Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

T.C. İSTANBUL 2. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/770 Esas Davacı SEMRA GÖKTAŞ ile Davalı MELİH GÖKTAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davası nedeniyle; İsmail ve Bakiye’den olma, 01/03/1962 Bursa doğumlu 14758819722 T.C. kimlik numaralı davalı MELİH GÖKTAŞ’ın tebligata yarar adresi tespit edilememiş olup davalı Melih Göktaş adına tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle davalı Melih Göktaş’a dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı Semra Göktaş tarafından açılan davada; davalı ile 1987 yılında evlendiklerini, yaşı reşit müşterek bir çocuklarının olduğunu, davalı ile aralarında ruhen ve fikren anlaşmazlık yaşadıklarını bu sebeple 2007 yılından beri davalı ile ayrı yaşadıklarını ve bir araya gelmediklerini belirterek boşanmalarına karar verilmesini talep ettiği, davalı Melih Göktaş’ın tebliğden itibaren iki hafta içinde açılan davaya cevap verilebileceği (HMK 122. md.), aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkâr edilmiş sayılacağı (HMK 128. md.) hususu dava dilekçesi tebliği yerine geçmek üzere davalı MELİH GÖKTAŞ’a ilanen tebliğ olunur. 29/05/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 625519) T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN/BAŞKANLIĞI’NDAN ESAS NO: 2017/108 Esas Davacı/davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; dava dilekçesinde kimlik bilgileri ve adresleri bildirilmemiş olan Altınordu ilçesi, Bayadı Mah. Kayadibi mevki 175 ada, 13 parsel maliklerinden davalılar Ali Refiye Kocası, Fatma mirasçıları, Güllü mirasçıları, Havva Kaya, Mehmet kızı Nesime mirasçıları, Gülsüm mirasçıları, Hanife mirasçıları, Selime Ali Karısı’nın kimlik bilgilerine ve adres bilgilerine ulaşılamamış olmakla; Kamulaştırma Kanunu’nun 10 maddesi uyarınca kimliği tespit edilemeyen hak sahipleri hakkında mahkemece kamulaştırma bedelinin üçer aylık vadeli hesaba dönüştürülerek depo edileceği bu nedenle özel kanun hükümleri sebebi ile kamulaştırma davasının görülmesine devam edilmesi gerektiğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 16/10/2017 günü saat: 09:55’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.U.M.K.’nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 624907) T.C. ŞANLIURFA 1. AİLE MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2016/854 Esas Davalı Memduha Beyaztaş’ın adresinin meçhul olması sebebiyle ön inceleme duruşma gününün kendisine tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle “davalı Memduha BEYAZTAŞ aleyhine açılan boşanma davasının;” bu tebligatın size ulaşmasından itibaren ön inceleme duruşma günü olan 02/11/2017 günü saat 09.25’de mahkememizde hazır bulunmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği veya değiştirebileceği ve sulh için gerekli hazırlığı yapmanız gerektiği hususları tebliğ olunur” hususunun DURUŞMA GÜNÜ YERİNE KAİM OLMAK ÜZERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 626120) T.C. MALATYA ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/333 Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile davalılar Fatma Albay, Gülsen Köse arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Davalılar Fatma Albay, Gülsen Köse adına kayıtlı Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Kuyulu (Köyü) Mahallesi 130 ada 2 parsel sayılı taşınmazlar yönünden davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2017/333 Esas sayılı dosyası ile dava açılmış olup, duruşması 14/07/2017 günü saat 09.22’a bırakılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 626191) T.C. BAKIRKÖY 9. AİLE MAHKEMESİ’NDEN İLANEN TEBLİĞ Sayı: 2017/64 Esas Davalı ALPASLAN AKSU, Mehmet ve Halidiye oğlu, 09/08/1976 doğumlu, 60838421552 TC kimlik numaralı, Güneşli Mahallesi Kiraz Sokak Yıldız Apartmanı No: 10 D: 3 Bağcılar /İSTANBUL adresinde iken ikametgâhı meçhul. Davacı OYA AKSU tarafından davalı ALPASLAN AKSU aleyhine mahkememize açılan boşanma davasının açık yargılaması sırasında tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine, ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren HMK’nun 139. maddesi hükümleri uyarınca taraflara sulh olmaları için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve HMK’nun 150. maddesi hükümleri uyarınca duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği hususunun ve yargılamanın 04/10/2017 günü saat 09.35’e bırakılmasına tensiben karar verildiğinin adresi meçhul olan davalı ALPASLAN AKSU’ya ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 625589) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/59 Esas KARAR NO: 2017/104 Davacı NEVZAT İPLİKCİBİLİR aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Davanın KABULÜ ile, Adıyaman ili, Besni ilçesi Kızılin Mahalle/Köy Cilt 44 Hane 19’da kayıtlı olan Recep ve Elif’den olma 24/11/1974 Besni doğumlu 13558356826 TC kimlik numaralı NEVZAT İPLİKCİBİLİR OLAN SOYİSMİNİN “İPLİKÇİ” olarak DÜZELTİLMESİNE, nüfusa bu şekilde KAYIT VE TESCİLİNE ayrıca gazete ilanı yaptırılmasına, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 626202) T.C. BAKIRKÖY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/56 Esas Davacı, EMİL GÜLER ile davalı, ESENLER NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle; HÜKÜM: Davanın kabulüne, Niğde ili Ulukışkla ilçesi, Altay köyü, C; 10, H; 135, BSN; 9, 45823737740 TC No’lu, Kait ve Cemile kızı, Ulukışla 08/01/1986 doğumlu, EMİL GÜLER’in, adının EMEL olarak düzeltilmesine, nüfusa bu şekilde tesciline karar verilmiş olduğu ilan olunur. 20/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 625582) T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/16 Esas KARAR NO: 2017/235 Davacı ZEHRA DOĞAN aleyhine mahkememizde açılan İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1 DAVANIN KABULÜNE, Maltepe ilçesi, Bağlarbaşı Mah. 16437 ada, 2 parsel 3. kat 9 No’lu bağımsız bölümün tapu kaydında Karakaş Nikolaki lehine konulmuş 1. derecede 01/01/1900 tarihli 128,00 ETL bedelli ipoteğin kaldırılmasına, 2 Alınması gereken harç peşin olarak alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, 3 Davacı tarafa vekâletname ücreti verilmesine yer olmadığına, 4 Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, 5 HMK’nun 333. maddesi uyarınca yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının talep halinde ve hüküm kesinleştiğinde davacı tarafa iadesine, Dair tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde HMK 345 maddesi gereğince istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davalı KARAKAŞ NİKOLAKİ’ye tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da netice alınmadığından, duruşma günü de ilanen tebliğ edildiğinden, işbu ilanın davalı KARAKAŞ NİKOLAKİ’ye Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 625704) T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2015/290 Esas MALİYE HAZİNESİ ADINA İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile HİKMET KARISI EDVARINAZ VE HİKMET KIZI NACİYE arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasında; Dava konusu İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, İstinye Mah. bulunan 53 pafta, 247 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın 3/32 hisse maliki Hikmet karısı Edvarınaz ve 12/32 hisse maliki Hikmet kızı Naciye adına kayıtlı olduğu, bu kişiler için Sarıyer Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2005/296 E 2005/522 Karar sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarı’nın kayyım tayin ettiği, bu nedenlerle taşınmazın kayyım ile idaresi 10 yılı aştığından MK’nun 588 maddesi gereğince taşınmazın 3/32 hisse maliki Hikmet karısı Edvarınaz ve 12/32 hisse maliki Hikmet kızı Naciye’nin gaip olması nedeni ile adı geçenlerin gaipliğine karar verilmesi ve taşınmaz tapu kaydına konulmuş olan şerhlerin kaldırılarak taşınmazın hazine adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir. Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, İstinye Mah. bulunan 53 pafta, 247 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın 3/32 hisse maliki Hikmet karısı Edvarınaz ve 12/32 hisse maliki Hikmet kızı Naciye’yi tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin, işbu 2. ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren duruşma günü olan 07/12/2017 günü saat: 10.15’e kadar İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/290 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde, yine duruşmanın bırakıldığı 07/12/2017 günü saat: 10.15’e kadar yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince GAİPLİKLERİNE ve GAİPLER ADINA olan taşınmazların Hazine adına tesciline karar verileceği ilan olunur. 12/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 625797) T.C. ANKARA 1. AİLE MAHKEMESİ’NDEN/ BAŞKANLIĞI’NDAN ESAS NO: 2016/297 Esas DAVALI: ALİ GRAHREMANPOUR Davacı FUNDA GRAHREMANPOUR tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında; Davalı Ali Grahremanpour’un adreslerinin de yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilememesi, davalının yerleşim yeri adresinin bulunamaması nedeniyle adı geçen davalıya dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü ilanen tebliğ edilmiş ve tahkikat duruşmasının 05.07.2017 günü saat 10:30’a bırakılmasına karar verilmiş olup; belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz HMK.’nun 147. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 625851) T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/126 Esas KARAR NO: 2017/215 Davacı FATMA DURMUŞ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1 Davanın KABULÜNE, Bayburt ili, Aydıntepe ilçesi, Yukarıkırzı Mahallesi/köyü, cilt no: 27, hane no: 2 BSN 20’de kayıtlı, Selahattin ile Elfinaz kızı, 01/03/1962 doğumlu, 13677020264 TC kimlik numaralı FATMA DURMUŞ’un FATMA olan isminin CAHİDE OLARAK DÜZELTİLMESİNE, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 625554) T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NDEN ESAS NO: 2017/56 Esas KARAR NO: 2017/217 Mahkememizin 2017/56 Esas, 2017/217 Karar sayılı, 24/05/2017 tarihli ilamı ile; DAVANIN KABÜLÜ ile; Tokat ili, Zile ilçesi, Kervansaray köyü, cilt no: 41 A. sıra no:113, sıra no: 137’de nüfusa kayıtlı, Erdoğan ve Mahbule oğlu, 60244179542 T.C kimlik numaralı SEZER EROĞLU ile Tokat ili, Zile ilçesi, Kervansaray köyü, cilt no: 41 A. sıra no: 113, sıra no: 125’de nüfusa kayıtlı Erdoğan ve Mahbule kızı, 60280178394 T.C. kimlik numaralı GÜLŞAH EROĞLU’nun nüfus kayıtlarında EROĞLU olan soyisimlerinin PEKGÖZ olarak TASHİHEN TESCİLİNE, karar verilmiş olup, ilan olunur. 20/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 625772) T.C. BAKIRKÖY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/261 Esas Davacı, ÖZLEM ÇALIK ile davalı, ESENLER NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle; HÜKÜM: Davanın kabulü ile Tokat ili, Tokat Merkez ilçesi, Kızık Mahallesi, C; 166, H: 34, BSN: 27, 30004815720 TC No’lu, Bağcılar 07/08/1996 doğumlu, Bilal ve Habibe kızı Özlem Çalık’ın, adının MERYEM ASU olarak düzeltilmesine, nüfusa bu şekilde tesciline karar verilmiş olduğu ilan olunur. 20/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 625566) T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/150 Esas Mahkememizin 26/05/2017 tarih, 2017/150 Esas, 2017/231 Karar sayılı ilamı ile Mardin ili, Savur ilçesi, Sürgücü, Cilt: 37, Hane: 35, BSN: 129’da nüfusa kayıtlı Nimet ve Rahime’den olma 17/08/1997 Eminönü doğumlu, 40300535246 TC kimlik No’lu Delil Hayri Günay’ın nüfusta “Delil Hayri” olan adının “Hakan Doğan” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. İlan olunur. 15/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 626153) Cuma 23 Haziran 2017 14 haber NECMETTİN ÖĞRETMEN Şehit edildiği iddia ediliyor Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyün deki ilkokula geçen yıl Ekim ayında atanan, tek başına hem müdürlük, hem de öğretmen lik yapan 23 yaşındaki Nec mettin Yılmaz, 16 Haziran’da öğrencilerine karnelerini da ğıttıktan sonra memleketi Yılmaz Gümüşhane’ye gitmek için oto mobiliyle yola çıktı. Yılmaz, aynı gün saat 15.00 sıralarında Tunceli Pülümür karayolu nun 46. kilometresinde yol kesen PKK’li te röristler tarafından otomobiline ateş açıla rak durduruldu. Kurşunlarla delik deşik olan otomobili ateşe veren teröristler, öğretmen Yılmaz’ı kaçırdı. Aramalar ve operasyonlar devam ederken, terör örgütü PKK’nin kaçı rılan öğretmen Yılmaz’ı katlettiği haberle ri geldi. Tunceli Valiliği’nden yapılan açıkla mada “Çalışmalarımızda öğretmenimizin şe hit edildiğine dair herhangi bir bulguya rast lanmamıştır” denildi. Yılmaz’ın teröristler ta rafından kaçırılması, görev yaptığı Çiftçibaşı Köyü’nde büyük üzüntüye neden oldu. Tatvan’da 2 şehit, 1 yaralı Geride 7 aylık hamile eşi kaldı Bitlis’in Tatvan ilçesi Anadere bölgesinde operas yonda önceki gece saat 00.15 sırala rında güvenlik güç leri ile terör örgü tü PKK üyeleri arasında çıkan çatış Talat Bildirici mada 3 asker yara landı. Ancak yara lı askerlerden Pi yade Uzman Ça vuş Talat Bildirici ve Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilte pe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Bildirici’nin Adana’nın Şuayip Şiltepe Kozan ilçesi Çamdere Mahal lesi’ndeki evine acı haber gitti. 3 erkek kar deşin ortancası olan şehidin 1 yıl önce ev lendiği, eşi 22 yaşındaki Şeyda’nın da 7 ay lık hamile olduğu öğrenildi. Şehit Şiltepe’nin Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki evine de acı haber gitti. l DHA /İHA YAŞ TOPLANTISI Hükümet ne derse o olacak SERTAÇ EŞ 15Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan köktenci yasal düzenlemelerin ardından Türkiye’nin savunma alanında önemli kararların alındığı ve bu kararları uygulayacak kadronun belirlendiği Yüksek Askeri Şura’da da (YAŞ) da tamamen siyasi otoritenin kontrolüne girdi. Darbe girişimi öncesinde TSK’nin komuta heyetini oluşturan orgenerallerin çoğunlukta olduğu YAŞ’ta yalnızca siyasi olarak iki üye yer alıyordu. Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Savunma Bakanı (MSB) Fikri Işık’ın yanı sıra 5 Başbakan Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı da şura üyesi oldu. Bu düzenlemeyle YAŞ’ın 14 üyesinin 10’u siyasi otoriteden, 4’ü de askerlerden oluşacak. Bu durumda, hükümetin istemediği hiçbir terfi gerçekleşmeyecek, YAŞ’ta hiçbir karar alınamayacak. AKP’li hükümet üyeleri, katıldıkları YAŞ toplantılarında “irticai faaliyet” gerekçesiyle TSK’den ihraç edilenler için alınan kararlara şerh koymalarıyla yoğun olarak gündeme gelmişlerdi. Bu yıl yapılacak YAŞ’ta TSK’yi temsilen Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal yer alacak. l ANKARA Sağlık Bakanlığı açıkladı ‘Erler besinden zehirlendi’ Sağlık Bakanlığı’nca, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili ön incelemenin tamamlandığı, klinik bulgular, hastalardan alınan örnekler ve epidemiyolojik analiz sonuçlarına göre olayın bir besin zehirlenmesi olduğunun tespit edildiği bildirildi. Olayla ilgili tutuklananların sayısı 10’a yükseldi. Rota Yemekçilik’in 40 çalışanı gözaltına alınmıştı. 40 kişiden 16’sı önceki gün serbest bırakılmış, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 9 kişiden de 6’sı tutuklanmıştı. Dün de gözaltında tutulan 15 kişiden 8’i daha tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 7’si serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 8 kişiden 4’ü tutuklanırken, 4’ü de serbest bırakıldı. l Haber Merkezi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog