Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Pazartesi 28 Ağustos 2017 12 haber EDİTÖR: SERKAN OZAN İstanbul muhalefetiyle Abdülkerim Sazak ve yakını Ankara’nın arası bozukMehmetKara çağ, Irak’a geçti. IŞİD’e katılan aile dönmek istiyor İstanbul’da yaşarken 2015 yılının ağustos ayında IŞİD’e katılan Orhan Sazak, Kuzey Irak’taki Telafer’e gitti. Telafer’e operasyonun başlamasının ardından eşi ve 3 kızıyla birlikte IŞİD’den kaçan Orhan Sazak, Peşmerge güçlerine teslim oldu. Peşmergelerin Sazak ailesiyle birlikte 5 kişilik başka bir Türk ailesinin güvenli bölgeye geçmesine izin vermediği öne sürüldü. Orhan Sazak’ın babası Abdulkerim Sazak ve yakını Mehmet Karaçağ, Erbil’deki Türk Konsolosluğu ve Peşmerge yetkilileri ile görüşmek üzere Irak’a geçti. Türk makamlarının kendilerine yardımcı olmasını isteyen Sazak, oğlu Orhan Sazak’ın kendisini telefonla arayarak, “Türk askerlerine teslim olmayı, Türkiye’ye gelmeyi istiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Peşmergeye teslim olduk, ama Peşmerge bizi istemedi, tekrar kovdu” dediğini anlattı. Suriye’de iç savaşın başından itibaren İstanbul’da örgütlenen Suriye muhalefetinin yeni yönetimi ile Ankara’nın arasına kara kedi girdi. Muhalefet, çatışmasızlık bölgelerinin 3 bölgede Türkiye’siz işlemesinden rahatsız. “Bürokratik nedenlerle” geciktiği söylenen maaşların ise yarısı yatırıldı. Suriye’de iç savaşın başından beri Türkiye’nin örgütlenmelerine öncülük ettiği İstanbul muhalefeti ile Türkiye’nin garantör olarak yola çıktığı çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili görüşmelerin hâlâ sonuçlanmamış olması Ankara Ankara’nın arasında son aylarda ile muhalefet arasında gerilimi tır kara kedi dolaşıyor. İstanbul mu mandırıyor. hhmdtKMdlieiaearoş.autnylaaiaSehellrşf“MeiateıslbnilatnyÜDiüirföormKıoyvdnolyaeiekauhpatmrr’DettnYaamyıeekuğtaelviaılnektdçrditriıa(oniımniSn;lpebeMkcbldiyaiiDlaeDarinGşnnıartKşkıüleıliasnea)nşçırrnıbllınleyeSlueıörrauğaidgparUırMeeyinıdyllcndudıüöeinmaıksns.katecAilieğni”cabDGkeUÜYVGENUtamÇıtşeemşykeaesbHhğçysıaziiıialsnSşlamliılesMkaaüyifeymmelDbskıatinöKlıenaeşldlgirrtgBanıaieke.naslTnaBeşııaürnrrekudkirldıanikısskannniüiinelnlydsrıığeeoaeyok’ığnçlanR’utlunyieAiaşknayımlnİaragdrdkdmıaüeleaimçzsSbaaregte’amaednrâyskiertafılmll’estaeçivınaadrıemhiesuaes PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR yal kırıklıklarını artırdı. Suriye adına BM ile görüşmelere oturmak üzere oluşturu İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI lan Yüksek Müzakere Heyeti (YMH) çatısı altında tüm Suriye muhalefetini birleştirmeyi hedefleyen Suudi Arabistan’ın İhale Kayıt Numarası: 2017/418280 İller Bankası AŞ 3 (üç) yıl süreli malzemesiz tabldot hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 22 Ağustos’ta yaptığı toplantıda muhalifler bir araya geldi. Riyad’ın burada Ankara’nın fazlasıyla mesafeli durduğu ve son anda gündeme gelen Kahire plat 1 İdarenin formu ve Türkiye’nin dışladığı Kürtleri a) Adresi: Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 06510 Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA de bünyesinde barındıran Moskova plat b) Telefon ve faks numarası: 3125087702 3125087799 formunu birleştirme çabaları üzerine İs c) Elektronik Posta Adresi: yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr tanbul’daki muhalefet ile Ankara arasın ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ da temas kuruldu. 2 İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı: İlbank Gen Müd ve uygun görülecek birimlerde 36 ay yemekhane işlerinin 1Ad Gıda Müh, 1Ad Diyetisyen,1Ad Aşçıbaşı, 1Ad Aşçıbaşı Yrd, 10Ad Aşçı,11Ad Aşçı Yrd, 4 Ad Servis Gör Şefi, 16 Ad Servis Gör, 13 Ad Bulaşıkçı toplam 58 personel çalıştırılması işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: İller Bankası A.Ş. Çukurambar Binası Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA), İller Bankası A.Ş. Dışkapı Ek Hizmet Binası (Ziraat Mahallesi 657. Sokak No: 14 Dışkapı Altındağ/Ankara), İller Bankası Kızılay Ek Hizmet Binası (Ziya Gökalp Bulvarı No:19 Kızılay/Ankara) ve İller Bankası Macunköy Ek Hizmet Binaları (Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı Halk Ekmek Fab. Karşısı Macunköy/Ankara Ve/veya Ankara il sınırları içinde olmak üzere, Bankanın sözleşme süresi içinde taşınacağı ya da yeni açacağı hizmet binaları) SMDK Başkanı Seyf başkanlığında heyet ile Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın başkanlığındaki heyet İstanbul’da görüştü. Toplantıda muhalefetin maddi sorunları, Riyad toplantısı ve Türkiye’nin garantörlüğünde oluşturulması hedeflenen ateşkes alındı. Paranın yarısı yattı c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 36 (otuz altı) aydır Yalçın başkanlığındaki heyet, paradaki 3 İhalenin gecikmenin tamamen bürokrasiden kay a) Yapılacağı yer: İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 06510 Çukuram naklandığını belirterek yatırılacağını söy bar/Çankaya/ANKARA ledi. Kısa süre sonra da maaş ve ödemele b) Tarihi ve saati: 02.10.2017 11:00 rin yarısı yatırıldı. Ancak bu ‘bürokratik’ 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korun gecikmede, Ankara’nın endişesinin Seyf başkanlığındaki yeni yönetimden kaynaklandığı öğrenildi. SMDK Başkan Yardımcısı Abdurrahman Mustafa, “Bu konu üst düzeyde görüşüldü ve aramızda bir sorun yok. SMDK, muhalif gruplar arasında en geniş çatıdır; 122 ülke tarafından tanınmaktadır” dedi. Mustafa, SMDK içerisinde temsil konusunda değişim sürecinin başladığını ve yerel komiteler ile de görüşmelerin yapıldığını belirterek bunu ‘reform süreci’ olarak tanımladı. Çatışmasızlık bölgeleri duğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10’dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kre disini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Türkiye’nin garantörlüğünde başlayan ve Suriye’de 8 aydır oluşturulamayan çatışmasızlık bölgeleri konusunda da muhalefetin Ankara’ya tepkili olduğu öğrenildi. Muhalefetin üst düzey temsilcilerin Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir. den bir yetkili, “3 bölgede Türkiye’siz an 4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: laşmalar yapıldı. Muhalefet Astana’yı Tür a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gös kiye garantör olduğu için kabul etti ama teren bölümlerini, şimdi buralarda Türkiye’nin garantörlüğü b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığı yok. Bu durum muhalefetin lehine değil. nı gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali mü Biz Suriye’nin genelinde bir ateşkes isti şavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, yoruz” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; ABD ve Rusya, İdbil’de Nusra’nın uzantı a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, sı olan HTŞ’ye karşı tepkilerini artırırken, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, Türkiye ve Rusya’nın oluşturmayı hedefle c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. diği çatışmasızlık bölgesi ise kurulamadı. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının orta Tahran’daki buluşmadan da uzlaşma çık laması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. mayınca ağustosta yapılması beklenen As Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere tana toplantıları eylüle bırakıldı. Muhale göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın fet, bu uzlaşmazlık ortamında ABD’nin ve en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali mü ya Rusya’nın İdlib’e Türkiye’yi dışlayarak şavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. tek taraflı bir operasyon kararı almasın 4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: dan da endişe duyuyor. l ANKARA a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden Reinygaedl’idaaşEılasmadadı yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, iha le konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Yurt Binası, Hastane, Okul, Resmi Kurum, Özel sektör ve/veya benzeri yerlerden her hangi birinde “Yemek Hazırlama ve/veya Dağıtımı İşçiliği Hiz meti” ve/veya Personel Çalıştırılmasına Dayalı (Özel Güvenlik Hizmet Alımı Hariç) Hizmet alımı işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İLLER BANKASI A.Ş. BANKACILIK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, KIZILIRMAK MAHALLESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ CADDESİ NO:12 06510 ÇUKURAMBAR /ÇANKAYA/ANKARA ADRESİNE veya AYNI BAŞKANLIĞIN ÇAMLICA MAH. ANADOLU BULVARI HALK EKMEK FABRİKASI KARŞISI NO:24/E MACUNKÖY /ANKARA adresine İhale Doküman satış bedeli yatırıldıktan sonra; İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI, KIZILIRMAK MAHALLESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ CADDESİ NO:12 06510 ÇUKURAMBAR/ÇANKAYA/ANKARA adresinden alınacaktır. adresinden satın alınabilir. 2mlryntnazmdmeta2eeıemauınarc.urnuAahkikReaKhaniyağoaedidraaadyalrudnliınilhmafşe.lesgı;maiıSdngrftMaegyçeMde’oerıdtöaınoutakssiDpasrripnst’işmetnanlKbıkaliaasivmvutotYeküeriafesavsMidypoçastlRia2eimairlerHmbaiaem0rlpydeğaeaski1lallium2eramııke.inndimtr,lKMAaıdeeefinEtşasonantaoosbhgıhrriyaaspEyegiimiayrrıddksonllelezaaeiuoi’adğrıılrnsnrmr,v.dveaildatnEaeakgıeseetsensteıpİsanıa’msinunkğirçlgdtnaadyıaaiianeişntfuraşsnfillşisraasşıiobievısrrüsaruçıetveaşıbıliıkir Çavuşoğlu açıkladı ama Rusya sessiz 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası Anonim Şirketi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gelen Evrak Kısmı, Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 06510 Çukurambar/Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden kanunun 38’inci maddesine göre açıklama istenecektir. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 658704) RmskytrnMlzybiauiaeenıieaiidybesnçrAlraayeıİva,ietğrnnrraklTaratüdeıki,anaArinRtatıuithdnhdinruüÇzrdçuakieksçunaaı’ayoayyklnnPvünburnmaa’uaYdsreugİgG’aşarDüaylsöaionmerraeu’ynrnealğlenüniıabirşdlGnsndşeupkatiommrea’leııdsnk.lraCnkneeuBduemnı,eernsluadteDamlRıneiknkgkrgğıueuiaşmıaenöilsviynrsayşdlsrmyreüiznlüBieeeablırcaaşmandreeegkymTişüd”llğdöBküaiBerridiearrlarütnamlü,kinetkryişm“şiiıaea.ekB’nnuçaruııeınkzki C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog