Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NDAN İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN Sıra Borçlunun Adı Soyadı/unvanı No 1 ÖZER TEKSTİL OTOMOTİV SAN Pendik Sosyal Güvenlik Merkezi Kart No İcra Takip No İşyeri Sicil No Borcun Türü Borcun Dönemi 790 2005/11664 2 1411 08 08 1022556 034 2344 SİGORTA PRİMİ 2005/1. ila 4. BorçMiktarı(TL) 201.471,87 VE TİC LTD ŞTİ 2 NADİDE TEKSTİL İNŞ SAN VE 915 2005/11000 2 1411 08 08 1009206 034 2380 SİGORTA PRİMİ 2002/6.ila12.2003/1.ila 216.144,69 TİC LTD ŞTİ 12.2004/1.ila12.2005/1.ve 2 3 SARHAN TEKSTİL VE KONFEKS. 388 2007/26317 2 1411 08 08 1017216 034 2339 SİGORTA PRİMİ 2005/6.ila 12.,2006/1.ila 276.432,97 SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. 12.,2007/1,2 4 M VE N PAZDANIŞMANLIK 2283 2013/10787 2 7022 08 08 1076537 034 2393 SİGORTA PRİMİ 2005/2.ila 12. 2006/1.ila 4 282.891,44 DIŞ TİC LTD ŞTİ 5 MERT TEKSTGIDA VE İNŞ 1765 2009/22081 2 1411 08 08 1019459 034 2351 SİGORTA PRİMİ 2008/4.ila 12. 2009/1.ila 5. 309.007,50 İTH İHR SAN TİC L 6 STAR TEKSTİL SAN VE 6673 2007/27863 2 1411 08 08 1053484 034 2329 SİGORTA PRİMİ 2005/5. ila 12. 2006/1. ila 309.646,76 TİC LTD ŞTİ 12. 2007/1,2. 7 BERKAT TEKS GİYİM SAN 2114 2007/12017 2 1411 08 08 1036237 034 2348 SİGORTA PRİMİ 2002/6. 2003/5,9. ila 12. 312.573,94 TİC LTD ŞTİ 2004/1. ila 12. 2005/1. ila 6. 8 HACER ÖZDİDİN 3910 2007/18218 2 1411 08 08 1055411 034 2316 SİGORTA PRİMİ 2002/6.ila 12. 2003/1.2.3. 380.459,83 9 ESNEK BORULAMA ELEMANLARI 306 2014/48102 2 2592 08 08 1046266 034 2386 SİGORTA PRİMİ 2009/2.ila 12. 2010/1.ila 402.653,73 MAK SAN TİC LTD.ŞTİ. 8. ve 11. ay 10 KALSAN METAL İŞL.ISI MAK. 4502 2007/20214 2 2813 08 08 0555781 034 2333 SİGORTA PRİMİ 2002/6. ila 12. 2003/1. ila 433.067,54 SAN. TİC.LTD.Ş 12. 2004/1. ila 12. 2005/ 1. ila 11. 11 TEVFİK BEDRİ GÜMÜŞEL 176 2004/10652 2 2611 08 02 1036844 034 2373 SİGORTA PRİMİ 2002/6.ila 12. 2003/1.ila 12. 436.807,65 12 HACER ÖZDİDİN 3910 2012/13885 2 1411 08 08 1055411 034 2316 SİGORTA PRİMİ 2001/6.ila 12. 2002/1.ila 5. 688.744,63 13 DİKEN İNŞAAT SANAYİ VE 3987 2007/18593 4 4120 08 08 1068887 034 2309 SİGORTA PRİMİ 2004/11,12 787.713,90 TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 14 GÜNEŞ İNŞMADEN İML PAZ 4871 2007/21750 2 9524 08 08 0642424 034 2355 SİGORTA PRİMİ 2002/6.ila 12.2003/1.ila 12.2004/1.ila 12 827.700,61 SAN TİC LTD ŞTİ 2005/1.ila 12.2006/1.ila 12.2007/1.ila 8. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Pendik Merkez Müdürlüğü’nde işlem gören adsoyadı ve unvanı yazılı işyeri adı na salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanunu’nun 103106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Pendik Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müraca atta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 620184) ATAŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TUNCELİ İLİ PÜLÜMÜR BELEDİYESİ’NİN KANALİZASYON VE İÇME SUYU ALT YAPI HİZMETLERİNİN YAPIMI İŞİ Tunceli ili, Pülümür Belediyesinin Kanalizasyon ve İçme Suyu Alt Yapı Hizmetlerinin Yapımı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası: 2017/276074 1 İdarenin a) Adresi: BARBAROS MAH. ŞEBBOY SOK. NO: 4A 34746 ATAŞEHİR/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 2165705000 2166870775 c) Elektronik Posta Adresi: fenisleri@atasehir.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik. gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı: 1668 m Kanalizasyon İmalatları, 4103 mt İçme Suyu Projesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: Tunceli ili, Pülümür ilçesi c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 3 İhalenin a) Yapılacağı yer: Ataşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A 34746 Ataşehir/ İSTANBUL b) Tarihi ve saati: 07.07.2017 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ”nin (A) ALT YAPI İŞLERİ, IV. GRUP: İÇMEKULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜHENDİSİ 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Barbaros Mahallesi Şebboy Sok. No: 4A 34746 Ataşehir/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ataşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A 34746 Ataşehir/ İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,2 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 620738) T.C. İSTANBUL ANADOLU 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2011/389 Esas Konu: Davacı Mustafa ALTINOK vekili tarafından davalılar Ayşen ERZEN, Emre Yunus ACAR, Fatma Okşan TAYMAN, Zeliha Neriman TEZEL aleyhine açılan İPOTEĞİN TERKİNİ davası sebebiyle: Mahkememizce verilen 27.04.2017tarihli karar ile; İşbu davanın kabulüne, dava konusu: İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mah., 220/2 pafta, 2000 ada, (25) No’lu parsel üzerinden (eski 90 ada, 27 parsel) 11.03.1975 tarihinde 1323/1324 yevmiye numarası ile alacaklı Rıdvan Saim Tezel lehine konulmuş bulunan ipoteğin tapu kütüğünden Fekkine, (Terkinine) karar verilmiş olup davalılardan Emre Yunus Acar adına; Moda Şair Nefi Sokak Güneş Apt. No. 27/3 Kadıköy/İstanbul ve Brüksel/Belçika adreslerine gönderilen tebligatlar iade gelmiş ve adresi tespit edilememiş, dava dilekçesi ve duruşma günü ilanen tebliğ edilmiş, işbu kararında belirtilen davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, davalı EMRE YUNUS ACAR’a karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 12/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 620625) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/87 Esas KARAR NO: 2017/109 Davalı: 1 BAŞAKŞEHİR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ Davacı: 2 TEMAM KURU Mahkememizden verilen 03/05/2017 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile; Amasya İli, Göynücek İlçesi, Davutevi Mahalle/Köyü, Cilt 28, Hane 5’te kayıtlı Hüseyin ve Seycan’dan olma 05/08/1998 Göynücek doğumlu 22453217668 TC kimlik nolu TEMAM KURU’nun TEMAM olan isminin “ELİF” olarak DÜZELTİLMESİNE, nüfusa bu şekilde KAYIT VE TESCİLİNE, ilişkin karar verilmiştir. Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 620369) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/322 Esas KARAR NO: 2017/40 Davacının davasının KABULÜNE, Erzincan ili, Kemaliye ilçesi Topkapı köyü, 87 cilt, 66 hanede nüfusa kayıtlı, Ferudun ve Afet kızı, 07/01/1993 doğumlu, 32014471866 TC nolu Hatice Bozkurt’un kayden “Hatice” olan ön isminin “Asya Su” olarak TASHİHEN nüfusa TESCİLİNE karar verildiği ilan olunur. 02/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 620662) T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/636 Esas KARAR NO: 2017/491 Erzincan, Tercan, Yollarüstü, 68 cilt, 23 hanede nüfusa kayıtlı bulunan Mustafa ve Gülbeyaz’dan olma 1944 doğumlu 44950052054 T.C. Kimlik No’lu AHMET YILDIRIM’ın VESAYET ALTINA ALINMASINA, Hatay, Kırıkhan, Kamışlar, 28 cilt, 12 hanede nüfusuna kayıtlı bulunan Ahmet ve Gülseven’den olma 1975 doğumlu 36727482256 T.C. Kimlik No’lu GÜL GÜRBÜZ’ün VASİ OLARAK ATANMASINA, karar verilmiştir. İlan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 616099) Bir çocuk daha okusun diye... 21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (YEKÜV) www.yekuv.org • yekuv@yekuv.org Vakıflar Bankası: Osmanbey Şubesi 00158007287986476 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümü öğrencisi 2009033019 numaralı öğrenci kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. BURCU İMDAT. Cuma 16 Haziran 2017 14 haber Muratoğlu tahliye edildi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Barbaros Muratoğlu ve avukatları katıldı. Duruşmada, Muratoğlu’nun 2 kez tahliyesini talep eden duruşma savcısı Ömer Karakaya’nın yerine getirilen savcı İlkay Özcan esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Özcan, Muratoğlu’nun “örgüte üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılma Muratoğlu sını talep etti. Savcı Özcan, kararla birlikte tutukluluğunun devamına karar verilmesini de istedi. Mahkeme heyeti, Muratoğlu’nun üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu ileri sürerek önce 5 yıl hapis cezasına hükmetti. Ardından da 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti. l CANAN COŞKUN/İSTANBUL Kasırga davasında 23 kişiye müebbet Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın alıkonulmasına ilişkin davada, 23 sanığa müebbet hapis cezası verildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kasırga’nın darbeci askerler tarafından zorla ambulansa bindirilerek Akıncı Üssü’ne getirilmesine ilişkin davada Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, 23 sanığın “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırmalarına karar verdi. Bu sanıklardan 18’ine ayrıca “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 12’şer yıl hapis cezası, sanıkların 5’ine ise müebbetin yanında 10’ar yıl hapis cezası verildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ‘Genelkurmay Çatı Davasında’ yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış’a da “Kişiyi hürriyetinden alıkoyma” suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. Erler Mehmet Akif Özyılmaz ve Aykut Şahin’in beraatına karar verildi. l ANKARA / Cumhuriyet Akın İpek’e 77 yıl hapis cezası istemi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hamdi Akın İpek ve aile bireylerinin ortağı olduğu Kozaİpek Holding’e ilişkin soruşturmayı tamamladı. 45 kişi hakkında hazırlanan iddianame kapsamında, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “vergi usul kanununa muhalefet”, “güveni kötüye kullanmak”, “özel belgede sahtecilik” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından Hamdi Akın İpek hakkında 77 yıl, kardeşi Cafer Tekin İpek hakkında 90 yıl hapis cezası, diğer şüphelilerin ise 10 yıl ile 30 yıl arasında değişen cezalara çarptırılması istendi. Ayrıca ailenin 1.5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına el konulması talep edildi. l ANKARA/Cumhuriyet ‘Kırmızı fularlı kız’ toprağa verildi Antalya’daki Gezi Parkı protestolarına katıldığı gerekçesiyle tutuklanarak hakkında 103 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve serbest bırakıldıktan sonra PKK’ye katılan, 28 Mayıs tarihinde Rakka operasyonunda öldüğü açıklanan Ayşe Deniz Karacagil için önceki gün Kobani’de cenaze töreni yapıldı. “Kırmızı fularlı kız” olarak bilinen Karacagil’in cenaze törenine, Suriye’deki PYD ve YPG sorumlularının yanı sıra 2 gün önce Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndan Kobani’ye geçen annesi Nuray Erçağan ve babası Ömer Faruk Karacagil de katıldı. Ayşe Deniz Karacagil’in cenazesi, daha önce Kobani çatışmalarında yaşamlarını yitiren YPG’lilerin defnedildiği mezarlıkta toprağa verildi. l DHA Şengül Öğretmen’in katiline müebbet talebi İlkokul öğretmeni Şengül Karaca’yı aralarında çıkan tar tışma sonucunda birlikte yaşadık ları evin camından aşağıya atarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ha san Aydın hakkında, “kasten insan öldürmek” suçundan müebbet ha pis istemiyle dava açıldı. Beyoğlu’nda 4 Mayıs’ta Firuzağa İlkokulu’nda öğretmen olan Ka Şengül Karaca raca, apartmanın penceresinden aşağı düştü. Bir görgü tanığı Karaca’nın düştüğü sırada arkasından bir el gördüğünü ve bu kişinin Karaca’nın sevgili si olan Hasan Aydın olduğunu söyledi. Bunun üze rine tutuklanan Aydın hakkında hazırlanan iddiana mede, yemek yiyip alkol alan çiftin daha sonra eve geldikleri, aralarında tartışma çıktığı, tartışma sıra sında ise Karaca’nın Facebook’tan Hasan’ın kendi sine şiddet uyguladığına dair mesaj attığı anlatıldı. İddianamede, suçlamaları kabul etmeyen Aydın’ın da ifadesinde Karaca’nın pencereye çıkarak, ‘ken dimi aşağıya atarım’ dediğini, kendisi attığını söyle diği belirtildi. l İSTANBUL/Cumhuriyet C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog