Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

İHALE İLANI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR Mülkiyeti belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır. 1) Encümen Kayıt No: 2195 2) Taşınmaza Dair Bilgiler: a) İli: İstanbul b) İlçesi: Kartal c) Mahallesi: Yakacık d) Pafta No: e) Ada No: 11972 (Eski: 8441) f) Parsel No: 13 g) Yüzölçümü: 158,88 m² h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı) ı) Halihazır: Boş j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok k) İmar Durumu: Konut Alanı (9 parselle tevhit şartı vardır.) l) Cinsi: Arsa 3) Muhammen Bedeli: 397.200.TL 4) Geçici Teminatı: 11.916. TL 5) İhale Tarihi ve Saati: 26 Temmuz 2017 – 13:00 6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul 7) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliği’nin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü 8) İhale şartnamesi: Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07 9) Şartname Bedeli 250.TL 10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikâmet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzda nı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen ki şinin noter tasdikli imza beyannamesi. f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.) i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları ge rekmektedir. 12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. İLAN OLUNUR “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 636730) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/164 Esas Davacı İSKİ Genel Müdürlüğü vekili Av. Berrin Erdoğan tarafından, dava konusu, İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Ahmediye Mah. 482 parsel sayılı taşınmaz kamulaştırma sahası içinde kalması nedeniyle, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi uyarınca, kamulaştırılması yönünde alınan karar gereği, davalılar, Lütfiye Sağlam, Makbule Sağlam, Güzide Sağlam Gülbay, Kemal Sağlam, Fatma Sağlam Ermiş, Ali Sağlam hisselerinin değerinin tespiti ile mülkiyetinin haciz, ipotek ve her türlü takyidattan arındırılmış olarak taşınmazın davacı idare adına tapuya kayıt ve tescili istemli dava açılmıştır. TAPU KAYDI: Dava konusu, İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Ahmediye Mah. 482 parsel sayılı taşınmaz TAPU MALİKİ: Lütfiye Sağlam, Makbule Sağlam, Güzide Sağlam Gülbay, Kemal Sağlam, Fatma Sağlam Ermiş, Ali Sağlam KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARE: İSKİ Genel Müdürlüğü ilan tarihinden itibaren, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, Açılacak davalarda husumetin, İSKİ Genel Müdürlüğü’ne yöneltileceği, 2942 sayılı yasanın 14. maddesinde gösterilen yukarıdaki süreler içinde, kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden, taşınmazın, kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank T.A.O. Valide Sultan Şubesi’ne yatırılacağı, Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delillerinin tebliğ (ilan) tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, Tensiben karar verilmiş olduğu ilgililere ilanen tebliğ olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 636090) T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2015/563 Esas DAVACI: ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DAVALILAR VE DAHİLİ DAVALILAR: BEYHAN SEÇİK ve arkadaşları Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Davacı vekili tarafından dahili dava dilekçesinde adresininiz mernis adresi olarak bildirildiği, uyap kayıtlarından yapılan incelemede mernis adresinin bulunmadığı, ilgili kolluk kurumları aracılığıyla yaptırılan araştırmada da adresinizin tespit edilemediğinden dolayı dava ve dahili dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesinin özeti: Dava konusu Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi 696 ada 29, 30 ve 32 parsel sayılı taşınmazların imar planınında yeşil alan olarak planlandığını, bu parsellerin bulunduğu alana üst geçit yapılmasının planlandığı, planlanan amaç doğrultusunda kullanım yapılabilmesi için taşınmazların kamulaştırılmasının zorunluluğunun hasıl olduğunu, kamulaştırma kararının kaymamaklık makamınca kabul edildiğini belirterek taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ile müvekkili idare adına tapuya tescilinin talep edildiği, yargılama aşamasında davalı Osman Dündar Hekimoğlu’nun veraset ilamı alınarak mirasçılarının davaya dahil edildikleri, mirasçılar arasında yer alan Beyhan Seçik’in mernis adresinin bulunmaması nedeniyle ilanen tebliğ edilmesinin talep edildiği anlaşılmakla, Sn. Beyhan SEÇİK: (20237682404 TCKN) Durusma Günü: 14/11/2017 günü saat: 10:05’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 636103) TC EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NDEN Dosya No: 2017/180 Esas Davacı TEİAŞ vekili Av. Asiye Bayram tarafından davalılar Aynur Güder, Haydar Güder, Hilmi Güder, İrfan Deliorman, Nuri Güder, Servet Güder ve Yahya Güder aleyhine açılan Kamulaştırma davasında verilen tensip kararı uyarınca; Davacı vekili dava dilekçesiyle; Kamu yararı uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanan Çanakkale ili Ezine ilçesi, Üvecik Köyü, Harman Mevkiinde kain 147 parselde kayıtlı tarla vasfındaki 1162,49 m2 irtifak ve (100,00 m2) pilon yeri üzerinde kamulaştırma yolu ile davacı kuruluş lehine daimi irtifak hakkı tescili için 4650 Sayılı Kanunun 3. Maddesi ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. Maddesi uyarınca kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedelle pazarlıkla satın almak için yukarıda kaydı yazılı gayrimenkulün malikine pazarlığa çağrı yapıldığını ancak maliklerin yapılan çağrıya rağmen uzlaşmaya gelmediklerini belirterek Çanakkale ili Ezine ilçesi, Üvecik Köyü, Harman Mevkiinde kain 147 parselde kayıtlı tarla vasfındaki 1162,49 m2 irtifak ve (100,00 m2) pilon yeri üzerinde kamulaştırma yolu ile davacı TEİAŞ kuruluşu lehine kamulaştırma bedelinin tespiti ile işbu tespit edilen bedel mukabilinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı tesisi ile tapuya tesciline karar verilmesi için 26/05/2017 tarihinde mahkememizde dava açmış olup, 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanun ile değişik 10. maddesinin 4. fıkrası gereğince ilan olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 636260) T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN/ BAŞKANLIĞI’NDAN ESAS NO: 2013/56 Esas DAVALILAR: 1 OZAN TAŞTAN Bahçelievler Mah. Emirbayırı Açelya Sok. No: 12 Merkez/YALOVA 2 VOLKAN KAYA Maltepe Cezaevinde Tutuklu Maltepe/İSTANBUL Davacı tarafından aleyhinize açılan tazminat davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacılar aleyhinize açılan davada Zuhal Giray’ın eşi; Dilan, Dilara, Damla Giray’ın babası Ercan Giray ile diğer davacı Naciye İzgi’nin oğlu Mesut İzgi’yi kasten ve iştirak halinde tabancayla öldürdüğünüz toplam 100.000,00 TL manevi, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak hakkıyla 5.000,00 TL maddi tazminata mahkum edilmeniz gerektiğini belirterek malvarlığınızı kaçırmanız kuvvetle muhtemel olduğuna bahisle, mevcut malvarlıklarınıza ihtiyati tedbir konulmasını talep ve dava etmişlerdir. Duruşma Günü: 10/10/2017 günü saat: 10:40’ta duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi takdirde H.U.M.K.’nin 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 637140) T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/199 Esas KARAR NO: 2017/269 Davacı HATİCE KÜBRA KARACANOĞLU aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Adın İptali İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: DAVANIN KABULÜNE, Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Oruçbey Mah/köyü, cilt no 62, hane no 45, BSN 258’de nüfusa kayıtlı, Cabbar ve Leyla’dan olma, 19.08.1992 doğumlu, 75508013302 T.C. kimlik numaralı davacı Hatice Kübra Karacanoğlu’nun nüfus kaydında “Hatice” olan isminin “Ela” olarak değiştirilmesine ve nüfus kaydındaki isminin “Ela Kübra” olarak DÜZELTİLMESİNE karar verilmiş olup MK. 27/1 maddesi uyarınca ilanı rica olunur. 14/07/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 637114) T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/153 Esas Ordu ili, Akkuş ilçesi, Yeşilgüneycik Mah. cilt no: 42, hane no: 43, BSN: 34’te nüfusa kayıtlı 32576180978 T.C. no’lu Cevat ve Necla oğlu, 16.01.1986 doğumlu, MAHMUT ÇÖP’ün soyadının TMK 27. maddesi uyarınca “KARADENİZ” olarak değiştirilerek NÜFUSA TESCİLİNE, karar verilmiştir. İlanı olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 637152) T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/220 Esas KARAR NO: 2017/266 Davacı SATI ESMA ALTUN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: DAVANIN KABULÜNE, Erzurum ili, Oltu ilçesi, Derebaşı Mah/köyü, cilt no 24, hane no 2, BSN 156’da nüfusa kayıtlı, Ahmet ve Emine’den olma, 04.01.1992 doğumlu, 25249521550 T.C. kimlik numaralı davacı Satı Esma ALTUN’un nüfus kaydındaki “Satı Esma” olan isminin “Fatma Zehra” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE karar verilmiş olup MK. 27/1 maddesi uyarınca ilanı rica olunur. 14/07/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 637123) T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/240 Esas Gaziosmanpaşa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 16/06/2017 tarih 2017/240 Esas 2017/312 sayılı karar ile Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Çilek Mahallesi/Köyü, C: 140, H: 18, BSN: 8’de nüfusa kayıtlı bulunan Sefer ve Dilşah kızı, 15/04/1990 Mersin doğumlu, 27538813704 TC kimlik numaralı Fatma Süzen’in nüfus kayıtlarında FATMA olan adının “VİLDAN” olarak düzeltilmesine ve tesciline karar verilmiştir. İlan olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 636280) Pazar 16 Temmuz 2017 12 haber Şehit onbaşı ve korucu gözyaşlarıyla uğurlandı Bingöl’ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK’ye yönelik operasyonda çıkan çatışmada yaralanan ve cuma günü GATA’da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hakan Demirci için Nevşehir’in Kozaklı lçesinde ikindi namazının ardından tören düzenlendi. Törene şehidin babası Nihat Demirci, ikizi Uzman Onbaşı Gökhan, annesi Şerife Demirci, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen, Kozaklı Belediye Başkanı Celaleddin Güven, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ziyaddin Cavlak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce kişi katıldı. Nevşehir Müftüsü Yakup Öztürk’ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Taşlıhöyük Köyü’nde toprağa verildi. Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Aktütün bölgesinde PKK’li teröristlerin saldırısında şehit olan güvenlik korucusu Mahmut Yılmaz için de Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi ilçeye bağlı Uğuraçan köyünde toprağa verildi. l DHA/İHA Babaoğul teröristlerce kaçırılarak öldürüldü Diyarbakır’ın Lice ilçesi Kabakaya köyü Hacı Cemil mezrasında yaşayan Ömer Demirbaş ve oğlu Musa Demirbaş önceki akşam saatlerinde bir grup terörist tarafından evlerinden kaçırıldı. Baba ve oğlu dün sabah saatlerinde Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe köyleri arasındaki kırsalda elleri arkadan bağlı olarak ölü bulunurken teröristlerin bölgeden kaçtıkları belirtildi. Olayın ardından, teröristlerin muhtemel kaçma güzergâhlarında ise operasyon başlatıldı. l İHA Lice suikastının faili tutuklandı Diyarbakır’ın Lice ilçesinde AKP İlçe Başkan yardımcısı Orhan Mercan’ın 1 Temmuz günü evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesi ile ilgili gözaltına alınan ve olayın asıl faili olduğu belirtilen K.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yapan Terör Suçları Soruşturma Savcısı tarafından ifadesi alınan K.P., daha sonra tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Sulh Ceza Hâkimliği’nde sorgulanan K.P.’nin tutuklanmasına karar verildi. K.P.’nin cezaevine götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere gülümsemesi dikkat çekti. l DHA Mayınlı tuzak: 1 ölü, 1 yaralı Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Yiğit köyünden Tütünlü köyü kırsalına pancar toplamak için giden 19 yaşındaki Yunus Kaplan ve akrabası Ferhat Kaplan, PKK’li teröristlerin döşediği mayına bastı. Olayın haber alınması üzerine ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi’ne getirilen Yunus Kaplan yapılan tüm madahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ferhat Kaplan’ın tedavisi sürüyor. l DHA Suriye sınırına askeri sevkıyat Suriye’nin Halep kentine bağlı PYD/YPG kontrolündeki Afrin’in sınır komşusu Kilis’e gönderilen 7 obüs ve tank taşıyan çekiciler ile içerisinde askeri personel bulunan araçtan oluşan konvoy, önceki gece saatlerinde kente ulaştı. Askeri konvoy, güvenlik önlemleri arasında konuşlandırılmak üzere sınır hattına ilerledi. l DHA CHP’li belediyeden Türkmenlere yardım Adana’nın merkez Çukurova Belediyesi tarafından Kuzey Irak’ın Kerkük bölgesinde, yaklaşık 2 yıl terör örgütü IŞİD kontrolü altında kaldıktan sonra, Türkmenlerin yeniden yerleştiği Beşir, Tuzhurmatu ve Amirli kasabalarına, içerisinde gıda ve giyim malzemelerinin bulunduğu 2 TIR yardım malzemesi gönderdi. CHP’li Başkan Soner Çetin, “Gönderdiğimiz 2 TIR yardım malzemesi bölgeye ulaştı ve Türkmen kardeşlerimize dağıtıldı. Ortadoğu’nun bu savaş ortamında Türkmen kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. l DHA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog