Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN TEBLİGAT AD/SOYAD ÜNVAN TC KİMLİK / VERGİ NO BEYANNAME TARİH/SAYISI ÖDEME EMRİ TARİH/SAYISI FARK VERGİLER İLE CEZALAR TARIK İLİK vasisi TC No: 24280538350 IM103864/23.11.2012 02.01.2017/21475121 50.689,33TL KDV TEVFİK İLİK IM003490/15.01.2013 152.067,99TL KDV IM016587/26.02.2013 Para Cezası IM016239/25.02.2013 40.013,18TL GV IM027600/28.03.2013 120.039,54TL GV Para Cezası 193.874,00TL İlave GV 581.622,00TL İlave GV Para Cezası 351.804,40TL Damping 47.925,00TL Ek Mali Yükümlülük 95.850,00TL E.M.Y Para Cezası 1.633.885,44TL TOPLAM Yukarıda adı, soyadı yazılı yükümlü hakkında 6183 sayılı Kanuna göre düzenlenen Ödeme Emri yükümlünün bilinen adresinde bulunamamasından dolayı tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 103106. maddelerine istinaden; 1 İlan tarihinden başlayarak bir(1) ay içerisinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri; 2 Kendilerine kayıtlı süre içerisinde bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde; adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir(1) ay içerisinde ne Müdürlüğümüze müracaat eden ne de adresini bildirmeyenlere ilan tarihinin 1. ayının sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı; Ayrıca, Ödeme Emrinin tebliğ yapılmış sayılacağı tarihten itibaren (7) gün içerisinde idari yargıya (İzmir Vergi Mahkemesine) itiraz edilebileceği ve iti raz edildiği takdirde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerektiği hususları ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624639) EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN 1. Belediyemize ait aşağıda vasıfları yazılı 1 (bir) Adet taşınmaz sırası ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. maddesi gereğince açık artırma usulüne göre 10 (on) yıl müddetle kiraya verilecektir. 2. İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 3. Kira ihalesi 11/07/2017 Salı günü Saat:14:00’ten itibaren Eğirdir Belediye Başkanlık Odası’nda Encümen huzurunda yapılacaktır. 4. İhale geçici teminat bedeli 30.000,00TL 11/07/2017 tarih Salı günü saat 12:00’ye kadar Belediyemiz veznesi ya da Belediyemiz banka hesaplarına nakit olarak yatırıldığına dair makbuz verilmelidir. 5. Kiraya verilecek gayrimenkule ait vasıflar aşağıdadır. YERİ KIZILÇUBUK MAHALLESİ HALİL ÜSTÜN CADDESİ, ADA 65, PAFTA 15, PARSEL 120, NİTELİĞİ SOĞUK DEPO VE PAKETLEME TESİSİ, YÜZÖLÇÜMÜ 12.064m² kapalı alan 4.497m² açık alan, 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL 1.000.000,00TL, GEÇİCİ TEMİNAT 30.000,00TL 5. Belediye Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6. İsteklilerde aranılan belgeler; a) Kanuni yerleşim yerini (ikametgâh) gösterir belge, b) Ticaret Odası kaydı (en az 2 yıllık) c) Tebligat için adres bildirimi, d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel Kişiliği temsilen katılacaklar ise Noter tasdikli Yetki Belgeleri ve İmza Sirküleri, e) İstekli adına vekâleten iştirak edenlerden, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin yetkili olduğuna dair Vekâletname ve İmza Sirküleri, g) Belediyemiz Gelir Servisinden alınmış Belediyemize herhangi bir kira borcu bulunmadığına dair belge, f) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yerin mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamesini ayrıca Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen yetkili olduklarını belirtir belgeyi ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatinde ihale yerinde hazır bulunmaları ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624306) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/251 Esas KARAR NO: 2017/208 Davacılar ALİ BEDİRHAN TOPER, FATİH TOPER, NURAY TOPER, RUBAB MELİKE TOPER aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davacılarındavasının KABULÜNE, MALATYA ili, BATTALGAZİ ilçesi MEYDANCIK mahallesi, Cilt 19, Hane 4’te nüfusa kayıtlıNadim ve Fatma oğlu 03/03/1983 Bakırköy doğumlu, 16220576010 TC No’lu Fatih Toper’in ön adı baki kalmak suretiyle kayden TOPER olan soy adının ALEMDAR olarak nüfusta tashihen TESCİLİNE, ilamın gazetede ilanına, MALATYA ili, BATTALGAZİ ilçesi MEYDANCIK mahallesi, Cilt 19, Hane 4’te nüfusa kayıtlı Mehmet Ali ve Elif kızı 16/03/1981 Malatya doğumlu, 26333248056 TC No’lu Nuray Toper’in ön adı baki kalmak suretiyle kayden TOPER olan soy adının ALEMDAR olarak nüfusta tashihen TESCİLİNE, ilamın gazetede ilanına, MALATYA ili, BATTALGAZİ ilçesi MEYDANCIK mahallesi, Cilt 19, Hane 4’te nüfusa kayıtlı Fatih ve Nuray kızı 22/11/2010 Bahçelievler doğumlu, 67039317028 TC No’lu Rubab Melike Toper’in ön adı baki kalmak suretiyle kayden TOPER olan soyadının ALEMDAR olarak nüfusta tashihen TESCİLİNE, ilamın gazetede ilanına, MALATYA ili, BATTALGAZİ ilçesi MEYDANCIK mahallesi, Cilt 19, Hane 4’te nüfusa kayıtlı Fatih ve Nuray oğlu 24/06/2013 Bahçelievler doğumlu, 34238415886 TC No’lu Ali Bedirhan Toper’in ön adı baki kalmak suretiyle kayden TOPER olan soyadının ALEMDAR olarak nüfusta tashihen TESCİLİNE, ilamın gazetede ilanına, karar verilmiş olup ilan olunur. 13/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 626031) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/182 Esas KARAR NO: 2017/177 Davacılar FATİN YILMAZ, NAZİRE NERGİS YILMAZ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davacıların davasının KABULÜNE, davacıların müşterek çocukları İSTANBUL ili KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, KANARYA köyü, cilt 12, hane 546’da nüfusa kayıtlı NAZİRE NERGİS ve FATİN kızı, 02/08/2015/ BAKIRKÖY doğumlu, 46070023068 TC No’lu DAMLA YILMAZ’ın kayden “DAMLA” olan adının soy adı baki kalmak sureti ile “ECE DAMLA” olarak, nüfusta tashihen TESCİLİNE, ilamın gazetede ilanına karar verilmiş olup ilan olunur. 21/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 626028) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2017/309 Esas KARAR NO: 2017/279 Davacı TOYĞAR KARABUĞA aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;1) 41261133090 kimlik No’lu Bin Ali Gökçek’ten olma, Toyğar Karabuğan’ın, “Toyğar” olan isminin “Toygar” olarak nüfusta düzeltilmesine karar verildi. 14/06/2017 Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624728) T.C. MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/829 Esas KONU: İLANEN TEBLİGAT DAVALI: 60763369820 T.C. Kimlik numaralı,TRABZON ili, ORTAHİSAR ilçesi, BAHÇECİK Mah/köy, 1 Cilt, 87 Aile sıra No, 97 sırada nüfusa kayıtlı, AHMET REŞİT ve NURTEN oğlu, 19/12/1977 doğumlu, BURAK TARAKÇIOĞLU. ÖN İNCELEME DURUŞMA GÜNÜ: 09/11/2017 günü saat: 10:30 Davalı Burak Tarakçıoğlu aleyhine davacı Yeşim Tarakçıoğlu vekili tarafından 16/08/2016 tarihinde “tarafların boşanmalarına karar verilmesi” talebi ile mahkememizde boşanma davası açıldığı, davalı Burak Tarakçıoğlu adına çıkarılan dava dilekçesi ekli davetiyenin iade edildiği ve davalının tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, Davalı Burak Tarakçıoğlu’na ön inceleme duruşma günü olan 09/11/2017 günü saat: 10:30’da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur. 02/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624630) t.c. İstanbul Anadolu 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/70 KARAR NO: 2017/185 Mahkememizin 01/06/2017 tarih 2017/70 esas, 2017/185 karar sayılı ilamı ile; Adana ili, Fekke ilçesi, Musalar Köyü, Cilt No: 27, Hane No: 66, BSN: 47’de nüfusa kayıtlı, Zekeriya ve Halime’den olma 18.05.1993, Fekke doğumlu, davacı Adil Balkız’ın (TC NO: 16225169484 ) nüfusta “Balkız” olan soyadının “Pamuk” olarak değiştirilmesine, karar verilmiştir. İlan olunur. 19/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624711) T.C. MALATYA ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/332 Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile davalı Emir Gülfırat arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Davalı Emir Gülfırat adına kayıtlı Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Kuyulu (Köyü) Mahallesi 107 ada 4 parsel sayılı taşınmazlar yönünden davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2017/332 Esas sayılı dosyası ile dava açılmış olup, duruşması 14/07/2017 günü saat 09.20’a bırakılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 625883) T.C. MALATYA ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/334 Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile davalılar Mukadder ÖZKOYUN, Fadime ÖZKOYUN, Aynur ÖZKOYUN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Davalılar Mukadder ÖZKOYUN, Fadime ÖZKOYUN, Aynur ÖZKOYUN adına kayıtlı Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuyulu (Köyü) Mahallesi 114 ada 5 parsel ile 115 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar yönünden davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2017/334 Esas sayılı dosyası ile dava açılmış olup, duruşması 14/07/2017 günü saat 09.24’a bırakılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 625889) T.C. İSTANBUL ANADOLU 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2013/1140 Esas KARAR NO: 2015/438 DAVALI: MEHMET ZEKİ KIRÇİÇEK Davacı NİZAMETTİN ERENOĞLU tarafından aleyhinize dava konusu İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi’nde bulunan 297 ada 55 parsel sayılı taşınmazın kullanıcı şerhinin düzeltilmesi istemiyle açılan davada DAVANIN REDDİNE karar verilmiş olup tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 625994) T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/245 Esas KARAR NO: 2017/282 Davacı HAKAN SÜNNETCİ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın kabulü ile; Amasya ili, Taşova ilçesi, Hüsnüoğlu MH/köyü CN: 32 Hn: 18, de nüfusa kayıtlı 19162354944 Taşova 05/03/1990 d.lu Hasan ve Şerife’den olma Hakan Sünnetci’nin soyadının “Dincel” olarak değiştirilmesine nüfusa kayıt ve tesciline karar verildi. 07/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 626011) T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/244 KARAR NO: 2016/456 Davacı GÜLER URAN tarafından Nüfus Müdürlüğü aleyhine çılan İsim Tashihi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Davacının davasının KABULÜ ile; Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mah/Köyü, Cilt: 9, Hane: 22, BSN: 182’de nüfusa kayıtlı 17...26 TC kimlik numaralı davacının kayden Güler olan adının “ZEHRA SU” olarak DÜZELTİLMESİNE karar verildiği ilan olunur. 20/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 626019) Cuma 23 Haziran 2017 12 haber Saldırı anı araç kamerasına böyle yansımıştı. Şortlu kıza saldırıdan da tutuklandı Ramazan’da şort giydiği gerekçesiyle İstanbul’da Pen dik minibüsünde üniver site öğrencisi Asena Meli sa Sağlam’ı 14 Haziran’da darp eden ve bu suçtan serbest bırakılan Ercan Kı A. Melisa Sağlam zılateş savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. Sağlam’a saldırının ardından “Vergi kanuna muhalefet” suçundan tutuklandığı ortaya çı kan Kızılateş cezaevine götürüldü. Saldırı ya uğrayan Asena Melisa Sağlam da Kızılateş şikâyetçi olduğu için ifade verdi. Sağlam’a saldırıyla ilgili olarak önceki gün serbest bırakılan, görüntülerin ortaya çık masının ardından hakkında gözaltı kararı çı karılan Kızılateş dün vergi suçundan tutuk lu bulunduğu cezaevinden Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Kızılateş, jandarma arasın da ilerlediği sırada, “Darp ettiğim yalan. Ka meraları görmüyor musunuz, bana saldırdı” şeklinde konuştu. Kızılateş soruşturma savcı sı Mehmet Ali Yıldız tarafından alınan ifade sinin ardından “Halkı kin ve düşmanlığa tah rik veya aşağılama”, “Hakaret”, “İnanç, dü şünce ve kanaat hürriyetinin kullanılması nı engelleme” ve “Kasten yaralama” gerekçe leriyle tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Kızılateş’in “tutuksuz yargı lanmasına” karar verdi. Karara savcılığın iti razı üzerine ise Kızılateş hakkında tutuklama kararı verildi. l İSTANBUL/Cumhuriyet Yunanistan ve UNESCO’dan Ayasofya tepkisi Müze statüsüne sahip Ayasofya’da Ka dir Gecesi Özel Programı düzenlenmesi ve sabah ezanı okunmasına Yunanistan ve UNESCO tepki gösterdi. Olayı “provokasyon” olarak nitelendiren Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Ayasofya’nın UNESCO’nın Kültür Mirası listesinde yer aldığı, camiye çevirme girişimlerinin uluslararası toplumu rencide ettiği” belirtildi. Bakanlık, Türkiye’yi “evrensel yapının gelenekselliğine saygı duymaya” çağırdı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Amanatidis, BM’ye bağlı UNESCO’nun Başkan Yardımcısı Francesco Bandarin’le bir araya geldi. Ortak basın toplantısında Bandarin, UNESCO’nun pozisyonunun kesin olduğunu ve bunu daha da kesinleştireceklerini söyledi. Bandarin, “Bu ilk kez olmuyor, Türk hükümetine Ayasofya’nın dünya mirası kalması gerektiğini daha önce de söyledik, bunu tekrarlayacağız” dedi. ‘Enayi’ dövmeli şüpheli serbest İstanbul Taksim’de üniversiteli genç kadına uyuşturucu madde sattı ğı iddiasıyla gözaltına alı nan Adem Akkoç, emniyet teki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Alnında ‘enayi’ yazan ve gözlerin Adem Akkoç de ‘yaş’ şeklinde dövme olan Akkoç hakkı da, genç kadının şikayetçi olmadığı belirtildi. Moda Tasarımı Öğretmenliği mezunu olduğu nu söyleyen Akkoç “Uyuşturucu satıcısı de ğilim. Terziyim. Sokağı yaşıyorum” dedi. Ak koç, baygın halde bulunan kadınla caddede tanıştığını ve kadının uyuşturucu kullandığı nı söyledi. l İSTANBUL/ Cumhuriyet Heykelin üzerine Ülkü Ocakları bayrağı asıldı. Ülkücülerden Rabia heykeli protestosu Düzce Ülkü Ocakları üyeleri, AKP’li Düzce Belediyesi tarafından kavşağa dikilen Rabia işareti heykeline tepki gösterdi. Ülkü Ocakları üyeleri Anıtpark’ta toplanıp heykelin bulunduğu kavşağa kadar “Bozkurt Türkün milli sembolü” sloganı atarak yürüdü. Ülkücüler, heykeli Ülkü Ocakları bayrağı ile kapattı. l DÜZCE/DHA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog