Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Salı 20 Haziran 2017 14 haber EDİTÖR: HAKAN AKARSU TASARIM: EMİNE BİLGET İlk duruşma gergin başladı Tunceli şehidine veda Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde PKK’lilerle çıkan silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Erol (31) memleketi Konya’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Erol’un, Uludağ Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinde çalışırken dilekçe verip gönüllü olarak Tunceli’ye gittiği belirtildi. Erol’un, Bursa’dan ayrılırken arkadaşlarına, “Şehadet şerbeti içmeye gidiyorum, şehit olacağım” dediği öğrenildi. Erol’dan geriye Uludağ’da görev yaparken, kar kütlesinden ekip arkadaşlarıyla kurtardıktan sonra beslemeye başladığı “Garip” adlı köpeğiyle çektirdiği fotoğraflar kaldı. Tayinine kadar köpeği beslemeye devam eden Erol’un, Uludağ’da görev yaptığı sırada çok sayıda kişiyi donarak ölmekten kurtardığı belirtildi. Şehit için düzenlenen cenaze töreninde annesi Ayşe Erol, oğlunun vasiyeti olduğunu, “Şehit olursam beni köye babaannemin, dedemin yanına defnedin” dediğini söyledi. l DHA İHALE İLANI KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile avan projeye göre kat karşılığı inşaat yapımı ihalesine çıkarılmıştır. İLİ: Kahramanmaraş İLÇESİ: Onikişubat MAHALLESİKÖYÜ: Fatih ADA/PARSEL NO: 6235 ada 7,8,9 ve 10 parsellerden imar uygulaması sonrasında oluşacak şartname eki krokideki A imar adası ve B imar adası. YÜZÖLÇÜMÜ: A İmar Adası 15.036,06 m² ve B İmar Adası 1.147,22 m² CİNSİ: Arsa İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü. MUHAMMEN BEDELİ: 46.000.000,00 TL (Kırkaltımiyontürklirasısıfırkuruş) GEÇİCİ TEMİNAT: 1.380.000,00 TL (Birmilyonüçyüzseksenbintürklirasısıfırkuruş) İHALE TARİH VE SAATİ: 04/07/2017 Salı günü saat 14:30 İŞİN ADI: Saçaklızade Rezerv Yapı Alanı Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi Mülkiyeti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na ait olan ve yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 13/06/2017 tarihli ve 2017/441 No’lu kararına istinaden taşınmazın; 1 .Kahramanmaraş ili, Onikişubat ilçesi, Fatih Mahallesi, Saçaklızade Rezerv Yapı Alanında şartname eki krokide Koordinatları Gösterilen A İmar Adası 15.036,06 m² ve B İmar Adası 1.147,22 m² alana sahip taşınmaz arsalardan A İmar Adasındaki arsa üzerine IV. Sınıf C Grubu Yapı Sınıfı 39.042 m² toplam inşaat alanında 9 Blok, 296 adet bağımsız konut ve III. Sınıf A Grubu Yapı Sınıfı 820 m² toplam inşaat alanında 1 adet işyeri ile mimari projede belirtilen tüm ortak alanlarından oluşacak; B İmar Adasındaki arsa üzerine III. Sınıf B Grubu Yapı Sınıfı 1.736 m² toplam inşaat alanında 1 adet İşyeri ile mimari projede belirtilen tüm ortak alanlarından oluşacak arsada, Kat Karşılığı bina yaptırılması işi. 2. Yukarıda kat karşılığı ihalesine çıkılacak yapılardan, A İmar Adasındaki; 1., 2. ve 3.Bloklardaki Bağımsız Bölümlerin tamamı ile 4. Bloktaki 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 No’lu Bağımsız Bölümlere ilaveten 2.424,00 TL (İkibindörtyüzyirmidörttürklirasısıfırkuruş) nakit paranın üzerinden teklif verilecek ve artırım yapılacaktır. Artırımlar nakit TL (Türk Lirası) üzerinden yapılacak olup, idare lehine en fazla artış veren istekli ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanacaktır. 3. İmar durumunda meydana gelebilecek iyileşmenin sözleşme oranında İdaremize yansıtılması, 4. İşe ait zemin etüdü ve uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli her türlü izin ve onayın (yapı ruhsatı, yapı kullanım izni, … vb) alınması, onay gereği yapılacak imalatlar ile konuya ilişkin her türlü masrafın yüklenicisince karşılanması, 5. Paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi. Asgari şartlarıyla kat karşılığı inşaat yapılması işidir. I. İhale dökümanı ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No: 25 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Satın Alma Biriminde görülüp 04/07/2017 Salı günü saat 14:00’e kadar temin edilebilecektir. İrtibat için: Tel: 0 344 228 46 00 (1718) II. İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hizmet binası Encümen Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. III. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 4. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 6. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Satın Alma Birimine imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. IV. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için detayları şartnamesinde belirtilen aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, şartname eki (Ek: 2) örneğe uygun İletişim Bilgi Formu, b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi, c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, e) Şartname eki (Ek: 3) örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu, f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde şartname eki (Ek:8) örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi g) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %40’ından az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu şartname eki (Ek7) örneğe uygun veya İdarece aslı görülmüş sureti. (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra ilk ilan günü dahil düzenlenmiş olması gerekmektedir.) h) Muhammen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere; tek bir sözleşmeye ait son 10 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış ‘İş Deneyim Belgesi’ veya son 5 yıl içerisinde tek bir sözleşmeye ait ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi aslı ya da noter tasdikli sureti. (Her türlü İş Merkezi, Konut ve Ticaret Merkezi yapım işi Benzer işler olarak kabul edilecektir.) ı) İhalenin ilk ilan tarihi itibariyle, İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesinden alınmış, Prim ve Vergi borcu bulunmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti i) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, şartname eki (Ek:4) örneğine uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu, j) İhale dokümanının satın alındığına dair 500,00 TL tutarında makbuz, k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, şartname eki (Ek:5) örneğine uygun Yer Görme Formu, l) Şartnamenin 4. maddesine göre hazırlanmış, şartname eki örneğe uygun teklif mektubu (Ek1) ve paypuan cetvelini içeren iç zarf Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı) ve (i) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır. Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin tüm aşamalarında, nakit para olarak yapılır. Ancak teklif edilen nakit para toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, idarenin uygun görmesi şartıyla istekli bağımsız bölüm teklif edebilir. V. Nakit geçici teminat ile ihale dokümanı satın alınma tutarının Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Veznesine işin adının açıkça yazılması suretiyle yatırılması gerekmektedir. VI. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. VII. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 622636) Güvenpark otobüs duraklarına yapılan bombalı saldırıya ilişkin 55 sanığın yargılandığı dava başladı Ankara’nın en merkezi noktası olan Güvenpark’ta 13 Mart Adliye önünde açıklama 2016’da 36 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamaya ilişkin 55 kişi hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına, 55 sanıktan 9’u tutuklu 15 sanık, avu Duruşmadan önce, saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarının oluşturduğu 13 Mart Platformu, adliye önünde açıklama yaptı. Açıklamada “Bizler, katledilen yakınlarımızın adale tini arıyoruz. Bu adalet, ancak her kim olursa olsun ihmal ve kusurları bulunanların da tespit edilerek yargılanmalarıyla hasıl olur. Yoksa yargılama yarım kalır” ifadeleri kullanıldı. katları ile patlamanın mağdurları katıldı. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada bazı sanıklar 1520 bin TL’ye varan gelir beyanı söyleyince mağdurlar, “İnsan öldürmek için mi o parayı kazanıyorsunuz” şeklinde laf attı. Bazı sanıkların alçak sesle konuşması üzerine ise bir mağdur, “Sayın başkan, biraz daha yüksek sesle konuşsunlar, katillerimizi tanımak istiyoruz” dedi. Bir sanık avukatının “Çok fazla atışma ve hakaret var” demesi ise salonda gerginliğe neden oldu. Salonu dolduran mağdurlar ayağa kalkarak, avukata tepki gösterdi. Mağdurları sakinleştirmek isteyen mahkeme başkanı Selfet Giray, “Acınızı, öfkenizi anlıyorum. Ancak karşılıklı atışma olursa yargılamayı yapamayız, bu nedenle ertelemek zorunda kalırım” dedi. Duruşmada ilk savunmayı bomba yapımında kullanılan malzemeleri Ankara Çamlıdere’de, kardeşi Sabahattin Karakoç’la gömen Azamettin Karakoç yaptı. Karakoç, ailesiyle birlikte İstanbul’da tekstil firmaları olduğunu ve 2007 yılından itibaren Irak’la ticaret yapmaya başladıklarını söyledi. Bu esnada Hakkâri’de adının daha sonradan Hacı Şenol olduğunu öğrendiği kişiyle tanıştığını belirten sanık Karakoç, “Bu kişi ile bir süre tekstil alanında ticaret yaptık. 2011 yılında bana çay ve sigara işi teklif etti ancak ben kaçak olduğunu bildiğim için kabul etmedim. 2013’te beni tekrar aradı.  Bana, Çin’den ilaç yapımında kullanılan bir hammadde ithal edeceğini ve kâr payının çok yüksek olduğunu söyledi. Maddeyi çevre ülkelere satacağımızı Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiğini ancak bununla uğraşırsak işi kaçırabileceğimizi söyledi. Ben de işi kabul ettim” dedi. Hacı Şenol adlı kişinin ilk başta 100 kilo numune getireceğini söyleyen sanık Karakoç, “Numuneyi İstanbul Kavacık’a getirdi. İki gün sonra beni aradı ve malları 4’e bölmemi istedi. Malın çok pahalı olduğunu müşteri almazsa bozulmasın diye gömmek gerektiğini söyledi. Ayrıca malzemeleri gömerken videoya kayıt etmemi istedi” diye konuştu. Sanık Karakoç, ayrı ayrı bidonlara böldükleri malzemeleri önce Şile ardından Çatalca’da, ardından da Ankara Çamlıdere’de toprağa gömdüklerini söyledi. Bu sırada Hacı Şenol’un kedisine 3 bin TL ve 500 Dolar ve 8 bin Euro verdiğini belirten sanık, şöyle devam etti: “Bana bu paranın yüz kilonun karı olduğunu söyledi. Bize müşterilerin malları gömdüğümüz yerden aldıklarını, maldan çok memnun kaldıklarını ve yaklaşık 1 ton malın daha gömülmesi gerektiğini söyledi. Ben önce tepki gösterdim. Ancak iyi para kazanacağımızı düşündüğüm için devam ettim. Malzemenin bomba yapımında  kullanıldığını bilmiyordum. Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınmadığı için ilaç yapımında kullanılan kaçak hammadde olduğunu düşünüyordum.”  Polis tarafından yakalandıktan sonra malzemenin bomba yapımında kullanıldığını öğrendiğini ileri süren sanık Karakoç, malzemeyi gömdükleri, hatırladıkları bütün yerleri polise söylediğini belirtti.  ‘Hikâye anlatma’ tepkisi  Azamettin Karakoç’un ardından aynı suçlamayla yargılanan kardeşi Sabahattin Karakoç savunma yaptı. Maddi durumlarının iyi olduğu ticaret yaptıkları için Hacı Şenol adlı kişiyle ağabeyi aracılıyla tanıştıklarını söyleyen Sabahattin Karakoç, “Fazla para kazanma hırsının kurbanı olduk” dedi. Gözaltına alınmazsa kız arkadaşıyla nişan yapmayı düşündüklerini söyleyen sanığa solandan tepki sesleri yükseldi. Müştekilerden biri, “Hikâye anlatmayı bırak, gerçekleri anlat” diye bağırdı. Bir başka müştekiyse gözyaşlarına boğuldu. Davanın bir şüphelisinin isteği üzerine Gölbaşı Özel Harekât, Askeri Lojmanlar ve TESUD’un haritalarda krokilerini çizen ve örgüt üyeliğinden yargılanan üniversite öğrencisi Semih Yürek, “On Ekim patlamasında arkadaşlarım öldü. İşyerim, 50 metre mesafedeydi. O kaosu gördüm. Ben damdam düşer gibi bu dosyaya girdim” iddiasında bulundu. l ANKARA/Cumhuriyet ABD’den ‘PYD’ mektubu ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’a PYD’ye verilen silahlarla ilgili detaylı bir mektup yolladığını açıkladı. Washington’da Ulusal Basın Kulübü’nün öğle yemeğine katılan Dunford, Ankara’nın tepkisine ilişkin değerlendirmelerde Dunford bulunurken, “Bu silahların IŞİD ile mücadeleden sonra 65 yıllık NATO ortağınıza dönmeyeceğini nasıl temin ediyorsunuz” şeklindeki soruya yanıt olarak, ABD’nin Türkiye ile stratejik ilişkilerini devam etmeye odaklanmış olduğunu belirtti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bir yılda 15 defadan fazla görüşme yaptığını anlatan Dunford, “Türklerle masaya oturduk ve kaygılarını gidermek için çok sıkı bir çerçeve hazırladık. Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) verdiğimizi silahların sadece Rakka operasyonu için verildiğini ve Türkiye’ye geçmeyeceğini denetlemek üzere mekanizmalar kurduk. Bu konu bizim için stratejik” dedi. ABD Savunma Bakanı Mattis’in önümüzdeki hafta Bakan Işık ile görüşeceğini belirten Dunford, “Mattis geçen perşembe günü de Türk mevkidaşına rutin bilgi vermek amacıyla detaylı bir mektup yazdı” dedi. Lice’de 1 şehit Diyarbakır’ın 6 ilçesi ve 104 köyünü kap sayan 28 Mayıs’tan bu ya na süren ope rasyon kapsamında Lice’nin Ramazan Bahşiş Dibek köyü kırsalında dün PKK’lilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Açılan ilk ateşte 1’i ağır 3 asker yara landı. Bölgede çatışma devam ederken, yaralanan askerler helikopterle Selahaddini Eyyu bi Devlet Hastanesi ek binası na getirilerek tedaviye alındı. Ancak Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş (26) tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. l DİYARBAKIR/DHA ‘Dost ateşi’nde 2 asker yaralı Tunceli’deki Amanos Vadisi’nde sürdürülen oparasyon sırasında güvenlik güçlerince ateş altına alınan PKK’lilerin bulunduğu bölgedeki 2 asker hafif yaralandı. Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, 19 Haziran’da yapılan keşif gözetleme faaliyetleri sırasında PKK mensuplarının görüldüğü bölgenin ateş altına alındığı belirtilirken, “Ateş altına alınan bölgenin yakınlarında bulunan 2 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı askerlerimiz gerekli tedavinin yapılması için Tunceli Devlet Hastanesi’ne getirilmiş olup, sağlık durumları iyidir” denildi. l DHA ACI KAYBIMIZ Türkiye feminist hareketinin önemli öncülerinden, başta Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi, Mor Çatı, KADER olmak üzere çeşitli vakıf ve kuruluşların kurucularından, siyaset bilimci, feminizm konusunda ve siyaset bilimi alanında çok sayıda kitabın yazarı ve çevirmeni, ilkelerinden ödün vermeyen yürekli bilim kadını, 19681981 arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi hocası, akademik özgürlük ve özerk üniversite mücadelesinde yoldaşımız, sevgili arkadaşımız, ŞİRİN TEKELİ’yi Yitirdik. O’nu çok özleyeceğiz. Anısı ve düşünceleri feminizm ve demokrasi mücadelesinde ve toplumsal belleğimizde yaşayacaktır. TÜMAS ve TÜMÖD’lü Yoldaşları, Arkadaşları C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog