Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Cuma 14 Temmuz 2017 12 Işkence sorusuna iade Gevaş’ta üç kişinin işkence gördüğüne ilişkin fotoğraflar sosyal medyada yayımlanmıştı. TBMM Başkanlığı, Gevaş’taki işkence iddialarına ilişkin soru önergesini içtüzük hükümlerinde belirtilen nitelikleri taşımadığı için iade etti Van’ın Gevaş ilçesinde 9 Haziran’da İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen roketatarlı saldırı sonrası 3 kişi gözaltına alınmış ve bu kişilerin ağır işkenceye uğradıklarına dair fotoğraflar sosyal medyadan servis edilmişti. Van Valiliği de saldırının faillerinin yakalandığı yönünde açıklama yapmıştı. 5 gün gözaltında kalan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olayı TBMM Gündemine taşıyan HDP Van Milletvekili Nadir Yıl dırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. HDP’li Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesi, “Giriş kısmı ile (3) ve (8) numaralı soruları İçtüzük hükümlerinde belirtilen nitelikleri taşımıyor” gerekçesiyle kabul edilmedi. Yıldırım’ın, Bakan Soylu’ya yönelttiği ancak başkanlığın kabul etmeme gerekçesi saydığı 3 ve 8 numaralı sorular ise şöyle: “3 Paylaşılan fotoğraflardan gözaltına alınan köylülere işkence yapıldığı görülmektedir. Bu işkence vahşetini gerçekleştirenler kimlerdir? 8 Bu işkence olayı toplumun vicdanında ağır bir yara açmıştır. Bakanlığınız ve bakanlığınıza bağlı kurumlar neredeyse her gün ağır hak ihlallerinin doğrudan faili olarak gündeme gelmektedir. Sorumluluk alıp istifa etmenin bir erdem olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda ne zaman istifa etmeyi düşünüyorsunuz?” l Yurt Haberleri KÖRFEZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ Vergi Dairemiz mükelleflerine ait Vergi/Ceza İhbarnameleri mükelleflerin bilinen adreslerine tebliğ edilememiş olup, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 103, 104 ve 106. maddelerine istinaden ilanen tebliğ yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, işbu ilanın yayımladığı tarihten itibaren (Tutanakla askıya çıkarıldığı 12/07/2017 tarihini izleyen 15. günü ilan tarihi kabul edilir.) bir ay içinde mükellef veya vergi sorumlusunun vergi dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı aksi halde bir aylık sürenin sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. SIRA İHB. FİŞ NUMARASI VERGİ NO ADI SOYADI ADRESİ VERGİ VERGİ NO VEYA UNVANI TÜRÜ TUTARI 1 2017060713Gok0000003 7720618781 SNS METAL BARBAROS MAH. 0010 230.727,67 END.SAN.LTD.ŞTİ. KAPLAN SOK NO/2193/4 KÖRFEZ/KOCAELİ 2 2017070513Gok0000002 7720618781 SNS METAL BARBAROS MAH. 0033 END.SAN.LTD.ŞTİ. NO/2193/4 KAPLAN SOK. KÖRFEZ/KOCAELİ 3 2017060713Gok0000007 7720618781 SNS METAL BARBAROS MAH. . 0033 81.055,29 END.SAN.LTD.ŞTİ. NO/2193/4 KAPLAN SOK KÖRFEZ/KOCAELİ 4 20170602135070000003 7720618781 SNS METAL BARBAROS MAH. 0015 END.SAN.LTD.ŞTİ. NO/2193/4 KAPLAN SOK. KÖRFEZ/KOCAELİ 5 20170207135040000002 0280458032 EKREM AKİTA YEŞİLKENT MAH. ADATEK PETRO ALTAN SOK NO/1120 KİMYA LTD.ŞTİ. NUSAYBİN/MARDİN İŞTİRAK “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 635790) CEZA CEZA TÜRÜ TUTARI VZİC 1.038.274,52 VZİC 474.699,51 VZİC 364.748,81 VZİC 726.792,15 VZİC 2.326.018,76 DÖNEMİ 0112/2012 0709/2012 1012/2012 12/2012 0112/2012 T.C. ARAPGİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN (KAMULAŞTIRMA İLANI) Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimen kullerin davacı Arapgir Belediyesi Başkanlığı tarafından kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Ka mulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içe risinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Arapgir Belediyesi Başkanlığı’na yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mah kemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Arapgir Belediyesi Başkanlığı adına tescil edi leceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edi lecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Arapgir/MALATYA Şubesi’ne yatırılacağı sıra numarası 2017/91 ve 2017/90 Esas sırasında kayıtlı bulunan dosyaların duruşma gününün 03/08/2017 tarihinde saat: 10:00’da olduğu ilan olunur. 23/06/2017 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN S. No D.Esas No: İli İlçesi Mah. Ada Parsel (M²) Maliki 1 2017/91 Malatya Arapgir Berenge Mah. 24 4,5,6 Şükrü KOTAN (Ali oğlu) 2 2017/90 Malatya Arapgir Berenge Mah. 24 7 Şükrü KOTAN (Ali oğlu) ve Hüsnü İNBAŞI “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 635811) T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/272 Esas MALİYE HAZİNESİ ile İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesi ile Şişli ilçesi Eskişehir Mahallesi, Marsık Sokağı’nda bulunan 212 pafta, 1335 ada, 27 parsel sayılı, 100/480 arsa paylı taşınmazın hissedarları maliki Nikoli Kanari ve Oraniya Kanari olduğunu, adı geçenlerin gaip olması nedeniyle Şişli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2005/1979 Esas 2006/1115 Karar sayılı kararı ile İstanbul Defterdarı’nın kayyım tayin edildiğini, kayyımla idare süresinin dolduğunu, açıklanan nedenlerle Nikoli Kanari ve Oraniye Kanari’nin gaipliğine ve adlarına kayıtlı hissenin hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir. Gaipliğine karar verilmesi istenen Nikoli Kanari ve Oraniya Kanari hakkında bilgisi bulunanların 6 AY içerisinde bizzat mahkememize başvurmaları veya mahkememizin 2017/272 Esas sayılı dava dosyasına gerekli bilgi vermeleri aksi takdirde İstavri oğlu Nikoli Kanari ve Ligori oğlu Oraniya Kanari’nin gaipliğine ve Şişli ilçesi Eskişehir Mahallesi, Marsık Sokağı’nda bulunan 212 pafta, 1335 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın hazine adına tesciline karar verileceği T.M.K.’nun 33. maddesi uyarınca 1. kez ilan olunur. 23/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 635805) T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/162 Esas DAVALI: FATMA ÖZÇELİK İbrahim kızı 1301 D.lu, Yalnızçam Mah Beypazarı/ANKARA Davacı tarafından aleyhinize açılan davalı adanı kayıtlı Yalnızçam köyü 62 parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişli raporları, kıymet takdiri raporu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesi uyarınca kamulaştırma muhtırası ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 10/11/2017 günü saat: 09:50’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.U.M.K.’nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 635779) T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/72 Esas KARAR NO: 2017/133 HÜKÜM: Giresun ili Keşap ilçesi, Sürmenli Mah.,C: 31 H: 58, BSN; 56’da ŞENAY olarak kayıtlı isminin “HÜLYA” olarak nüfusta TASHİHEN DÜZELTİLMESİNE, karar verildi. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 635748) T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/508 Esas KARAR NO: 2017/29 Davacı MECBURE ÖZ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 1 Davanın kabulüne, Tokat ili, Turhal ilçesi, Akçatarla Köyü, cilt no: 21, hane no: 2 TC Kimlik No: 44644891044’te nüfusa kayıtlı Mecbure Öz’ün Mecbure olan adının Mucize olarak değiştirilmesine, nüfusa bu şekilde tesciline karar verilmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/05/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 635801) T.C. BAKIRKÖY 2. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/919 Davalı, SOFYA SARIARSLAN: Yeşilköy Andelip Sok. Işık Apartmanı No. 17 D. 8 Bakırköy/İSTANBUL Davacı, KALOS SARIARSLAN ile davalı, SOFYA SARIARSLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile boşanma (çekişmeli) davası nedeniyle; Davalı, SOFYA SARIARSLAN’a gösterilen adreste tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, 6100 S.K. 127, 129, 194, 195, 240 ve 324 mad. gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verilebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yarayacak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi, elinde olan tüm delillerini ibraz etmesi, edemiyor ise nereden temin edileceğini bildirmesi ve delil avansını yatırması gerektiği, dava dilekçesi ve tensip zabtı tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 635266) T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/580 Davacı Ebru CANBOLAT vekili Av. Hülya BAĞRIAÇIK tarafından davalı Soner CANBOLAT aleyhine ikame edilen BOŞANMA davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara kararı uyarınca. Davacı vekili, dava dilekçesinde,taraflar arasında şiddetli geçimsizlik olduğundan bahisle evliliğin temelinden sarsılması nedeniyle tarfların BOŞANMALARINA, müşterek çocuklar Elif Güzel ile Hasan ÇANBOLAT’ın velayetlerinin davacı anneye verilmesine, aha evvel K.Maraş 1. Aile Mahkemesi’nin 2012/914 Esas sayılı dava dosyası üzerinden davacı lehine takdir edilen aylık 150,00 TL tedbir nafakasının 300,00 TL daha artırılarak aylık 450,00 TL’ye çıkarılmasına, müşterek çocukların her biri için aylık takdir edilen aylık 120,00 TL tedbir nafakasınında aylık 275,00 TL daha artırılarak aylık 400,00 TL’ye çıkarılmasına ve bu nafakalarında her yıl ÜFE TÜFE oranında artırım yapılarak davalıdan tahsiline ayrıca, boşanma davası nedeniyle 50.000,00 TL maddi ve 50.000,00 TL de manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Dosyamız davalısı olan K.Maraş ili Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi nüfusunda kayıtlı bulunan Yaşar ve Elif oğlu, 20.4.1986 Kahramanmaraş d.lu, 37219510716 TC kimlik no’lu SONER CANBOLAT’ın da yapılan tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden davalıya yukarıda özeti yazılı dava dilekçesi ile tensip ara kararı ihtarlımeşruhatlı davetiye içeriği olan 6100 Sayılı HMK’nun 122 md. gereğince “işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde varsa davaya karşı itiraz, delil ve belgelerinizi dosyaya ibraz etmeniz aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen hususları inkar etmiş sayılacağınız” hususlarını içerir ihtarlımeşruhatlı davetiye içeriğinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup işbu ilan özetinin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 8. gün dava dilekçesi ve tensip tutanağı ihtarlımeşruhatlı davetiye içeriğinin davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 635663) haber EDİTÖR: SERKAN OZAN TASARIM: ŞÜKRAN İŞCAN YÜKSEKDAĞ’DAN YANIT Terörist lafını Erdoğan’a iade ediyoruz HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yük sekdağ, Selahattin Demir taş için “terörist” ifadesi ni kullanan Cumhurbaş kanı Tayyip Erdoğan’a, “AKP Genel Başkanı’nı, HDP Eş Genel Başkanı’na ‘terörist’ demeden önce bölgesel ve küresel terör örgütleriyle yaptığı işbirliğinin hesabını vermeye Figen Yüksekdağ çağırıyoruz. Kendisine sözlerini bizler de ay nen iade ediyoruz” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamburg’da HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş için kullandı ğı, “O kişi bir teröristtir” açıklamasına bir ya nıt da Kandıra 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksedağ’dan geldi. Yüksekdağ, “AKP Genel Başkanı, bütün dün yaya kendisini ve ülkesini rezil etmek pahası na ucuz ve eğreti yaftalamalarla, hakaretlerle durumu kurtarmaya çalışıyor. Ama görüldüğü gibi daha da batıyor” ifadelerini kullandı. De mirtaş ve HDP’nin, gayrimeşru hale gelmiş ik tidar karşısında meşruiyetin ve haklılığın sem bolü olduğunu belirten Yüksekdağ, “Demirtaş 6 milyon insanın iradesidir. Her türlü hakaret ve çamur atma faaliyeti bu iradeye çarpıp dö necektir. AKP Genel Başkanı’nı, HDP Eş Ge nel Başkanı’na “terörist” demeden önce bölge sel ve küresel terör örgütleriyle yaptığı işbirli ğinin hesabını vermeye çağırıyoruz. Kendisine sözlerini aynen iade ediyoruz” dedi. Baydemir’den önerge HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Erdoğan’ın sözlerini Meclis gündemine taşıdı. Baydemir, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “Bu ifadeler nedeniyle Bakanlığınızca soruşturma başlatılmış mıdır? Demirtaş hakkında yargı süreci devam ederken siyasi rakibi olan Erdoğan’ın ithamlarının hâkim ve savcıları etkilemesinin önüne geçmek amacıyla Bakanlığınız nasıl bir çaba sarf etmektedir” sorularını yöneltti. Demirtaş’ın cezası bozuldu Tutuklu HDP Selahattin Demirtaş, Doğu Beyazıt Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen ilk 5 aylık hapis cezası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. l Haber Merkezi KONCA’YA ONAMA HDP Siirt Milletvekili Besime Konca’ya, Bat man 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “örgüt propagandası yapmak” suçundan verilen 2,5 yıl hapis cezası Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından onandı. Mahkeme heyeti, yerel mahkemenin verdiği kararda delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin bulunmadığını belirterek kararın yerinde olduğuna hükmetti .Konca, 13 Aralık 2016’da tutuklanmış, 3 Mayıs’ta çıkarıldığı Batman 2.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmişti. Ancak cumhuriyet başsavcısının yaptığı itiraz üzerine Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi 29 Mayıs’ta gözaltına alınan Konca’yı aynı gün tutuklamıştı. l Yurt Haberleri EKRANLARINI KAPATTI HDP’den TRT’ye suç duyurusu HDP, TRT’nin Ocak Temmuz 2017 tarihleri arasında TBMM’de gerçekleşen HDP’nin toplam 19 grup toplantısının hiçbirine ekranlarında yer vermeyen TRT hakkında suç duyurusunda bulundu. TRT’nin tarafsız olmak zorunda olan bir kamu yayıncısı olduğu belirtilen suç duyurusu dilekçesinde “TRT Haber kanalı gerek siyasi parti grup toplantılarına dair yaptığı canlı yayınlar, gerekse de referandum yayınlarında tek yanlı, taraflı yayın yaparak anayasa ve yasaları, YSK seçim dönemi yayın ilkelerini çiğnemektedir” denildi. Suç duyurusunda, TRT Haber kanalı hakkında 1 Kasım seçimleri öncesi gerçekleştirdiği yayınları nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından 18 uyarı ve 57 program durdurma cezası verildiği anımsatılarak, görevi kötüye kullanma, haberleşmenin engellenmesi suçlarından şüphelilerin tespit edilerek cezalandırılması talep edildi. l ANKARA / Cumhuriyet Bilgen cezaevinde yazdığı kitabı Erdoğan’a gönderdi HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, tutuklu olduğu Silivri Cezaevi’nde yazdığı “Gereği Düşünüldü” adlı kitabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu devlet erkânına gönderdi. Bilgen adına kitapları gönderen HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Bilgen’in 163 gündür tutuklu olduğunu anımsatarak, “Maalesef şu ana kadar duruşma günü verilmedi. 14 Haziran’dan bu yana dosya gün verilmesini bekliyor. Mahkeme ne bekliyor gerçekten bilmek mümkün değil. Diğer 10 milletvekilimiz gibi, keyfi bir tutumla siyasi kararlarla bu süreç devam ettirilmek isteniyor” diye konuştu. l ANKARA/Cumhuriyet C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog