTEP / Cumhuriyet C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog