Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

Cumartesi 3 Haziran 2017 EDİTÖR: ALPER İZBUL TASARIM: İLKNUR FİLİZ Şaka gibi fezleke! haber 5 CHP’li Tanrıkulu’na ‘PKK’ye yardım suçundan’ fezleke hazırlandı. Fezlekede yer alan suçlamalara ‘espriler’ dayanak gösterildi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında PKK’ye yardım ettiği suçlamasıy la fezleke hazırladı. Fezleke de Tanrıkulu’nun suç oluş turan eylemleri olarak sade ce “DTK’de (De mokratik Toplum Kongresi) hak kında konuşul ması ve bir tele KEMAL GÖKTAŞ fon görüşmesinde Şırnaklı bir arkadaşına yap tığı ‘Şırnak ve Hakkâri’yi Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne bağ lama’ esprisi gösterildi. Fezle kede, Tanrıkulu’nun telefonla rının hangi mahkeme kararıy la dinlenildiğine ilişkin bilgi de yer almadı. Üstelik DTK’deki konuşmalarda Tanrıkulu’nun panel, sempozyum, kongre gibi kamuya açık toplantılara çağ rılması için adı geçmesine rağ men Tanrıkulu adının geçtiği birçok toplantıya katılmamıştı. ‘PKK’ye yardım’ Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcıvekili Kurtca Eker tarafından hazırlanan 21 Nisan 2017 tarihli fezlekede , Tanrıkulu’nun Türk Ceza Kanunu’nun 220/7. maddesindeki düzenlenen ve 2.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörülen “Örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan yargılanması için dokunulmazlığının kaldırılması istendi. Fezlekede “DTK toplantılarında hakkındaki beyanlar AĞABEYİ ‘BİLİNMEYEN ŞAHIS’ OLDU Savcılığın Tanrıkulu’nu suçladığı görüşmede ise Tanrıkulu, Şırnaklı bir arkadaşı ile telefonda şakalaşırken arkadaşının “Vallahi Şırnak’a hemen sattınız, postaladınız iki güne” demesi üzerine Tanrıkulu , “Ey zaten Şırnak’ı, Güney Kürdistan’a bağlayacağız, kurtulacak. Şırnak ile Hakkâri’yi...” diyor. Tapede bu esprinin ardından Tanrıkulu’nun güldüğü de açık biçimde yazmasına rağmen fezlekede bu söz suçlama konusu yapıldı. Fezlekede ayrıca Tanrıkulu’nun İsveç’teki ağabeyiyle yaptığı görüşme de “bilinmeyen şahısla” görüşme adı altında yasaya aykırı olmasına rağmen suçlama konusu yapıldı. Tanrıkulu’nun 2010 yılındaki anayasa değişikliği referandumunu analiz etmek için kendi sini arayan bir gazeteciyle yaptığı görüşme de fezlekeye konuldu. Görüşmede Tanrıkulu, yüzde 65 boykotun DTP’nin başarısı olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek “Kendisi gitmeyenleri de hesaba kattığında boykot oranı yüzde 40 civarındadır. Yüzde 65’in tümünü yani DTP nasıl kendine yazacak? Öyle bir şey olur mu?” diyor. ve tapelerle tespit olunan ko nuşmaları” delil olarak göste rildi. Fezlekede “Özellikle tape kayıtları incelendiğinde A.B. isimli şahısla yapmış olduğu konuşmada ‘Ey zaten yakın da Şırnak’ı, Şırnak’ı şeye bağ layacağız Güney Kürdistan’a bağlayacağız kurtulacak Şır nak ile Hakkâri’yi’ şeklinde sarf ettiği sözler bu kap samda değerlendirilebi lir” denildi. Fezlekede, Tanrıkulu’nun hakkın da konuşulması dışında bir telefon görüşmesin de sarf ettiği bir tek cümleden yola çıkarak şu suçlamalar yöneltil di: “Halen milletve kili olan şüpheli nin siya si faali yet görü nümü al tında gerçekleştiri Tanrıkulu len eylemlerinin salt siyasi faaliyet kapsamında görülemeyeceği, eylemlerin bir bütün halinde örgüte bilerek isteyerek yardım etmek suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır.” DTK’nin 24 Mart 2012 tarihinde yaptığı toplantıda konuşulanlara ilişkin ortam dinlemesi yoluyla elde edilen ka yıtlarda yapılacak bir toplantıya çağrılacak isimler konuşuluyor. Bu sırada Nurettin Sevim’in “Sezgin Tanrıkulu’yla konuşmadın mı?” sorusuna Ayla Akat Ata “Ha, Sezgin Bey de katılıyor” yanıtını veriyor. DTK’nin 14 Nisan 2012 tarihli toplantısında ise Edip Yaşar, “Siyasi partileri de çağırabiliriz hani AKP’dir veya bi reysel ilişki de olur. Mesela CHP’den Sezgin Tanrıkulu, çağırırız...” diyor. Benzer şekilde 28 Nisan 2012 tarihli toplantıya ilişkin kayıtta ise Demir Çelik’in “AKP isteksiz gibi görünüyor. Devam edersek gönderebilirler, değişirse gelmeyebilir. CHP grup başkanvekilleriyle görüştüm. Ondan bağımsız Sezgin’le de görüştüm. ‘Bir başkasına görev vermezlerse ben gelirim’ dedi” sözleri yer alıyor. Bu alıntılara rağmen Tanrıkulu’nun DTK’nin davet ettiği 2012 Mayıs ayındaki toplantıya katılmadığı belirtilirken, fezlekede DTK’nin 9 Haziran 2012 ve 28 Temmuz 2013 tarihli toplantılarda da Tanrıkulu’nun ismi yapılacak toplantıya davet edilmesi için geçiyor. DTK’deki bir toplantıda Öcalan için yapılacak bir imza kampanyasına imza atması için Tanrıkulu’yla konuşulması yönündeki ifadeler de fezlekeye alındı ancak Tanrıkulu’nun bu kampanyada imza atmadığı bilgisine yer verilmedi. l ANKARA ‘Hayır bloğu ilkeler etrafında oluşmalı’ Kılıçdaroğlu, muhalefetle temaslarını sürdürüyor. CHP liderinin hedefi ‘demokrasi’ ortak paydasında 2019’a gitmek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener’le önceki akşamki if tar buluşmasında, ‘ortak pay damız demokrasi’, vurgusu ya pılırken, ‘hayır bloğu’nda yer alan partiler ve siyasilerle gö rüşmelerin ‘de vamlı hale’ geti rilmesi konusun da görüş birliğine varıldı. CHP lideri Kı AYŞE SAYIN lıçdaroğlu, hayır bloğunda yer alan partilerin li derleri ve siyasilerle görüşme leri kapsamında Saadet Par tisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti’nin ardından, önceki ak şam da MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’le iftarda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, önü müzdeki haftadan itibaren de MHP’den ihraç edilen Gazian tep Milletvekili Ümit Özdağ, Si nan Oğan ve HDP eşbaşkanlığı na seçilen Serpil Kemalbay ile görüşmeye devam edecek. Kılıçdaroğlu’nun hayır blo ğu ile yaptığı görüşmeler kap samında, 2019 seçimlerine dö nük strateji arayışı kapsamın da şu değerlendirmeler yapı lıyor: n Ortak payda demok rasi: Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu’nun gerek Ak şener, gerekse daha önce gö rüştüğü siyasi parti liderle rine, birbirlerinden çok fark lı kesimlerin buluştuğu ‘hayır bloğu’nun ortak noktasının ‘de mokratik parlamenter sistem’ olduğu vurgusu yapıldı. CHP li deri bu ortak paydanın, bir ‘il keler bildirgesi’ etrafında so mutlaştırılması gerektiğini sa vunuyor. CHP kaynakları, ‘de Kılıçdaroğlu önceki gün Akşener’le görüşmüştü. ‘Herkes kendi kimliğiyle’ Kılıçdaroğlu’nun ziyaretlerinde, hayıra destek veren siyasi partilerin ‘kendi kimliklerinin temsiliyeti’nin esas olduğu ve herkesin isterse adayını çıkarabileceği ve hiçbir ke simin isim ya da yöntem dayatması içinde olmaması gerektiği vurgulandı. Ancak aday belirleme sürecine girildiğinde, temasların daha sıklaştırılarak önce ortak aday çıkarılmasının yo lunun aranması, bu olamıyorsa, en güçlü aday ya da adayların desteklenerek, seçimin ikinci tura bırakılması ve ikinci turda ‘hayır’ın adayına destek verilmesi üzerinde duruluyor. mokrasi’ ortak payda alınıp ortak ilkeler etrafında buluşulduğunda, 2019 seçimlerinin ‘hayır’ lehine sonuçlanabileceğine dikkat çekiyor. n Kesintisiz diyalog: Kılıçdaroğlu’nun şimdiye kadar yaptığı ziyaretlerde, görüşmelerin sürekli hale getirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Bu konuda ana eksenin CHP’nin olması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından, parti yöneticileri aracılığıyla hayıra destek veren kesimlerin temsilcileri ile alt düzeyde gay ri resmi görüşmelerin sürdürülerek, diyalog kapılarının açık tutulması planlanıyor. n İkinci buluşma yerel seçimde: Görüşmelerde erken seçim olasılığı ağırlıklı gündemi oluşturmadı. Ancak CHP, bugünkü konjonktürde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, erken seçimi göze alamayacağını düşünüyor. Erdoğan’ın partinin başına geçmesinden sonra örgütlerini ve tabanı tahkim etmeden seçime gitmesi halinde ‘kaybedeceği’ni kendisinin de bildiği, bunun için öncelikle Mart 2018’deki yerel seçim sonuçlarını görmek isteyeceği değerlendirmesi yapılıyor. Referandumda 17 büyükşehirden ‘hayır’ çıktığını dikkate alan CHP, ‘hayır bloğu’nun ikinci kez ‘yerel seçim sandığında’ buluşabileceğine dikkat çekiyor. CHP kulislerinde, “Unutmamak gerekir ki, ANAP, 1989’da yerel seçimleri kaybettikten sonra, iktidarı da kaybetti. Eğer 17 büyükşehirde ‘hayır bloğu’ yerel seçimi kazanırsa ki biz kazanacağına inanıyoruz 2019’un sonucunu da belirler” görüşü dile getiriliyor. l ANKARA ‘Vatanım sensin...’ Tüm ülke şehitlerine ağlıyor... Bir babanın çığlı yiyen babacan bir komutandı. Cephede savaştığı için “as ker Aydoğan” diye anılıyor ğı, bir annenin gözyaşı, kadı du. Aydın, son dönemde Şır nın acısı... nak’taki Kato Dağı bölgesi ve Helikopter kazasında şehit olan, Hakkâri’nin Yüksekova bölge aralarında yüksek rütbeli asker sinde gerçekleştirilen operas lerin bulunduğu 13 asker... yonları yönetiyordu... Üç gündür kahramanlarımı Aydoğan, 20122016 yılları zı toprağa veriyoruz. arasında Kayseri 1. Komando Şehitlerimizin insanın içini Tugayı’nda komutanlık yap acıtan, hüzünlendiren, düşün mış, FETÖ’cü darbe kalkışma düren öyküleri kaldı geride. sında haberi alır almaz Kayseri Şırnak’tan gelen acı haber Valisi Süleyman Kamçı’yı te ailelerin evlerine ateş düşürdü, lefonla arayıp “Birliğimden tek daha önceleri olduğu gibi. Şe bir asker kışla dışına çıkmaya hitlerimizin hepsi orta gelirli, cak; darbeye de darbecilere de esnaf, üretici, memur, işçi ai karşıyım” demişti. lelerin çocuklarıydı. Tümgeneral Aydın, darbe Şırnak şehidi Yarbay Songül cilerin hazırladığı sıkıyöne Yakut, FETÖ kumpasıyla or tim komutanları listesinde adı dudan atılınca “Göreve döne Hakkâri Sıkıyönetim Komuta yim, teğmen ruhuyla başlarım. nı olarak geçtiği için gözaltı Küskün değilim” demişti. na alınmış, yapılan soruştur Sekiz yaşında babasını yitir manın ardından suçsuz olduğu mişti... belirlenerek mahkemece ser Çalışkandı... best bırakılmış, ilk yapılan YAŞ Disiplinliydi... toplantısında da tümgeneralli Subay çıktı... ğe terfi etmişti. Songül Yarbay’ı annesi okuttu. Gecikmiş saatinde günün, Yıllar geçti. kınından çıkarken soğuk, so Türkiye’nin ilk kadın ilçe luğumuzu hohluyoruz vadi jandarma komutanı olarak ta lerde... rihe geçti. Zamanın gizine varıyoruz Kumpasa uğradığında tüm şehitlerimizi kalbimize gömer engelleri birer birer aştı, âşık ken... olduğu mesleğini söktü aldı Onların öykülerini dinlerken kumpasçıların elinden. bir kez daha kahroluyoruz. Şırnak’a atandı... Gökteki her şeyin, yıldızla Songül Yakut şöyle dedi: rın, güneşin, ayın, dünyanın en “Bayrağın dalgalandığı her zorlu ipiyle tırmanıyoruz gözle yer vatandır...” rine onların, sararak soğuğu ve Koşarak gitti ve görevine karanlığı... başladı... HHH Şehit oldu... Puslu bir günün ortasında Çok sevdiği ülkesinin kalbi yazıyorum yazımı. ne gömüldü... Bir gece öncesini düşünü Hayatın akışı içinde umut yorum... lar, umutsuzluklar yüreği yurt Türkiye şehitlerini uğurladı, ve insan sevgisiyle dolu 13 yi onları yüreğine gömdü. ğit insan... Geride kalan analar, babalar, Onların arasında yol arka eşler, çocuklar... daşları... Gözlerimi Boğaz’ın lacivert Sevgi... sularına çevirip bir süre öylece Umut... kalıyorum. Var oluş... Güneş, bir yüreğin çırpınışı Geride kalan analar, baba gibi kayboluyor; ufuk çizgisi lar, kadınlar, çocuklar... ni geçen kuşlar evlerin çatıla Yükselen çığlıklar... rına konuyor. Acı, hüzün, gözyaşı... Yarbay Songül Yakut... HHH Annesine köyünde tek katlı Tümgeneral Aydoğan Ay küçük bir ev yaptırmış... dın, Albay Oğuzhan Küçük Yarbay Yakut, “Balyoz kum demirkol, Başçavuş Fevzi Kı pası”na uğramış, tek başına ral, Uzman Çavuş Zeki Koç. mücadele vermiş bir asker. 13 kahraman... O dönem binbaşı... 13 ayrı öykü... Ve şehit düşen 13 askerimiz Şehit olan Tümgeneral Ay den birisi... doğan Aydın, askerlerin çok Bir ses kulaklarımızda: sevdiği, onlarla birlikte yemek “Vatanım sensin!” Osman Baydemir polisle ifadeye gitti MAHMUT ORAL başlattıklarını belirterek, “Yetki Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde çatışmalarda za lilere ayrıca onların görevinin Tahir Elçi’yi hafızalardan silmek olmadığını, onun katillerini bir an rar gören tarihi Dört Ayaklı Mina önce bulup yargı önüne çıkarmak re önünde 28 Kasım 2015’te ba olduğunu hatırlatmak isterim” di sın açıklaması yaptıktan sonra öl ye konuştu. dürülen Diyarbakır Barosu Başka Açıklamanın ardından nı Tahir Elçi’nin faillerinin bulun Baydemir’in yanına gelen polisler ması, hızlı ve etkin soruş Diyarbakır 4. Asliye Ceza turma yürütülmesi için ba Mahkemesi’ndeki “Kamu ro ve avukatlar 79. haftada görevlisine görevinden Diyarbakır Adliyesi önünde dolayı hakaret” iddiasıy eylem yaptı. Eyleme, HDP la hakkında açılan dava Sözcüsü ve Şanlıurfa mil da yakalama kararı oldu letvekili Osman Baydemir, HDP Adana Milletvekili Me O. Baydemir ğunu belirterek tebligat yaptı. İfade veren Bayde ral Danış Beştaş da katıldı. Diyar mir, adliye çıkışında gazetecilere bakır Baro Yönetim Kurulu Üyesi yaptığı açıklamada, “Adalet tecel Mahsum Batı, Elçi cinayetinin ay li edinceye kadar, hukuk bağım dınlatılamadığını, dosyada şüphe sız oluncaya kadar, mahkemeler li bile olmadığını belirterek, “Yet tarafsız ve bağımsız oluncaya ka kililere tekrar sesleniyoruz. Katil dar bizler hukukun, yargının kim leri bulup bu cinayeti bir an ön eliyle olursa olsun sopaya dönüş ce aydınlatın” dedi. Kayyım ata türülmesine itiraz etmeye muha nan Çatak Belediyesi’nin Tahir El lefetin susturulmasının aracı hali çi Parkı’nın adını değiştirmesi ne dönüştürülmesine itiraz etme ni eleştiren Batı, bunu saygısızlık ye devam edeceğiz” dedi. l Dİ olarak gördüklerini ve yasal işlem YARBAKIR HDP’liler SEGBİS’i reddetti HDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve milletvekillerinin SEGBİS ile duruşmalara katılmayacağı, duruşmalarda hazır bulunmayı talep edeceği belirtildi. Açıklamada, “Mahkemelerin, duruşmalara fiziken katılma taleplerini çeşitli gerekçelerle reddetmeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, Av rupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, SEGBİS sistemini doğrudanlıkyüz yüzelik ilkesine aykırı bulan kararına uymamaktadır. Cezaevinde tutulan eş genel başkanlarımız ve milletvekillerimiz, bundan sonraki duruşmalara da fiziken katılmak için mahkemelere taleplerini iletmeye devam edeceklerdir” denildi. l DİYARBAKIR/Cumhuriyet C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog