Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

T.C. ANTALYA KADASTRO MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2011/1037 Esas KARAR NO: 2015/147 Mahkememizin 11/03/2015 tarih ve 2011/10372015/147 EK sayılı kararı ile davacı Candan Kavrama vekili tarafından davalılar Lütfü Coşkun ve diğerleri aleyhine açılan Tespite itiraz davasının yapılan yargılamasında; Davacının sübut bulmayan davasının REDDİNE, Antalya ili, Kepez ilçesi, Zeytinlik Mahallesi’nde kain 28487 ada 12 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesindeki zilyetlik şerhi korunmak sureti ile TESPİT gibi tarla niteliği ile Hazine adına Tapuya TESCİLİNE, müdahil Davacı Coşkun Lafcı’nın davasının KABULÜ ile; Antalya ili, Kepez ilçesi, Zeytinlik Mahallesi’nde kain 28487 ada 7 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesindeki kullanıcı isminin İPTALİ ile; “6136 sayılı yasanın 2/b maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkartılmıştır. İşbu parsel Fevzi oğlu 03/03/1975 doğumlu 17794300360 TC kimlik numaralı Coşkun Lafçı kullanımındadır” şeklinde ŞERHİ ile TESPİT gibi tarla niteliği ile Hazine adına Tapuya TESCİLİNE. Müdahil davacı Maliye Hazinesi’nin bu parsel yönünden açtığı davasının 6292 sayılı yasanın 9/2 maddesi gereği DURDURULMASINA, tapu kaydına taşınmazın kadastro tutanağının beyanlar hanesinde yer alan kullanıcı şerhine yönelik olarak hazine tarafından açılmış bir dava bulunduğu ve bu davanın 6292 sayılı yasanın 9. maddesi uyarınca DURDURULDUĞU şerhinin yazılmasına, müdahil davacı Hazine’nin talebine konu Antalya ili, Kepez ilçesi, Zeytinlik Mahallesi’nde kain 28487 ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 sayılı parseller yönünden davasının 6292 sayılı yasanın 9/2 maddesi gereği DURDURULMASINA Antalya ili, Aksu ilçesi, Yeşilkaraman köyünde kain Antalya ili, Kepez ilçesi, Zeytinlik Mahallesi’nde kain 28487 ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 parsel sayılı taşınmazların beyanlar hanesinde yazılı zilyetlik ve muhdesat şerhlerinin korunmak sureti ile TESPİT gibi Hazine adına tarla niteliği ile Tapuya tescili için kadastro tutanağının Tapu Müdürlüğü’ne gönderilmesine, tapu kayıtlarına taşınmazın kadastro tutanağının beyanlar hanesinde yer alan kullanıcı şerhine yönelik olarak hazine tarafından açılmış bir dava bulunduğu ve bu davanın 6292 sayılı yasanın 9. maddesi uyarınca DURDURULDUĞU şerhinin yazılmasına, ilişkin olarak temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar Yargıtay 16. Hukuk Dairesi’nin 20/03/2017 tarih 2016/3823 Esas ve 2017/1698 Karar sayılı ilamı ile onanmış, onama ilamı üzerine Hazine vekili tarafından karar düzeltme yoluna gidilmiş olup, ONAMA İLAMI’NIN VE HAZİNE VEKİLİNİN KARAR DÜZELTME DİLEKÇESİ’nin tebligat yapılamayan Fevzi oğlu 1975 D.lu LÜTFÜ COŞKUN’a 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 08/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 621999) T.C. ESKİŞEHİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN ESAS NO: 2014/429 Davacı Besim GülVekili Av. Atilay DALGIÇ tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası sebebiyle; Eskişehir ili Odunpazarı ilçesi Karacahöyük Mahallesi 107 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz hakkında ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup, davalı METİN NAYMAN’a tebligat yapılamadığı ve adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, dava dilekçesi ve ön inceleme tensip tutanağının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Açılan davaya katılmanız veya takip etmeniz, delilleriniz var ise dosyaya sunmanız veya kendinizi bir vekil vasıtası ile temsil ettirmeniz aksi takdirde H.U.M.K.’nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve ön inceleme tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Dilekçenin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya karşı cevaplarınızı, varsa tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu bildirmeniz, elinizde bulunan delilleri, getirilecek belge ve dosya varsa bunların bulunabilmesini saglayan bilgileri dilekçeye eklemeniz savunmanın genisletilmesi ve değiştirilmesi yasağının cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesi ile başlayacağı hususu HMK’nın 317,318 ve 319 maddeleri gereği İHTAR OLUNUR. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 620415) T.C. GAZİANTEP 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN/BAŞKANLIĞI’NDAN ESAS NO: 2016/379 Esas DAVACILAR: EMİNE ELHASAN (9834560615699433648736) Küçük kızı RAĞDE ELHASAN (9843241871699754570174)’a velayeten Adres: Güzelvadi Mah. 51 No’lu Cad. 146 No’lu Sk. No: 5 ŞAHİNBEY/ GAZİANTEP Davacısı olarak açmış olduğunuz Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasından Av. Serkan ACAVUT vekilliğinizden çekilmiş bulunmakta olup yapılan yargılamada; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 23/10/2017 günü saat: 09:15’te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.M.K.’nın 82/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 622557) T.C. BAKIRKÖY 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/127 KARAR NO: 2017/199 Davacılar NİHAYET AKDENİZ, SEZGİN AKDENİZ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Davanın KABULÜ ile, Bayburt ili, Merkez ilçesi, Yerlice, cilt: 184, hane: 53, BSN: 68’de nüf. kayıtlı Dursun ve Havva oğlu, 10/12/1984 D.lu, 15707954648 TC. kimlik no’lu davacı SEZGİN AKDENİZ ve aynı yer BSN: 115’de nüf. kayıtlı, İhsan ve Letafet kızı, 05/08/1980 D.lu, 20392895862 TC. kimlik no’lu davacı NİHAYET AKDENİZ’ın müşterek çocukları aynı yer BSN: 12’de nüf. Kayıtlı, Sezgin ve Nihayet oğlu, 03/06/2003 D.lu, 10691505142 TC. kimlik no’lu küçük MUHAMMET ALİ AKDENİZ’in nüfusta MUHAMMET ALİ olan isminin DENİZ olarak DÜZELTİLMESİNE, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 622174) T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2017/104 Esas KARAR NO: 2017/177 Davacı AHMET MALI ile davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜNE, Düzce ili, Düzce Merkez ilçesi, Paşakonağı Mah/ köy, 88 Cilt, 3 Aile sıra no, 79 sırada nüfusa kayıtlı, 37489474602 T.C. Kimlik numaralı, Cevat ve Safiye’den olma, 17/04/1975 doğumlu Ahmet MALI’nın kayden MALI olan isminin MALİ olarak TASHİHİNE ve bu şekilde nüfusa TESCİLİNE, kararın davacının eş ve çocuklarına TEŞMİLİNE, karar verilmiş olduğu ilan olunur.12/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 622140) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN ESAS NO: 2017/205 Esas KARAR NO: 2017/188 Davacı ERTUNÇ AĞZIBAĞLI aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Cinsiyet Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davacının davasının KABULÜ ile, İSTANBUL ili FATİH ilçesi ALİ KUŞÇU köyü , cilt 46, hane 836’de nüfusa kayıtlı RECEP ve MELİHA’dan olma 28/03/1988 doğumlu, 17720296262 TC no’lu ERTUNÇ AĞZIBAĞLI’nın, “ERTUĞRUL” olan adının soyadı baki kalmak kaydı ile “ZEYNEP” olarak nüfusta tashihen tesciline karar verilmiş olup ilan olunur. 13/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 621499) T.C. BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından davalılar BAKİ ÖZDEMİR, BAYRAM ÖZDEMİR, FAİK MUTLU, FATMA KONAK, MAHMURE ÇEVİK, MEHMET GÜNAYDIN, MEHMET MUTLU, MERYEM YILMAZ, RABİA SATILMIŞ, SAADET BİÇER, ÜMMİYE YAMAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle; KAMULAŞTIRILAN ALAN DOSYA NO: 2017/142 ESAS Bolu ili Merkez ilçe, Yukarısoku Mahallesi Uzanan mevkii 1416 parsel sayılı taşınmazın tapuda cinsi tarla olup, Bolu İli Merkez İlçe Yukarısoku köyü 1416 parsel sayılı taşınmazın davacı idare adına daimi irtifak hakkı kurulacağı, Taşınmazın tapuda 1.000/1.000 pay Emrullah oğluMehmet Özdemir adına kayıtlı bulunduğu, Bolu ili Merkez ilçe, Yukarısoku Mahallesi Uzanan mevkii 459 parsel sayılı taşınmazın tapuda cinsi tarla olup, Bolu İli Merkez İlçe Yukarısoku köyü 459 parsel sayılı taşınmazın davacı idare adına daimi irtifak hakkı kurulacağı, Taşınmazın tapuda 1.000/1.000 pay Emrullah oğluMehmet Özdemir adına kayıtlı bulunduğu, Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI olduğu, Kamulaştırma Kanunun 14. Maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içersinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, Açılacak olan davalarda husumetin BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA yöneltileceği, Kamulaştırma Kanununun 14.Maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare olan BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına açılacak hesapta T.C. Vakıflar Bankası T.A.Ş.Bolu Şubesine yatırılacağı, Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği, Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10. maddesi 4. bendi gereğince ilanen tebliğ olunur. 29/05/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 620268) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NDEN ESAS SAYISI: 2015/411 Esas DAHILI DAVALI: ENDER BALABAN AMBARLI MAH. BADEM SK. NO: 34/1 İÇ KAPI NO: 7 AVCILAR/İSTANBUL Davacı, FARUK İBİŞ tarafından davalılar, YILDIRAY BALABAN, MENDERES BALABAN, SEHER BALABAN ÖZKOCA, ESRA BALABAN, BEHİCE BALABAN, GÜLZAR YÖNET, ERCAN BALABAN, ZEKERİYA BALABAN, SAVAŞ BALABAN, ENDER BALABAN, YENER BALABAN, GÜRSEL BALABAN, MÜNİRE NİHAL BALABAN, FULYA MANTAOĞLU, MAYİDE BALABAN, HÜSEYİN KARTAL BALABAN, BUKET BALABAN, NEDİME BALABAN, ERDİNÇ BALABAN, TÜRKAN BALABAN, BİRSEN SELÇUKOĞLU, İBRAHİM KERSE, ZAFER KERSE aleyhine açılan, davalılar adına 15/10/1985 tarihli faizsiz olarak konulmuş olan, İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Ambarlı Mevkii, 41 pafta, 19753 parselde bulunan Ömer İbiş (Salih oğlu) adına kayıtlı 55/7080 arsa paylı A2 Blok 12 numaralı bağımsız mesken üzerinde 3 yıl süreli ipoteğin kaldırılmasına ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğince; DAHİLİ DAVALI ENDER BALABAN’a nüfusta kayıtlı (mernis) adreste tebliğat yapılamamış, sistemden yapılan araştırmada başka adresi de tespit edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, DURUŞMA GÜNÜ OLAN 04/10/2017 TARİH VE SAAT 09:39’da gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur. 08/05/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 621938) T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN ESAS NO: 2016/544 Esas KARAR NO: 2017/33 Davacı İZZET YAPRAK tarafından davalı1 Nüfus Müdürlüğü aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Düzeltilmesi İstemli) davalarının yapılan açık yargılaması sonunda; Açılan davanın KABULÜ ile Bitlis ili, Bitlis Merkez ilçesi, Kokarsu Köyü, cilt no: 55, hane no: 18, BSN No: 72, T.C. kimlik No: 13369781862, İhsan ile Zülfi’den olma, 20.12.1993 Bitlis doğumlu davacının İZZET olan isminin İPTALİ ile AZAD olarak DÜZELTİLMESİNE, nüfusa bu şekilde TESCİLİNE, karar verilmiş olduğu ilan olunur. 05/04/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 621720) T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN ESAS NO: 2016/546 KARAR NO: 2017/150 Davacı KEZBAN BALTACI tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; mahkememizin 20/04/2017 tarihli kararı ile; davacının davasının KABULÜ İLE 46921640888 TC No’lu Kezban BALTACI’nın Kezban olan isminin Deniz olarak TASHİHİNE, nüfusa bu şekilde KAYIT VE TESCİLİNE kararın gazede ilanına, karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 26/05/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 621861) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN ESAS NO: 2016/513 Esas KARAR NO: 2017/21 Davacı ESMER TANRIKULU tarafından davalı NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: IĞDIR ili, TUZLUCA ilçesi, HAMURKESEN Mahallesi/köyü, C: 28, H:18, BSN: 47’de nüfusa kayıtlı 51118812412 TC kimlik No’lu MALİK ve BİRSEN’den olma, 01/01/1992 TUZLUCA doğumlu ESMER TANRIKULU’nun “ESMER” olan ön isminin “ESRA” olarak değiştirilip nüfusa kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/06/201 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 621933) T.C. İZMİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/492 Esas KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir ili, Konak ilçesi, Gürçeşme Mahallesi ADA NO: 317 PARSEL NO: 18 VASFI: YÜZÖLÇÜMÜ: MALİKİN ADI VE SOYADI: Sevda GÜL KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/492 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 621895) Pazar 18 Haziran 2017 12 haber ‘Nasıl sosyalist oldum?’/Bir Babalar Günü yazısı Babam Mahir Atay yumuşak başlı, neşeli, esprili bir insandı. En olmadık zamanlarda öyle laflar ederdi ki ortamdaki buzlar çözülür, gerilimler kaybolur, sertlikler yumuşardı. Bir sohbet ortamında fikrî gidişatın seyrini yaptığı bir espriyle dönüştürebilecek ustalıkta insandı. Bunlardan birinde, tabii bilmeden (belki, büyük ihtimalle de istemeden!) benim sosyalizme “emeklememi” başlattı o... HHH 1970’lerin başındayız. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de solsosyalist politik iklim havaya hâkim ve “devrimci gençlik” sokaklarda. “68’liler”, ortalığın tozunu atıyor. Ben 89 yaşında, Ankara’da orta halli bir memur ailesinin tek çocuğuyum. Annem Köy Enstitüsü altyapısının da etkisiyle sıkı CHP’li, ama babam öyle hemen fark edilebilecek bir politik çizgi dışa vurmuyor. Demirel’e oy verdiği söyleniyor. Kendisine sorulduğunda şakayla karışık gargaraya getirip savuşturuyor soruyu. Politikadan pek haz etmiyor gibi... (Gerçi biraz daha büyüdüğümde onun gardırobunu karıştırırken altta bir köşede saklanmış, Menderes’in asıldığı güne ait gazeteleri buluyorum ve politikayı hem hüzün yüklü, hem de risk dolu bir alan olarak deneyimlediği kanısına varıyorum!) HHH İşte o dönemde yakın ahbabımız bir ailenin evinde “misafirlik”teyiz. Benden 56 yaş büyük bir abi, ondan da 23 yaş büyük bir abla var. Abla, güzel mi güzel ve ben ona hayran, hatta âşığım!.. Siyahbeyaz yayını birkaç yıl önce yaygınlaşmış TRT’de haberler (o günlerde yaygın deyişle “Ajans”) başlıyor. Eylemler, tutuklamalar, soygunlar, sabotajlar gırla ve resmi televizyon kanalı verip veriştiriyor: “MarksistLeninist”, “anarşist”, “komünist”, “sosyal bir sınıfın diğer bir sosyal sınıf üzerinde tahakkümü”, “yasadışı silahlı sol örgütler”, falan filan... Bu sözler uçuşuyor havada. Anlamıyor, ama ürküyorum. HHH Derken televizyon “Mahir Çayan”dan söz etmeye başlıyor. Ekrana Mahir’in görüntüleri geliyor ve odadakilerin tepkisi havada uçuşuyor: “Tüh, boyunposun devrilsin inşallah”; “Şuna bak şuna, suratında meymenet yok, haydut”; “Anarşist, n’olucak”; Kabahat bunu yetiştirende”; “Vatanmillet sevgisi verilmemiş ki bunlara canım! (...)” Odada sıkıcı bir gergin hava yaratan bu ifadelerin arasına birden nasıl oluyorsa o güzel ablanın, ekrandaki genç adamın çatık kaşlı çehresine bakarak ve kısık bir sesle sarf ettiği şu sözler sıkışıyor: “Hay Allah, ne kadar da yakışıklı ama!..”. Ve Babam, çapkın mı çapkın bir ifade kondurduğu yüzünde yan bakışlarla muzipçe patlatıyor bombayı: “Mahirler hep öyledir!” HHH Birdenbire mucize gerçekleşiyor odada! Önce kahkahalarla ortamdaki gerginlik kayboluyor ve herkes neşeleniyor. Sonra “söylem”in akışı da, içeriği de değişiyor: “Canım, bu çocuklar da o kadar kötü değil”; “Onlar da vatanlarınımemleketlerini düşünüyor”; “Bağımsız Türkiye istemenin nesi fena Allah aşkına”; “Yalan mı sömürü de var, biz aybaşını zor getiriyoruz, birileri zevkusefasında; “Yazık, hem onların da annebabaları var”; “Tabii canım, baksana hepsi pırıl pırıl, akıllı çocuklar! (...)” Babamın bir sözü, inanılmaz biçimde “söylemin düzeni”ni dönüşüme uğratıyor. Dar gelirli bir grup insan, ortalama konformizm ve statükoculuktan yine ortalama ve ılımlı bir protestliğe yumuşak geçiş yapıyor. HHH O günü hiç unutmadım. “Genç ve güzel bir abla”nın tereddütle sarf ettiği sözden sonra babamın esprisi ve odadakilerin boşalan öfke dizginleri, ekrandaki yüze de, onun temsil ettiği dünya görüşüne de farklı bir algı ve duygu ile bakmama yol açtı. Babam tabii ki o gün beni belli bir siyasalideolojik rotaya yönelttiğinin farkında değildi. Yukarıda belirttim, fikren sosyalizme çok uzaktı o. Fakat diğer taraftan pratikte sosyalist olarak tanımlanabilecek motiflere de fazlasıyla sahipti: Tanıdığım en diğerkâm insandı. Ömrü boyunca hemen her zaman kendinden çok çevresindekileri, sadece ailesini de değil, hısımakrabayı, eşidostu gözetti. Üç kuruşunun birini değil, ikisini paylaştı çevresiyle. O yüzden hiç malmülk sahibi olmadan göçüp gitti bu dünyadan!.. Dolayısıyla diyebilirim ki sosyalizmin yörüngesine babamın bir esprisiyle girdiğim kadar, pratiğini de bir ölçüde onda gözlemledim ben... HHH Yaşasın sosyalizm! Mahirler nur içinde kalsın! Babalar Gününüz kutlu olsun!.. HHH (Yıllar önce T24’te daha uzun şekilde kaleme alınmış bu yazıyı Cumhuriyet için güncellemek geçti içimden bu Babalar Günü’nde!..) C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog