Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Cumartesi 15 Temmuz 2017 EDİTÖR: OLCAY BÜYÜKTAŞ TASARIM: ŞÜKRAN İŞCAN Sorumlu çürük iskele ekonomi 9 Dünyada her gün yaklaşık bir milyon iş kazası yaşanıyor. Türkiye’de ise en çok iş kazası, ekipmanlar sağlam olmadığı için yüksekten düşmeler sonucu yaşandı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, ölümlü iş kazalarının yüzde 40’ının inşaat sektöründe meydana geldiğini belirterek, “En çok ölümlü kazaların meydana geldiği sektörlerden inşaat birinci, maden sektörü ikinci sırada yer alıyor” dedi. Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder de, dünyada her gün yaklaşık 1 milyon iş kazası yaşandığını, iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu her yıl 2.3 milyon insan hayatını kaybettğini dile getirdi. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda konuşan yetkililerin verdiği bilgiye göre, bugün dünyada 3 milyar, Türkiye’de de yaklaşık 14 milyon iş gücü bulunuyor. Her gün yaklaşık 1 milyon iş kazası yaşanıyor, iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu her yıl 2.3 milyon insan hayatını kaybediyor. Çok daha fazla insan ise iş göremez hale geliyor. Türkiye’de en sık yaşanan iş cinayeti nedeni ise çürük iskelet. Çünkü Önder’e göre ölümlü iş kazalarının yarıya yakını yüksekten düşme şeklinde meydana geliyor. Bu kazaların da büyük bir kısmı iş ekipmanlarından kaynaklanıyor. Bu nedenle sağlak iskele için büyük çalışmalar yapılıyor. Öte yandan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin iş cinayeti raporuna göre haziranda en az 164, 2017’nin ilk altı ayında ise en az 906 işçi yaşamını yitirdi. l Ekonomi Servisi Açık, altınla arttı Zeybekci, son aylarda ciddi bir altın hareketi olduğunu, BAE ve Suudi Arabistan’ın koyduğu vergiyle cari açığın arttığını söyledi. Katar ambargosu nedeniyle dört ülkeyle sorun yaşandığı algısının doğru olmadığını dile getiren Zeybekci, temmuzda ciddi bir artış yaşanacağını söyledi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yarıyıl değerlendirme toplantısına katıldı. 15 Temmuz’da ciddi bir işgal girişimi yaşandığını belirten Zeybekci, soruları da yanıtladı. Zeybekci, yılın ilk altı ayında altın ve değerli taşlar ithalatındaki yükselişle ilgili soru üzerine, “Altını seven bir ülkeyiz. Kültür coğrafyamızın önemli bir tasarruf aracı. Ancak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı Körfez ülkeleri altın ticaretine yüzde 5 vergi koydular. Konan vergi nedeniyle bir trafik var. Dünya altın ticaretinde merkez olmak istiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Zeybekci, 3. havalimanının yanına eticaret ve lojistik merkezi kuracaklarını, aynı zamanda Türkiye’nin otomotivde bazı markaların üretim üssü olması için çalışmalara başladıklarını söyledi. l Ekonomi Servisi Hedef, yüzde 1.5’lik pay TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, dünya ticaretinden yüzde 1.5 pay alma hedefi için “Yeni yatırımlar olursa, yüzde 1.5 olması işten bile değil” dedi. Bazı firmaların, sektörle rinde dünya ticaretinden yüzde 1’den fazla pay aldığına değinen Büyükekşi, “Mesela Türk Hava Yolları 2016 itibarıyla küresel pazar payını yüzde 2’ye çıkardı. Beko, 10 yılda beyaz eşya pazarındaki payını artırarak Avrupa’nın ikinci büyük markası oldu” diye konutu. 15 Temmuz kanlı darbe girişimini bir ihanet olarak yorumlayan Büyükekşi, Türk Lirası (TL) ile ihracatın günden güne arttığına dikkati çeke rek, şubat itibarıyla TL ile yapılan ihracatın tutarının 1 milyar do ları aştığını, ilk 5 ay da ihracatın yüzde 9,5’ini TL ile ger çekleştirdiklerini anlattı. l Ekonomi Mehmet Büyükekşi Servisi Tarım ÜFE yüzde 12 arttı TÜİK verilerine göre haziran ayında tarım ürünleri üretici fiyat endeksini (Tarım ÜFE) yüzde 1.46 geriledi. Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12.23 artış gösteren Tarım ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1.46 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11.63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.23 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 8.03 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1.38, ormancılık ürünlerinde yüzde 0.74 ve balıkçılıkta yüzde 5.43 azalış şeklinde oldu. l Ekonomi Servisi Halkbank’ın notu düştü Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Halkbank’ın uzun vadeli teminatsız borç ve mevduat not görünümlerini negatife düşürdü. Bankanın uzun vadeli teminatsız borç ve mevduat not görünümünün negatife çekilmesi, Türkiye’nin kredi notuyla birlikte ekonomik yavaşlama beklentileri göz önünde bulundurulduğunda bankanın, bağımsız bütçe kontrolü faaliyetlerinin getirdiği aşağı yönlü risklere bağlı olarak gerçekleşti. l Ekonomi Servisi NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞI’NDAN Mülkiyeti il özel idaresine ait ilimiz Merkez Esenbey Mahallesi Hükümet Meydanı 202 ada 35 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki alışveriş mer kezi binasında bulunan 1 NO’LU BAĞIMSIZ BÖLÜM: Toplam 323,00 m2 kapalı alana sahip dükkan (bodrum kat 92 m2 + zemin kat 110 m2 + 1. kat 121 m2) 7 yıl müddetle kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. Söz konusu alışveriş merkezi binasında kiraya verilecek 1 No’lu bağımsız bölümün yıllık tahmini kira bedeli, geçici teminatı ve ihale saati aşağıda belirtilmektedir. (Geçici teminat 7 yıllık tahmini kira bedelinin %3’üdür) İhale 02.08.2017 Çarşamba günü aşağıda belirtilen saatte Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Bi nası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet binası/NİĞDE ) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı il özel idaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve 750,00.TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 02/08/2017 Çarşamba günü aşağıda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komis yonu Başkanlığı’na veya İhale Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verile bileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. İhaleye iştirak edecek olanların; 1) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 2) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 3) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan sureti, 4)Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son duru mu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 5) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi, 6) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgili meslek odası belgesi ile kayıtlı olması gerekiyorsa ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 7)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihale tarihinin içerisinde bu lunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 8) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyan namesi, 9) 2886 sayılı kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış teklif mektubunu içeren iç zarf, 10) Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı’na hitaben işin adına alınmış 48.300,00.TL tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içisüresiz ve teyit yazılı), 11) İhale şartnamesinin satın alındığına dair 750,00.TL’lik banka makbuzu, 12) Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge, 13) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge, 14) İflas eden tasfiye halinde olan işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan eden, işlerini askıya alan ve benzeri bir durumda olmadığı na dair yazılı taahhütname, 15) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya benzer bir durumda bulunmadığına dair yazılı taahhütname, 16) İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname, 17) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleş mesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesi ni şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır, 18) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16 ) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. İlan olunur. İŞİN ADI YILLIK TAHMİNİ %3 GEÇİCİ İHALE İHALE KİRA BEDELİ TEMİNAT TARİHİ SAATİ 1 1 NO’LU BAĞIMSIZ BÖLÜM: Toplam 323,00 m2 230.000,00.TL. 48.300,00.TL 02.08.2017 11.20 kapalı alana sahip dükkân (bodrum kat 92 m2 + zemin kat 110 m2 + 1. kat 121 m2 ) “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 635333) T.C. HINIS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2014/45 Esas Davacı BOTAŞ vekili tarafından aleyhinize açılan Erzurum ili Karaçoban ilçesi Doğanbey köyü ada no: 111, parsel no: 9’da kayıtlı parsele yönelik bedel tespiti ve tescil davasının yapılan yargılamasında; Erzurum ili, Karaçoban ilçesi, Doğanbey mah/köy 10 cilt, 4 aile sıra no, 11 sırada nüfusa kayıtlı 25669713740 TC No’lu Fatma ÖZER; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, iade edildiği, yapılan adres araştırmasında adres tespit edilmediğindendava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 04/10/2017 günü saat; 09:05’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.U.M.K.’nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04/07/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 635669) Tek adamın 15 Temmuz ruhunda, hak, hukuk, herkes yok 15 Temmuz gecesi halen yürürlükte olan laik Cumhuriyet, anayasal parlamenter rejimimizin hukuku içinde seçilmiş, tarafsızlık yeminini etmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CNN’nin canlı yayınına telefondan katılıp, halkımızı darbe girişimine karşı sokaklara çıkıp demokrasi için direnmeye çağırması çok önemli, umut verici bir dönemeç noktasıydı. Halkın, ülkemizde yaşanmış askerisivil darbeler için ağır basan dış emperyal güç odaklı desteklerin ödenecek bedellerini bile bile, oyunları bozma, ülkesine, barış içinde birlikte yaşama, Gazi Meclis’ine sahip çıkma deneyimleri, refleksleri çok güçlüydü. Meclis’in Başkan’ın çağrısı ile açılması, tüm partilerin Ankara’da olan milletvekillerinin katılımlarıyla çalışma oturumlarının açılması da öyle. Gece yarısından, 2.30’dan sonra, üzerinde patlatılan bomba sesleri arasındaki ortak dik duruş, Gazi Meclis Ruhu’nun gereğinin eksiksiz yaşatılmasıydı... 15 Temmuz, milletin, sokaklara çıkılıp sivil demokratik direniş göstermesinin, bedel ödeyerek demokrasiye sahip çıkmasının tarihe kazınmış, kuşku kaldırmaz bir büyük zaferi... Keşke daha o geceden, aynı saatlerde gündeme giren, kimi belki İktidarlarının 2002’de gökten zembille inercesine güçlü, yüksek oyla gelişine yol açan İktidarları iç dış ittifakları cephe ittifaklarının ruhundan kaynaklanan refleksler olmasaydı... 20Temmuz ruhunu yaratan, FETÖ’cü cephe ile iktidar ittifakının 17 Aralık’ta kesin kırılmasıyla gündeme gelen, hedef tahtasında olma ile beslenen hesaplaşmaların hakhukuk tanımayan acımasız çatışmaları ülkeyi, rejimi, tanımaz boyutlara ulaşmasaydı.. Amerikan projesi ortaklık ittifakının kırılması, 17 Aralık kırılması süreci, Erdoğan Liderliğinde, yine İslam kimlikli, suni cemaatlerle milli görüş ittifaklarında yeni cephe arayışlarını gündeme getirmişti. HHH Tek adam, tek lidere odaklanması öngörülen, dünyada bir örneği, benzeri olmayan, adı başkanlık, ancak başkanlık rejimlerinin yasama, yürütme, yargı bağımsızlıklarını katleden otoriterleşme gereksinimi, sürpriz demokratik bir Meclis tablosunu üreten haziran seçimleriyle katlanacaktı.. Erdoğan liderliği tarafsızlık yeminini çok uç noktalarda yok sayan Meclis, AKP yönetimine doğrudan müdahalelerle sayısız koalisyon hükümeti kurulması alternatiflerini engelleyerek seçim yenilenmesini gerçekleştirmişti. 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi gecesine dönerken, bu dönemlerin deneyimleri cepheleşmelerini giderek insanlık dışı vahşete dönüşen İslam dünyası, Ortadoğu iç savaş bataklıklarının bize uzanan boyutlarını katarsak.. “15 Temmuz diktatoryal uç bir modele geçişin de fırsatı olarak kullanılmaya kalkışılmasaydı..” diye yeniden söze girsek.. “15 Temmuz, Meclis’teki ortak dik duruş, Yenikapı ruhu yaşatılsa.. Tek adam üzerinden, sivil diktatörlüğün uç örneği, haksız, hukuksuz parti devleti yaratma, 20 Temmuz projesinden, adaletin katledilmesinden geri dönüşlerle, yürürlükteki anayasal düzenin geçerli kılınacağı adımlar gündeme gelse...” arayışı ile ülkemiz için Gazi Meclis ruhunun yaşatılması, buluşması felsefesinden yola çıkmak zorunluluğu, gerçeğini görebilsek.. Yürürlükteki, geçerli anayasal rejim, hukuk devleti düzenine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafsız herkesin Cumhurbaşkanı yeminindeki konumundan vazgeçmedi mi? Sayısız haksızlık, hukuksuzlukları yok saysalar bile, geçerli referanduma konu olmuş anayasa metnine göre de sadece yeniden parti üyeliği ve başkanlığı seçimi geçerli. AKP Başkanı olarak 15 Temmuz ruhunun ev sahibi Cumhurbaşkanlığı, 80 milyonun ev sahipliği, ruhu, Meclis temsili, siyasi partiler, demokratik temsilcilikleri, sokağın, adalethukuk devletianayasal rejimin işleyişidemokratik ... hak arayışı savaşımlarını yok sayma hakkı olabilir mi? KISA.. KISA.. 4 İstanbul merkezli olan ve Turgut Aydın Holding ile iki fonun ortaklığından oluşan Memorial Sağlık Grubu, Londra Borsası’nda halk arz planı yapıyor. Arzın, 2018’in ilk çeyreğinde yapılabileceği söylendi. 4 Tamamı Suudi Arabistan devleti tarafından kontrol edilen petrol şirketi Saudi Aramco, yüzde 5 hissesini halka arz etmeyi planlıyor. 4 Japonya’nın ikinci büyük araç üreticisi Honda Motor, Honda North America’nın 20132016 döneminde üretilmiş 1.15 milyon adet Accord modeli aracı gönüllü olarak servislere geri çağırma kararı aldığını duyurdu. 4 TCMB, 100 TL ve 50 TL banknotların imzalarında değişiklik yapıldığını açıkladı. 100 TL ve 50 TL banknotlarda Murat Çetinkaya ile birlikte Murat Uysal ve Emrah Şener’in imzaları bulunacak. 4 Avrupa otomobil pazarı 2017 Ocak Haziran döneminde yüzde 4.6 arttı ve toplam 8 milyon 461 bin 476 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog