Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/468 Esas Davacı, İSKİ ile davalılar, AYTÜL BALÇIK, FATMA KÖSE, FİGEN DEMİREL, HANDAN DEMİREL, HANİFE KAYA, İBRAHİM YÖRÜK, İDRİS YÜRÜK, İSMET YÜRÜK, NADİDE DEMİRKAYA, SABAHAT YILMAZER, SÜLEYMAN TARKAN, ZAFER TARKAN, ZEKİYE TUZLUCA arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/468 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/01/2015 İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ili, Çatalca ilçesi, İzzettin Mahallesi 194 ada 5 parsel 129 ada 122,127,128,130,132, 361 ve 365 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırmasına karar verilip, kamulaştırma kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 1 Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer mevki, pafta, ada, parsel numarası, yüzölçümü vasfı: İstanbul ili, Çatalca ilçesi, İzzettin Mahallesi 194 ada 5 parsel 129 ada 122,127,128,130,132,361 ve 365 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz, 2 Taşınmaz maliki (davalı)AYTÜL BALÇIKTaşınmaz maliki (davalı) FATMA KÖSE Taşınmaz maliki (davalı) FİGEN DEMİREL Taşınmaz maliki (davalı) HANDAN DEMİREL Taşınmaz maliki (davalı) HANİFE KAYA Taşınmaz maliki (davalı) İBRAHİM YÖRÜK Taşınmaz maliki (davalı) İDRİS YÜRÜK Taşınmaz maliki (davalı) İSMET YÜRÜK Taşınmaz maliki (davalı) NADİDE DEMİRKAYA Taşınmaz maliki (davalı) SABAHAT YILMAZER Taşınmaz maliki (davalı) SÜLEYMAN TARKAN Taşınmaz maliki (davalı) ZAFER TARKAN Taşınmaz maliki (davalı) ZEKİYE TUZLUCA 3 Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 Davalı 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı da iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilirler, 5 Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği; İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına teslim edilecektir. 7 Mahkememizce tespit edecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına VAKIFBANK ÇATALCA ŞUBESİ’ne yatırılacaktır. 8 Davaya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir, Keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 5. maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur. 01/08/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 651288) TC. TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN (KAMULAŞTIRMA İLANI) ESAS NO: 2017/823 Esas Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü vekili Av. Burçak KALAY tarafından mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü adına tescili davası nedeniyle, Dava konusu Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Boztepe Mahallesi 421 ada 35 parsel sayılı taşınmazın 82,62 m²’lik kısmının kamulaştırılacağı, gayrimenkulün tapuda İlyas Çebni, Fatma Çebni, Hatice Yılmaz, Mehmet Ali Çebni, Adem Çebni ve Orhan Çelebi adına kayıtlı bulunduğu, Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü olduğu, Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içersinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, Açılacak olan davalarda husumetin Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’ne yöneltileceği, Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare olan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü adına tapuda tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açılacak hesapta T.C. Ziraat Bankası T.A.Ş. Trabzon Şubesi’ne yatırılacağı, Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği, hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.cu maddesi 4. bendi gereğince ilanen TEBLİĞ olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 651335) T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/195 Esas KARAR NO: 2017/232 Davacı HÜLYA ÇİÇEK aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Karabük ili, Safranbolu ilçesi, Nebioğlu Köyü, cilt no: 59, hane no:114, BSN: 22’de nüfusa kayıtlı, 74278046794 T.C kimlik no’lu Şaban ve Fethiye kızı, 05/01/1985 doğumlu Hülya Çiçek’in nüfusta “Hülya” olan ismine “Pınar” isminin eklenerek “Hülya Pınar” olarak TASHİHİNE, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/07/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 651453) T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/123 Esas Mahkememizin 25/04/2017 tarih 2017/123 Esas, 2017/190 Karar sayılı ilamı ile Çankırı ili, Çerkeş ilçesi, Hacılar, cilt no: 29, hane no: 8, BSN: 220’de nüfusa kayıtlı, TC: 26777671632 kimlik no’lu, Fazlı ve Belgin’den olma, 23/09/2016 Bayrampaşa doğumlu Melisa KANTAR’ın nüfusta “MELİSA” olan adının “MERİÇ MELİSA” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. İlan olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 651000) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/77 Esas KARAR NO: 2017/158 Davacı NURETTİN ÜZER aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 1 Davanın KABULÜNE, Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Yelkenli Mah./Köyü, 52 cilt, 31 hane, 32 sırada nüfusa kayıtlı, İbrahim ve Medine’den olma, 01/04/1974 doğumlu, 19279591508 TC no’lu Nurettin Üzer’ın kayden “Nurettin” olan adının “Murat” olarak TASHİHEN TESCİLİNE, 14/04/2017 Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/05/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 651072) T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/241 Esas KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İSTANBUL ili, PENDİK ilçesi MEVKİİ: DOLAYOBA PAFTA NO: ADA NO : 8453 PARSEL NO: 29 VASFI: ARSA YÜZÖLÇÜMÜ: 1041,72 m2 MALİKİN ADI VE SOYADI: 1. İSMAİL BÜLBÜL 2. KENAN DURSUN 3. ÖZKAN DURSUN 4. GÜVEN DURSUN 5. ENGİN DURSUN 6. HAYRİYE DURSUN 7. ALAADDİN DURSUN KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davacı kurum vekili dava dilekçesi ile İstanbul ili, Pendik ilçesi, Dolayoba Mah. 8453 ada, 29 parsel numarasında kayıtlı 1041,72 m2 taşınmazın tamamının kamulaştırma bedeli ile davacı kurum lehine istimlak hakkı tesis edilecek olan 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 27. maddesi gereğince İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/39 D.İş sayılı dosyası ile Acele EI Koyma Davası ikame edildiğini, aynı yasanın 10. maddesi mucibince dava konusu taşınmaz malın davacı tarafça kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli krokide belirtilen istimlak kısmının kamulaştırma bedelinin tespitile davacı adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. a Çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir. b Açılacak davalarda husumet anılan idareye yöneltilmelidir. c 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıkları belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir. d Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (Vakıflar Bankası Anadolu Adalet Sarayı Şubesi ) yatırılacaktır. e Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. f Keyfiyetin 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 4650 sayılı kanunun 5. maddesi ile değişecek 10. maddesinin 5. fıkrası uyarınca duyurulur. 19/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 651282) T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/467 Esas Davacı, İSKİ ile davalılar, ADİL TOKSOY, HİMMET ÇETİNER, MÜEDDET SAYGIVER, RAFET ÇETİNKAYA, SAMİYE ŞENOYAR, SEFA YOLAGELMEZ, UĞUR MERTOL arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/468 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/01/2015 İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ili Çatalca ilçesi İzzettin Mahallesi 194 ada 5 parsel 129 ada 122127128130132361 ve 365 parsel sayılı taşınmazların tamamının kamulaştırmasına karar verilip, kamulaştırma kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 1 Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer mevki, pafta, ada, parsel numarası, yüz ölçümü vasfı: İstanbul ili Çatalca ilçesi İzzettin Mahallesi 194 ada 5 parsel 129 ada 122127128130132361 ve 365 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz, 2 Taşınmaz maliki (davalı) ADİL TOKSOY Taşınmaz maliki (davalı) UĞUR MERTOL Taşınmaz maliki (davalı) MÜEDDET SAYGINER Taşınmaz maliki (davalı)SAMİYE ŞENOYAR Taşınmaz maliki (davalı) SEFAYOLAGELMEZ Taşınmaz maliki (davalı) RAFET ÇETİNKAYA Taşınmaz maliki (davalı) HİMMET ÇETİNER 3 Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 Davalı 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı da iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilirler, 5 Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği; İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına teslim edilecektir. 7 Mahkememizce tespit edecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına VAKIF BANK ÇATALCA ŞUBESİ’ne yatırılacaktır. 8 Davaya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir, Keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma kanunu’nun 5. maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur. 01/08/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 651294) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/287 Esas KARAR NO: 2017/333 Davacı SATU TOPUZ GELSİN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1 Davanın KABULÜNE, Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Çiftlikköy Mah./Köyü, 16 cilt, 234 hane, 32 sırada nüfusa kayıtlı, Osman ve Hacer’den olma, 05/03/1971 doğumlu, 17843746774 TC no’lu davacının kayden “Satu” olan adının “Betül” olarak TASHİHEN TESCİLİNE, 21/06/2017 Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/08/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 651084) T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/194 Esas KARAR NO: 2017/300 Davacı MAHBUBE BAY aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1 Davanın KABULÜNE, Mardin ili Dargeçit ilçesi Çatalan Mahallesi/köyü, cilt no: 74, hane no: 5 BSN 182’de kayıtlı, Murat ile Güli kızı, 21/05/1988 doğumlu, 12089815598 TC kimlik numaralı MAHBUBE BAY’ın MAHBUBE olan isminin ÖZLEM OLARAK DÜZELTİLMESİNE, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/08/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 651200) Pazar 13 Ağustos 2017 12 haber Cüppeli ve cüppesiz fırsatçılık! Her fikir, her kavramın tartışması referans ya da ‘kıstas’ dediğimiz bir karşılaştırma ölçüsüne dayanarak yapılır. Zaten başka türlü tartışma olmaz, tartışılan olgu da niye ve neye göre vardır, anlaşılmaz. Türkiye’yi bir din devletine dönüştürmek yolunda kararlı adımlarla ilerleyen iktidarın, müftülüklere resmi nikâh yetkisi vermeyi öngören yasa tasarısı; işte bu anlamda ‘ilerici’ ve ‘gerici’ kavramlarına da açıklık getirdi. Tasarıya dair sosyal medyada açılan tartışmada Suudi Arabistan, İran ya da herhangi bir İslam ülkesi kıstas alınmadı, ama “Papazlar da nikâh kıyıyor, müftüler niye kıymasın?” diye savunuldu. Hiçbir bireyi gerici düşüncelere sahip olabileceğini aklına getirmeyen halkımızın, ilericilik referansının aslında, nedense ve hâlâ Batı olduğu da böylece anlaşıldı! Nedense diyorum, çünkü bu halka 16 yıldır gerici dinsellik aşılanıyor. Hem de her an. Ama görülen o ki, seyrettiği Amerikan filmleri damardan zerkedilen dini dogmalardan daha etkili ve müftü nikâhını savunmak için bile Batılı papazı referans göstermek ihtiyacını duyuyor, Doğulu imamı değil... HHH Oysa dünya ABD’den ibaret değil ve Doğu’sundan Batı’sına “ilerici” sayılabilecek ülkelerde dini nikâh tamamen maneviyatla ilgili sembolik bir düzenleme olup, yasal anlamda ancak ve yalnız dinden bağımsız resmi kurumlarca kıyılan ya da onanan nikâh geçerlidir. Avrupa’nın pek çok ülkesinde bu resmi kurum, belediyedir. Kaldı ki papazlara nikâh akdi imzalamak yetkisi veren ABD’de bile kilisede evlenebilmek için önkoşul, belediyelerden “marriage licence” almaktır. Türkiye’ye hem anayasayı, hem de Medeni Kanun’un resmi nikâh kuralını ihlal ederek dayatılmak istenen “müftülere resmi nikâh yetkisi”; devlet işini Diyanet’e yüklemek ve zaten yasadışı inşa edilen Sünni İslamcı din devletine bir kaçak kat daha çıkmaktır! Bu tasarı ülkemizde Sünni, Alevi, laik, gayrimüslim vb. ayrımcılığını daha da keskinleştirir. Üstelik, Sünni İslamın kadına verdiği tali değer itibarıyla ilerici bir toplum olmanın önkoşulu cinsiyet eşitliğini ilga ve T.C.’nin 1949’da imzaladığı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni de bir kez daha inkârı niteliğindedir! HHH Akademisyen cüppeli Nuray Mert gibileri tasarıyı “yasal güvencesi olmayan imam nikâhı akdinin yarattığı mağduriyetleri önlemeye yarar” diye savunuyorlar. Oysa yasal geçersizliğini bilmeden dini nikâhla yetinen çiftleri, devlet işini Diyanet’e teslim etmeksizin mağduriyetten koruyacak bir değil, iki seçenekli önlem olanağı var: Devlet, milyonluk bir ordu ölçeğinde beslediği imamları, nikâh kıymadan önce evlenecek çifti dini nikâhın kanun önünde geçerli olmadığı yönünde uyarmaya zorunlu kılar, bir! Mağduriyet adayını fikrini sormadan korumak istiyorsa da tıpkı İsviçre, Fransa, İngiltere, Almanya vb. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi dini nikâha ancak resmi nikâhtan sonra izin verir, iki... Akademisyen cüppeli Nuray “hoca”, şeriat hukukuna icazet veren müftülüklere resmi nikâh yetkisini savunmak yerine, hiç olmazsa “imamlara uyarı zorunluluğu getirmek” seçeneğini düşünemeyecek kadar mı cahildir? Yoksa muhalifmiş gibi göründüğüne yandaş, yandaş göründüğüne muhalifi oynayacak esneklikte biri midir? HHH Bir fikri ve tersini aynı tümcede buluşturmak becerisini gösteremediği zamanlar, ileri sürdüğü her öngörü ve yaptığı her analizin yeri öptüğüne bakılırsa; bence Nuray Mert desteksiz atışlarını ancak ‘kullanışlı aptallar’a bilgi diye yutturabilir. Ama Cumhuriyet’in aydın ve kadim okuru, Nuray Mert’in kontra gibi sunup nabza göre verdiği popülizm şerbetini yutmadı! 30 Eylül 2007’de Ayşe Arman’a verdiği röportajdaki gibi, “Ben biliyorum. AKP’nin gizli ajandası yok. Bu insanlarla birlikte yaşıyorum. Çoğunu yakından tanıyorum. Türkiye’yi İslamileştirmeye filan çalıştıkları yok!” fetvalarını ve bugün içine yuvarlandığımız ortaçağ karanlığına taşıdığı daha nice gözbağlarını unutmadı! Gazeteci olmadan köşebent akademisyen Nuray Mert’in tartışılır yazarlığı Cumhuriyet’te Nilgün Cerrahoğlu, odatv. com’da Prof. Dr. Kemal Üçüncü, BirGün gazetesinde Enver Aysever, abcgazetesi. com’da Merdan Yanardağ, Evrensel’de Esra Arsan tarafından en veciz biçimde ortaya konuldu. Saçmalama tarzı ise haber. sol.org.tr’de Taylan Kara’nın çok zekice bir mantık hicviyle deşifre edildi. HHH Nuray Mert’i, gazetesinin ilkeleriyle bütünleşen okurunun onun gibi laiklik düşmanlarına asla yar etmeyeceği Cumhuriyet’ten, benim için 2005’te Radikal gazetesinde yazdığı Türkçesi bozuk tümceyle uğurluyorum: “Bu noktada, şahsen, bu dille yazan biriyle aynı gazetede yazmaktan utandığımı ve kamuoyundan özür dilemek durumunda hissettiğimi açıklamak gereği duyuyorum.” SAYISAL LOTO 3810184548 6 BİLEN: 3 milyon 382 bin 166 TL (1 kişi) 5 BİLEN: 5 bin 675’er TL 4 BİLEN: 76’şar TL 3 BİLEN: 11’er TL C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog