Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Pazar 18 Haziran 2017 4 bağımsızlığını yi tirince, özgürlük ve adaleti nerede arayacaksın? Tabii ki, baş ka hiçbir yer kal madığından, so kakta... Başbakan’ın Yoksa arkasında?.. “Yürüyeceksen, darbeye karşı yürü” çıkışının da bir PKK’ye tarihi boyunca en çok desteği kim sağlamıştır dersiniz? anlamı yok. Zira başka hiçbir yer bıkarılmayıp sokağa itilenler zaten adaleti zulme dönüştür Kin ile bilenmiş militanla müş olan, sivil darbeye karşı rı oluşturmak, dağ kadrosu yürümektedirler. nun gözü dönmüş elemanla Adaleti aramak, adalet iste rını sağlamak konusunda Di mini seslendirmek, ister ikti yarbakır Cezaevi ve dolayısıy darda olsun, ister muhalefette la, 12 Eylül’ün aymaz yöneti her yurttaşın hakkı olmaktan minden daha fazla örgüte kim da öte görevidir. destek olabilirdi ki? Demokratik görevini yap Olaya bu açıdan bakılın mamaktan da öte demokrasi ca, tıpkı İspanya’da 1959’da yi çiğneyen iktidara karşı de gün yüzü gören Bask terör ör mokratik görevini yerine ge gütü için, “ETA’nın kurucu tirme konusunda başka hiç su Franco’dur” dendiği gibi, bir umarı kalmamış olan ikti “PKK’nin kurucusu Evren’dir” dar yükümlülüğünü barışçıl denemez mi? bir uzun yürüyüşle yerine ge Bir zamanlar, İspanyol de tirmektedir. mokrasisine en karşı en büyük Şu anda herkesin birin tehdit olan ETA için, bir yan ci kaygısı bu barışçıl “Adalet dan teröriste karşı enerjik şe Yürüyüşü”nün şiddete dönüş kilde uygulanan polisiye ön mesinin önüne geçmek olmalı. lemler alınırken öte yandan te Aksi halde doğacak sonuç röre karşı önlem olarak, de lar istisnasız herkes için çok mokrasiye geçiş gerçekleştiri vahim olacaktır. lir, demokrasilerde en sağlam HHH güvenliğin güvenceye alınmış Adalet Yürüyüşü’ne yol özgürlüklerle sağlanacağı ger açan olay ana muhalefetin bir çeğinin gereği yapılırken, ör milletvekilinin arkasında ba güt içeride ve dışarıda yalnız ğımsız yargının hukuka uygun laştırılıp bütün desteklerin kararı bulunmadan hapise atıl den yoksun kılınarak etkisiz masıdır. leştirildi. Olaydaki adaletsizliği iktida Franco’nun zulmünün can rın izanın bir nebzesinden ol verdiği ETA, Franco rejiminin sun nasibini almış yandaşları kalıntılarının süpürülmesiyle bile tartışmasız kabul ettikle birlikte söndü gitti. rinden burada tekrar irdeleye Örgütün bir zamanlar, cek değilim. Burgos’ta ölüm cezasına CHP milletvekili Enis çarptırıldığında, özgürlük kah Berberoğlu’nun başına gelen ramanı olarak görünen mili münferit bir olay değildir. tanları bile hakların ve özgür Hepsi de az veya çok FE lüklerin demokrasiyle sağla TÖ’cülük sosuna bulandırıla nıp özgürlük ortamında koru rak, şu ya da bu ölçüde Fet nacağını gördükçe terörden hullah Gülen ile irtibatlandırıl vazgeçmeye ve sonra da ör mış bu gibi olayların, Fethul gütün karşısında yer almaya lahçı darbe yanlılarını mı, yok başladılar. sa demokrasiyi, iktidarı ve bü Hayat bize, örgütü tümüy tün Türkiye’yi mi daha zayıf le yok etmek azminde oldu lattığı sorusunu, akıl almaz ğunu düşünen can düşmanı gelişmeler karşısında soğuk Franco’nun aslında onun var kanlılıklarını henüz tümden yi lık nedeni olduğunu göster tirmemiş olanlar ciddi olarak miş oldu. sormaktadırlar. HHH Her işin ardında, bir üst akıl Türkiye’de, çevresinde şim arayanların, kendilerini felake diye dek elde edemediği ve te sevk eden nasihatçılarının gittikçe genişleyen yoğun bir ardındaki şer gücü üst aklı hiç destek sağlamaya başlayan düşünmemiş olmaları cidden ana muhalefet, artık sokak şaşırtıcıdır. tadır. Doğrusu ben, bu ve benze Olayı doğru görmek zorun ri olaylarla her karşılaştığımda dayız: hep şu soruyu soruyorum: Ana muhalefet sokağa çık Yoksa yalnızca Fethul mamış, sokağa itilmiştir. lah yandaşlarının işine yara Muhalif parlamento üyele yan bu olayların ardında FETÖ ri teker teker içeri atılıp yargı mü var? haber EDİTÖR: ALPER İZBUL TASARIM: EMİNE BİLGET ‘Yoklama’ tehdidi Genel kurulda, en az bir oylamada olmayan vekil ‘yok’ sayılacak. Ayda 5 birleşime katılmayan vekilin vekilliği düşürülüyor. CHP ise ‘Yürüyüşümüze baskı yapıyorlar’ diyor CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ sürürken, TBMM Başkanlık rının verilmemesine karar verildi. Hezer ve Sarıyıldız ile ilgili kararlar ge Divanı’nda CHP’li üyelerin nel kurulda kabul edildi. olmadığı toplantıda milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’ndaki devamsızlıklarına ilişkin kritik bir ka EMİNE KAPLAN CHP’den tepki CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuyu dün rar alındı. Karara göre, birleşim TBMM Genel Kurulu’da gündeme de yapılan açık oylamaların en getirerek, Başkanlık Divanı’nın az birine katılmayan milletvekil kararına tepki gösterirken ka leri o birleşimde yok sayılacak. rarda sahtecilik yapıldığını söy TBMM Başkanlık Divanı’nın ledi. “Bizlerin yürüyüşte olduğu, 15 Haziran’da CHP’li üyelerin CHP’den hiçbir Başkanlık Divanı ‘Adalet Yürüyüşü’ nedeniyle ka üyesinin katılmadığı bir toplantı tılmadığı toplantıda aldığı vekil da karar alınıyor. Karar, yürüyü lerin devamsızlığıyla ilgili kara şe katılan milletvekillerini bura rı tartışma yarattı. Divan, “Müşa da yok yazıp o yürüyüşün diren hade (gözlem) ile açılan veya ya cini kırmaya yönelik. Belki baş pılan yoklamanın yarıda kesil ka amaçları da var, karar vahim” diği birleşimler de dahil olmak dedi. Kararda sahtecilik de yapıl üzere birleşim sırasında yapılan dığını anlatan Özel, ellerinde iki yoklama veya yoklama mahiye karar olduğunu, ilk kararda ve tindeki açık oylamaların hiçbi killerin birleşimde var sayılabil risine katılmayan üyenin o bir meleri için tüm oylamalara katı leşimde yok sayılması”na ka lımı, ikinci kararda ise sadece bir rar verdi. Başkanlık Divanı’nda oylamaya katılma koşulu oldu ayrıca devamsızlıkları nedeniy ğunu vurgulayarak, “Bu kararla le HDP’li Tuğba Hezer ve Faysal rın 4. maddeleri dışındaki bütün Sarıyıldız’ın ödenek ve yollukla maddeler birebir aynı. İlk say fadaki paraflar aynı, orjinal kararda ilk sayfa ile ikinci sayfadaki paraflar aynı ama daha sonra Meclis’e iletilen kararda ‘oylamalardan herhangi birine’ ifadesi ‘hiçbirine’ olarak değiştirilmiş durumda. Bu evrakta sahtecilik” diye konuştu. Özel, divan kararının ‘sandıkla gelen milletvekillerini kumpasla götürme çabası’ olduğunu söyledi. AKP’nin Başkanlık Divanı’nda önce bir vekilin birleşimde sayılması için önce tüm oylamalarda bulunma koşulu getirdiği, ancak daha sonra bu kuralın TBMM çalışmalarını kilitleyeceği kaygısıyla ‘en az bir oylamaya katılma’ olarak değiştirdiği ileri sürüldü. ‘Anayasaya aykırı’ TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Başkanlık Divanı’nın kararının ‘hukuksuz’ olduğunu vurgulayarak, “İçtüzüğün 57. maddesine göre başkan birleşimi açtıktan sonra tereddüde düşerse yoklama yapar. Tereddüt yoksa ve birleşimi açıyorsa bütün milletvekilleri var sayılır. Di van kararı, müşahadeyle yapılan yoklamanın yürürlükten kaldırılmasıdır. Başkanlık Divanı’nın buna yetkisi yoktur” dedi. Hamzaçebi, “Bu şuna yol açar. Siyasi parti grupları birbirine tuzak kurarlar. Karar yeter sayısı gibi yılların süzülerek gelen bir uygulamasını bir Başkanlık Divanı kararıyla imkânsız hale getirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu, anayasanın 84. maddesinin son fıkrasına da aykırıdır” dedi. Terbiye etme çabası HDP’li Mithat Sancar da, divan kararının muhalefeti devamsızlık üzerinden terbiye etmeye yönelik olduğunu vurgulayarak, “Devamsızlığı bile bir şantaja dönüştürürseniz size söylediğimiz ‘parlamentoyu işlevsizleştiriyorsunuz’ ithamının tamamını gerçekleştirmiş olursunuz. Eğer parlamentoyu işlevsizleştirirseniz insanlar sokağa çıktığında ‘neden sokağa çıkıyorsunuz, gelin parlamentoda, sorunların çözüm yerinde bulunun’ deme hakkınız yok” diye konuştu. l ANKARA İttifak müsteşarı serbest! 4 Yargıda hükümetcemaat ittifakının en önemli isimlerinden Birol Erdem serbest bırakıldı 4 Erdem’i daha önce tanık olarak dinleyen savcı Kodalak, görevden alınmıştı 20102014 arasındaki yargıda cemaathükümet ittifakının en önemli sorumlularından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in müsteşarı Birol Erdem adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Birol Erdem’in eşi Gülümser Erdem ise aynı hâkimlikçe yapılan sorgunun ardından tutuklandı. Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem ile eşi Gülümser Erdem, 3 Haziran’da gözaltına alınmıştı. Erdem, 25 Ekim 2010’da Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi olmuş, 21 Kasım 2011 ile 1 Ocak 2014 tarihleri arasında da Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürütmüştü. Birol Erdem geçen yıl FETÖ soruşturması çerçevesinde tanık olarak ifade vermişti ve tanık olarak ifade vermesi tartışma konusu olmuştu. Çünkü birçok FETÖ sanığının ifadelerinde Birol Erdem’in ismi geçiyordu. Erdem’in FETÖ üyeliği iddiasıyla gözaltına alınması, Ankara Adliyesi’nde yaşanan başsavcı değişiminin ardından gelmişti. Eski Başsavcı Harun Kodalak, üniversite döneminde ev arkadaşı olan Erdem’in ifadesini bütün baskılara rağmen şüpheli değil, tanık olarak alınca görevden alınmıştı. Erdem’in vereceği ifadenin, gözleri, cemaatin yargıda etkin konuma geldiği dönem Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin’e çevireceği yorumları yapılmıştı. l ANKARA/Cumhuriyet Kavurmacı ve Çapkın tutuklandı TUSKON’a yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 8 Eylül 2016’da tutuklanan ve 3 Mayıs’ta sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilen Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile FETÖ/ PDY’nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın dün çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Kavurmacı’nın 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor. l İSTANBUL/Cumhuriyet IŞİD’ciden ‘MİT’le çalıştım’ iddiası Alman Der Spiegel dergisi, Düsseldorf kent merkezine yönelik saldırı hazırlığı içerisindeyken yakalanan 4 IŞİD üyesinden biri olan Salah A.’nın sorgusunda, Türkiye’deyken MİT ile birlikte çalıştığını söylediğini yazdı. Der Spiegel’in haberine göre Salah A. ifadesinde “2014 mayısında Türkiye’ye geçtikten sonra MİT ile birlikte çalıştım. Verdiğim bilgilerle 50’ye yakın IŞİD üyesi gözaltına alındı. Ayrıca aralarında ABD konsolosluğunun da olduğu birçok hedefe yönelik saldırının yapılmasını engelledim” dedi. l Haber Merkezi MHP’li başkana takipsizlik Darbe girişiminden haberdar olduğu ve FETÖ imamı Şeref E.’den hazırlık yapmasını istediği iddiasıyla 20 Temmuz 2016’da evinde arama yapılıp ifadesi alınan eski yüzbaşı, Anamur İlçe Belediye Başkanı Mehmet Türe hakkındaki soruşturma tamamlandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Türe hakkında takipsizlik kararı verdi. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Başkan Türe, hemşerilerine destekleri için teşekkür etti. l DHA IŞİD şüphelisi doktora gözaltı Yozgat’ta, IŞİD’e yönelik soruşturmalar kapsamında, Çekerek Devlet Hastanesi’nde görevli doktor S.B. gözaltına alındı. S.B’nin, IŞİD Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk ile irtibatı olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheli S.B., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Yozgat Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. l YOZGAT/DHA Manisa’da yine askerler zehirlendi www.yordamkitap.com Akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan BATMAN ŞEHİDİNE VEDA yaklaşık 200 asker, has tanelere kaldırıldı. Va li “Bazı askerlerimizin durumu kritik” dedi. Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan yaklaşık 200 as ker, besin zehirlenmesi şüphe siyle hastanelere kaldırıldı. Ma nisa Valisi Mustafa Hakan Gü vençer, “Askerlerin neden etkilendiğini tam olarak belli değil. Bazı askerlerimizin durumu kritik” dedi. Batman’ın Kozluk ilçesinde jandarma karakoluna 9 Haziran’da PKK’liler tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralanmasının ardından tedavi gördüğü has yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında şehidin babası Halil Gülnar, annesi Döne Gülnar ve eşi Dilber Gülnar gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Halil ‘Sayı çok daha yüksek’ tanede yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ali de törendeydi. Şehidin cenazesi, Silifke Gülnar (34), Mersin’in Silifke ilçesinde son Şehitliği’nde toprağa verildi. l DHA Bombalı tuzak: 2 şehitGazetemize açıklamada bulunan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ise en az 3 bin askerin olaydan etkilendiğini belirterek, “Manisa’daki bütün hastaneler dolmuş durumda. Hastalar hastanelerden tahliye edildi, yer açılsın diye. Sayı bunun da üzerinde ola Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde PKK’lilerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 7 asker de ya Erzurum’dan acı haber bilir” dedi. Biçer, zehirlenme olayının ROTA isimli firmanın bozuk stok eti tüketmesiyle alakalı olduğunu da ifade ederek, “Milli Savunma Bakanlığı’nın bu sözleşme Onur Tiken ralandı. Çatışmada, 5 PKK’li ise etkisiz hale getirildi. Şehitlerden kimliği açıklanan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Onur Tiken’in Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde yaşayan ailesine acı ha Erzurum’un Şenkaya ilçesi kırsalında sürdürülen PKK’ye yönelik operasyonda Uzman Çavuş Yakup Yılmaz şehit oldu. Operasyonda 3 yi derhal feshetmesi lazım” diye ber ulaştı. Şehit olan uzman çavuş 27 konuştu. Manisa’da önceki akşam yaşındaki Erbil Arslan’ın Balıkesir’in yine aynı birlikte 69 asker tedavi Susurluk ilçesinde yaşayan ailesine altına alınmıştı. Yine Manisa’da de acı haber ulaştı. Acı haberi alan mayıs ayında meydana gelen zehirlenme olaylarında bini aşkın asker tedaviye alınmış bir asker şehit olmuştu. l Haber Merkezi Erbil Arslan annesi Emine, babası İsmail ve eşi Burcu Arslan gözyaşlarına boğuldu. Arslan’ın cenazesinin bugün Göbel kırsal mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi. l DHA PKK’li öldürülürken, çevre köylerden birine kaçan 2 PKK’li çembere alındı. Operasyonda PKK’ye ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. l İHA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog