Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

T.C. DİYARBAKIR 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NDEN DOSYA NO: 2015/1385 Esas KARAR NO: 2016/1453 İLAN METNİ 1 Sanıkların üzerlerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri sabit olduğundan TCK’nun 61/1. maddesi gereğince suç konusunun önemi, sanıkların kasta dayalı kusurlarının ağırlığı, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak 5237 sayılı TCK’nun 37/1 maddesi delaletiyle eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK’nun 204/1 maddesi gereğince takdiren AYRI AYRI 2 YIL HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMALARINA, 2 Sanıklara verilen hapis cezasının sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak cezada TCK’nun 62/1. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak takdiren AYRI AYRI 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMALARINA, 3 Sanıklara verilen hapis cezasının kanuni sonucu olarak TCK’ nun 53/1a, d ve e bentlerindeki haklardan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, TCK’nun 53/1c bendindeki kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık hakları bakımından koşullu salıverme tarihine kadar yoksun bırakılmalarına, 4 Sanıkların adli sicil kaydında engel bir mahkumiyet hükmünün bulunmaması, sanıkların kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyecekleri konusunda mahkememizde olumlu kanaatin meydana gelmesi, sanıklara isnat edilen suç nedeniyle tespit edilmiş somut bir maddi zararın bulunmaması göz önüne alınarak, 5271 sayılı CMK’nun 231/56. maddesi gereğince takdiren sanıklar hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ AYRI AYRI GERİ BIRAKILMASINA, Sanıkların 5271 sayılı CMK’nun 231/8. maddesi gereğince takdiren 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, sanıkların kişiliği ve sosyal durumu nazara alınarak denetim süresi içerisinde takdiren denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmesine yer olmadığına, 5271 sayılı CMK’nun 231/10 ve 11. maddelerine göre denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemedikleri takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceği, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemeleri halinde hükmün açıklanacağı hususunun sanıklara ihtarına (ihtar edilemedi). 5 Adli Emanetin 2015/8680 sırasında kayıtlı bulunan belgelerin dosyada delil olarak saklanmasına, 6 Üç adet davetiye gideri 30,00TL. den ibaret yargılama giderinden her bir sanığın ödemesi gereken miktarın 6352 sayılı yasanın 100. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nun 324/4. maddesi gereğince re’sen terkin edilmesi gereken 20,00TLden az olması nedeniyle sanığa yargılama gideri yükletilmesine yer olmadığına, 7 5320 sayılı kanunun 16. maddesine göre karar kesinleştiğinde karardan bir örneğin soruşturmayı yapan ilgili kolluk birimine gönderilmesine, Dair verilen karar; Sanıkların yokluğunda, Sanıklar için kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yerdeki Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’nde İTİRAZ yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 27/12/2016 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 638320) T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HâKİMLİĞİ’NDEN (KAMULAŞTIRMA DUYURUSU) Davacı, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalı, HÜSEYİN ÇELİK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle; 1) Mahkeme Dosya Numarası: 2017/251 Esas 2) Kamulaştırılacak taşınmaz: Sancaktepe, Samandıra Mah. 8242 Ada 2 Parsel sayılı, 2.897,82 m² taşınmazın 1.610,06 m²’lik kısmı, 3) Taşınmaz malikleri: Hüseyin Çelik 4) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 5) Ayrıca çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir. 6) Açılacak davalarda husumet (Yukarıda 4 bendinde yazılı) idareye yöneltilmelidir. 7) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir. 8) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Kartal/ Anadolu Adliyesi Şubesi’ne) yatırılacaktır. 9) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, davetiyenin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. 10) Keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 sayılı Kanunun 5. maddesi ile değişik 10. maddesinin 5. fıkrası uyarınca DUYURULUR. 19.06.2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 638280) T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/351 DAVACI: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. DAVALI: OSMAN KORKMAZ (10342208088): İsmail ve Nadiye oğlu, 10/01/1964 Çubuk doğumlu, DAVA: KAMULAŞTIRMA (BEDEL TESPİTİ VE TESCİL) DAVA TARİHİ: 11/04/2016 DURUŞMA TARİHİ: 29/08/2017 saat 10:35 Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. tarafından davalılar Mustafa USTA, Emine USTA ve arkadaşları aleyhine mahkememize açılan dava gereğince; dava konusu Ankara İli Çubuk İlçesi Yukarı Çavundur Mahallesi 1236 parsel sayılı taşınmazın tapuda adına tescili amacıyla kamulaştırma davası açıldığı, dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi kurulu raporu bütün çabalara rağmen davalı Osman KORKMAZ’a tebliğ edilememiş olması sebebiyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş bulunmakla, bu kapsamda tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin, iştirak halinde mülkiyette paydaşların tek başlarına dava haklarının bulunduğu, açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceğinin, Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca 30 (otuz) günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığında dava açıldığını ve yürütmenin durdurulması kararı alındığını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceğinin, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Çubuk Şubesi’ne yatırılacağı ilanen tebliğ olunur Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 638217) T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/223 Esas KARAR NO: 2017/252 Davacı YALÇIN KAMBUR aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememiz 11/07/2017 tarihli kararında davanın KABÜLÜNE karar verilmiş olup; Rize ili, Pazar İlçesi, Yavuz Mahallesi/Köyü Cilt No: 61 Hane No: 7 BSN: 50’de kayıtlı Recep Ali ve Hacer oğlu, 14/01/1976 İstanbul doğumlu 32831205644 T.C Kimlik No’lu Yalçın Kambur’un nüfusta “KAMBUR” olan soyisminin “KARAYEL” olarak değiştirilerek DÜZELTİLMESİNE karar verilmiştir. İLAN OLUNUR. 12/07/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 638464) T.C. GEBZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/318 Esas Davacı Çayırova Belediye Başkanlığı vekili tarafından açılmış olan bedel tespiti davasında; Aşağıda yazılı taşınmazın Kamulaştırma Kanunu Hükümlerine göre Çayırova Belediye Başkanlığı lehine kamulaştırıldığından ilgili taşınmazların daimi irtifak bedelinin tespiti ile acele el koyma kararının verilmesi davası açılmıştır. İLİ: KOCAELİ İLÇESİ: ÇAYIROVA KÖYÜ: AKSE MAHALLESİ DOSYA NO: 2017/318 E. MALİK ADI VE SOYADI: ŞÖHRET GÜNAY PAFTA NO: G22B18B4D ADA PARSEL NO: 1442 ada 15 parsel KAMULAŞTIRILAN ALAN: Tamamı HİSSE: Tamamı 1 2942 s. Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 s. Yasa ile değişik 10. maddesi gereğince; a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda Kocaeli ili, Çayırova ilçesi, Akse Mahalle, G22B18B4D pafta, 1442 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasının kararlaştırıldığı, b) Taşınmazın Malikinin ŞÖHRET GÜNAY olduğu, c) Kamulaştırmayı yapan idarenin Çayırova Belediye Başkanlığı olduğu, d) Bu tensip zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, e) Açılacak davalarda husumetin Davacı Çayırova Belediye Başkanlığı’na yöneltileceği, f) 30 günlük dava açma süresi içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, g) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Gebze Şubesine yatırılacağı, h) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği yönünde meşruhat içeren tutanak düzenlenerek davalılara tebliğine, Keyfiyet 2942 sayılı yasanın (Değişik 4650) 27. maddesi uyarınca duyurulur. 06/07/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 638573) T.C. TRABZON İCRA DAİRESİ’NDEN İLAN DOSYA NO : 2015/54 İzalei Şüyu (Satış) Davacılar Ayşe Soyer ve arkadaşları tarafından davalılar Mehmet Hamdi Eyüboğlu ve arkadaşları aleyhinde açılan ortaklığın giderilmesi davası ile satışına karar verilen Trabzon ili Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi Pazarkapı mevkii 94 ada 10 parsel numarasında kayıtlı 767,30 m2 taşınmazın satışına esas olmak üzere kıymet taktiri yapılmış; “Trabzon ili Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi Pazarkapı mevkii 94 ada 10 parsel numarasında kayıtlı 767,30 m2 yüzölçümlü arsa. Açık adresi, Pazarkapı Mahallesi’ndeki Sokağa cepheli olup Zeki Sokak ile Göktaş Sokağın birleştiği köse parselidir. Belediye hudutları dahilinde olup her türlü belediye ve sosyal hizmetten en iyi şekilde yararlanmaktadır. Şehir merkezine otobüs ve dolmuş bağlantısı vardır. Belediye imar planında olup arsa varfındadır. Bitişik nizam 4 kat imar izinlidir. Arka bahçe mesafesi 3,00 m, bina yüksekliği 16,50 m, ön bahçe mesafesi 9 No’lu parseldeki mevcut bina ile aynı hiza ve istikamette, yan bahçe mesafesi 15 No’lu parselden 1,50 m çekilecek ve ticaret sahasındadır. Taşınmaz üzerinde yapı bulunmamaktadır. Arsa otopark olarak kullanılmaktadır. Varlıbaş AVM, Belediye hizmet binasına çok yakın konumdadır. Hali hazırda güneyinde Ortahisar ilçesi Kaymakamlık ve Belediye hizmet binası inşaatı devam etmektedir. Şehir merkezine yürüme mesafesindedir. Ticaret ve Sanayi Odasına yakın bir konumdadır. Taşınmazın değeri 3.184.295,00 TL olarak hesaplanmıştır. Satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen gayrimenkulun hissedarlarından aşağıda yazılı olan Ahmet Öyibay, Ergül Aybay, Nur Sabuncuoğlu, Canan Aybay, Gürsel Kaan, Ahmet Cemal Aybay, Huriye AylinAklan, Saadet Yasemin Aybay, Günseli Aybay, Gülden Aybay, Gülsen Aybay, İdil Kami, Ahmet Süha Elbi, Melike Kırklar, Adalet Aybay, Ecmel Aybay, Gülseren Sipahioğlu, Seniha Dihkan, Hatice Gürçay’a nüfus ve tapu dairesinden adresleri tespit edilemediğinden kıymet taktir raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. İş bu kıymet taktirinin gazetede yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra kıymet taktiri raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı ve varsa itirazlarınızı 7 gün içinde Sulh Hukuk Mahkemelerine yapabileceğiniz,aksi taktirde kıymet taktir raporunu kabul etmiş sayılacağınız ve satış işlemlerine başlanacağı ilanen tebliğ ve ihtar olunur.07.07.2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 637742) T.C. GÜMÜŞHANE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2015/874 DAVALILAR: 1 ABDULAZİZ DEVRAN ve 35 arkadaşı. DAVA: KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ DURUŞMA GÜNÜ VE YERİ :10/10/2017 günü saat:09.25 Gümüşhane Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonu. Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasında davacı kurum tarafından davalılar aleyhine kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış dahili davalı Mehmet ve Hazal kızı, Doğubeyazıt 29/03/1966 doğumlu, Gümüşhane ili, Merkez ilçesi, Arzularkabaköy mah/köyü nüfusuna kayıtlı, 41695292424 T.C Kimlik Numaralı ZAHİDE UÇAN’ın nüfus kayıtlarında mernis adresinin veya herhangi bir yerleşim yeri adresinin bulunmadığı, mahkememizce de yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediğinden dahili davalıya dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, kamulaştırma ihtarı, tensip zaptı, bilirkişi raporlarının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dahili davalı ZAHİDE UÇAN’ın duruşma günü olan 10/10/2017 günü saat: 09.25’de duruşmada bizzat hazır bulunması, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, iş bu ilanın tebliğinden itibaren HMK 317/2 maddesi gereğince iki hafta içinde davaya karşı cevap verebileceği, HMK 121. ve 129/2 madde gereğince davaya ilişkin delil olarak göstereceği belgeleri dilekçeye ekleyerek ibraz etmesi ve başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermesi ve tespit edilecek avansı yatırması gerektiği aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam olunup karar verileceği hususu, dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, kamulaştırma ihtarı, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilan olunur16/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 637688) T.C BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/124 Esas KARAR NO: 2017/282 Davacı KEZBAN YALÇIN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda Mahkememizde yapılan açık yargılama neticesinde verilen hükmün özetinin 4721 Sayılı Medeni Kanunun 27/2 Maddesi gereğince ilanen tebliği gerektiğinden; HÜKÜM: Davacının DAVASININ KABULÜ İLE; Kastamonu ili Bozkurt/ Kastamonu ilçesi Koşmapınar köyü. Cn: 28,Hane no: 5 BSN: 181’de nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Ayşe’den olma 04/11/1987 doğumlu, 54367164264 TC kimlik No’lu, DAVACININ KEZBAN OLAN ADININ MELİKE OLARAK DÜZELTİLMEK SURETİYLE BU ŞEKİLDE NÜFUS KÜTÜĞÜNE KAYIT VE TESCİLİNE, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 638038) T.C. GEMLİK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NDEN DOSYA NO: 2016/227 Esas KARAR NO: 2017/96 Mülazim ve Şöhretoğlu 01/01/1953 Hanak doğumlu GÜRSOY ÇELİKKAN hakkında, Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçunu işlediği iddiası ile dava açılmış, atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanığın CMK 223/2e gereğince BERAATİNE karar verilmiş, katılan İLHAN MEHMET ŞİRİN’e ait gıyabi karar tebliğ edilecek adres bulunmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28 ve 29’uncu maddeleri uyarınca Resmi Gazete ilanı ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 638351) Perşembe 20 Temmuz 2017 12 haber EDİTÖR: HAKAN AKARSU TASARIM: EMİNE BİLGET KHK ile ihraç edilen Dr. Hüseyin Demirdizen KURTULUŞ ARI ‘Muhalif olmak yetiyor’ SİBEL BAHÇETEPE Eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 33 yıllık hekim Dr. Hüseyin Demirdizen, son çıkarılan 692 sayılı KHK ile kamudaki görevinden ihraç edildi. Son çalıştığı Kadıköy Toplum Sağlığı Merkezi’ne giderek eşyalarını toplayan ve çalışma arkadaşlarına veda eden Demirdizen, hükümetin kendi iktidarını sağlamlaştırmak için muhalif tüm kesimleri birer birer ihraç ettiğini söyledi. Demirdizen, “Bizlerin kamudan ihraç edilmesi şüphesiz kişisel mağduriyetlere yol açıyor ama daha büyük endişeyi her kamu çalışanı gündelik hayatında hissediyor olması oluşturuyor. En büyük risk birey ve toplumun geneli için bu belirsizliktir. İçinde adalet, hakkaniyet barındırmayan bu kararlar toplumun bir arada yaşamasını sabote etmektedir. Geniş mağdur toplumsal taban bu adaletsizliğe, hukuksuzluğa, bu keyfiyete birlikte itiraz etmeli” dedi. Yılmadan çalıştı Demirdizen, Ankara Kalecik Hançılı köyünde 9 çocuklu bir ailede dünyaya geldi. Maddi imkânsızlıklarla mücadele etti ama yılmadı. Çapa’daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı ve 1984 yılında mezun oldu. Uzun yıllar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştı. Son 4 yıldır da Kadıköy Toplum Sağlığı Merkezi’nde çalışıyordu. Ta ki 14 Temmuz’da yayımlanan son KHK’ya kadar. O gece arkadaşı Dr. Osman Öztürk’ten gelen telefon ile kamudan ihraç edildiğini öğrendi. Demirdizen, ihraç edilmesinin ardından gazetemize konuştu. OHAL’in kendi hukukuna bile uymayan şekilde gelişmelerin yaşandığını söyleyen Demirdizen, “İktidar her ne kadar OHAL’i FETÖ darbesi gerekçesiyle uygulamaya koyduğunu söylemiş olsa da ilk günden bu yana bütün toplumsal muhalefeti hedef alan bir baskı ve yaptırım uyguluyor” dedi. İktidarın KHK’lerle yaptıklarında bir hukuk, mantık, adalet aramadığını belirten Demirdizen “Muhalif olmanın kendisi ihraç edilmede yeterli olabiliyor. İktidar bloku dışındaki insanlar, değişik özelliklerle bu uygulamalardan nasibini alıyor” diye konuştu. Demirdizen, AKP hükümetinin her türlü toplumsal muhalefeti kendisini yıkmak üzere gerçekleştirilmiş etkinlikler olarak gördüğünü kaydetti. Köyünün ilk doktoru Demirdizen, çevresinde çok sevilen bir isimdi. İhraç kararı, sosyal medyada da eleştirilere neden oldu. Demirdizen’in yakınları, “Kimi zaman ekin biçti, kimi zaman harman savurdu, kimi zaman üzüm sattı. İmkânsızlıklar içinde mücadele etmeyi ve başarmayı çocukken öğrendi. Demirdizen köyünün ilk doktoruydu. O hep doğru olanı yaptı, emeğin yanında, haksızlığın hukuksuzluğun karşısında durdu. Çünkü hak, adalet, dürüstlük kavramları ona ta ilkokul sıralarında öğretilmişti. O doğru bildiği yolda asla baskılara boyun eğmedi, haksızlıklar hukuksuzluklar karşısında geri adım atmadı. Doktor Hüseyin Demirdizen, onurumuzdur” sözleriyle ihraç kararına tepki gösterdiler. l İSTANBUL Cemil Candaş törenle anıldı Şişli Belediyesi, 18 Temmuz 2016 yılında makamında uğradığı hain saldırı sonucu hayatını kaybeden, İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş için anma töreni düzenledi. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Hari ta ve Kadastro Mühen disleri Odası 2. Başkanı Turgay Erkan ile belediye çalışanları; Cemil Candaş’ı anmak için bir araya gel diler. Hayri İnönü “Bugün onu katledenler, hayat Hayri İnönü tan, ailesinden koparan lar adaletin karşısındalar. Bizler Cemil’in davasının en yakın takipçileriyiz. Tetiği çeken, çektiren, perde arkasında olan herkesin gereken en ağır cezaları alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi. l Haber Merkezi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog