Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

BANDIRMA İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen aracın satış ihalesi 2886 sayılı yasanın 45. maddesi göre hizasında belirtilen tarih ve saatte Bandırma Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale saatine kadar; a) Geçici teminatı tedavüldeki Türk Lirası, Mevduat ve Katılım Bankalarının vereceği süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh ilmühaberi) c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesiyle tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişileri tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri zorunludur. 1. İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Bandırma İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bürosunda bedelsiz görülebilir ve bedelsiz temin edilebilir. 2. Taşınır malın satış bedeli üzerinden yasal oranda alınacak vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.. 3. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 4. Alıcı satış bedeli üzerinden ayrıca KDV ödeyecektir. İLAN OLUNUR GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ BULUNDUĞU YER: Karacabey Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Alanı PAFTA: 9 ADA: 47 PARSEL: 9 m2 YÜZÖLÇÜMÜ: 44 m2 FİİLİ DURUMU: İşyeri olarak kullanılıyor TAHMİNİ BEDELİ TL: 1.050.000,00 GEÇİCİ TEMİNAT TL: 31.500,00 İHALE GÜNÜ: 20.07.2017 İHALE SAATİ: 14.30 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 628273) NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN 1.485.000,00 TL Tahmini satış bedelli, 44.550,00 TL Geçici teminatlı, Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1/1000 Ölçekli Göçmen Konutları Güneyi Uygulama İmar Planı dahilinde “Konut Alanında” kalan İrfaniye/Balkan Mah. 113 ada 6 parsel sayılı 1.745,69 m2 arsanın satılması işi 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. İhalesi Belediyemiz Encümeninde 19/07/2017 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleye iştirak edecek şahısların; a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, b)Kanuni ikametgahlarını gösterir belge, c) Vekaleten başvurularda vekaletname, d) Nüfus Cüzdan örneği, İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin; a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, b) 2017 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge, c)Vekaleten başvurularda vekaletname, d)Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Encümenimize müracaatları ilan olunur. www.nilufer.bel.tr İlan Tarihleri : Bursa’da: 07/07/2017 tarihinde 1 defa, farklı bir gazetede 09/07/2017 tarihinde 1 defa, İstanbul’da: 07/07/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 630949) T.C. ANTALYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2013/691 DAVALI: S.S ANTALYA ÇEVREYOLU TRAFO ALTI SAKİNLER YAPI KOOPERATİFİ Antalya Çevreyolu Trafo Altı Sakinler Yapı Kooperatifi Bürosu Merkez/ ANTALYA Davacı tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 11/10/2017 günü saat: 09:00’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.U.M.K.’nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın:631189) T.C. DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN Sayı: 201/252 Esas REMZİYE AKKOYUN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle: Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen KADRİ AKKOYUN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP T.C. KİMLİK NO: 29326486640 ADI SOYADI: KADRİ AKKOYUN BABA ADI: ZÜLFİ ANA ADI: REMZİYE DOĞUM TARİHİ: 01/01/1977 DOĞUM YERİ: DİYARBAKIR İKAMETGAH ADRESİ: Huzurevleri Mah. 70. Sk. No: 4 İç Kapı No: 13 Kayapınar/DİYARBAKIR Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 588680) A2421284 no’lu pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür. JUTYAR DLER ABDULRAHMAN A2445717 no’lu pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür. REBANDAN HASAN HAMAD AMEEN Öğretmen indirimli İETT kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. MÜESSER TÜRKAY ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN 1. Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Pınarbaşı Mahallesi 8106 ada 1 nolu parselde kayıtlı 1292,91 m2’lik tam taşınmaz 09/05/2017 tarihli ve 2017/409 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır. 2. İhale 25 TEMMUZ 2017 SALI günü saat 14:10’da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No:18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla’’ yapılacaktır. 3. İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 646.455,00TL (AltıyüzkırkaltıbindörtyüzellibeşTL) Geçici Teminat Bedeli 19.395,00TL (Ondokuzbinüçyüzdoksanbeş TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır. 4. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 100,00 TL (Yüz TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir. 5. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 25 TEMMUZ 2017 Salı günü saat 13:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 6. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler; l 2017 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi) l Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi) l Türkiye’de İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi) l Türkiye’de Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi) l Türkiye’de Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi) l Türkiye’de Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi) l Türkiye’de İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi) l Türkiye’de Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi) l Türkiye’de İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, l Türkiye’de Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı, l Türkiye’de Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu, l Türkiye’de Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge, 7. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlgililere ilanen duyurulur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 630674) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/145 Esas KARAR NO: 2017/183 Davacı TUĞDE BİROL aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davacının davasının KABULÜNE, GİRESUN ili, GİRESUN MERKEZ ilçesi, ERİKLİMAN Mah/köy, cilt 37, 63 hanede nüfusa kayıtlı TURAN ve MÜJDEHAN kızı, 21/03/1996 doğumlu, 22474917714 TC No’lu TUĞDE BİROL’un kayden “TUĞDE” olan ön adının “LİNA” olarak, kayden “BİROL” olan soyadının “HANZADE” olarak nüfusta tashihen TESCİLİNE, ilamın gazetede ilanına karar verilmiştir. 05/07/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 632234) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/150 Esas KARAR NO: 2017/272 Davacı YETER ŞENTÜRK aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 27377060260 kimlik No’lu Yeter Şentürk’ün “Yeter” olan adının “Zeynep” olarak nüfusta düzeltilmesine karar verildi. 14/06/2017 Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/07/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 632129) T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/172 Esas KARAR NO: 2017/295 Davacı Yahya SEYYAR’a velayeten; HAFİZE SEYYAR, SELÇUK SEYYAR ile davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜNE, Kayseri ili, Tomarza ilçesi, Pusaltı Mah/köy 50 cilt, 177 aile sıra no, 12 sırada 64 BSN nüfusa kayıtlı, 11295183460 T.C. kimlik numaralı, Selçuk ve Hafize’den olma, 02.08.2016 doğumlu YAHYA’nın kayden YAHYA olan isminin MUHAMMED EMİN olarak TASHİHİNE ve bu şekilde nüfusa TESCİLİNE, karar verilmiş olduğu ilan olunur. 04/07/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 631922) T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/87 Esas Mahkememizin 30/05/2017 tarih 2017/87 Esas, 2017/241 Karar sayılı ilamı ile Diyarbakır ili, Ergani ilçesi, Alitaş, cilt no: 6, hane no: 43, BSN: 46’da nüfusa kayıtlı, TC: 26620578040 kimlik No’lu, Bedri ve Serap’tan olma, 01/01/1991 Ergani doğumlu, Zozan ASLAN’ın nüfusta “ZOZAN” olan adının “ELİF” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. İlan olunur. 04/07/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 632064) Cuma 7 Temmuz 2017 12 haber ABBASAĞA’DA FORUM Ne için, kim için ‘Adalet’ Beşiktaş Hayır Meclisi, önceki gün Abbasağa Parkı’nda, ‘Adalet Forumu’ düzenledi. ‘Adalet’ isteyen herkesin uğradığı adaletsizlikleri konuştuğu forumda katılımcılar çeşitli yaşam koşullarındaki haksızlıkları anlattı. Akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın adaletsizce işten atılmaları ve bir an önce işlerine dönmelerinin yolununun açılması istendi. Forumda, ‘Ne için, kim için Adalet’ pankartı açıldı. Her konuşmacı konuşmasını bitirdikten sonra pankarta uğradığı adaletsizliği yazdı. Referandum sonrası da ‘Hayır’ın devam ettiğini söyleyen Beşiktaş Hayır Meclisi üyesi Murat Yıldırım, “Bugün adalet için yollara dökülmüş ve parklara, meydanlara çıkmış binler ve henüz sokağa çıkmamış milyonlar adalet istiyor. Türkiye halkları adalete aç, biz adalete açız. Bizler, bu tek adam rejiminin inşasına ve onun beslendiği ve beslediği adaletsizliklere karşı mücadele edenler olarak adalet istiyoruz” dedi. Forum’un sonunda ‘Adalet’ isteyen herkes 9 Temmuz’da Maltepe’ye Adalet mitingine çağırıldı. l İstanbul/Cumhuriyet Erdoğan durmaz ama demokratlar birleşir ABD’de yayımlanan New York Times gazetesi, önceki günkü başyazısını CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “Adalet Yürüyüşü”ne ayırdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eleştirildiği yazıda, “Muhalefeti baskı altına almaya çalışmaya bir kez başlarsanız, duramazsınız” ifadelerine yer verilirken Adalet Yürüyüşü, “süregelen tasfiyeye karşı ilk kitlesel başkaldırı” diye nitelendi. ‘Adalet Yürüyüşü’nün yalnızca bir partiyle değil, adalet için geniş bir koalisyonun oluşturulmasıyla ilgili olduğunu belirten gazete, başyazıyı şu ifadelerle bitirdi: “Yürüyüşçüler İstanbul girişinde binlerce kişinin daha kendilerine katılmasını bekliyor. Yürüyüş, muhtemelen Erdoğan’ı durdurmayacak ama demokrasilerini kurtarmaya çalışan Türkleri açık biçimde, her zamankinden daha çok birleştirecek.” l Dış Haberler YürüyüşE saldırı girişimi Saldırganın dosyası kabarık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “Adalet Yürüyüşü”ne saldırı planladığı iddiasıyla Kocaeli’nde yakalanan “Ebu Hüseyin” kod adlı terör örgütü IŞİD militanı Oğuzhan K. ile eşi Ayla K’nin de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor. Zanlının, Suriye’deki IŞİD yöneticisinden aldığı “İleri git, geri git. Ez kâfirleri. Seni cennette melekler ve huriler bekliyor” mesajı üzerine Adalet Yürüyüşü’ne saldırıyı planladığı ileri sürüldü. Oğuzhan K’nin daha önce “terör örgütü IŞİD propagandası yapmak” suçundan gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Öte yandan Kayseri Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY’den hakkında yakalama kararı bulunan Emre Uslu’nun 22 Haziran’da attığı “RTE rejimini tanıyorsam, Adalet Yürüyüşü’ne, kitlelerin katılacağı İzmit İstanbul’a yaklaşınca saldıracaklar” tweet’i ile ilgili Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. l DHA PEKER’DEN TEHDİT GİBİ SÖZLER ‘Zor da olsa sabretmeliyiz’ CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “Adalet Yürüyüşü”nün 20. gününde, İzmit’e giren korteje yönelik çeşitli protestolar gerçekleştirilmişti. Bu kişilerin ellerinde Sedat Peker posterleri vardı. Sedat Peker, konuyla ilgili sosyal medya sitesinden açıklama yaptı. Adalet Yürüyüşü’ne karşı sert tepki gösterenleri uyaran Peker, “Vatanseverlik, gerektiğinde ülke için şehit olmayı gerektirir. Ancak vatanseverliğin en zor boyutu içindeki siniri, nefreti, kini eriterek sabredebilmeyi başarmaktır. Gerekirse ellerimiz kırılana kadar duvarları yumruklayacağız. Ancak bizi düşürmek istedikleri oyunun bir parçası olmayacağız. Sabretmeliyiz. Ne kadar zor olursa olsun sabretmeliyiz. Ülkemizde iç savaş varmış görüntüsünü tüm dünyaya servis etmelerine asla olanak vermemeliyiz.” l Haber Merkezi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog